М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 62

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

Необходимо отметить, что данная модель не является универсальной и может быть использована в равной степени для отражения лингвокуль-турного потенциала имен, принадлежащих к разноструктурным языкам. Эта модель в полном объеме является эффективной для славянских имен (русских, украинских).

Для английских личных имен словарная статья будет иметь более усеченную структуру: 1. Заглавное слово (имя в документальной форме).

2.  Указание на указание на их принадлежность - мужское или женское.

3.  Сведения об употребительности (наиболее популярное, популярное, редкое, устаревшее, старое). 4. Возраст имени (новое, традиционное). 5. Наиболее частотные и употребительные варианты данного антропонима. 6. Возможные образования от антропонима (фамилии).

Таким образом, мы представили оптимальную, на наш взгляд, модель словарной статьи лингвокультурологического словаря личных имен, по­зволяющего раскрыть не только национально-культурный компонент имен, но и раскрыть функционирование имен и их роль в антропоними-ческой системе. Важными и отличительными компонентами словарной статьи являются эмоционально-экспрессивная, социальная и функцио­нальная характеристики имен.

 

Литература:

1.Ведина Т. Ф. Словарь фамилий / Т. Ф. Ведина. - М.: ООО "Фирма" Изд-во АСТ, 1999. - 544 с.

2.Верещагин Е. М. Язык и культура: Лингвострановедение / Е. М. Вереща­гин, В. Г. Костомаров. - М.: Рус. яз., 1990. - 248 с.

3.Девкин В. Д. Немецкая лексикография: учебное пособие для вузов / В. Д. Девкин. - М.: Высшая школа, 2005. - 670 с.Ермолович Д. И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи / Д. И. Ермолович. - М.: Изд-во Р. Валент, 2005. - 416 с.

4.Захаренко И. В. Русское культурное пространство / И. В. Захаренко, В. В. Красных, Д. Б. Гудкова. - М.: Гнозис, 2004. - 316 с.

5.Никонов В. А. Словарь русских фамилий / Сост. Е. Л. Крушельницкий.

 

-  М.: Школа-Пресс, 1993. - 224 с.

7.Отин Е. С. Словарь коннотативных собственных имен / Е. С. Отин. - До­нецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2004. - 412 с.

8.Петровский Н. А. Словарь русских личных имен: Около 3000 единиц / Н. А. Петровский.. - [5-е изд., доп]. - М.: Русские словари, 1995. - 480 с.

9.Томахин Г. Д. США. Лингвострановедческий словарь / Г. Д. Томахин. -М.: Русский язык, 1999. - 576 с.

 

10.Трійняк І. І. Словник українських імен / І. І. Трійняк. - К.: Довіра, 2005.

-  509 с.

11.Суперанская А. В. Современный словарь личных имен: Сравнение. Происхождение. Написание / А. В. Суперанская. - М.: Айрис-пресс, 2005. -384 с.

12.Федосюк Ю. А. Русские фамилии: популярный этимологический сло­варь / Ю. А. Федосюк. - [6-е изд., испр]. - М: Флинта: Наука, 2006. - 240 с.

13.Webster's Dictionary of First Names: The Etymology and Derivation of First Names. - New York City: Galahadbooks, 1981. - 255 p.

Withycombe E.G. The Oxford Dictionary of English Christian Names. -2-nd edition. - Oxford: Clarendon Press, 1971. - 294 p.УДК 811.111(091)

Семко Н. М.,

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи (м. Київ), м. Львів

З ІСТОРІЇ ЗАПОЗИЧЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СФЕРУ ФІНАНСІВ

У статті йдеться про історію запозичень англійських базових термінів сфери фінансів. Встановлено мову-джерело, а також мову-посередник, через яку ці терміни потрапили в англійську мову.

Ключові слова: термін, запозичення, мова-джерело, мова-посередник, мова-реципієнт, інваріант.

The article deals with the history of English loan words in the sphere of finance. Basic terms are analyzed. The source-language is stated as well as the middle language through which the terms got into English.

Key words: term, loan word, source-language, middle-language, borrowing language, invariant .

Серед різноманітних джерел лексичного збагачення мови треба від­значити запозичення з інших мов. Це лінгвістичне явище пов'язане з роз­витком суспільства, адже мова суспільне явище і вона не може існувати поза суспільством. Зміни, які відбуваються у суспільстві, в кінцевому ра­хунку фіксуються словниками. Запозиченням сприяють різні фактори, як матеріальні, так і психологічні: розвиток науки і техніки, розвиток по­літичного життя і людської думки, торговельні та культурні зв'язки між народами. Прикладом може служити епоха великих географічних від­криттів, коли у європейських мовах з'явилося багато нових слів - назв предметів, товарів, які були завезені в Європу з-за океану, чи так званий пострадянський період, коли українці усно та письмово почали вжива­ти (не завжди оправдано) безліч слів з англійської мови, які позначають нові явища, зокрема у сфері бізнесу, як наприклад, франшиза, промоція, мерчандайзинг, дистрибутор, офіс, тощо.

Для подальшого аналізу явища запозичення треба уточнити цей тер­мін, а саме лінгвістичними запозиченнями вважаємо лише ті слова, які проникли з мови-джерела в іншу мову, а мова-реципієнт вже сформована і розвивається за своїми власними лінгвістичними законами.

Запозичення, що становлять значну частку лексики англійської мови, можна віднести до різних періодів розвитку Англії. Зокрема великою кількістю слів англійська мова поповнювалася в ті часи, коли Англія була підкорена іншими народами, які насаджували свої звичаї, культуру, а з ними і мову. Тому логічно, що більше третини англійських слів є на­справді французькими [1].

© Семко Н. М., 2010В 11 столітті Британія була завойована норманами, що супроводжу­валося появою в англійській мові значної кількості запозичень з фран­цузької. Проте велика частина з них є латинського або грецького похо­дження, а французька є лише мовою-посередником: Наприклад: govern >з старофранцузької governer > з латині gubernare > з грецької kubernan (правити). Серед запозичень тієї пори багато термінів сфери економіки та фінансів, наприклад, термін credit походить від латинського creditus, що є дієприкметником минулого часу від дієслова credere (вірити). В ан­глійську мову цей термін прийшов не безпосередньо, а через італійську (credito) та французьку (credit).

Слово debit є формою латинського debitum (те, що належить, борг), яке є похідним від дієслова debere (бути винним, зобов'язаним). Термін finance (фінанси) запозичений з французької мови (finer - платити, роз­раховуватися), але веде свій початок від латинського слова finatio, який в 14-15 століттях уживали у значенні терміну (тобто його закінчення) обов'язкової сплати боргу. І не випадково, бо цей термін співвідносить­ся також з французьким словом fin (кінець), що походить від латинсько­го finis (кінець) або finitus (завершений). Цікаво зауважити, що й англій­ський прикметник fine (витончений, довершений, дрібний, гарний), і іменник fine (штраф) ведуть свій початок від тих же латинських форм finis, finitus. Інваріантом усіх цих семантичних змістів є fin - кінець.

Зазначимо, що в англійській мові слово financial є синонімом слова fiscal (фінансовий, грошовий). В українській мові, як до речі й в росій­ській, слово "фіскальний" нерозривно пов'язано з податками. В англій­ській мові в значенні "податковий" це слово практично не вживають. "Податковий" англійською буде tax чи taxation.

Простежимо за появою в англійській мові слова bank (банк), що є тер­міном, прийнятим у міжнародному масштабі. Тоді як у Венеції та ін­ших великих торгових містах Італії банківська справа набирає сили уже в 11 - 12 століттях, в Британії згадки про банківництво сягають періоду Нормандських завоювань, коли головними банкірами були євреї, які не лише наглядали за грішми своїх клієнтів, але й давали позики. Відсотко­ва ставка у ті часи була дуже високою і позичальники не були популяр­ними. А у 1290 році англійський король Едвард І прогнав євреїв з Бри­танії. Їхнє місце зайняли родини Ломбардів та Козінів (the Lombards and Causines). Їхній вплив був таким сильним, що вулицю у центрі Лондона було названо в їхню честь - Lombard street. Вони були насправді міняй­лами, єдиним обладнанням яких були лавки (banca) або bench, на яких вони й проводили свої операції. Коли бізнес занепадав, лавку руйнували. Звідси bankrupt від італійського banca rotta - поламана лавка [4].

З організацією банківської справи виникає ряд фінансових операцій і від­повідно нових термінів. Серед них почесне місце займає термін cash, щоозначає "готівка", "готівкові гроші". Воно походить з французького слова casse - коробка, в якій зберігали гроші. Згодом цим же словом стали назива­ти і самі гроші. Звичним для англійської мови способом конверсії утворено дієслово to cash, що означає "отримати гроші за чеком, векселем".

Одним з часто вживаних термінів сфери фінансів є bill. Цей термін називає декілька різних понять цієї сфери: рахунок до оплати; рахунок-фактура; накладна, вексель; тратта; боргове зобов'язання. В американ­ському варіанті англійської мови це "банкнота". У юридичній терміно­логії це "законопроект, білль". Слово походить від англолатинського billa, яке в свою чергу походить від латинського bulla, що в середні віки означало "печать". Bulla веде свій початок від латинського boss (кругла рельєфна прикраса). За основу номінації взято форму. Найвірогідніше, що слово bill прижилося в мові в період розвитку в країні торгівлі.

Само ж слово trade (торгівля) з'являється в англійській мові у 19 сто­літті, спочатку як морський термін на позначення поняття "шлях призна­чення корабля", "рейс" і вживаєся зазвичай у формі множини trades. Ра­ніше його вживали на позначення поняття "крок", "доріжка". У серед­ні віки існували форми trod і trode, і нарешті trade, яке слугувало назвою уторованого шляху, а також означало "вітер, що дме в одному напрям­ку". Звідси - "спосіб життя, професія чи ремесло, якому людина навча­ється, щоб уторувати собі шлях у житті, забезпечити собі прожиток", або також "торгова угода, укладена з метою отримання прибутку". Всі ці значення слова trade збереглися до сьогодні, проте в основі кожного з них лежить інваріант "уторована доріжка".

Розширення торгівлі, а також поява нових морських шляхів сприя­ло появі у мові таких термінів як, наприклад, insurance (страхування), customs (мито), які швидко завойовують собі місце серед інших термінів англійської мови.

Перша поява поняття, якому згодом дали назву insurance, пов'язана з морськими позиками у древніх греків, що можна знайти ще в описах Де­мосфена. Під заклад корабля чи вантажу видавали певну суму грошей, яку повертали з високими відсотками, якщо рейс був успішним. Вида­ну суму грошей не погашали у випадку загибелі корабля. Високі відсо­тки включали у себе не лише платню за користування позиченим капі­талом, але й додаткову суму, за рахунок якої кредитор компенсував свої втрати у випадку неповернення кредиту. Такого роду позики були звич­ним явищем.

В основі семантики терміна insurance лежить латинське слово securus (se - без, +cura - турбота = англ. secure - безпечний). На даному етапі розвитку мови термін insurance означає не лише "морське страхування", але й "страхування майна від вогню, поломок" тощо. Термін assurance означає "страхування життя".У зв'язку з транспортуванням товарів як у середині країни, так і за її межами широко застосовують термін customs, який означає оподат­кування товарів, які перевозять через кордон. Слово запозичене з лати­ні (con+suere -стати звичним) через французьку мову. Мито на товари, що перевозилися через кордон, називалося magna custuma, тобто велике мито, а на товари, які не вивозилися за межі держави, називалося parva custuma, тобто мале мито. У древньоанглійській мові на позначення по­няття "мито, збір". уживали слово toll. Це слово походить від німецького zoll (мито) і вживається в англійській мові до сьогодні у значенні "плата за право проїзду через міст, користування каналом" тощо.

Аналізуючи терміни фінансової сфери, не можна не зупинитися на таких лексичних одиницях як revenue - державні прибутки, доходи i expenditure - розходи. Revenue походить з французького слова revenu, що є дієприкметником минулого часу від дієслова revenir -віддавати, який у свою чергу походить з латинського слова re-venire - приходити, звідси су­часне англійське revenue - "прибутки, доходи". Термін expenditure (розхо­ди) запозичений безпосередньо з латинської мови від дієслова expendere, що означало "to weigh out, pay out - відважувати, виплачували" з ex- out + pendere - to weigh. "Вага, зважувати" має безпосередній стосунок до ви­плат, а значить і розходів, оскільки в давні часи вартість монет, які звісно виготовлялися з цінних металів, визначалася їх вагою. Невипадково ан­глійська грошова одиниця pound (фунт стерлінгів) та одиниця ваги pound (фунт - 454г) звучать однаково. Італійська грошова одиниця lira (ліра) по­ходить від латинського слова libra, що означає "фунт" і знову ж таки зво­диться до ваги давніх монет. Тут доречно згадати, що в англійській мові й досі на позначення міри ваги "фунт" використовують абревіатуру lb. Іс­панська грошова одиниця peso також означає "вага".

На завершення простежимо походження слова money, яке є основою всієї фінансової системи. Воно походить від латинського moneta - mint карбовані гроші - через французьку (moneie). Слово ж moneta походить від Moneta, прізвища Юнони, в храмі якої карбували металеві гроші.

Аналіз базових термінів фінансової сфери показав, що вони походять з латинської мови, у більшості випадків за посередництвом французької.

Література:

1.Ильиш Б. А. История английского языка: ученик [для студ. высш. уч. за-вед.] / Б. А. Ильиш. - Москва: Высшая школа, 1968. - 419 c.

2.Klein G. Dictionary of banking./ G.Klein. - London: Pitman publishing, 1994.- 286 p.

3.Klein G., Lambert J. The business of banking / G. Klein, J. Lambert. - London: Methuer & Co Ltd., 1984. - 257 p.

Webster's Collegiate Dictionary. - Fifth edition - 1274 p.Сіомак А. В., Дюмін О. З.,

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ

Аналізується явище синонімії на матеріалі термінів електротехніч­ної терміносистеми.

Ключові слова: терміносистема, електротехніка, термін, лексема.

We analyze the phenomenon of synonymy in terms of electrical material terminosystemy.

Keywords: terminosystema, electrical terms, the lexeme.

У ХХІ століть наука набуває статусу винятково ефективного і динаміч­ного інструментарію людської діяльності, що детермінує інтерес учених до прагматичних аспектів і проблем теорії пізнання з метою підвищен­ня ефективності наукової роботи - традиційними класичними засобами і на основі інноваційних систем електронних апаратів. Розвиток побутової електронної апаратури стрімко продовжується, що викликає зміну не тіль­ки технічних засобів її виробництва та конструювання, але й поширення спеціалізованої термінології, а це потребує постійного моніторингу, удо­сконалення її лексичного складу. Сьогодні лінгвісти досліджують пробле­ми галузевої термінологій, розширення меж терміносистем, роль термі­нологічних сполучень, підвищення їх питомої ваги, аналізують збільшен­ня кількості компонентів, які входять до них, що пов'язано з диференціа­цією і уточненням наукових понять. Маємо низку робіт таких науковців, як Т. Кияка, І. Кочан, Е. Огар, Т. Панько, В. Пілецького, О. Сербенської, Л. Симоненко, Н. Яценко, Н. Овчаренко, Г. Онуфрієнко та інших дослід­ників, присвячених різноманітним проблемам термінології.

Медведь О. В. зазначає: "Основні проблеми українського термінознав-ства, полягають, у тому, що, по-перше, методологічне підґрунтя практич­ного аналізу термінологій та терміносистем не співвідноситься з ієрархією вихідних теоретичних понять і положень; по-друге, у сучасному науково­му обігу спостерігаємо деяку невідповідність між теоретичним тлумачен­ням окремих термінознавчих термінів; по-третє, недостатньою мірою усві­домлюється міждисциплінарний статус термінознавчої науки" [7]. Вирі­шенням даних проблем може буди співпраця науковців з різних напрямків у формуванні сучасної української терміносистеми. Добрим прикладом для такого наслідування може бути стандартизація мережі Інтернет та про­токолів обміну даними в локальних мережах, що розвиваються за підтрим­ки таких організацій, як IEEE (англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Інститут інженерів з електротехніки та радіоелектроніки, IEC

© Сіомак А. В., Дюмін О. З., 2010(англ. International Electrotechnical Commission) - Міжнародна електротех­нічна комісія, W3C (англ. World Wide Web Consortium) - Консорціум всес­вітньої павутини та інші. Проте питання синонімії в сучасній науці зали­шається відкритим, дослідження потребує природа термінів-синонімів, співставлення їхніх дефініцій, з'ясування вмотивованості, нарешті необ­хідність та точність слововживання синонімів.

Актуальність даної роботи зумовлена швидкими темпами розвитку елек­тротехнічної терміносистеми, появою синонімічних лексем, які спричиня­ють помилки при використання, перекладі та аналізі інформативних даних.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16