М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

2.Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) /

 

B.В. Виноградов. - М.- Л., 1947. - 783 с.

3.Глушко М. М. Полисемия и синонимия терминов // Теория и практика английской научной речи / Под ред. М. М. Глушко. - М., 1987. - Ч. 2, §6. -

C.116 - 125.

4.Головин Б. Н. Лингвистическиео сновы учения о терминах: [ уч. посо­бие для филол. спец. вузов] / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. - М.: Высш. шко­ла, 1987. - 104 с.

5.Ґрещук В. В. Термінізація абстрактних іменників української мови (в по­рівнянні з російською) / В. В. Ґрещук // Науково-технічний прогрес і пробле­ми термінології: Тези доповідей Респ. конференції (Львів, травень 1980). - К.: Наук. думка, 1980. - С. 70 - 71.

6.Даниленко В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описа­ния: [уч. пособ. для гос. ун-тов и пед. ин-тов] / В. П. Даниленко. - М.: Наука, 1977. - 246 с.

7.         Зеленцова М. Г. Многозначность терминов-заимствований микросистемы"менеджмент" (на материале украинского и руського языков) / М. Г. Зеленцо­ва // Культура народов Причерноморья. - 2004. - № 53. - С. 94 - 97.

8.    Кравченко Т. П. Формування терміносистеми економіки АПК: автореф.
дис. на
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська
мова"
/ Т. П. Кравченко. - Миколаїв, 2006. - 20 с.

9.  Красножан Ж. В. Із спостережень над омонімією в термінології / Ж. В. Красножан // Українське мовознавство. - 1988. - Вип. 15. - С. 3 - 10.

10.Крижанівська А. В. Склад і структура термінологічної лексики укра­їнської мови / А. В. Крижанівська, Л. О. Симоненко, Т. І. Панько та ін.: ред. [А. В. Крижанівська]. - К.: Наук. думка, 1984. - 196 с.

11.Лепехи Т. В. Лексико-семантична та словотвірні особливості судово-медичної термінології: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Т. В. Лепеха. - Дніпропетровськ, 2000. - 17 с.

12.Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови / Л. А. Лиси-ченко: [навч. пос. для студ.-філол.] - Х.: Вища школа, 1977. - 114 с.

13.Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: вопросы теории и методики / Д. С. Лотте. - М.: АН СРСР, 1961. - 158 с.

14.Малевич Л. Д. Термінологічна полісемія: онтологія явища, різновиди, шляхи впорядкування // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. - К., 2007. - Вип. УІІ. - С. 78-81.

15.Муравицкая М. П. Некоторые вопросы полисемии / М. П. Муравицкая: [мат. для спецкурсов и спецсеминаров по лексикологи].- К.: КУ им. Т. Г. Шев­ченка, 1964. - 33 с.

16.Нікітіної Ф. О. Семантичні та словотворчі проблеми сучасної терміно­логії / Ф. О. Нікітіна. - К.: Вища школа, 1978. - 30 с.

17.Павлової О. І. Полісемія в лінгвістичній термінології української мови / О. І. Павлова // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. - К., 2005. - Вип. VL - С. 320-323.

18. Письмиченко А. Формування індустрійно-будівельної терміноло-
гії української, російської та англійської мов
/ А. М. Письмиченко // Україн-
ська термінологія і сучасність: матеріали ІІ Всеукр. конференції.
- К., 1997. -
С. 82 - 85.

19.Рогач Л. В. Семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська сова" / Л. В. Рогач. - К., 1999. - 20 с.

20.Симоненко Л. О. Лінгвістичні проблеми унормування наукової термі­нології / Л. О. Симоненко // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. - К., 2007. - Вип. VH. - С. 21-25.

21.Симоненко Л. О. Формування української біологічної термінології: [монографія] / Л. О. Симоненко. - К.: Наук. думка, 1991. - 151 с.

22.Солдатова Л. П. Розмежування явищ повної лексичної омонімії та полісемії (словниковий та функціонально-стилістичний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська сова" / Л. П. Солдатова. - К., 2007. - 23 с.

23.       Тараненко О. О. Полісемія / О. О. Тараненко // Українська мова: енци-клопедія: [ ред. В. М. Русанівський та ін]. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Україн­ська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. - 824 с.

24. Туровська Л. В. Військові звання та посади в Україні: [монографія] / Л. В. Туровська. - К. - Ірпінь: Перун, 2005. - 160 с.

Список умовних скорочень

1.АМ - Азбука менеджменту: Словник / І. Мальченко, М. Самокиш, О. Ковтун. - [Б. м. ]: [Б. в.], 1993. - 68 с.

2.ВТССУМ - Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. - 1440 с.

3.ВШКСМ - Василенко В. О., Шостка В. І., Клейменов О. М. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ, 2005. - 372 с.

4.ГРЕ - Генеза ринкової економіки / За наук. ред. Г. І. Башнянина і В. С. Іфтемічука. - Львів: Магнолія плюс", 2004. - 688 с.

5.КДМ - Кондрашова-Діденко В. І. Менеджмент: Навч. посібник. - К., 1997. - 340 с.

6.КМОМ - Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту. - К., Ака-демвидав, 2003. - 415 с.

7.КРАМ - Крамаренко В. І. Менеджмент: Навч. посібник. - К: ЦУЛ, 2000. - 248 с.

8.СДМ - Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспро­можністю. Дудник А. Д. - К.: КНЕУ, 1999. - 60 с.

9.СІС - Словник іншомовних слів / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. - К.: До­віра, 2000. - 1018 с.

10.       СЙМ - Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: Посібник: - ЛД: Ака-
демвидав, 2003. - 464 с.
УДК 143.21-933

Крисанова Т. А.,

Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ В УМОВАХ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОСТІ

Стаття присвячена розгляду основних прийомів перекладу англій­ських економічних термінів, які не мають терміну-еквіваленту в укра­їнській мові. Аналізуються причини безеквівалентності, визначаються шляхи перекладу однокомпонентних та багатокомпонентних економіч­них термінів.

Ключові слова: економічний термін, прийом перекладу, безеквіва-лентний, англійська мова, українська мова.

The article highlights the main ways of translation of English economic terms having no equivalent in the Ukrainian language. The main reasons which cause non-equivalence have been analyzed, the methods of translation of English one-componental and multi-componental economic terms have been distinguished.

Key words: economic terms, method of translation, non-equivaleice, English language, Ukrainian language.

Проблема перекладу термінів з англійської мови на українську була й залишається однією з найбільш актуальних в сучасному перекладознав-стві. Дослідження питання передачі термінів у процесі перекладу про­водились науковцями В. І. Карабаном, Ф. О. Циткіною, Н. Г. Алексан-дровою, Л. І. Борисовою, В. П. Даниленко тощо. Особливий інтерес ви­кликає цей процес для галузі економіки, оскільки за останнє десятиріч­чя саме вона зазнала інтенсивного розвитку. Економічна терміносистема англійської мови є чисельною та розгалуженою, що може викликати пев­ні труднощі у процесі перекладу. Метою статті є визначити методи пере­кладу англійських економічних термінів, які не мають відповідних екві­валентів в українській мові. Економічна терміносистема динамічно роз­вивається, знаходиться в тісному контакті з життям і розвитком суспіль­ства, реагує на зміни мовної ситуації, передає наукову інформацію. Тому наше дослідження є безумовно актуальним, оскільки сучасні наукові пе­рекладацькі студії спрямовані на вивчення чинників, які впливають на вибір варіанту перекладу та їх зв'язку із специфікою мови перекладу. Об'єктом дослідження є економічні терміни англійської мови. Предме­том - способи перекладу економічних термінів англійської мови в умо­вах безеквівалентності.

Безеквівалентні англійські економічні терміни хоча і не складають зна­чної кількості економічної терміносистеми, але можуть викликати певні

 

© Крисанова Т. А., 2010труднощі при перекладі. Необхідно враховувати й те, що при перекладі пе­ред перекладачем не стоїть завдання перекладу всіх компонентів лексич­ної одиниці, адже переклад не є проста заміна слова висхідної мови сло­вом мови перекладу. Причиною безеквівалентності є тимчасове відставан­ня однієї з мов в розвитку системи понять в тій або іншій області і екс­тралінгвістичні передумови в ході подальшого розвитку професійної сфе­ри [3, с. 111]. Тому до безезеквівалентної економічної термінології можна віднести ті терміни, які не представлені в понятійному апараті української економічної сфери через певні причини. Варто зазначити, що відсутнім в мові перекладу може бути саме еквівалентний термін, однак поняття може існувати в український економічній реальності. Розуміння та вибір спосо­бу перекладу таких лексичних одиниць може відбуватись тільки з ураху­ванням певної екстралінгвістичної ситуації вживання термінів, адже саме ситуація дозволяє усвідомити специфіку змісту терміна.

Описовий переклад терміну спрямований на роз'яснення значен­ня терміну Описовий переклад бажано використовувати, коли переклад терміна згідно норм української мови не може адекватно передати його значення.. Інколи однокомпонентний термін перетворюється на багато­компонентний, який більш схожий на тлумачення терміну, ніж на тер­мін, наприклад: strangle - подвійний опціон з одночасним продажем або купівлею опціону пут і опціону кол із різними цінами реалізації. Інший термін - triangular merger - в своїй структурі містить компонент, який на­зиває геометричну фігуру, що надає йому певної символьності, яка, од­нак, повністю втрачається в результаті перекладу - поглинення шляхом злиття компанії-об'єкта з дочірньою компанією поглинача. Розширення синтаксичної структури терміна ускладнює процес перекладу, однак до­зволяє точно передати значення відповідного терміна.

Транслітерація та транскрипція доречні, коли український еквіва­лент відсутній, в зв'язку з відсутністю такого явища в українській еко­номічній професійній сфері, а пояснення є надто громіздким, напри­клад: hedger - хеджер, hedging - хеджинг, хеджування, netting - нетинг, acceptor - акцептор, акцептант. Вживання цих прийомів перекладу де­монструє тенденцію до інтернаціоналізації української економічної тер-міносистеми. І тому деякі економічні терміни, які поширені в різних мо­вах запозичуються, а не пояснюються. Крім того, відомо, що однією з вимог до терміна є його стислість та нейтральність значення. І тому ви­бір українського терміна буде підпорядковано цим вимогам, навіть через втрату певної метафоричності, яка притаманна деяким англійським еко­номічним термінам, наприклад: captive funds - кептивні фонди, а не "за­хоплені у полон фонди". Транслітерація та транскрипція застосовують­ся при перекладі власних назв, а також деяких абревіатур, наприклад: cif terms - умови сіф, DAGMAR model - модель ДАГМАР. Деякі безеквіва­ленті однослівні терміна беруть участь у формуванні складених термінів. Якщо значення безеквівалентного ключового терміна передається укра­їнським терміном, то і в перекладі похідного складеного терміну варто використовувати той самий спосіб перекладу.

Застосування прийому калькування при перекладі економічних тер­мінів є можливим у зв'язку з приналежністю англійської та української мов до єдиної індоєвропейської сім'ї, що обумовлює існування спіль­них структурний рис. Саме прийом калькування забезпечує відтворення смислової структури лексичної одиниці. Структурна близькість мов, на­явність в них мовах подібних структурних моделей є умовою, яка впли­ває на процес запозичення [2, с. 177]. Адже вплив чужої мови - не є тіль­ки зовнішнім фактором, він пов'язаний з внутрішнім, іманентним роз­витком мови [1, с. 107]. Калькування є доречним у випадках, коли його застосування не приводить до буквалізму. Наприклад: basic earnings per share - базовий дохід на одну акцію, revolving credit - револьверний кре­дит, inflationary spiral - інфляційна спіраль.

Транспозиція та калькування застосовуються, також, для перекла­ду економічних термінів, які є препозитивно-атрибутивними словоспо­лученнями. Складність перекладу таких термінів полягає у відмінності структур англійської та української мов та полісемантичності компонен­тів. Для адекватного перекладу таких термінів-словосполучень необхід­но встановити семантичні зв'язки між компонентами терміну, зрозуміти значення кожного компонента окремо, вибудувати переклад терміна у відповідності до норм мови перекладу. У таких випадках може застосо­вуватись синтаксична транспозиція (переклад за допомогою перестанов­ки членів словосполучення), наприклад: general obligation bond - обліга­ція під загальне зобов'язання, plastic card transaction - розрахункові спла­ти за допомогою пластикових карток.

Особливої уваги заслуговує переклад англійських економічних термі­нів з метафоричним значенням. Як відомо, метафоричність, створюючи певний образ, компресує семантичну інформацію. Переклад таких тер­мінів вимагає або пошуку метафоричного українського терміна, еквіва­лентного за значенням, або неметафоричного відповідника. В останньо­му випадку, зникає певна образність, притаманна англійському термі­ну та зменшується семантична компресія. Це призводить до збільшення українського терміна, наприклад: pegging prices - заморожування заро­бітної плати (peg означає прищіпка), turnkey project - об'єкт, що здається під ключ, sunrise industry - галузь, що зазнає піднесення (sunrise означає схід сонця), piggybacking - об'єднання різнорідних проектів.

Інтерес викликає переклад складних термінів, які є утворенням спе­цифічної конструкції (так звані лексикалізовані синтаксичні конструк­ції, голофразис або компресиви). Специфікою таких слів є те, що вониє суто англійським мовним явищем, і відсутні в українській мові. Зазви­чай такі терміни складаються із складного слова, утвореного оказіональ­но та простим терміном. При перекладі компресія таких термінологічних словосполучень втрачається, і вони перекладаються описовим способом відповідно до норм української мови. Наприклад: going-out-of-business sale - ліквідаційний розпродаж; written-down-value method - облік з за­лишкової вартості; step-by-step implementation - поетапне здійснення; off-balance-sheet transaction - позабалансова операція.

Таким чином, проблема перекладу термінологічної лексики, на пер­ший погляд, є достатньо ґрунтовно досліджена в сучасному перекладоз-навстві. Однак переклад термінів, які не мають еквівалентів в мові пе­рекладу залишається все ще актуальним питанням. Структурні, семан­тичні, синтаксичні відмінності термінів англійської й української мов створюють труднощі у виборі способу перекладу. Крім того існування англійських термінів, які не мають поки що відповідника в українській мові (наприклад, merry-go-round transaction, death valley, freeriding) від­кривають нові перспективи для подальшого дослідження, що становить інтерес як для теорії мови, так і для практики зіставлення мов.

Література

1. Гавранек Б. К. К проблеме смешения языков / Гавранек Б. К. // Новое в лингвистике. - М.: Прогрес, 1972. - № 6. - С. 94-112.

2. Д'яков А. С. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістич­ні аспекти / Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. - К.: КМ Academia, 2000. - 218, [1] с.

Циткіна Ф. О. Термінологія й переклад / Циткіна Ф. О. - Львів: ВЛІ, 2003. - 187 с.УДК 81'37:33

Кузнецова І. В.,

Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

У статті визначаються особливості семантичних дериваційних про­цесів в англійській економічній термінології, розглядається семантичний спосіб утворення нових слів і нових значень, який знайшов своє відобра-жження в дослідженнях, проведених на основі як загальнонародної лексики, так і різних термінологій.

Ключові слова: семантична деривація, метафора, метонімія, зву­ження, розширеннях

In this article it is considered the peculiarities of semantic derivational processes in English economic terminology. It is shown semantic ways of formation new words and new meanings in research works on the basis of ordinary words.

Key words: semantic derivation, metaphor, metonymy, generalization, specialization.

Наприкінці ХХ - на початку ХХІ століть у словниковому складі ан­глійської мови термінологічної сфери відбулися значні кількісні та якісні зміни, спричинені бурхливим розвитком бізнесу, економічною глобалі­зацією, впровадженням в життя сучасних інформаційних технологій. Ці зміни зумовили необхідність проведення комплексного аналізу процесів та явищ, які мають місце в лексико-семантичній підсистемі англійської мови термінологічної сфери.

У цих процесах суттєву роль відіграє семантична деривація (термін Д. М. Шмельова) [2] - утворення у слів нових значень: "Механізм пере­несення найменувань, чи семантичної деривації, тобто появи у слів но­вих значень, може бути описаний на основі тих семантичних ознак сло­ва, які роблять можливим його застосування для нових явищ та предме­тів" [2, с. 54]. До явища семантичної деривації відносять широке коло се­мантичних перетворень, у першу чергу, різні види перенесень (метафо­ричні, метонімічні, функціональні), зміну семантичного обсягу слів (роз­ширення та звуження, спеціалізація значень), семантичні кальки.

У процесі переосмислення загальновживаних слів, тобто терміноло­гізації, відбувається збільшення потенційних можливостей значеневої структури звичайного слова, а також відбувається кількісне і якісне зба­гачення лексики. Головну роль у цьому грає метафора та метонімія.

У метафоричному способі утворення економічних термінів метафора виступає як засіб вираження спеціального поняття й слугує для переда-

© Кузнєцова І. В., 2010чі знань, асоціюючи спеціальне поняття із загальновідомим, зв'язуючи ці асоціації по зовнішній подібності.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16