М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 61

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

Кроком до спрощення покупок, здійснюваних через мережу Ін-тернет, стали,,електронні платежі" (e-payment) та,,електронні гаман­ці" (e-wallet): "The most high profile attempt at introducing an e-payment system aimed at low value (below £10) transactions of recent years was from Transport for London (TfL), which attempted to extend the capabilities of its Oyster travel card for use as an e-wallet" (guardian.co.uk, 29 September, 2006). Насправді,,віртуальні гаманці" являють собою бази даних з інфор­мацією про наявність коштів на кредитних картках і дозволяють покуп­цям відстежувати власні витрати.Доступ до багатьох,,віртуальних крамниць" та можливість знайти по­трібну річ за найбільш прийнятною ціною спонукає покупців й клієнтів відвідувати сайти у пошуках вигідної пропозиції товарів / послуг (online deal) чи спеціальних,,онлайнових купонів" (online coupon): "Tavon Ferguson, a 25-year-old graduate student in Atlanta, became obsessed with finding online deals last spring, while planning her July wedding" (The New York Times, November 26, 2008). "Mrs. Ferguson may be more fanatical than most people, but surfing for online coupons is growing in popularity. In October, 27 million people visited a coupon site, according to comScore Media Metrix, up 33 percent from a year earlier" (The New York Times,

November 26, 2008).

5. Лексико-фразеологічні інновації поняттєвої групи,,наслідки ко­мерційної активності у мережі Інтернет" денотують як позитивні ре­зультати комерційної активності у мережі Інтернет, так і вкрай нега­тивні. Наприклад, комерційний успіх компанії Amazon.com сприяв поя­ві нової лексеми-епоніма to Amazon„досягати значних успіхів у веденні Інтернет-бізнесу". Інші фірми, що втрачають свої позиції через нашестя віртуальних конкурентів, описуються похідним неологізмом amazonned / amazonized: "To be amazonized is to wake up with a sick feeling that your industry is being dominated by a web-based retailer" [11, с. 36].

Так само від назви компанії Dell Computers, яка досягла успіху за ра­хунок прямих продаж без участі посередників, з'явилося дієслово to Dell із значенням,,перемогти конкурентів за рахунок прямих продаж". Лексе­ма Dellionaire, тобто,,багата людина, статки якої зароблені під час робо­ти у компанії Dell", свідчить про надзвичайний успіх згаданої бізнесової структури, для якої Інтернет - це не просто технологія, а стратегія, що приносить максимальну віддачу: "That simple scheme made millionaires of many of Mr. Dell's early employees, even secretaries and clerks, and it made billionaires of some. ... Soon all of Austin was gossiping about the new

"Dellionaire""(The New York Times, April 28, 2000).

Природно, що можливості швидкого комерційного успіху, сприя­ли появі й інших мовних інновацій із значенням,,збагачення через Ін-тернет": get-rich-click, millionerd, sneaker millionaire. Відтак у пері­од різкого зростання,,електронної комерції" з'явилися неологізми для номінації,,осіб, котрі швидко й несподівано отримали великі статки" -accidental billionaire та accidental zillionaire: "Wired magazine once called Paul Allen the accidental zillionaire, which suggests he stumbled upon his fortune in the street, or won it"(The Sydney Morning Herald, December 24, 2005). У зв'язку з нечуваним розквітом бізнесу Інтернет-компаній, що отримав назву dotcom boom, з'явився неологізм dot snot„самовпевнена особа, котра розбагатіла шляхом створення віртуальних компаній". Вер­бальним утіленням понять,,інтернетівська одержимість" й,,інтернетівськалихоманка" стали словосполучення dot-com craze та dot-com gold rush.

Проте префікс dot.com, приєднаний до назви компанії, не завжди є тим,,філософським каменем", що автоматично робить її процвітаючою. Підтвердженням цього є інновації, що відбивають негативний бік приєд­нання до Інтернет-простору, де, як у будь-якому конкурентному серед­овищі, виживають найсильніші. Усі інновації цього ряду мають поміт­не емоційне забарвлення. Серед них неологізми, пов'язані з психоемо­ційним та фізичним станом людини: dot-com rage„негативна реакція сус­пільства на комерціалізацію Інтернету"; dot-com syndrome,,стресовий ха­рактер роботи в Інтернет-компанії, спричинений різними чинниками", наприклад, тривалі робочі години через,,розмиті" рамки Інтернет-часу.

Доволі помітну групу складають новоутворення навколо поняття,,невдача чи програш у,,віртуальному бізнесі"": dot-com shakeout чи dot-com carnage„поразка Інтернет-компанії в конкурентній боротьбі", dot-com deadpool„компанії, що припинили існування через поганий ме­неджмент або від своїх надмірних амбіцій щодо ведення бізнесу через Інтернет", dot bomb та dot goner„інтернетівська фірма, котра збанкруту­вала", dot-com deathwatch,,спостереження за припиненням діяльності ін-тернетівської фірми". Низка неологізмів пов'язана з крахом ділових під­приємств, а саме sneakers ^^банкрутший чи такий, що припинив діяль­ність", MTBU (maximum time to belly-up)„термін, упродовж якого ком­панія сподівається утриматися в Інтернет-бізнесі", pink slip paпy„вечірка для підприємців і службовців збанкрутілої інтернетівської фірми".

Після нечуваного розквіту,,доткомів" більшість скороспілих Інтернет-проектів збанкрутувала. З приходом,,інвестиційної зими" у 2000 році слово dot.com дедалі частіше позначає,,незрілу чи неефективну модель бізнесу". Цілковитий провал віртуальних фірм у результаті різкого па­діння курсів цінних паперів і відриву цих курсів від реальної дохідності вербально реалізувався у формі стійких словосполучень dot-com bubble та Internet bubble: "When the internet bubble burst, Amazon's stock price slumped from $100 to $6." (The Observer, June 1, 2008)

Проведений у статті аналіз,,зовнішніх" параметрів інноваційних процесів в англомовному лексиконі сфери електронної комерції до­зволив визначити основні поняттєві центри атракції нових слів і сло­восполучень. У подальшому перспективним вбачається дослідження лінгвальних інновацій, когерентних щодо інших ключових сегментів макроконцепту,,віртуальна економіка."

Література:

1.Андрусяк І. В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу: Дис... канд. філол. наук. - Ужгород, 2002. - 223 с.

2.Балабанов И. Т. Электронная коммерция. - СПб.: Питер, 2001. - 336 с.Белозьоров М. В. Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфе­рі економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти: Ав-тореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2003. -19 с.

3.Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. - Львів: ПАІС, 2007. - 228 с.

4.Зацний Ю. А., Янков А. В. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник. Словник. Вінниця: Нова Книга, 2008. - 360 с.

5.Кобелев О. А. Электронная коммерция: Учебное пособие / Под ред. С. В. Пирогова.- 3-е изд.,- М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2008. - 684 с.

6.Махачашвілі Р. К. Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного буття: Монографія. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. - 204 с.

7.Меджибовська Н. С. Електронна комерція: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 384 с.

8.Drucker P. F. Managing in the Next Society. - New York: Truman Talley Book, 2002. - 321 p.

 

10.McFedries P. Archives [Ел. ресурс]: //http://www.logophilia.com/WordSpy, 1996-2009.

11.NetLingo. The Internet Dictionary / by E. Jansen. - Ojai: NetLingo Inc., 2002. - 529 p.

Oxford Business English Dictionary / Ed. by D. Parkinson, J. Noble. -Oxford: Oxford University Press, 2005. - 616 p.УДК 81'373.23:374

Свиридова Н. Н.,

Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, г. Горловка

СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ ОНОМАСТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ С ПОЗИЦИЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

У статті аналітично розглянуто існуючі засоби лексикографічного опису антропонімічної лексики. На основі цього пропонується особиста модель словникової статті для ономастичного лексикографічного дже­рела, яка зорієнтована на експликацію національно-культурного компо­ненту антропонімів.

Ключові слова: національно-культурний компонент, групова та інди­відуальна інформація, культурознавча лексикографія.

The article presents the analytical consideration of different ways of lexicographical description of anthroponyms. The author suggests own model of the entry for the anthroponymic dictionary. The entry focuses on the explication of the national and cultural component of anthroponyms.

Key words: national and cultural component, group and individual information, cultural lexicography.

Лексикографирование фоновых особенностей ономастической лек­сики в отечественных лингвострановедческих словарях убедительно свидетельствует о том, что в описаниях имен собственных (далее ИС) выделение национально-культурного компонента оказывается не толь­ко возможным не в меньшей степени, чем при описании аппелятивов, но и существенным с точки зрения межкультурной перспективы [2, с. 98­114]. В. Д. Девкин отношение к ИС (антропонимам) определяет как один из десяти принципов для классификации культуроведческих словарей [3, с. 357]. Антропонимы являются важной, а порой и неотъемлемой, со­ставляющей культуроведческих словарей (лингвострановедческих), т.к. без них невозможно представить в полной мере национально-культурное наследие народа. В последние годы становится все более актуальным освещение национально-культурной специфики ИС в словаре с пози­ций лингвокультурологии. Целью данной статьи является обобщить и проанализировать существующие способы представления национально-культурной специфики антропонимов в существующих словарях, а так­же представить собственную модель словарной статьи антропонимичес-кого лексикографического источника, раскрывающей лингвокультурный потенциал личного имени.

Следует отметить, что национально-культурная информация неоди­наково воплощается в разных лексикографических источниках. Специ-

 

© Свиридова Н. Н., 2010фика отражения фоновых особенностей ономастической лексики в сло­варях обусловлена в первую очередь концептуальной позицией соста­вителей культуроведческих словарей по отношению к ИС. Для культу-роведческой лексикографии означенное положение имеет значение, по­скольку ИС должны служить для обозначения определенного предме­та, явления или лица не только в какой-то одной языковой среде, но и в других языковых и культурных средах, это значит, что ИС выступают в качестве "объектов межъязыкового и межкультурного заимствования" [4, с. 14]. По мнению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, самыми главными при изъяснении ИС являються свойственная им групповая и индивидуальная информация. Если групповая информация присуща любому ИС, то лишь некоторые из них, только те, что "чем-то отличи­лись", обладают еще и индивидуальной информацией. Анализ лингво-страноведческих словарей показывает, что их авторы и составители в основном нацелены на раскрытие особых "имен-реалий", наделенных национально-культурной спецификой, т.е. несущих ярко выраженную индивидуальную информацию. Например, Г. Д. Томахин в лингвостра-новедческом словаре "США" акцентирует внимание на том, что "имена-реалии" являються своебразными "ключами" при описании американ­ской национально-культурной действительности. По мнению авто­ра, антропонимы занимают одно из наиболее ведущих мест в фоновых знаниях носителей языка и культуры, поэтому в словарь включены имена исторических личностей (иногда малозначительных, но чем-то примечательных), общественных деятелей, учених, писателей, деяте­лей искусства, популярных спортсменов и певцов, а также имена героев художественных призведений.

В лингвокультурологическом словаре "Русское культурное простран­ство" И. В. Захаренко, В. В. Красных, Д. Б. Гудкова также пристальное внимание уделяется ИС, поскольку по мнению авторов, именно они среди других единиц языка, вероятно, "насыщены" культурной инфор­мацией в наибольшей степени. Центральное место в словаре отводит­ся прецедентным именам, которые связаны с широко известным тек­стом, ситуацией (Дюймовочка, Старик Хотабыч, Илья Муромец) и/ или фиксированным комплексом определенных качеств (Софья Ко­валевская, Моцарт, Макаренко), способные регулярно употребляться интесионально (коннотативно).

Другим не менее существенным аспектом культуроведческой лекси­кографии является понимание объема сферы ономастического простран­ства словаря, которое может быть, условно говоря, широким и узким. Уз­кое понимание, как правило, традиционно сводится к отождествлению ономастического пространства с антропонимическим. Широкая трактов­ка предполагает включение в ономастические словари различных реа­лионимов (имен реальных объектов) (наиболее характерным является особое внимание к топонимам, эргонимам и бионимам) и мифонимов (имен вымышленных объектов). Как правило, культуроведческие слова­ри проявляют интерес к ономастике в широком понимании этого тер­мина. Яркой иллюстрацией данного подхода можно считать "Словарь коннотативных имен собственных" Е. С. Отина. Известно, что отличи­тельной чертой языка и культуры являются коннотации, т.е. сопутству­ющие стилистические, эмоциональные и смысловые оттенки, в нашем случае, ИС. Данный словарь представляет собой собрание ИС - топони­мов, антропонимов, хрононимов, эргонимов и других онимов, развив­ших референтные созначения (например, Соловки, Бродвей, Геркулес, Голиаф, Иван, Иуда).

Способы подачи материала в существующих антропонимических словарях довольно разнообразны, однако, представляется, что ни один из них не может быть взят целиком за основу при составлении лингво-культурологического антропонимического словаря, поскольку в словарь подобного рода, по нашему мнению, должны быть включена максималь­но полная парадигма вариантов антропонимов, отражающая их прагма­тические значения, в которых отражен характер человеческих взаимо­отношений (официальная и неофициальная форма общения, возрастная, гендерная и социальная дифференциация, отношение к именуемому), при этом принципы составления культуроведческих антропонимических словарей практически не разработаны.

Принимая во внимание все способы подачи антропонимического мате­риала в различных словарях и имея своей задачей на основе их аналити­ческого обобщения разработку принципов составления лингвокультуро-логического антропонимического словаря, который бы учитывал всю ан-тропонимическую систему и основные факторы, формирующие эту сис­тему, мы решаем проблему отбора и подачи антропонимического матери­ала по-своему. Под антропонимической системой или моделью мы пони­маем определенный порядок расположения антропонимов, а так же дру­гих имен нарицательных для обозначения степени родства, этнической принадлежности, званий, чинов, названия рода занятий и т.д. Антропо-нимическая система всегда зависит от речевого этикета, традиции офи­циального именования человека в обществе. Антропонимическая систе­ма народа может рассматриваться как система функциональная, т.е. как система средств выражения, служащая определенной цели. Функции ан-тропонимии как системы определяют ее место в системе высшего поряд­ка (в жизни человека и общества). Наиболее отличительными характерис­тиками антропонимии как функциональной системы, являются: 1) харак­теристики, связанные с требованиями именования (личные имена слу­жат для выделения лица; отчества и фамилии отождествляют человекас определенным родом, семьей, нацией); 2) характеристики, связанные с функциональной стороной антропонимов; 3) характеристики, определяю­щие сходство функций разных типов антропонимов; 4) характеристики, связанные с коннотативной окраской антропонимов.

В существующих на данный момент антропонимических словарях, посвященных личным именам, фамилиям, основной акцент делается на их историко-этимологической информации (например, "Современный словарь личных имен: Сравнение. Происхождение. Написание" А. В. Су-перанской, "Словарьрусских фамилий" В.А.Никонова, "Словарь фами­лий" Т. Ф. Вединой, Webster's Dictionary of First Names: The Etymology and Derivation of First Names), а иногда рассмотрение данной информа­цией является основной и единственной целью составителей словарей (например, "Русские фамилии: популярный этимологический словарь" Ю. А. Федосюка, "The Oxford Dictionary of English Christian Names" Withycombe E. G.,). Следует отметить также и словари, в которых содер­жится более объемная информация о каждом имени, т.к. в нем приводят­ся наиболее употребительные варианты имен и дается их оценка с точ­ки зрения их стилевой принадлежности, например "Словник українських імен" І. І. Трійняка, "Словарь русских личных имен" Н. А. Петровского.

Суммируя вышесказанное, можно отметить, при составлении антро-понимических словарей решаются следующие задачи:

1) зафиксировать имена, широко употребительные у носителей языка.

2) дать правильный орфографический вариант имени, указать пра­вильное ударение и формы имени в других языках.

3) зарегистрировать этимологию имен, их производные, формы отчества.

4) показать стилевую принадлежность имени.

Из вышесказанного следует, что основной целью авторов и состави­телей антропонимических словарей является раскрытие групповой ин­формации. Специфика отражения национально-культурного компонен­та антропонимов в лингвокультурологических антропонимических сло­варях предполагает необходимость рассмотреть два вида информации, свойственной всем антропонимам, групповой и индивидуальной.

Основной целью создания лингвокультурологического антропо-нимического словаря является раскрыть национально-культурное сво­еобразие антропонимии, которое может проявляться: 1) в составе име­нований; 2) в степени их употребительности; 3) в словообразовательных моделях; 4) в фонетическом и морфологическом оформлении.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:

-   зафиксировать все антропонимы и их наиболее употребительные варианты, бытующие в языке в момент сбора материалов для словаря.

-   раскрыть функциональную нагрузку эмоционально-экспрессивных оттенков имен.отразить место антропонимов в современной антропонимической системе, степень их употребительности.

-   показать старые имена, сохранившиеся в отчествах.

-   отразить наиболее характерные формулы речевого этикета, в которые входят рассматриваемые антропонимы.

-   показать этимологию некоторых фамилий.

Следует заметить, что проблема объема необходимой историко-эти-мологической информации, включенной в словник лингвокультуроло-гического антропонимического словаря представляется достаточно дис­куссионной. Учитывая тот факт, что словарная статья, посвященная ан­тропониму, должна опираться на "современное обыденное языковое со­знание", то историко-этимологические сведения рекомендуется вклю­чать в изъяснение только в том случае, если они известны современни­ку. Анализируя различные виды информации, заложенные в антропони­мах, следует подчеркнуть не только их накопительную функцию, кото­рая отражается в особом отношении к различным коннотативным насло­ениям, но и тот факт, что эта информация превышает фоновые знания образованного человека (не историка, не социолога) и, как правило, со­всем не включает в себя специальную лингвистическую информацию об имени, его этимологию. Итак, два существенных аргумента в пользу не­обходимости разнообразной энциклопедической информации в слова­ре, посвященном лингвокультурологическому аспекту антропонимов: во-первых, это способность антропонимов выполнять накопительную функцию; во-вторых, это фактор слабого "обыденного сознания" наших современников, в частности, по отношению к антропонимам.

Следует отметить, что существует определенная разница в подаче разных типов антропонимов - личных имен и фамилий, это объясняется, прежде всего, их ролью в лингвокультуре. В связи с этим наблюда­ются различия в структуре и наборе компонентов словарных статей, посвященных именам и фамилиям.

Мы попытались представить нашу модель словарной статьи линг-вокультурологического словаря личных имен. Целесообразным в пред­ставляется расположение имен общим списком в алфавитном поряд­ке. Лексикографирование имен в обратном порядке является мало информативным, в связи с тем, что например, русские личные имена бу­дут сгруппированы по структурным и словообразовательным характе­ристикам, а английские - будут морфологически стандартизированы по финалиям, раскрывающим этимологию имен только лишь германского происхождения.

Все статьи словаря делятся на основные и отсылочные. В основных дается вся информация об имени, все его формы и образования от него, а в отсылочных содержится лишь ссылка на то имя, от которого произош­ло данное образование (например: ПЕТЬКА. См. Пётр; ТАТЬЯНУШКА. См. Татьяна и т. д.).

В основную словарную статью данного приложения входят следую­щие части: 1. Заглавное слово (имя в документальной форме). 2. Указание на указание на их принадлежность - мужское или женское. 3. Сведения об употребительности (наиболее популярное, популярное, редкое, устаревшее, старое). 4. Возраст имени (новое, традиционное). 5. Наиболее частотные и употребительные варианты данного антропонима. 6. Стилистическая окрас­ка имени и его вариантов (официальная, народная, разговорная, просто­речная, формы, т.е. формы, характерные для представителей разных типов культур: элитарная, народная, "третья", субкультура) 7. Социальная окраска имен (если возможно идентифицировать) и их вариантов (характерные для сельской местности, городской; для детей, взрослых;) 8. Возможные обра­зования от антропонима (отчества; фамилии). 9. Иллюстрации функциони­рования имени в антропонимической системе.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16