М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

9. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: Вопросы теории и методики. - М.: Изд. АН ССР, 1961. - 158 с.

 

10.Мешков О. Д. Проблемы композитной семантики (на материале суб-ститивного словосложения английского языка). Автореф. дис. ... д.ф.н. - М., 1988. - 17 с.

11.Смирницкий А. И. Морфология английского языка. - М.: Изд-во ли­тературы на иностранных языках, 1959. - 320 с.

12.Шарафутдинова Н. С. Лингвокогнитивные основы научно-технической терминологии. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 131 с.

13.Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. - М.: Нау­ка, 1968. - 236 с.

14.Agriculture: A Glossary of Terms, Programs, and Laws. Edition Con­gressional Research Service "The Library of Congress", 2005.

The Farmer's Dictionary: Vocabulary, New York, Harper and Brothers Publisher, 1846.УДК 811.111'276.6:65.012.23

Розводовська О. В.,

Галицький інститут ім. В'ячеслава Чорновола, м. Тернопіль

СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ СФЕРИ БІЗНЕСУ

У статті розглядаються особливості граматичної структури тер­мінологічних моделей синтаксичного способу термінотворення. Проана­лізовано способи творення термінологічних словосполучень та представ­лено різні структурні моделі, які є типовими для мови бізнесу.

Ключові слова: термінологія бізнесу, термінологічне словосполучен­ня, структура, модель.

The article considers the grammatical structure peculiarities of terminological models formed in syntactical way. The ways of creating terminological word combinations have been analyzed and various structural models presented which are typical for the language of business.

Key words: business terminology, terminological word combination, structure, model.

Стрімкий розвиток економіки й міжнародної інтеграції в сфері діло­вих відносин призводить до виникнення нових термінів та термінологіч­них словосполучень в англійській мові бізнесу. Важливість дослідження даної термінології не викликає сумнівів, адже уніфікована і стандартизо­вана бізнес термінологія є основою успішного спілкування у даній сфері.

У статті наша увага зосереджена на встановленні найбільш час­тотних структурних моделей багатокомпонентних термінологічних-словосполучень (ТС) для позначення понять в сфері бізнесу з метою їх подальшого аналізу.

Об'єктом нашого дослідження обрано бізнес термінологію сучас­ної англійської мови. Предметом дослідження виступають терміни-словосполучення за синтаксичним зв'язком, семантичною та морфоло­гічною структурами, а також за кількістю компонентів.

Короткий огляд різних поглядів на термінологію як систему засвід­чує активізацію досліджень у цій галузі. Терміни-словосполучення до­сліджували у своїх працях В. Виноградов [1], Б. Головін [2], В. Данилен-ко [3], А. Реформатський [8], Д. Лотте [7] та ін. Зокрема, О. Іващишин [4], В. Іщенко [5], О. Литвинко [6] досліджували структурні особливості багатокомпонентних термінів.

Учені по-різному підходять до класифікації типів ТС. Так, наприклад, В. Даниленко пропонує виділяти типи ТС за ступенем розкладання: (1) нерозкладні; (2) формально розкладні. Останні, у свою чергу, поділяють­ся на два підтипи: (1) словосполучення, які складаються з елементів тер­© Розводовська О. В., 2010мінологічного характеру; (2) терміни-словосполучення, у яких один із компонентів може не бути терміном [3, с. 103-107].

На думку Д. С. Лотте, існує 4 типи ТС: (1) розкладні, коли дві части­ни терміна вживаються у прямому значенні; (2) умовно розкладні, коли одна частина-термін, а інші-звичайні слова; (3) напіврозкладні, коли дві частини є термінами, проте одна з частин вживається у видозміненому значенні; (4) нерозкладні терміни-словосполучення [7, с. 79-81].

Б. Н. Головін розмежовує такі види словосполучень, як: вільні, стійкі або фразеологічні [2, с. 43-47].

Прагнення до економії мовних засобів обумовлює велику пошире­ність двокомпонентних словосполучень. Багатокомпонентні терміни можна диференціювати і за типами у залежності від структури словоспо­лучення, частиномовної моделі терміна.

Провівши огляд та аналіз фактологічного матеріалу, ми поділили ба­гатокомпонентні терміни на: (1) двокомпонентні терміни, що склада­ються з двох слів, одне з яких є головним, а інше - йому підпорядкова­ним; (2) трикомпонентні терміни, що складаються з трьох слів. У таких терміносполученнях підпорядковані слова визначають різні аспекти зна­чення головного слова. (3) полікомпонентні терміни, що складаються з чотирьох чи більшої кількості слів. У таких багатокомпонентних термі-ноодиницях, як і в трикомпонентних термінах, залежні слова висвітлю­ють різні аспекти значення головного слова.

За морфологічною ознакою головного слова багатокомпонентні тер­міни сфери бізнесу можна поділити на: (1) іменникові словосполучення (з іменником у ролі головного слова); (2) прикметникові словосполучен­ня (з прикметником чи дієприкметником в ролі головного слова); (3) ді­єслівні словосполучення; (4) прислівникові словосполучення.

За синтаксичними ознаками розрізняємо безприйменникові сполучен­ня слів, з'єднані способом керування та прийменникові словосполучення.

Проведений нами аналіз терміноодиниць сучасної англійської мови бізнесу показав, що багатокомпонентні терміни складають абсолютну більшість корпусу досліджуваних одиниць. Найпоширенішими є дво­компонентні структури, які за частиномовним вираженням своїх ком­понентів утворюють наступні моделі:

Модель N+N має здатність передавати різноманітні відношення логіко-поняттєвого характеру, що існують між поняттями терміносисте-ми: cash infusion - вливання капіталу; core business - основна діяльність; expense timesheet - авансовий звіт; income statement - звіт про прибутки і втрати; interest period - період нарахування відсотків; market capacity - ємність ринку; securities business - операції з цінними паперами та ін.;

Модель N's+N: banker's acceptance - банківський акцепт; bankrupt's estate - майно банкрута; borrower's status - кредитоспроможність по­зичальника; company's officer - посадова особа компанії; controller's department - бухгалтерія; survivor's pension - пенсія у зв'язку з втратою годувальника; underwriter's syndicate - емісійний синдикат; vendor's lien - право утримання продавця (при купівлі на виплат) та ін.;

Атрибутивні відношення, які існують у структурних типах моделі Adj+N, реалізують різноманітні зв'язки предметів і явищ об'єктивної дійсності: annual report - річний звіт; bilateral clearing - двосторонній кліринг; checkable deposit - залишок на поточному рахунку; commercial banking - кредитно-депозитарна діяльність; current account - поточний платіжний баланс; free banking - безплатне банківське обслуговування; variable levies - змінні компенсаційні збори та ін.;

Модель Part I+N. У багатокомпонентному терміні P I, виконуючи функцію означення, виражає ознаку або якість, що властиві предмету: working capital - обігові кошти; floating capital - обіговий капітал та ін.;

Модель Part II+N. Participle II у ролі першого компонента багато­компонентного терміна виражає якість або стан як результат дії, на яку вказує дієслівна основа, від якої походить даний дієприкметник. Напри­клад: called-up capital - поданий капітал; declared shortage - заявле­на нестача; forfeited pledge - вилучена застава; issued stock - випуще­ні акції; liquidated debt - визначена заборгованість; mortgaged property

-    заставлена нерухомість; naked debenture - незабезпечене боргове зобов'язання та ін.;

Розглянемо наступну модель N+prep+N, яка має підвиди: Модель N+of+N: bank of issue - банк-емітент; board of directors -рада директорів; burden of proof - тягар доказів; certificate of assurance

-    страховий сертифікат; consolidation of interest - консолідація виплат за відсотками (за процентами); transfer of currency - переказ валюти; volume of sales - обсяг реалізації (продукції); withdrawal of claim - від­мова від позовної вимоги та ін.;

Модель N+for+N: application for compensation - рекламаційний акт; application for membership - заява про прийняття в члени; bailment for hire - договір майнового найму; bill for ollection - вексель на інкасо; security for a debt - забезпечення боргу; surety for a bill - аваль (пору­ка); test for destruction - випробування на руйнування; value for duty -вартість для розрахунку мита та ін.;

Модель N+in+N: assignment in blank - бланкова цесія; bonus in kind

речова премія; cash in advance - передоплата готівкою; condition in deed - умова закріплена в письмовому вигляді; country in transition -країна з перехідною економікою; creditor in bankruptcy - конкурсний кредитор; right in rem - речове право; secrecy in banking - таємниця банківських операцій; settlement in cash - готівковий розрахунок; value in ollection-сума на інкасо та ін.;Модель N+on+N: collection on delivery - післяплата; return on capital

-   прибуток на акціонерний капітал; return on equity - дохід на власний капітал; run on a bank - масове зняття коштів з банківських рахунків; sales on account - продаж у кредит; stock on hand - фактичний рівень за­пасів; surety on a bill - аваліст; termination on performance - припинен­ня дії після виконання та ін.;

Модель N+G: capital deepening - інтенсивне збільшення капіталу; value accounting - облік на основі поточної вартості та ін.;

Модель G+N: executing a transaction - оформлення фінансуван­ня проекту; floating a company - заснування компанії; structuring a transaction - розроблення схеми угоди;

Модель G+prep+N: backtracking on reforms - відмова від реформ; drawing on reserves - використання резервів; pricing of debt - визначен­ня ціни кредиту; shaping of demand - формування попиту; provisioning for debts - створення резервів на покриття боргів; sampling by attributes

-   вибірковий контроль за якісними ознаками та ін.;

Модель V+N (багатокомпонентні терміни типу V+N виражають по­няття дії, що спрямована на виконання операцій): to award a contract

-   укладати контракт (за результатами конкурсу, торгів); to buy on credit

-   купувати в кредит; to call for payment - вимагати до оплати; to call in a loan - подавати кредит до дострокового стягнення; to come on stream

-   вступати в дію; to compromise on quality - поступатися якістю; to establish an account - відкривати рахунок (у банку); raise a loan - одер­жувати кредит та ін.;

Як видно з прикладів, іменник є невід'ємним компонентом всіх сло­восполучень, що свідчить про семантичну ємкість іменника.

Досить поширеними є трикомпонентні структури, які складають­ся із трьох повнозначних слів. їх аналіз дозволяє виділити такі моделі:

Модель Adj+N+N є прикладом того, як відбувається конкретизація значення терміна за допомогою іменників: absolute credit limitation -абсолютне кредитне обмеження; active banking operation - активна бан­ківська операція; consumer price index - індекс споживчих цін; national service obligation - державна повинність; official exchange rate - офіцій­ний обмінний курс; small business loan - кредит дрібному підприємце­ві та ін.;

Модель Adj+N+prep+N: domestic bill of exchange - внутрішній пере-казний вексель та ін.;

Модель N+N+N: product life cycle - життєвий цикл виробу; product payback period - строк окупності капіталовкладень в освоєння нової продукції; public utility services - комунальні послуги та ін.;

Модель N+N+prep+N: accrual basis of accounting - метод нарахуван­ня; income elasticity of demand - еластичність попиту за доходом;Модель N+prep+Adj+N: allowance for doubtful accounts - резерв на покриття сумнівних кредитів та ін.;

Модель N+prep+N+N: calculation of transportation charges - таксу­вання вантажів та ін.;

Модель N+prep+N+prep+N: agreement for the purchase of receivables

-   угода про придбання дебіторської заборгованості; adjustment of cost for comparability - індексування витрат та ін.;

Модель Part I+N+N: floating exchange rate - плаваючий валютний курс та ін.;

Модель Part II+N+N: accelerated capital allowance - прискоре­на амортизація; suggested retail price - орієнтовна роздрібна ціна; administered exchange rate - контрольований обмінний курс та ін.;

Модель Adj+Adj+N: gross domestic expenditure - валові внутрішні витрати та ін.;

Модель Part I+Adj+N: floating prime rate - плаваюча базова став­ка і т.д.;

Проаналізувавши моделі творення трикомпонентних ТС, можна ви­окремити три способи, за якими утворюються ТС: (1) за допомогою по­дальшого приєднання другого визначального слова, яке в ще більшій мірі конкретизує і уточнює початкове значення головного визначально­го елементу і подальшого двокомпонентного словосполучення; (2) одно­часне приєднання до головного слова двох визначальних елементів; (3) приєднання одного визначального елементу до визначуваного, вираже­ного не окремим словом, а цілим словосполученням.

Чотирикомпонентні ТС:

Модель Adj+N+N+N: annual evaluation overview report - річний оцінний звіт та ін.;

Модель N+N+N+N: agency line co-financing agreement - угода про спільне фінансування агентської лінії та ін.;

Модель Part II+N+N+N: accelerated cost recovery system - систе­ма прискореної амортизації; accrued benefit valuation method - метод оцінки нарахованої пенсії; adjusted selling price method - метод обліку за скоригованою ціною продажу; adjusted for amortisation on a straight-line basis - із урахуванням амортизації на прямій основі; amortised discount on bond issue - амортизований дисконт (при випуску обліга-цій)та ін.;

Модель Adj+N+prep+N+N: ordinary course of banking transactions

-   звичайне ведення банківських операцій та ін.;

Модель Adj+N+N+prep+N: federal reserve board of governors;

Модель N+N+prep+N+N: expectations theory of interest rates; book value of fixed assets;

Модель Adj+N+conj+N+N: savings and loan association;У складі термінології бізнесу функціонують також п'яти-, шести-, семи-, восьми-, дев'ятикомпонентні ТС, але подібних термінів засвідче­но небагато. Цей факт можна пояснити тим, що багатокомпонентні ТС незручні для вживання у мові.

Модель Adj+N+N+N+N є найпродуктивнішою синтаксичною модел­лю серед п'ятикомпонентних ТС: additional premium for short period cover - надбавка за короткостроковість страхування; liquid asset investment authority and guidelines - директивні норми і принципи інвестування лік­відних активів; specific or general identification of charged property - кон­кретне або родове визначення обтяженого заставою майна та ін.;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16