М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 23

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

3.Зимовец Г. В. Глаголы боли в украинском языке // Брицын В. М., Рахили­на Е. В., Резникова Т. И., Яворская Г. М. (ред.) Концепт БОЛЬ в типологичес­ком освещении. - К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. - С. 66-109.

4.ABBY Lingvo 10

5.BNC - British National Corpus: http:/www.natcorp.ox.ac.uk/

6.Collins English Dictionary: http:/www.collinslanguage.com/

7.Lascaratou, Ch. Language of Pain: Expression or Description. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2007

8.Melzak R. The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods// Pain. Vol. 1. 1975: 277-299

9.         Oxford Advanced Learner's Dictionary. Fifth Edition. Oxford: Oxford
University Press,
1995.УДК 81'373.43:004

Семенюк А. А.,

Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

У статті розглядаються способи збагачення лексичного складу мови за рахунок новотворів у мережі Інтернет. Аналізуються словотвірні та функ­ціональні особливості неологізмів на матеріалі сучасної англійської мови.

Ключові слова: неологізм, Інтернет, словотвір, афіксальний, слово­складання, телескопія, основоскіадання.

The article focuses on means of language enrichment due to new lexical units formation within worldwide computer network. The main types of neologisms word-formation and peculiarities of their functioning are analysed on the basis of modern English.

Key words: neologism, Internet, word formation, affixation, word composition, telescopy, stem composition.

Розвиток мови є динамічним процесом і з надходженням у наше жит­тя нових технологій, неминучим є явище номінації і утворення нової лек­сики, що поступово входить в обіг. Існуючий мовний потенціал, який де­сятиліттями функціонував без відчутних змін, перестав відповідати ко­мунікативним потребам внаслідок впровадження нововведень у галузі науки та техніки, особливо з винайденням всесвітньої мережі Інтернет, що впливає на подальший розвиток лексики сучасної англійської мови, визначає можливі напрями її збагачення.

Розширенню словникового складу сучасної англійської мови за раху­нок нових надходжень значну увагу приділяли як вітчизняні [1; 2; 3], так і зарубіжні [4; 5] дослідники.

Актуальність дослідження визначається тенденцією сучасного мо­вознавства до вивчення новотворів, які мають місце внаслідок викорис­тання інтерактивних комп'ютерних систем у сфері гуманітарних наук та повсякденній діяльності людини.

Мета статті полягає у визначенні особливостей словотвору та функ­ціонування неологізмів в мережі Інтернет, що передбачає вирішення та­ких завдань:

-   встановити способи утворення неологізмів у мережі Інтернет;

-   виділити найпродуктивніші способи утворення мовних одиниць;

-   виявити функціональні особливості інновацій у мережі Інтернет. Об'єктом дослідження є мережа Інтернет як відкрита сфера міжосо-

бистісного спілкування, що постійно розвивається і змінюється.

Впродовж останніх десятиріч в англійській мові виникла велика кіль­© Семенюк А. А., 2010кість нових слів, що привело до необхідності їх вивчення та опису. Це, в свою чергу, викликало появу зовсім нової галузі лінгвістики - неоло-гії - науки про неологізми, в сферу діяльності якої входить виявлення но­вих слів та значень, аналіз факторів їх появи, вивчення засобів їх утво­рення, розробка принципів відношення до них (їх прийняття чи непри­йняття носіями мови) та їх лексикографічної обробки (фіксація в словни­ках та затвердження значень) [3, c. 42].

На сучасному етапі прослідковується новий поштовх до більш уваж­ного і докладного вивчення неологізмів у різних галузях науки внаслідок появи нових реалій, які потребують прискорення процесу їхньої номіна­ції. Закономірною є розробка важливих напрямів неології, що дає змогу укладати різноманітні словники нової лексики, з плином часу доповню­вати їх новоутвореннями.

Новим напрямом досліджень сучасної лінгвістики є мережа Інтернет, що є нагромадженням не лише інформації, а й конгломератом мовних одиниць як запозичених з різниз галузей науки та техніки, сфери жит­тя і діяльності людини, так і утворених у межах цієї популярної систе­ми міжособістісного спілкування. Розглянемо особливості розширення словникового складу сучасної англійської мови за рахунок різних спосо­бів словотвору неологізмів.

Зі ста мовних одиниць, що характерні для мережі Інтернет, ми ви­ділили неологізми, утворені афіксальним способом, шляхом словоскла­дання, основоскладання й з допомогою телескопії. Інновації, що виникли афіксальним способом, ми поділили на три групи: 1) неологізми, утворе­ні шляхом додавання словотвірних суфіксів; 2) неологізми, що утворен­ні префіксальним способом; 3) неологізми, які утворилися суфіксально-префіксальним способом.

До першої групи ми віднесли поширені словотвірні суфікси як -ity, -able, -ac, -er/-or, -ing, -ion, -ism, -y/-ie, -logy, -lore та ін. Наприклад: ableism, n дискримінація фізично неспроможних чи розумово відсталих людей [1]: Colonialism, racism, patriarchal capitalism, heterosexism, ageism, and ableism are being challengedfor aggravating and, in many cases, causing social problems (CCPA Monitor; Jul 1, 2005) [6]. Binner, n oсоба, яка зби­рає на смітниках використані пляшки, банки для продажу [1]: Now United We Can,...the enterprise he started in 1995, is distributing about $2 million a year to hundreds ofpeople working as "binners" in the city's Downtown Eastside (The Seattle Times; January 19, 2010) [6 ]. Webology, n наука про зміст, структуру та зв'язки Світового павутиння [5]. Наприклад: As the world is increasingly coming to appreciate, physical space and cyberspace operate according to different rules. In what they describe as a new science of Webology, computer scientists at the Xerox Palo Alto Research Center in Silicon Valley recently funneled a large portion of the Web, about 55 millionpages (leaving out the pictures), onto 400 billion bytes of disk space (The New York Times; January 1, 2003 [6]. Xeroxlore, n сучасна форма фолькло­ру, в якій анекдоти, жарти, приказки та місцеві міфи пропагуються че­рез фотокопіювальні документи [1]. Наприклад: When the photocopier (or Xerox) entered offices in the 60's, people seized on it to circulate new beliefs. Spoof memos and satirical comments on office procedures form the majority of Xerox-lore, many of the items bawdy or downright obscene (The Mercury, Hobart, August 5, 2000) [6].

До другої групи ми віднесли неологізми, утворені додаванням пре­фіксів. Серед словотвірних елементів цього способу ми виокремили такі: de-, e-, eco-, inter-, micro-, nano-, tele-, un-, mono-, multi-, non-, out-, super-, under-, uni-, (афіксоїд) cyber- та ін. Подані префікси є досить продуктив­ними, і неологізми, утворені в такий спосіб, безпосередньо пов'язані з всесвітньою мережею Інтернет й успішно функціонують в інших сфе­рах людського пізнання. Наприклад: e-waste, n "електронні відходи" - комп'ютери, їхні комплектуючі та інші сучасні електронні прилади, що складають на даний час значну частину побутових відходів [1]:... penalty from the agencies for alleged solid waste and air pollution violations. The Delaware Solid Waste Authority operates the landfill.... Electronics Nonprofit to create e-waste database San Francis^ - The West Virginia... (Waste Industry Briefs.(Briefs) Waste News; Mar 15, 2004) [6]. Cybercop, n спеціальна інструкція (орган, відділ), яка здійснює контроль за поши­ренням інформації через Інтернет [1]: Network Associates, Inc. (Nasdaq: NETA) has introduced the newest version of its CyberCop Monitor product, introducing a unique multi-role security architecture that solves the problem of undetected attacks on critical corporate data. (UNIX Update Articles; January 1, 2000) [6]. Nanocosm, n мікроскопічний світ [5]: Nanocosm, Inc., a leading provider of rich media personal Web services, today announced the arrival of Chief Marketing Officer, Michele Hickford and General Counsel, John O. Jeffrey. Strong strategic and corporate backgrounds accompany both Hickford and Jeffrey as they enter into the Nanocosm executive fold. Each has built successful careers in both on-line and media ventures. (PR Newswire; August 5, 1999) [6].

Третім продуктивним способом словотвору є префіксально-суфіксальний. До цієї групи ми віднесли всі подані вище суфікси та пре­фікси, які є будівельним матеріалом у творенні нових слів інтернетів-ської термінології, а саме: префікси cyber-(афікс), de-, e-, micro-, nano-, tele-, un- та такі суфікси як: -ity, -able, -ac, -er/-or, -ing, -ion, -ism, -y/-ie, -logy, -lore. Наприклад: cybergriping, v оскарження діяльності ділово­го підприємства через спеціально створений веб-сайт [1]. Наприклад: Whatever the result, the challenges that some users apparently face in leaving America Online have fed a subgenre of cybergriping and online solution­sharing. (International Herald Tribune; Aug 30, 2005) [6]. Е-tailer, n фір­ма або особа, яка займається роздрібною торгівлею через Інтернет [1], наприклад: Kana offers Christmas e-tailers a checklist for a successful '99 shopping season. (Presswire; Nov 23, 1999) [6]. De-policing, n прагнен­ня "не помічати" дрібні правопорушення з боку представників расово-етнічних меншин (для запобігання звинувачень у расовій дискриміна­ції) [1]: While Black activists Tuesday denounced a growing national trend of "de- policing " where white cops look the other way when crime is committed in communities of color fearing lawsuits and racism labels, Ald. Thomas R. Allen (38th) said people can't have it both ways. (Chicago Defender; July 26, 2001) [6].

Аналіз показав, що серед типів афіксального спосіб словотвору суфік­сальний та префіксальний є найбільш уживаними, менш продуктивним виявився суфіксально-префіксальй спосіб, що, на нашу думку пов'язано із складністю утворення неологізмів таким чином, оскільки для неологіз­мів, що зустрічаються у мережі Інтернет характерним є спрощений варі­ант формування інновацій.

Словоскладання є наступним способом утворення неологізмів. Остан­нім часом він набув популярності і досить активно використовується. У ході нашого дослідження виявилося, що переважають неологізми у ви­гляді сполучення двох компонентів, поодинокими є випадки трикомпо­нентної побудови новотворів. Наприклад: baby hunger сильне бажання мати власну дитину (притаманне жінкам літнього віку або діловим жін­кам) [1]: BABY HUNGER; A generation of highflying women have put careers

before babies.      What lessons can society learn? (Daily Mail (London); April

24, 2002) [6]. Climate porn використання надзвичайно експресивної та тривожної лексики в процесі вербального віддзеркалення поточної і прийдешньої антропогенної зміни клімату на планеті [1]: Climate porn, flashpacking, toxic debt, wellness tourism andfanta pants-these are just some of the new words and phrases that have made it to the Macquarie Dictionary's online edition (The Hindustan Times; January 8, 2009) [6]. Mental aerobics "ментальна аеробіка", розумова гімнастика для людей похилого віку [1]: Mental "aerobics" and a healthy diet could cut the risk of developing dementia, scientists said today. (The Evening Standard (London, England); August 7, 2002) [6].

Телескопія - автономний спосіб словотвору, оскільки є своєрідним "гібридом" словотвору та формотвору. Головною відмінністю телеско­пії від словоскладання є те, що вона ґрунтується на стягненні основ, які частково або повністю втратили свою цілісність, завдяки чому утво­рюється значна кількість лексичних інновацій як оказіонального, так і узуального характеру. Наприклад: blogebrity (blog + celebrity), n ві­домий чи популярний укладач інтернет-журналів [1]. Наприклад: "Forthe digital generation, though, the big revelation last week was the truth about Blogebrity.com. The website was launched last month to advertise a forthcoming print magazine, titled Blogebrity. (The Boston Globe; June 5, 2005) [6]. Darknet (dark + Internet), n cукупність мереж та інших техно­логій, що не дозволяють людям незаконно передавати скопійовані циф­рові файли [1]. Наприклад: Now Freenet is one of several technologies that are building the "darknet" - swath of the Internet that lies beyond the reach of law enforcement. (Newsweek; October 17, 2005) [6]. Weblish (Web + English), n форма англійської мови призначена для певних онлайн доку­ментів чи спілкування, характерною рисою якої є використання низько­якісних листів, недотримання пунктуації, помилки в правописі та грама­тиці, а також неофіційний тон [1]. Наприклад: Millions ofpeople around the world now communicate in a speedy and shortened version of English, nicknamed Weblish. (Sunday Mail; Aug 27, 2000) [6].

Останній з проаналізованих способів словотвору - основоскладан-ня, який не поступається іншим своєю продуктивністю і поширеністю. Наведемо декілька прикладів: netspeak, n популярний жаргон для спіл­кування через Інтернет. Відзначається багатьма акронімами, порушен­нями орфографії слів та емотвконами - символами, які передають реак­цію співбесідника [5]. Наприклад: The ideal guide to Netspeak would be one grounded in systematical empirical observation, providing a representative corpus of material... (Linguistics: an interdisciplinary journal of the language sciences; January 1, 2003) [6]. Whitelist, v долучити своє прізвище, свою електронну адресу чи програму до переліку речей, які захищені від впливу комп'ютерних вірусів чи спаму [1], наприклад: Today TRUSTe unveiled the whitelist of applications that have passed the certification process for TRUSTe's Trusted Download Program. (PR Newswire; February 15, 2007) [6].

У цілому, мережа Інтернет як продукт інформаційної революції є від­критою системою, що постійно змінюється й бурхливо поповнюється новими мовними одиницями за рахунок різних галузей людського піз­нання та діяльності. Процес утворення неологізмів проходить постійно, оновлюючи та збагачуючи словниковий запас будь-якої мови, зокрема англійської, й приводить її у відповідність до потреб людей та змін, що невпинно відбуваються у світі.

Як показало дослідження, серед проаналізованих способів виникнен­ня новотворів найпродуктивнішими є суфіксальний, словоскладання та основоскладання. На нашу думку, телескопія поки що є менш вживаним способом утворення неологізмів, що не применшує його ролі у розви­тку терміносистеми мережі Інтернет. Сучасний розвиток науки та сус­пільства загалом сприяє акцентуванню уваги на болючих проблемах сьо­годення та переосмисленню усталених понять, що знаходить своє відо­браження у новотворах. Серед неологізмів, утворених афіксальним спо­собом, зустрічаються мовні одиниці, що зачіпають питання керування та ведення бізнесу, дискримінації, охорони навколишнього середовища, збереження різних видів флори і фауни для прийдешніх поколінь, що у свою чергу є могутнім засобом пропаганди здорового способу життя.

Мовні одиниці, утворені з допомогою словоскладання загострюють питання, пов'язані з умовами життя та способом існування людей похи­лого віку, народжуваності дітей у суспільстві, де жінка намагається реа­лізувати себе, ставлячи на перше місце кар'єрний ріст. Неологізми, утво­рені шляхом телескопії та основоскладання, співвідносяться з номіна­ціями і характеристиками спілкування за посередництвом комп'ютера.

Таким чином, вживання неологізмів у сфері комп'ютерних техноло­гій не лише сприяє акцентуванню уваги на проблемах сьогодення, а й по­ширенню нової форми мовлення серед представників різних професій та галузей науки і освіти, забезпечує користувачам швидке оволодіння но­вим мовним матеріалом завдяки всесвітній мережі Інтернет.

Перспективним, на нашу думку, є подальше дослідження лексичних, семантичних, фразеологічних інновацій у cфері комп'ютерних технологій.

Література:

1. Інновації у словниковому складі англійської мови початку XXI століт­тя: англо-український словник / ред. Т.: Ю. А. Зацний, А. В. Янков. - Вінниця: Нова Книга, 2008. - 360 с. - (Словники України). - ISBN 978-966-382-156-6.

2. Махачашвілі Р. К. Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного буття: монографія / Р. К. Махачашвілі; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - 204 с.

Янков А. В. Морфологічна структура і семантика соціально-політичних неологізмів в американському варіанті англійської мови / А. В. Янков // Респ. міжвідом. наук. зб. Cерія "Іноз. філол". - Львів, 1978. - Вип. 52. - С. 41-46.

4. Crystal D. English as a Global Language / Crystal D. - Camridge: Cambridge University Press, 2003. - 212 p.

5. McFedries P. My Neologisms // http: //www.logophilia.com/WordSpy. -2007.

Articles in English [Electronic resourse]. - Access mode: http://www. highbeam.com/doc/1P1 -145278286.html.УДК 8137:81-139:821.111

Сергієнко В. Л.,

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

КОНЦЕПТ PRIDE/ГОРДІСТЬ У АНГЛІЙСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ (ЗА РОМАНОМ Р.ОЛДІНГТОНА "СМЕРТЬ ГЕРОЯ")

У статті йдеться про взаємодію навколишньої дійсності, свідомос­ті, мислення та мови, відображення національної свідомості в семантиці мовних одиниць, які вербалізують концепти в динаміці їх розвитку. За до­помогою моделювання номінативного поля концепту показано смисловий діапазон відтворення концепту PRIDE в романі Р. Олдінгтона "Смерть героя" та можливу зміну наповнення концепту на зламі століть.

Ключові слова: мова, свідомість, концепт, національна концептосфера.

The article deals with interaction of surrounding reality, consciousness, mentality and language, reflection of national consciousness in the semantics of language units which verbalize concepts at a certain stage of their development. The range of meanings of the concept PRIDE within two centuries is shown with the help of the nominativefield modelling in the novel " "Death of a Hero " by R.Aldington.

Key words: language, consciousness, concept, national conceptual sphere.

Постановка проблеми. Центральним питанням сучасних лінгвістич­них досліджень є осмислення мови та мислення, свідомості та пізнання, відображення людиною навколишнього світу, його інтерпретація у свідо­мості індивіда, а також презентація продукту цієї інтерпретації через мову людини. Розгляд наповнення лінгвокультурних концептів як когнітивних утворень дає змогу науковцям відтворити їх можливі характеристики та зміну цих характеристик на різних історичних етапах розвитку [2, с. 5].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання про відображе­ння національної свідомості в семантиці мовних одиниць, які вербалізу-ють концепти на певному щаблі їх розвитку, відтворені у працях науков­ців вітчизняної та зарубіжної лінгвістики: Т. О. Попової, В. Л. Іващенко, О. О. Селівадавої, В. І. Карасика, А. А. Джиоєвої, Ю. С. Степанова, З. Д. Попової, Й. А. Стерніна, І. І. Карелової, О. Д. Шмельова, С. А. Юл-тімірової, Н. М. Залесової та багатьох інших.

А. А. Джиоєва у своєму дослідженні англійського менталітету посила­ється на пояснення О. Д. Шмельова про взаємодію навколишньої дійснос­ті, свідомості, мислення та мови людини і стверджує, що у мові відобра­жаються не тільки певні риси позамовної дійсності, але й за допомогою неї носій мови бачить навколишній світ так, як підказує йому його рідна мова. Лексичний склад будь-якої мови є рухомою масою, яка змінюється під впливом культурних чинників і відповідно до цього носій приживаєть­ся до концептуалізації світу, сформованої його культурою [1, с. 48].

© Сергієнко В. Л., 2010Живучи в мовному суспільстві, людина збагачує свою концептуаль­ну систему завдяки особистому та загальноісторичному досвіду, що пе­редбачає, в свою чергу, закріплення в мові загальнолюдського та націо­нального досвіду. Звідси випливає, що осмислення інформації, що над­ходить ззовні, призводить до створення уявлення про світ у вигляді про­дуктів концептуалізації - концептів. Більшість концептів культури закрі­плені в мові значеннями слів [8, с. 6-7].

У кореляції 'значення-концепт' спостерігається відображувальна сто­рона значення мовних одиниць та одиниць досвіду індивідуальної та ко­лективної пам'яті [3, с. 10]. Мова грає роль акумулятора досвіду з на­ступним його узагальненням [3, с. 441-442].

Поняття 'семантики' концепту використовує Т. О. Попова. Воно "включає в себе мовну семантику (знання значення слова), знання про світ (про взаємозв'язки предметів та явищ) і особистісні смисли, сформо­вані у процесі взаємодії з навколишнім світом" [6, с. 5].

В національній концептосфері віддзеркалюються стан культури та науки, національний менталітет, а головне - мова як невід'ємна її час­тина. Здобутки культури, усні та письмові, розширюють та збагачують концептуальний простір національної мови [4].

У художньому тексті "співіснують" індивідуальна картина світу пись­менника та нашарування культурних епох, традицій, стереотипів. Ось чому він розглядається через колективну свідомість певної етнокультур­ної спільноти [2, с. 9].

Мета статті полягає у виявленні певних змін смислового простору кон­цепту PRIDE та, відповідно, концептуальної системи британців ХХ століття.

Завданням дослідження є застосувати польову модель аналізу кон­цепту PRIDE в межах художнього твору та визначити можливу зміну цінностей у свідомості британського народу.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16