М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

Сполучуваність слів визначається граматичними, лексичними та се­мантичними факторами. Граматична сполучуваність визначається здат­ністю слова вступати у синтагматичний зв'язок з іншими словами на рів­ні класів слів; на лексичному рівні сполучуваність проявляється у здат­ності лексеми сполучатися з окремими словами (сполучуваність на рів­ні одного слова); на семантичному рівні сполучуваність слів визначаєть­ся здатністю слова сполучатися з іншими словами на рівні підкласів слів

-   компоненти сполучення не повинні мати суперечливих сем [4, c. 191].

Вивчення сполучуваності пов'язано з трудністю розмежувань таких понять як сполучуваність, дистрибуція та валентність. Хоча всі три по­няття взаємопов'язані між собою, вони не є тотожними. Більш того, для вірного розуміння сполучуваності необхідно чітко розділяти всі три яви­ща - дистрибуція, сполучуваність, валентність.

Дистрибуція - це сукупність сполучувальних елементів певної мов­ної одиниці у всіх можливих контекстах [4, c. 190]. Валентність розгля­дається як здатність слова (дієслова) управляти іншими словами в речен­ні. Типами валентності як здатності мовної одиниці сполучуватися з ін­шими такими само мовними одиницями є: 1) активна і пасивна залежно від статусу слова; 2) обов'язкова і факультативна; 3) за кількістю виділя­ються одно і більше валентнісні слова; 4) за напрямом - ліва та права; 5) за типом члена речення, валентного предикату, суб'єктна, об'єктна, об­ставинна, предикативна [6, c. 66].

У нашому дослідженні розглядаються лише правосторонні моделі сполучуваності дієслів "APPEAL", що зумовлено, перш за все тим, що англійському дієслову притаманно бути головним, керуючим компонен­том моделі, а лише потім вступати у зв'язки інших типів. їх ліве ото­чення однотипне і не сприяє виявленню будь-яких залежностей між се­мантикою дієслів та кількістю їх вживання у певній моделі синтаксичної сполучуваності. Праве оточення у більшості випадків конкретизує, уточ­нює значення дієслів, надає їм змістової завершеності. Всі моделі отри­манні з дискурсу, записано в термінах граматичних класів, де V - дієс­лово "APPEAL", N - іменник, Prn - займенник, Vinf - інфінітив, Verb

...        . en

дієприкметник, Ving - інгові форми, cnj = сполучник, p - прийменник, D - прислівник, S - підрядне речення, непряма мова, S1 - підрядне ре­чення, пряма мова. Отриманні дані з вибіркової сукупності представле­ні в Таблиці 1.
Результати наведені в Таблиці 1 свідчать, що дієслова "APPEAL" ре­алізують свою семантику у різній кількості моделей синтаксичної спо­лучуваності. Аналіз моделей синтаксичної сполучуваності дієслів ЛСП "APPEAL" за їх кількістю у дискурсі встановив, що у всіх регістрах дис­курсу виокремлюються три-чотири найбільш частотні моделі, які станов­лять 70% від загальної частоти реалізованих синтаксичних моделей у да­ному регістрі. Найбільш кількісні синтаксичні моделі становлять ядро спо­лучуваності дієслів "APPEAL" даного регістру. Так, у художньому стилінайбільш частотними моделями є VN (26,4 %), VNVinf (6,7 %), VS (7,6%), VS1 (6,7 %), VcnjS (8,6%), VPrn=Vinf (12,2 %), у політичному - VNVinf (28,9%), VPrnVinf (18,7%), VpN (16,6%), у науковому - (VN 17,7 %), VS1 (20,6%), VcnjS (17,7%), VS (17,7%), у газетному - VS (20,5%), VPrn=Vinf (20,1%), VPrnN (11,4%), VS1 (10,2%). Кількість ядерних моделей в худож­ньому дискурсі становить шість, а в політичному, газетному та науковому - сім. Це зумовлено впливом прагматики, комунікативної спрямованос­ті текстів досліджуваних регістрів на сполучувальні характеристики дієс­лів ЛСП "APPEAL", що відображається в різному наборі ядерних моделей синтаксичної сполучуваності дієслів "APPEAL" і у вищій частотності пев­них моделей у дискурсах одного певного регістру.

Найбільш вживаними моделями для всіх регістрів дискурсу виявились VN, VPrn=Vinf, VcnjS, VPrnN, VS, VS1 та VNVinf. Це зумовлено тим фак­том, що дієслова "APPEAL" позначають акт спонукання, а компонент за­клику передбачає адресата, якому адресується даний заклик та пропози­цію (дія/аргумент). Особливістю синтаксичної сполучуваності дієслів "APPEAL" є те, що вони можуть входити не лише в дієслівне сполучення, але і в конструкції з мікроконтекстом у вигляді прямої або непрямої мови.

Проте не всі моделі ядра є типовими для зазначених регістрів. Типо­вою моделлю сполучуваності вважаємо таку модель, яка є спільною для всіх регістрів дискурсу. Такими моделями є лише VN, VPrn=Vinf, VcnjS та VpN. Наведемо приклади вживання цих синтаксичних моделей сполу­чуваності дієслів "APPEAL" в різних регістрах дискурсу, напр.:

They demand proof in advance. [13]

I urge you to support our proposal for an indefinite moratorium on commercial whaling. [12]

I have asked that we meet to legitimately discuss the reduction of armaments on both sides, particularly in strategic weapons. [12]

Аналіз лексичного складу елементів синтаксичних моделей показав, що одне й те саме дієслово "APPEAL" може виражати різну кількість ак-тантів, наявність чи відсутність яких є індивідуальною рисою того чи ін­шого дієслова "APPEAL". Однак, базовою є двоактантна схема реаліза­ції дієслів ЛСП "APPEAL": [V + (O)/(B)+ (P)]

де V - дієслово "APPEAL", O/B - адресат/бенефіціант (реципієнт), P - пропозиція.

Функцію актанта "адресат"/"бенефіціант" виконують іменники та за­йменники на позначення істот, установ, організацій, групи людей, напр.:

I don't see under the circumstances that I am doing you any great injustice when I ask you to let me go. [9]

I asked each member of my Cabinet to postpone the effective dates of the hundreds of new regulations which have not yet been implemented. [12]

1) У ролі актанта "пропозиція" можуть виступати:іменник конкретної чи абстрактної семантики з або без викорис­тання прийменника, наприклад:

I shall ask for a 10-percent reduction across the board in personal income tax rates for each of the next 3 years. [12]

2) інфінітив (VVinf, VNVinf, VPrnVinf). Наприклад:

I call upon all public officials to display the flag of the United States on all government buildings on that day. [12]

3)    підрядні речення, вираженні прямою або непрямою мовою, наприклад:
The defendant, Frank A. Cowperwood, asks that the finding of the jury in

the lower court be reversed and a new trial granted. [13]

Відповідно мінімальна кількість залежних від ядра елементів стано­вить один актант, а максимальна - три, коли присутні всі три можливих актанти. Наведемо трьохактантну модель дієслова "APPEAL", де при­сутні всі три можливі актанти:

I urge the people of the United States to cooperate in observing that week with activities that promote the importance of trade to our national well-being at home and abroad. [12], де urge - дієслово "APPEAL", the people of the United States - адресат/бенефіціат, to cooperate in observing that week - про­позиція, with activities that promote the importance of trade to our national well-being at home and abroad - інструмент. Однак, вживання третього ак­танта є факультативним.

Слід зазначити, що всі актанти можуть бути поширеними і мати два або більше елементів. У наведеному вище прикладі кожний з трьох ак-тантів є поширеним і має залежні елементи.

Результати дослідження свідчать про те, що у сфері дієслівної сполу­чуваності тексти чотирьох функціональних стилів мають спільні та ди­ференціальні моделі сполучуваності. Встановлено, що моделі синтак­сичної сполучуваності дієслів "APPEAL" можуть слугувати критерієм диференціації текстів різних регістрів. Отриманні результати не вичер­пують проблематики синтаксичної сполучуваності дієслів і подальші розвідки у висвітленій царині можуть сприяти виходу на рівень типоло­гічних узагальнень при порівняні різних стилів мовлення та визначення особливостей функціонування різних частин мови у них.

Література:

1.Апресян Ю. Д. Типы соответствия семантических и синтаксических ак­тантов / Ю. Д. Апресян // Проблемы типологии и общей лингвистики. - СПб., 2006. - С. 15-27.

2.Бархударов Л. С. Структура простого предложения современного ан­глийского языка / Л. С. Бархударов. - М.: Высш.шк., 1966. - 200 с.

3.Богданов В. В. Семантико-синтаксическая организация предложения / В. В. Богданов. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1977. - 207 с.Левицкий В. В. Семасиология / В. В. Левицкий. - Винница: НОВА КНЫГА, 2006. - 512 с.

4.Ончуленко М. І. Ядро і периферія лексико-семантичного поля дієслів за­клику / М. І. Ончуленко // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 року). - Чернівці: Книги ХХІ, 2007. - С. 250-253.

6.  Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія /

0. Селіванова. - Полтава: Довкілля-К, 2006. - 716 с.

7. Степанова М. Д. Части речи и проблемы валентности в современном ан­глийском языке / М. Д. Степанова, Г. Хельбич. - М.: Высш. школа, 1988. - 157 с.

8. Cushman H. E. A Beginner's History of Philosophy / H. E. Cushman. - NY: Houghton Mifflin Company, 2004. - 701 p.

9. Dreiser Th. Sister Carrie [електронний ресурс] / Th. Dreiser. - Electronic Library: Treasures of World Literature. - CD-ROM, Moscow, 2000. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000.- Назва з контейнера.

 

10.Dreiser Th. The Financier [електронний ресурс] / Th. Dreiser. - Electronic Library: Treasures of World Literature. - CD-ROM, Moscow, 2000. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000.- Назва з контейнера.

11.Fillmore Ch. The Case for Case / Ch. Fillmore // Universals in linguistic theory / ed. by E. Bach and R. Harms. - N-Y- London-Toronto, 1968. - 136 p.

12.Reagan R. Public Papers of Ronald Reagan [Електронний ресурс] / R. Ragan // The Ronald Reagan Presidential Library. - Режим доступу до журн.: http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/.htm.

13.       Westin I. Corpus of English Newspaper Editorials [Електронний ресурс] /

1.         Westin. - Режим доступу: http://www.statmt.org/europarl/v5/fr-en.tgz.УДК 81373.7:811.112.2

Орел 1.1.,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ТИПИ ТРАНСФОРМАЦІЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З ФОЛЬКЛОРНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Розвідка присвячена виявленню та опису типів трансформації фразеоло­гічних одиниць з фольклорним компонентом у публіцистичних текстах на ма­теріалі "Suddeutsche Zeitung", "FrankfurterAllgemeine Zeitung", "DerSpiegel".

Ключові слова: фразеологічні одиниці з фольклорним компонентом, семантична трансформація, структурно-семантична трансформація, публіцистичні тексти.

The article is dedicated to discovering and the description oftypes of thefolklore component phraseological units transformation in publicistic texts on material "Suddeutsche Zeitung", "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "DerSpiegel".

Key words: phraseological units with folklore component, semantic transformation, structural and semantic transformation, publicistic texts.

Проблема функціонування фразеологізмів (ФО) у художніх та публі­цистичних текстах: мета їх вживання, способи введення фразеологізмів у мовлення/ контекст, реалізація фразеологічного значення у контексті, типи трансформації ФО різних національних мов тощо, цікавила багатьох ві­тчизняних та зарубіжних дослідників (О. В. Кунін, Н. Н. Амосова, І. І. Чер-нишева, Л. Ф. Козирева, А. Л. Коралова, В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк, В. Фляйшер, Г. Бургер, Г. Шмале, Й.-П. Шен та інші науковці). ФО так само як і лексеми (ЛО) є будівельним матеріалом, "цеглинками", на основі яких формується зміст текстів [7, с. 74]. Ці "цеглинки" мають різну вагу і об'єм, тому вони виконують різну функцію у створенні змісту тексту. ФО у інформативному плані більш вагомі ніж ЛО. Ми вважаємо, що це зумов­лено присутністю яскравого конотативного значення, яке є обов'язковим компонентом ускладнених мовних знаків і факультативним у ЛО.

Як відомо, публіцистичні тексти виконують дві головні функ­ції: 1) інформативну, 2) інтенціональну (функцію впливу) [10]. У ре­зультаті нашого дослідження виявлено, що функцію впливу на чита­ча (інтенцію) найкраще реалізують ФО з фольклорним компонентом (ФОФК), тому що вони володіють виразною внутрішньою формою, національно-культурним образом, який оживляє текст, створює емоцій­ний та оцінний заряд, зацікавлює читача. ФОФК володіють потужною національно-культурною інформацією. Ця інформація обов'язково пере­дається у зміст тексту і бере участь у публіцистичному текстотворен-ні. Існує думка про те, що образи, покладені в основу внутрішньої фор­ми ФО, з часом стираються [6; 3, c. 210]. Автори, з метою оживити/ осві-

© Орел 1.1., 2010жити національно-культурні образи, які слугують прагматичній меті пу­бліцистичних текстів, модифікують ФОФК. Осучаснені/ трансформова­ні ФОФК демонструють динаміку розвитку фразеологічної системи на­ціональної мови, зміни значення і форми ФОФК, здатність до різних структурно-семантичних модифікацій, що підтверджує розвиток і від­критість фразеосистеми. Слід зауважити, що на сучасному етапі вивчен­ня типів трансформацій ФО німецької мови не має єдиної вичерпної кла­сифікації типів модифікацій. Різноманітність типів трансформації фразе­ологізмів, недостатнє вивчення вказаної проблеми зумовлює актуальну мету пропонованої розвідки - виявити та описати типи трансформацій ФОФК у німецькомовних публіцистичних текстах.

Об'єктом нашого дослідження є ФОФК німецької мови, зібрані шля­хом вибірки із публіцистичних текстів. Дослідження, проведене на матері­алі "Suddeutsche Zeitung", "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Der Spiegel", продемонструвало, що ФОФК вживаються у публіцистичних текстах узу­ально і оказіонально. Оказіональне використання ФОФК пов'язане із ав­торськими трансформаціями. Трансформація ФО - це "релевантні зміни в лексичному складі, синтаксичній структурі, семантиці, в результаті яких узуальна форма фразеологізму протиставляється його оказіональній фор­мі" [4, с. 89], "зміни в складі ФО, які не відповідають формі, зафіксованій у словнику, та зумовлені метою контексту" [1, c. 114].

Трансформації ФО поділяють на семантичну і структурно-семантичну. Семантичну трансформацію розуміють як зміну традиційної семанти­ки ФО, спричинену особливими контекстуальними умовами, внаслідок чого узуальне фразеологічне значення набуває додаткових відтінків, або реалізується семантична двоплановість компоненту/ компонентів чи ці­лої ФО [5, с. 83-84]. Це відбувається у результаті взаємодії ФО з контек­стом, який впливає на реалізацію семантики фразеологізму. Семантичні трансформації розглядаються дослідниками як деформації значення [9, с. 1257], подвійна актуалізація ФО [5, с. 87], до яких відносяться:

1)  буквалізація фразеологічного значення (подвійна актуалізація) полягає у подвійному сприйнятті - значення ФОФК і його компонен­ту/ компонентів у вільному значенні [8, с. 13]. Така семантична двопла-новість виокремлює і робить виразнішим образ ФОФК через різні коно­тативні відтінки. Наприклад: "Bei solchen Mails stand im Betreff: Hau ab, Verrater, Du widerliche Sau, Schwein, Schlampe." [13, 8.08.2009]. / (Че­рез такі мейли почалось: "Геть звідси, зрадник, ти огидна свиня (досл.: свиня жіночого роду, назва якої - лайка), свиня, брудна свиня.)

вживання ФОФК і його компоненту у вільному значенні - це прийом створення стилістичного ефекту, який полягає у вживанні ком­поненту ФОФК після фразеологізму. Наприклад: "Eines Morgens schwebt sie auf Wolke sieben hoch sieben ins Konferenzzimmer,..." [13, 4.11.2009]./ (Одного ранку він був на сьомому небі від щастя, високо на небі у кон-ференцзалі, ....).

3) коментування - це пояснення значення фразеологізму у контексті після вживання самої ФОФК. Наприклад: " Vor das Mainzer Gericht wankten, blind vor Gattenhass, griine Witwen, deren Hausherren mit verkommenen Sekretarinnen durchgebrannt waren" [14, 22, 2000. - S. 78]. / (Перед судом у Майнці сумнівались, засліплені гнівом дружини, солом'яні вдови, чиї чо­ловіки проводили час із непорядними секретарками). ФОФК ^eine griine Witwe sein" - (розм.) бути солом'яною вдовою; (досл.) бути зеленою вдо­вою - виникла як відображення реалій подружнього життя. Дружина жила за містом/ у селі тоді як її чоловік працював у місті [12]. Трансформація значення ФОФК відбувається саме на основі деформованого коментуван­ня, яке пропонує контекст після ФОФК. Деформоване коментування впли­ває на трансформацію значення фразеологізму.

4) конкретизація значення ФОФК - один із компонентів ФО (як правило - ФК) реалізує своє значення за допомогою тлумачення, яке зна­ходиться у тому ж контексті. Наприклад: "... "Ich habe am Freitag einen Hasen getroffen (mit dem Auto). Mein Mechaniker hat mir gesagt, das bringe Gliick" [13, 29.08.2009]/ (...п'ятницю перед моєю машиною заєць пе­ребіг дорогу. Мій механік сказав мені, що це принесе щастя"). ФОФК виникла на основі прикмети, яка використовується у першому реченні (einen Hasen treffen) і роз'яснюється у контексті (das bringt Gluck).

5) виникнення нового змісту ФОФК відбувається у результаті реаліза­ції фразеологізму у специфічному контексті. Саме контекст сприяє виник­ненню нового змісту ФОФК. Наприклад: "Coolness, die Haltung, fur die ihn all jene bewundern, die selber so gern cool waren, bringt ihn da keinen Deut weiter" [13, 09.09.2009]. (Спокій, самовладання, яким всі захоплювались, яке було приголомшливим, не принесе/ не дасть йому більше нічого). ФОФК keinen Deut - ані скілечки, ані трохи (вживається з 13 ст.) [11, c. 234].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16