М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 60

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

Інші п'ятикомпонентні ТС: computerised accounting and financial management system - автоматизована система бухгалтерського обліку та керування фінансовими ресурсами; fixed basic public switched telephony

-   фіксована базова комутаційна система спільного користування; funds advanced against a line of credit - кошти, авансовані зі спільної обумов­леної суми кредиту; underlying inflation excluding mortgage payments

-   базова інфляція без урахування іпотечних платежів та ін.;

Шестикомпонентні ТС утворені різними синтаксичними конструк­ціями: actuarial present value of promised retirement benefits - актуар­на дисконтована вартість належних пенсій; bona fide purchaser for value and without notice - сумлінний покупець, який оплатно придбав майно і не знав про права інших осіб на нього; interbank interest rate swap and options market - міжбанківський ринок свопів й опціонів відсоткових ставок; fund viable public and private sector projects - фінансувати рен­табельні проекти в державному і приватному секторах та ін.;

Семикомпонентні ТС: currencies of the basket against which the local currency is pegged - валюта кошика прив'язування до місцевої ва­люти; direct method of reporting cash flows from operating activities -прямий метод обліку руху коштів від основної діяльності; export credit loan third party guarantee agreement - угода про гарантії третьої сто­рони при кредитуванні за участю експортно-кредитних агентств та ін.;

Восьмикомпонентні ТС: preferred creditor debt service to foreign currency earnings ratio - співвідношення витрат на обслуговування боргу привілейованим кредиторам і валютних надходжень; restating financial statements according to Generally Acceptable Accounting Principles - переведення фінансових звітів на загальноприйняті принци­пи бухгалтерського обліку; weighted average number of ordinary shares outstanding during the period - середньозважена кількість циркулюю­чих звичайних акцій за період та ін.;

Дев'ятикомпонентні ТС: equally weigh the project's overall debt composition in US dollars and euros передбачити виділення коштів за кредитом у рівних частках у доларах США і євро;Розглянувши синтаксичні структури ТС, ми прийшли до висновку, що багатослівні терміни, які містять в своєму складі більше 4-х компонентів, характеризуються нерегулярними моделями, що створює трудність їх кла­сифікації з погляду частиномовної приналежності компонентів.

Аналіз термінологічних словосполучень сфери бізнесу з погляду смислової розкладності компонентів дозволив виділити наступні групи.

1.  Розкладні терміни-словосполучення. Дану групу можна зо­бразити наступною формулою "термін + термін". Наприклад: cost certification - обґрунтування витрат; demand saturation - насичення по­питу, sales manager - комерційний директор; venture capital - венчур­ний капітал; та ін.

2.  Напіврозкладні терміни-словосполучення - "термін + загаль­новживане слово, або галузевий термін, який не є самостійним термі­ном і не виражає відповідні поняття ділової сфери", наприклад: alternate director - заступник директора; budget cycle - бюджетний цикл; business opportunity - комерційна можливість; business segment - частка ринку; company profile - інформація про компанію і т.д.

У більшості випадків, та частина ТС, яка виражена загальнонауковим чи галузевим терміном, вживається в прямому значені, наприклад: bank charge - банківський збір; biological diversity - біологічна різноманіт­ність; civil action - громадянський позов; commercial data - комерційні дані; economic entity - суб'єкт господарської діяльності; financial assets - фінансові активи; juridical person - юридична особа та ін.

Загальновживане слово у складі термінологічного-словосполучення, крім прямого значення, може набувати переносного значення, напри­клад: dead money - недіючий (мертвий) капітал; frozen account - бло­кований рахунок; заморожений рахунок; underground economy - неофі­ційна економіка; невидима економіка; тіньова економіка та ін.

Саме другий тип термінологічних словосполучень складає найчис-леннішу групу в лексиці бізнесу.

3.  Умовно розкладні терміни-словосполучення. У складі та­ких словосполучень немає компонентів, які були б самостійними тер­мінами даної лексичної системи. Вони представлені загальновживани­ми словами, загальнонауковими і галузевими термінами. Звуження зна­чення всіх або одного з компонентів складеного терміну ^изводить до спеціалізації всього словосполучення. Наприклад: flexible working arrangements - гнучка схема організації праці; змінний графік роботи; general government expenditure - загальні урядові витрати.

Нерозкладні терміни-словосполучення, так звані терміноло­гічні фразеологізми. Терміни даного типу в термінології бізнесу є най­менш поширеними. Наприклад: blue-chip borrower - першокласний по­зичальник; broad money - сукупна грошова маса; "широкі гроші"; greyeconomy - неофіційна економіка; тіньова економіка; hidden assets - при­хований капітал (різниця між балансовою вартістю і ринковою ціною основного капіталу компанії); white knight tactics - пропозиція друж­нього поглинення (за наявності загрози ворожого поглинення).

Отже, аналіз структурної характеристики термінів сфери бізнесу по­казує, що ускладнення структури терміна звужує його значення й обмеж­ує галузь вживання. У перспективі дослідження - подальше вивчення структурної організації бізнес лексики..

Література:

1.Виноградов В. В. Вопросы изучения словосочетаний (на материале рус­ского языка) // Исследования по русской грамматике: избранные труды. М.: Изд-во "Наука", 1975. - С. 231-251.

2.Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о тер­минах: Учебное пособие для филологических специальностей вузов. - М.: Высшая школа, 1987 - 104 с.

3.Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описа­ния. - М.: Наука, 1977. - 246 с.

4.Іващишин О. М. Роль термінів-словосполучень у реалізації стильових рис науково-технічних текстів // Наукова спадщина проф. Ю. О. Жлуктенка та сучасне мовознавство. - К.: Вид-во Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шев­ченка. - 2000. - С. 99-102.

5.Іщенко В. Л. Англійський багатокомпонентний економічний термін // Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04. - Одеський нац. ун-т ім. І. І. Меч­никова. - Одеса, 2002. - 18 с.

6.Литвинко О. А. Лінгвістичні аспекти англійських багатокомпонентних термінів // Вісник Сумського державного університету: Зб. наук. ст. Філоло­гічні науки. - Суми: Видавництво Сумського держ. ун-ту, 2002. - № 4 (37) -С. 113-116.

7.Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. -М.: Изд-во АН СССР, 1961. - 158 с.

Реформатский А. А. Что такое термин и терминология // Вопросы терми­нологии. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. - С. 46 - 55.Сандій Л. В.,

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

АНГЛОМОВНІ ІННОВАЦІЇ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ЛІНГВАЛЬНА ТА СОЦІОЛІНГВАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКИ

У статті систематизовано основні соціолінгвальні параметри, що детермінують розвиток англомовних інновацій у лексичній підсистемі електронної комерції.

Ключові слова: соціолінгвальні параметри, англомовні інновації, лек­сична підсистема, електронна комерція, поняттєві групи.

The main sociolingualparameters that determine the development of English neologisms in e-commerce lexical subsystem are systematized in the article.

Key words: sociolingual parameters, English neologisms, lexical subsystem, e-commerce, concept groups.

В рамках сучасної інформаційної парадигми і,,мережевого" способу організації суспільної діяльності, впровадження новітніх телекомуніка­ційних технологій та Інтернету у сферу економіки стало поштовхом для появи значного масиву неологізмів в англомовному економічному лек­сиконі. Привертає увагу те, що у мові нинішньої техноорієнтованої еко­номіки чимало лексичних і фразеологічних неологізмів об'єднується на­вколо поняття,,електронна комерція". Суттєвий вплив даного різновиду комерційної активності на мовний корпус є закономірним, адже, як зау­важив американський теоретик менеджменту П. Друкер, електронна тор­гівля, ставши основним світовим каналом дистрибуції товарів, послуг і робочих місць, змінила не лише аспекти економічного життя, а й сучас­ного західного суспільства загалом [9, c. 3-4].

У сучасних лінгвістичних студіях є низка ґрунтовних досліджень, що обирають об'єктом вивчення англійські лексико-фразеологічні й семан­тичні інновації [1, 3, 4, 7], у тому числі мовний матеріал нової,,віртуальної економіки". Проте у згаданих працях неологізми, сконцентровані навко­ло предметно визначеного поняття,,електронна комерція", аналізують­ся не конкретно, а на широкому лінгвальному та екстралінгвальному тлі. До того ж процеси найменування різних сторін,,віртуальної комер­ції" тривають, тому даний пласт лексики є динамічним і ще недостатньо структурованим.

Зважаючи на це, вбачається актуальним соціофункціональний аналіз інноваційних процесів у доволі новій лексичній підсистемі сфери елек­тронної комерції. Метою статті є виявлення та систематизація екстра-лінгвальних параметрів, які детермінують розвиток словникового скла­© Сандій Л. В., 2010ду англійської мови сфери комерційної діяльності, здійснюваної через мережу Інтернет. Таке дослідження дозволить, з одного боку, продемон­струвати пристосування англійської мови до зовнішніх трансформацій, а з іншого, розглянути неологізми, що об'єктивно виступають маркерами когнітивно-інформаційних змін сучасної економіки.

Матеріалом для аналізу слугують лексичні та фразеологічні неоло­гізми, відібрані з друкованих та електронних лексикографічних джерел [5, 10, 11, 12], а також з сучасних англомовних періодичних видань -The Financial Times, The Guardian, The Independent, The New York Times, The Observer, The Sydney Morning Herald, The Sunday Telegraph. Врахо­вуючи зв'язок досліджуваних мовних інновацій з концептом,,електронна комерція (e-commerce)", вважаємо за потрібне навести тлумачення від­повідного поняття. Зазвичай його трактують як,,комерційну діяль­ність, пов'язану з купівлею та продажем предметів через Інтернет" (переклад наш. - С. Л.) [12, с. 182]. У фахових джерелах паралельно з термінопоняттям,,електронна комерція (e-commerce)" оперують дещо вужчим поняттям,,електронна торгівля (e-trade)", причому обидва тер­міни визначають як споріднені й взаємозамінні. Проте у сучасній еко­номічній теорії електронну комерцію розглядають значно ширше, тобто як увесь процес товарно-грошового обміну, реалізований електронним способом, а не лише ту його частину, котра безпосередньо пов'язана з купівлею-продажем [2, 6, 8].

Спираючись на ширше тлумачення концепту,,електронна торгівля", ми зробимо спробу охопити якнайбільше лексичних і фразеологічних англомовних інновацій, що забезпечують найменування різноманітних аспектів підприємницької діяльності з використанням всесвітньої мере­жі Інтернет. Розпочати варто з ключового поняття,,електронна комер­ція", для позначення якого з'явилася низка близьких у смисловому від­ношенні новоутворень: e-commerce, electronic commerce, cybercommerce, digital commerce, e-trade, cybertrade, cybershopping, electronic shopping, e-shopping, Internet shopping, one-click shopping: "An estimated £1.4 trillion was spent on e-commerce last year, and in Britain more than 11,000 new users come online every day" (The Observer, September 18, 2005).

Хоча у певних контекстах наведені мовні інновації вживаються як взаємозамінні, вони можуть бути названі тотожними лише умовно. При­нагідно зауважимо, що таке поширене явище синонімії серед загалу лінг-вальних інновацій сфери новітніх технологій є результатом пошуку най­більш раціональної номінації, і здебільшого притаманне,,молодим" тер-міносистемам [7, с. 78].

Доповненням до комерційних операцій, здійснюваних через Інтер-нет, стає підприємницька активність із використанням інших засобів те­лекомунікації, зокрема, цифрового телебачення - t-commerce (television +commerce), голосових команд під час автоматизованих трансакцій через телефон і комп'ютер - v-commerce (voice + commerce), мобільного зв'язку

m-commerce (mobile + commerce): "The next step is serious m-commerce. But this will probably require mobile operators and banks to work together, rather than in competition" (The Financial Times, June 13, 2007).

Вбачається можливим розподілити основний масив англомовних інно­вацій, що концентруються навколо поняття,,електронна комерція", у такі поняттєві групи: 1) суб'єкти комерційної діяльності; 2) способи комерцій­них операцій; 3) місце торгу; 4) об'єкти купівлі / продажу, їх оплата й сис­теми заохочень; 5) наслідки комерційної активності у мережі Інтернет.

1. Поняттєва група,,суб'єкти комерційної діяльності" охоплює нові слова й словосполучення, котрі номінують безпосередніх учасників елек­тронної комерції, зокрема підприємців, бізнес-структури та покупців. До­недавна фірми, які здійснювали традиційну торгівлю (bricks-and-mortar), скептично ставилися до підприємств електронної комерції (clicks-and-mortar), не уявляючи всього спектру можливостей он-лайнової діяльнос­ті. На сьогодні головним стимулом, що підштовхує компанії і підприєм­ців долучитися до кіберпростору, є перехід до декапіталізованої електро­нної моделі ведення бізнесу.

Фірми та компанії, які здійснюють свою бізнесову діяльність лише через всесвітню комп'ютерну мережу Інтернет, отримали назву dot­com, dot-biz, netco чи dot-net, а віртуальні торговельні підприємства

-   найменування dotbam. Швидке поширення електронного бізнесу сприяло появі спеціальних фірм з надання усього спектру послуг для започаткування,,доткомів" - commercial service provider. Зосередження у певному регіоні групи компаній, котрі здійснюють свою діяльність че­рез всесвітню комп'ютерну мережу, лінгвально реалізуєються в новоут­воренні dot community, а середовище інтернетівських фірм та організа­цій отримало словесне найменування dotcom world. Долучених до елек­тронного бізнесу людей репрезентують лексеми dot-commer„бізнесмен або підприємець, задіяний в Інтернет-комерції", dot-commie„особа, ко­тра віддає перевагу Інтернету у порівнянні з,,реальними" трансакція­ми". Звернімо увагу, що у наведених прикладах частини Інтернет-адрес (.com,.net) виступають продуктивними словотвірними формантами.

Шляхом залучення різних словотворчих елементів ключо­ва лексема entrepreneur сформувала синонімічну парадигму навко­ло поняття,,підприємець, котрий здійснює свою бізнесову діяльність через новітні електронні канали": cyber-entrepreneur, e-entrepreneur, online entrepreneur, ontrepreneur (online + entrepreneur), webbepreneur (web + entrepreneur), netpreneur. В засобах масової інформа­ції трапляються й інші випадки інновацій на основі цієї лексеми: entreprenetwork„неформальна спілка підприємців і,,вільних працівни­ків"", serial e-entrepreneur„підприємець, який створює кілька комерцій­них Інтернет-структур": "Douglas was pushing a new "portal for internet entrepreneurs", paid for with £5m from the DTI. This "initiative" - which might have been useful two years ago - is being "led" by Charlie Hoult, described as a "serial e-entrepreneur" (The Guardian, 28 September, 2001).

Суб'єктів купівлі через Інтернет репрезентує поняття "клієнти вірту­альних магазинів", а на рівні мовних форм низка синонімів або радше еквівалентних номінацій [7, с. 65]: cybershoppers, e-shoppers, e-spenders, online shoppers: "Amazon.com sold more than 4.7m books last year to 6.2m cybershoppers and in the opening three months of this year sales soared by another 200%" (The Guardian, May 24, 1999).

2. Лексичні й фразеологічні інновації поняттєвої групи,,способи ко­мерційних операцій" номінують наявні прийоми та форми купівлі-продажу через світову,,павутину". Двосторонній характер економічної взаємодії та необхідність розрізняти типи комерційних операцій і сис­тем ведення бізнесу через мережу Інтернет сприяли появі ряду іннова­цій, які за способом словотвору являють собою абревіації з цифровою складовою: B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer), C2C (consumer-to-consumer), B2E (business-to-employee, business-to-everyone), P2P (producer-to-producer, person-to-person), D2B (direct-to-buyer), D2C (direct-to-consumer), E2E (entrepreneur-to-entrepreneur, end-to-end), E2B (education-to-business), B2G (business-to-government), G2B (government-to-business): "Literally any kind of business, whether B2B, B2C or even in the third sector, can benefit, insists Robert Epstein, head of small and medium businesses at Microsoft" (The Independent, October 13, 2009).

Торгові операції із залученням посередників репрезентуються ново­утвореннями з більшою кількістю цифрових та літерних компонентів: B2B2C (business-to-business-to-consumer), C2B2C (consumer-to-business-to-consumer): "This shift was matched by a move into providing business-orientated aggregation service to institutions and to other websites, a practise the company describes as a b2b2c model" (The Guardian, January 9, 2001).

З розвитком електронної торгівлі виокремлюються різні способи її ведення. Поняття, пов'язані з електронною роздрібною торгівлею, акту­алізуються як в лексемах e-retail, e-retailing, e-retailer, так і в їх усічених варіантах e-tail, e-tailing, e-tailer: "Angela Bentley at Design Icons, another e-tailer, acknowledges that there are cheap reproductions made in China, for example, that "would make their original designers turn in their graves"" (The Financial Times, February 28, 2009).

Завдяки активним зусиллям успішних он-лайнових компаній Amazon. com та Dell у налагодженні каналів дистрибуції, стали поширеними тор­гові операції через Інтернет без участі посередників і з подальшою до­ставкою замовлених товарів покупцям додому. Відносно нові інтеракції збезпосередніми виробниками товарів і послуг денотуються новоутворен­нями click-and-ship та disintermediation: "A fresh wave of disintermediation (getting rid of intermediaries or middlemen) is sweeping the web and no one knows where it will end" (The Guardian, May 4, 2006).

Звичними стають он-лайнові аукціони. Такі відкриті публічні торги зна­чно прискорюють продаж товарів і послуг, а тому репрезентуються словоспо­лученням dynamic commerce або лексемою d-commerce. Щоправда, участь у цих аукціонах супроводжується великим ризиком стати об'єктом застосу­вання різних неетичних чи відверто шахрайських практик: sniping„спосіб вигравати он-лайнові аукціони, зробивши ставку в останній момент за допо­могою спеціального програмного забезпечення", bid shielding,,блокування цін на аукціоні шляхом використання маніпуляцій з підставними особами", shilling,,^^™^ встановлення завищеної ставки чи збільшення ціни уже після заманювання клієнта до аукціонних торгів".

3.  Поняттєва група,,місце торгу" включає мовні інновації, які утво­рилися навколо поняття,,віртуальна / електронна крамниця": e-mall, cybermall, e-partment, cyberplaza, cybershop, electronic shop, virtual store, dotcom store: "The dotcom stores are believed to be a more efficient way of satisfying the growth in online shopping" (The Sunday Telegraph, December 6, 2009). "These new online stores are about raising capacity. Tesco currently gets 475,000 orders online per week and 3.4 million visitors to the Tesco.com website" (The Sunday Telegraph, December 6, 2009). Фактично електро­нний торгівельний майданчик - це не фізичне місце зустрічі для взаємо­дії продавців і покупців, а лише сервер з інтерактивними сервісами.

4.  Поняттєва група,,об'єкти купівлі / продажу, їх оплата й системи заохочень" охоплює мовні інновації на позначення предметів торгів­лі (товарів чи послуг), систем розрахунків за них та знижок. Основни­ми об'єктами комерційних операцій є,,віртуальні товари" (virtual goods) та,,електронні послуги" (electronic service, e-service), для отримання яких покупці розміщують,,онлайнові замовлення" (online order): "Obopay and other start-ups, including Zong and Boku, let people link their cellphone bills so they need only enter their 10-digit cell phone number when they want to buy a virtual good online" (The New York Times, November 15, 2009).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16