М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

Bull markets are characterized by optimism, investor confidence and expectations that strong results will continue. - "Ринки Биков " характери­зуються оптимізмом, упевненістю інвесторів і очікуванням, що підви­щення ціни буде тривати.

A mom-and-pop business is typically a small family-run business. - Се-міний бізнес це типичний маленький бізнес.

One of the most common mistakes made by inexperienced investors is trying to "catch a falling knife. Однією из звичайніх помилок зроблених недосвіченними інвесторами це попитка схопити акції, коли ціни на них будуть стрімко спадати.

Беручи участь у формуванні ринкових терміносистем, метафора до­помагає створити систему понять економічної науки, її структуру. Щоб визначити роль метафори в терміносистемі, звернемося до словниково­му складу підмови економіки. В українській і англійській мовах метафо­ра виступає засобом поповнення язикового інвентарю, що формується в процесах вторинної номінації.

The market is all bulls. - На ринку панує настрій піднесення.

The term "bull market" is most often used to refer to the stock market....-Термін "ринок биків" найбільше часто застосовується до фондового ринку...

In business, a cash cow is a product or a business unit that generates unusually high profit margins.. - У бізнесі, надійне джерело грошей (дійна корова) є продуктом або господарською одиницею, що породжує незви­чайно високий коефіцієнт прибутковості.

Killer bees (business), firms or individuals employed by a target company to fend off a takeover bid. - Особи, що намагаються запобігти небажа­ному поглинанню компанії компанією, фірми або фізичні особи працю­вали з компанією, яку бажали поглинути, щоб видогнати цю пропозицію.

Слід зазначити, що названі слова семантичного переносу в їхньому основному значенні мають у прагматичному компоненті лексичного зна­чення значеннєвий елемент який приносить більшу користь людині; у вто­ринної номінації вони також зберігають цей значеннєвий фрагмент, і ви­ходить, що вторинні найменування вказують на виконання специфічних функцій в економічному механізмі. Вони містять в собі у свій зміст семан­тичний компонент "певна перевага", а це впливає на економічний процес.

Протилежну функцію в термінологічних найменуваннях несуть сло­ва, що позначають диких тварин (bear - "учасник торгів, що вважає, що ціни будуть знижуватися; спекулянт, що грає на зниженні цін"), ці тва­рини не приносять особливого прибутку, у їхньому лексичному значенні не має значеннєвого елемента "корисний людині":The term "bear" has been used in a financial context since at least the early 18th century. Термін "ведмїдь" використовувався у фінансовому контексті принаймні з початку 18 століття.

The most famous bear market in U.S. history was the Great Depression of the 1930s. - Найбільш відомий "ринок ведмедів" в історії США був під час Великої депресії у 1930.

White elephant is a valuable possession of which its owner cannot dispose and whose cost (particularly cost of upkeep) is out of proportion to its usefulness-Невигідне капіталовкладення це вартісний капітал, який власник не роз­міщує і вартість якого знаходиться поза пропорцією прибутковості.

A shark repellent is any method of driving sharks away from an area, object, person, or animal. - Антизагарбницька тактика це будь-які мері по захисту компанії від ворожого поглинення.

Системи вторинних значень є результатом семантичної трансформа­ції первинних значень і слугують для позначення понять ринкової еконо­міки з найбільш яскравим конотуванням уже названих предметів і явищ.

Іншим видом метафоричного значення в нашім матеріалі виступає експресивна метафора. Експресивна метафора - одне з виражень експре­сивної функції мови. Даний тип метафоричного значення простежується в жаргонному мовленні в сфері ринку й реклами, наприклад:

Is there the dilemma a "television donut " is a specific type of television commercial product?. - Чи існує дилема, є рекламний ролик (що постав­ляється виробником товару на радіо й телебачення, у якому залишена пауза для повідомлення адреси місцевого роздрібного торговця) специ­фічним типом телевізійного комерційного продукту ?

General Motors' nut consists of 2 millions. - Повна вартість витрат компанії Дженерал Моторс, яка виступає спонсором цієї телепрогра­ми складає 2 мільйона доларів.

Великий потенціал для економічної метафорики має медична мета­фора. У словнику за показником частотності ці метафори представля­ють невелику групу: Market timing is never easy, so if you have a large sum to invest, you may prefer to drip-feed it in, either through a regular savings plan or by investing in chunks. - Прогнозування фондового ринку це нелег­ка справа, якщо вы бажаете інвестувати велику суму грошей, вам ба-жено зробити капельне введення, через постійний проект збереження або вкласти багато грошей.

The company now has 35 employees, more than double the number it had before the takeover. According to Lynch, the capital injection as a result of the deal has also allowed the firm to develop its databases... - Компанія зараз має 35 працівників, більш десятка були прийняті на роботу. Згідно з да­ними ірландської інформаційної агенції, грошові вливання це резуль­тат угоди, яка дозволила фірмі розвивати свою базу даних...Зміна значення може привести до його деякого звуження, як це, на­приклад, відбувається при використанні в економічній лексиці колірних метафор, що уточнюють особливості ринку:

Black Market is a registered trademark of Chico's Brands InvestmentsНа чорному ринку (нелегальному ринку) зарегестрировалася торгівель-нна марка Чіко Бренд Інвестмент.

Grey market - сірий ринок - це будь-який ринок дефіцитних товарів, що відрізняється від "чорного ринку" тим, що він легальний..

Звуження значення досягається формально використанням метафо­ричних наслідків, під якими розуміється введення інших, що раніше не згадуються потенційних компонентів, що не суперечать даній метафорі [2, c. 47]. В економічній лексиці виявляються метафоричні наслідки, які експліцірують наступні відносини:

-   рід - вид (людина - гравець, донор, нічний сторож; транспортний засіб - корабель, локомотив, поїзд, tram);

-   ціле - частина (механізм - гайка, винтик, важіль; організм - кістяк; будинок - дах, що несе конструкція);

-   експлікація властивості (організм - хвороба, вагітність, міцний ор­ганізм, погода - бура, холод);

Can fallen angels find their wings again? - Чи можлива інвестиційна непривабливість компаній ?

The economy came out of a soft patch in the latter half of 2005, but ran out of steam and hit an air pocket in the first three quarters of 2006 -Єкономіка зійшла з шляху в останій половіні 2005 року, але вичерпала свої можли­вості та й потрапила в яму, коли відбулося стрімке спадання цін на ак­ції на початку третього кварталу 2006 року.

In business, a white knight may be a corporation, a private company, or a person that intends to help another firm. - У бізнесі, особи, які спасають компанію, можуть бути корпорацієй, власною компанією, або людиною, яки намериваються врятувати компанію.

Наступний тип семантичного термінотворення, властивий для дослі­джуваної термінології - метонімізація.

Основою метонімічного переносу найменувань, у результаті якого відбувається утворення термінологічних одиниць, є реальні зв'язки і від­носини предметів і явищ об'єктивної дійсності. Це такі зв'язки і відно­сини, як просторові, причинно-наслідкові, атрибутивні, агентивні та ін.

But Ukrainian leaders will soon have to define their position more clearly. - Втім, українській владі незабаром прийдеться точніше позначити свої позиції.

Те саме слово може розвивати значення у двох напрямках. Так, сло­во портфель у рамках однієї парадигми утворить метафори: портфель замовлень (пропозицій, проблем). У рамках синтагми це слово міститьу своєму метонімічному значенні доповнення й уточнення (портфель як вказівка на посаду, що вимагає використання портфеля): одержати порт­фель міністра, розподіл портфелів.

The investment portfolio is broadly diversified into six asset categories.

-   Портфель ціних бумаг диферінцірується на шість категорій активів.

Real Estate Portfolio explores the increased focus on sustainability. - Порт­фель нерухомості привертає повишену увагу на устойчивом розвітку.

При метонімічному переносі значення може відбуватися й розширен­ня вихідного значення слова, що супроводжує, зокрема, розвиток відно­син уміст - утримуюче й частина - ціле (синекдоха). Ці відносини прояв­ляються в позначенні посадових осіб по резиденції, урядів по столицях, галузей промисловості по виробленому продукті, осіб по приналежнос­ті до партії, організації.

Kyiv cannot afford to ignore such amounts since, during all the years of its independence, Ukraine has recived a little over 2 billion $ in foreign investments. -Такими сумами Києву гріх кидатися, оскільки за всі роки незалежності Україна одержала ледве більше 2 млрд. доларів інозем­них інвестицій.

Метонімічна репрезентація часто є результатом категоризації пред­ставлений економіки в термінах, що представляє частини тіла людини. З уведеного Адамом Смітом поняття, що відбиває регулювання ринко­вих відносин і вербалізованного метонімією (відношення частина > ціле)

-   невидима рука ринку, у мові економіки почалася активне використан­ня тілесних метонімій. Економічні відносини категоризуются в термінах других органів і їхніх функцій. Через асоціацію з мозком репрезентиру­ются, що відбивають розумову діяльність: обробка мозків - lecture on smb, discipline smb; knock some sense into smb's head, витік мозків - brain drain, мозковий трест (центр) - brain, мозковий штурм - brain storm, ку­пувати (скуповувати) мозки to buy brain. Асоціації з відсутністю "тілес­ності" підкреслюють недієздатність і нерішучість керівника, залежність від інших осіб (маріонетка, лялька, зомбі, труп -- puppet), бажання не по­казувати щирі наміри (маска - mask).

Their company used the police "brainstorming ". - Їх компанія викорис­товувала політику "мозгового штурму ".

The brain drain to the United States from many Central American and Caribbean countries is substantial - Витік мозгів до США з багатьох стран Центральної Америки та Каррибського бассейну є дуже істотний.

The company Coca Cola bought brain from company Pepsi Cola. - Ком­панія Кока Кола купувала мозги компанії Пепсі Кола.

По особливостях тіла, його частин, рис характеру й одягу формують­ся найменування груп людей, прізвиська окремих осіб, дається їх мо­ральна й психологічна характеристика.The term 'white collar' was first used by Upton Sinclarain relation to modern clerical, administrative and management workers during the 1930s.-Термін "білий комірець" був вперше використуваний Ептоном Сінкла-райном по відношенню до офісних, адмінистративних та управлінських робітників починаючи з 1930 року.

The term blue-collar is derived from 19th century uniform dress codes of industrial workplaces. - Термін "блакитний комірець" отримав свою на­зву з 19 століття через фірмовий одяг працівників фабрик.

A pink-collar worker is employed in a job that is considered to be, traditionally, a female occupation - Рожеві комірці працюють за наймом, та традіціно їх розглядають як жіночу справу.

Семантична деривація є продуктивним засобом утворення термінів. Різновидами семантичної деривації виступають метафора та метонімія, а такаж розширення та звуження значення. Надзвичайно актуальною для економічної термінології є антропоморфна та зооморфічна метафора. Великий потенціал для економічної метафорики має медична метафо­ра. Специфіка метафор-термінів економічних текстів вимагає розгляду їх функцій, і ми бачимо, що метафора, навіть як термін, залишається зо­бражувальним засобом мови і демонструє здатність до розгортання об­разів. Тобто до метафори повертається традиційна експресивна функція. При розгортанні образу стерті метафори-терміни оживають, прикраша­ючи текст та привертаючи до нього увагу.

При метонімічному переносі значення може відбуватися й розширен­ня вихідного значення слова, що супроводжує, зокрема, розвиток відно­син. Ці відносини проявляються в позначенні посадових осіб по резиден­ції, урядів по столицях, галузей промисловості по виробленому продукті, осіб по приналежності до партії, організації.

Усе сказане вище дозволяє говорити про продуктивність семантич­ного способу термінотворення, що свідчить про наявність генетичного зв'язку між термінологічними одиницями і загальновживаними словами, на основі яких вони виникли.

Література:

1.    Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста / Баранов А. Н.- М.:
Наука. - 2007. - 592 с. - (Семантика, Фразеология).

2.         Шмелев Д. М. Проблемы семантического анализа лексики /
Шмелев Д. М. - М.: Наука, 1973. - 168 с.
УДК 811.161.2:8137

Кухарчук Г. В.,

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

НАЙПРОДУКТИВНІШІ АБРОКОРЕНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ

У статті проаналізовано різні погляди дериватологів на абревіатурну морфему, визначено та виокремлено найпродуктивніші аброкорені в науко­во-технічній термінології, досліджено їхні лексико-семантичні групи.

Ключові слова: аброморфема, аброкорінь, лексикалізація морфем, се­мантичне значення, абревіація, неологізми.

The article deals with the problems of abromorphemes and abroroots in the modern Ukrainian language, was reasearched most producting abroroots and their lexical groups in the scientific terminology.

Key words: abromorphemes, abroroots, the lexicalization of morphemes, semantic meaning, abbreviations, new words.

Лексичний склад сучасної української мови останнім часом актив­но поповнюють аброутворення. Абревіатури утворюються складанням скоро-чених основ і зазвичай є еквівалентом словосполучення. Абревіа­ція як новий спосіб словотворення стала закономірним явищем, що було спричинене потребами нового суспільства. Незважаючи на численні до­слідження, що присвячені проблемам абревіації в сучасній українській мові, скорочені лексичні одиниці залишаються в багатьох аспектах за­гадкою в лінгвістич-ному плані, оскільки мають своєрідну морфемну бу­дову. У цьому й полягає актуальність наукової розвідки.

Мета статті - виокремити найпродуктивніші аброкорені сучасної української мови, визначити їх вживання та функціонування у складово-словесних аброутвореннях науково-технічної термінології, здійснити лек-сико-семантичний аналіз цих утворень. Для досягнення цієї мети розв'язано такі завдання:

-   проаналізовано різні погляди дериватологів на абревіатурну морфему;

-   визначено та виокремлено найпродуктивніші аброкорені в науково-техніч-ній термінології;

-   досліджено їхні лексико-семантичні групи.

У дослідженні абревіації, як одного із способів словотвору, сучасне мовознавство має вагомі й незаперечні здобутки. Проблеми абревіації і абревіатур викликали чималий інтерес у вітчизняній лінгвістиці. Це пра­ці таких вчених: К. І. Тронь, М. Г. Сердюк, Р. Ф. Возна, Г. М. Віняр, І. М. Думчак, Н. Ф. Клименко, О. А. Стишов, А. Нелюба, Л. П. Кислюк, І. М. Климович, М. Ландер, які розглядали ці питання в різних аспектах. К.

© Кухарчук Г. В., 2010І. Тронь у своїй праці порушує питання морфемно подільних абревіатур і виділяє "формалізовані компоненти" абревіатур на зразок обл, держ, голов, укр, що використовуються для творення багатьох складноскоро-чених слів в українській мові [9, с. 17]. М. Г. Сердюк досліджує струк­турні особливості абревіа-тур і виділяє "структурні морфеми" в таких словах як генштаб, партстаж, технагляд, педфак, партком, сількор [7, с. 14]. Структурно-семантичним типам абревіатур присвячує свою працю Л. В. Бойченко і розглядає їх дериваційну активність в українській мові 80-х років ХХ століття [1]. Р. В. Возна аналізує вживання абревіатур у ді­ловому мовленні [2].

Термін "аброморфема" в українському словотворі вперше викорис­тала Н. Ф. Клименко, виділивши у складноскорочених словах повні або часткові еквіваленти морфем у вихідних словах, тобто аброморфеми [3, с. 44]. На сьогодні аброутворення привертають все більше уваги дослід­ників. Так, О. А. Стишов звернув увагу на масмедійні абревіатури кін­ця ХХ століття [8], А. Нелюба розглянув номінативно-словотвірні мож­ливості абревіатур [6]. Ґрунтовно проаналізувала структурно-семантичні типи аброутворень С. М. Климович, виділивши специфічні особливос­ті аброморфем та 3 типи аброморфемних утворень: 1) аброморфемно-словесні; 2) власне-аброморфемні; 3) комбіновані, що об'єднують два типи: аброморфемно-ініціальні та аброморфемно-складові [5, с. 15].

Поняття і термін "аброморфема" ("абревіативна морфема") з'явилися у 60-х роках минулого століття у працях російських лінгвістів. Першою спробою дослідити і теоретично обгрунтувати поняття "аброморфема" є праця Д. Алексєєва "Сокращенные слова в русском языке" (Саратов, 1979). Українські мовознавці почали вживати цей термін пізніше (пра­ці К. І. Тронь, М. Г. Сердюк). Аброморфема - це специфічний склад­ник морфемно члено-ваних абревіатур, що спочатку міг мати або й не мати структурно-семантичний зв'язок з одним із компонентів вихідно­го словосполучення, але надалі став приєднуватися і до інших абромор-фем, і до нових слів за готовим зразком-моделлю безвідносно до можли­вого вихідного словосполучення [5, с. 14]. Коли нові морфеми (абромор-феми) набувають самостійності значення та вживання, стають кореня­ми і мають систему флексій, функціонують як самостійні слова, відбува­ється явище лексикалізації морфем, внаслідок якого і виникають так зва­ні аброкорені. У процесі функціонування аброморфемно-словесних та власне-аброморфемних абревіатур відбувається вичленування зі складу слова певного семантичного збагаченого складника. За такої морфолого-словотвірної конденсації абревіатура втрачає позиції семантичного цен­тру, що створює умови для процесу лексикалізації деяких аброморфем як способу утворення аброкоренів [5, с. 15]. Аброкорені відрізняються від повнозначних слів тим, що без зміни форми паралельно виступаютьще й у складноскорочених словах як пре-позитивні (авто-, фото-) чи як постпозитивні (-бух, -спец, -кор) абревіатурні морфеми. Аморфемному усіченню підлягають перш за все іменники, оскіль-ки усічені відрізки слів легко приєднують відповідну систему флексій іменника (авто, ме­тро). Під час своїх досліджень ми виділили 23 аброкорені, що функціо­нують у сучасній українській мові. Розглянемо найпродуктивніші абро­корені науково-технічної термінології.

1. Авто. Як аброкорень авто походить від французького auto, що є скороченням від automobile. Кореневе гніздо з цим компонентом нара­ховує понад 90 слів. Слова з цим компонентом позначають: 1) просто­рові поняття: автодром, автополігон, автострада; 2) промислові галузі та вчення: авто-мобілебудування, автомобілізм тощо; 3) установи і органі­зації: автобаза, автозавод, автомотогурток; 4) транспортні засоби: авто­бетоновоз, автодрезина, автожир тощо; 5) речовини і матеріали: автол, автолак; 6) пристрої, механізми: автомотор, автопокришка, автогума; 7) осіб за виконуваною роботою чи професією: автобудівник, автогонщик, автодиспетчер. Найчисленнішими є групи на позначення транспортних засобів, пристроїв, механізмів. Аброкорінь авто поєднується як з пито­мими словами - авто-будівник, автовізок, автозчеп, автопокришка, ав­тосани, так із запозиченими: латинськими - автобус, автомобіль; англій­ськими - автовокзал, ав-тодиспетчер, автокар; французькими - автомо­делізм, автосалон; німецькими - автодрезина; італійськими - автостра­да. На сучасному етапі нерідко утворюються нові слова, коли аброко-рінь авто виступає як в препозиції, так і в постпозиції (Автобум, Авто-мир, Ладаавто, Укравто). Всі терміни з аброкоренем авто стосуються ав­томобільної галузі.

Біо. Аброкорінь біо походить із грецької мови, де означає "життя" (bios). Основне значення аброкореня - енергетичне поле, яке створюєть­ся живим організмом. Науково-технічні словники кінця ХХ - поч. ХХІ століття фіксують 82 слова з цим аброкоренем. Слова з компонентом біо позначають: 1) наукові галузі: біоархітектура, біоастронавтика, біогео­графія тощо; 2) сукупність чогось: біомаса, біогеоценоз, біозона; 3) орга­нізми, природні речовини, гірські породи: біогелі, біогени, біокоректор; 4) дії, процеси, стани, способи дослідження: біогенез, біолюмінесценція тощо; 5) осіб за професією чи виконуваною роботою: біоенергетик, біо-енерготерапевт, біоінженер; 6) прилади, апарати, установки: біопотен-цер, біосенсор, біотерм. Варто зазначити, що в останні роки компонент біо значно наростив свій потенціал. Це стосується й науковіх термінів. У науково-технічних статтях фіксуємо слова біоконверсія, біогаз, біореак-тор (Вісник ВПІ, 2006, №6, с. 116). Компонент біо легко приєднується як до питомих (біопаливо), так і до запозичених основ (біогаз, біофільтр). Це запозичені основи грецького походження: біогенез, біоекономіка; ла­тинського: біоелемент, біопрепарат; французького: біоінженер, біолока-тор. Здебільшого ці терміни з біології та техніки.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16