М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 65

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

а) в якості конфронта може бути використано український термін,
форма якого пов'язана з формою англійського терміну (наприклад,
certification - сертифікат, procedure - процедура, project documentation

-   проектна документація, project materials - проектні матеріали, transport documents - транспортні документи);

б)         конфронт не пов'язаний з формою англійського терміну (на-
приклад,
appendix - додаток, battery - акумулятор, client - замов-
ник,
collection - збір, filing cabinet - шафа для зберігання документів,inspection- перевірка, instrumentation - обладнання, operations - заходи, organization - структура);

в) конфронт створений шляхом транскрибування і транслітерації (на­приклад, corrosion - корозія, diameter - діаметр, infrastructure - інфра­структура, isometrics - ізометрія, pallet - паллет, transformer - транс-формер).

2) терміни, що виражають поняття дійсності в англійській мові, від­сутні в українській мові і не мають загальноприйнятих термінологічних еквівалентів.

Терміни цієї групи конфронтуються:

а) за допомогою опису значення англійського терміну і створен-
ня
нового терміну в українській мові (наприклад, air freight delivery -
транспортування вантажу
повітрям, custom clearance - розмитнення,
Documents for Material Supply Monitoring Management - Документи для
управління моніторингом постачання проектних матеріалів,
Materials
Controller
- Матеріально відповідальна особа, open box inspection - пере-
вірка при розпакуванні матеріалів);

б) шляхом транслітерації або перенесення без змін (наприклад,
BARANET, SAP, CAOL, silica gel - силікагель);

в) шляхом калькування (наприклад, constructability control - контр-
оль
реалізованості, primary connections - первинні з'єднання, receiver-
analyzer -
приймач-аналізатор, service license - сервісна ліцензія).

г) шляхом транслітерації і калькування [10, c. 43] (наприклад, SAP
system
- система SAP, SAP process - процес SAP).

У підмові процедур проектної документації використовується вели­ка кількість термінів-скорочень, що обумовлене їхніми інформаційно-комунікативними особливостями, загальним прагненням підмови до максимальної глибокої стислості, яке виражається в такому структурно-семантичному ущільненні висловів, яке проте сприяє яснішому, точні­шому і конкретнішому виразу думці. Все це визначається також і екстра­лінгвістичною необхідністю передачі більшого об'єму інформації в тих же параметрах.

Семантична формалізація виражається в широкому використанні в тек­сті різних способів абревіації. Слід вказати, що механізм абревіації досить активно використовується в підмові процедур проектної документації. За визначенням Е. П. Волошина, суть абревіації полягає в можливості пере­дачі інформації, яка міститься в лексико-граматичних комплексах - сло­восполученнях, єдиною компактною одиницею - абревіатурою [3, с. 46].

Залежно від виду і реалізації в мовленні, Л. Л. Нелюбін ділить ско­рочення на графічні і лексичні. Графічні скорочення використовуються тільки в письмовому вигляді комунікації і реалізуються в мовленні по­вною формою тих одиниць, які вони представляють в тексті. Лексичніскорочення реалізуються в усному мовленні або алфавітним називанням букв (звуко-буквенні скорочення), або відповідно до норм вимови, які зустрічаються в текстах процедур [10, c. 40]. В. І. Карабан виділяє дво-, три- і чотиричленні абревіатури [7, c. 448].

В текстах досліджуваних нами процедур проектної документації най­поширенішими є графічні та лексичні абревіатури (скорочення), зокрема такі дво-, три-, чотири- та п'ятичленні абревіатури посад апарату управ­ління будівництвом, як:

1) двочленні абревіатури: AM - Accountant Materials, DC - Document Control, EE - Electrical Engineer, FC - Filing Clerk, IE - Instrument Engineer, MC - Material Controller, ME - Mechanical Engineer, PC -Procurement Coordinator, PE - Piping Engineer, SP - Logistic Materials, WN - Welding Inspector;

2) тричленні абревіатури: ADM - Administration Manager, CSM -Construction Manager, CTM - Contract Manager, FEM - Field Engineering Manager, HRM - Human Resource Manager, MLM - Material Manager, PCM- Project Control Manager, QAM - QA/QC Manager, SAM - Safety Manager, SPM - Site Project Manager, SUP - Inspector-supervision Staff;

3) чотиричленні абревіатури: AS ET - Area Superintendent Etilen, AS OFF - Area Superintendent Off Site, AS PP - Area Superintendent Polypropylene;

4) п'ятичленна абревіатура: AS MTH - Area Superintendent Methatesys.

Вважається, що лексичні скорочення реалізуються в усному мовлен­ні або алфавітним називанням букв або відповідно до норм вимови [8, с. 45]. В досліджуваних текстах процедур зустрічаються лексичні ско­рочення, які реалізуються в мовленні відповідно до норм вимови, а саме

SAP Process, BARANET, CAOL.

Оскільки скорочення представляє певне слово або словосполучення, то В. І. Карабан подає чотири основні способи їх передачі на цільову мову, два з яких є власне перекладом (за допомогою відповідного скоро­чення або повного слова чи словосполучення), а два - транскодуванням (самого скорочення або словосполучення) [7, с. 449].

Оскільки деякі графічні скорочення не мають відповідників в укра­їнській мові, ми пропонуємо перекладати їх відповідною повною фор­мою слова або словосполучення. Зокрема, EE (Electrical Engineer) -інженер-електрик, FC (Filing Clerk) - діловод, MC (Material Controller) - матеріально відповідальний, ME (Mechanical Engineer) - інженер-механік, PC (Procurement Coordinator) - координатор закупівлі, FEM (Field Engineering Manager) - керівник монтажних робіт, HRM (Human Resources Manager) - начальник відділу кадрів, PCM (Project Control Manager) - начальник відділу контролю за виконанням проекту, QAM (QA Manager) - начальник служби технічного контролю, SPM (SiteProject Manager) - керівник проекту на місці проведення робіт, AS ET (Area Superintendent Etilen) - керівник робіт на етиленовому заводі, AS OFF (Area Superintendent Off Site) - керівник робіт за межами будмай-данчика, AS PP (Area Superintendent Polypropylene) - керівник робіт на поліпропіленовому заводі, ASMTH (Area Superintendent Methatesys) - ке­рівник робіт на метатезисному заводі.

Досліджуваний матеріал показує, що в підмові використовуються всі способи утворення скорочень, тому що сам механізм абревіації простий і зручний і легко породжує різні типи скорочень, будучи, таким чином, механізмом оптимізації мовного повідомлення, засобом поповнення лек­сичного складу мови, причому абревіації піддаються всі морфологічні класи слів.

Через прагнення підмови процедур проектної документації до глибо­кої компресії, до максимальної економії засобів вираження, легкість по­родження скорочень і їх широке вживання може привести до трудно­щів розуміння та перекладу інформації, особливо у зв'язку з тенденцією, що спостерігається, до виникнення так званих оказійних скорочень, не-зареєстрованих в словниках та інвентарних списках. Тому, щоб уникну­ти такої ситуації, використання скорочень в проектній документації су­воро регламентується відповідними інструкціями, які дозволяють вико­ристання скорочень тільки в тих випадках, коли це, по-перше, не пере­шкоджає розумінню сенсу, по-друге, викликано чинником економії часу при обробці документа, і, по-третє, коли нестача місця в таблиці або фор­мулярі документа робить вживання абревіатур необхідним і бажаним. У модельованих документах економія визначається саме тією комуніка­тивною ситуацією, яка зручна для функціонування даної підмови.

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити такі висновки:

1) перекладач повинен орієнтуватися в тематиці текстів та володіти термінами і поняттями відповідної галузі науки чи техніки, тобто, зага­лом відповідних фонових знань та практичних навичок в даній галузі;

2) особливої уваги при перекладі науково-технічних термінів вимага­ють так звані "фальшиві друзі" перекладача тобто лексичні одиниці, що збігаються зовнішньо і навіть за внутрішньою формою, але викликають хибні асоціації у зв'язку з наявністю в них іншого значення, можливістю семантичного варіювання мовної одиниці;

3) з точки зору умов перекладу терміни в підмові процедур проек­тної документації поділяються на терміни, які позначають поняття дій­сності в англійській мові, ідентичні поняттям української мови, та термі­ни, що виражають поняття дійсності в англійській мові, відсутні в укра­їнській мові і не мають загальноприйнятих термінологічних еквівален­тів. До термінів кожної з цих груп пропонуємо застосовувати відповідні способи перекладу;не допускати довільного скорочення термінів, а скорочувати та пе­рекладати терміни відповідно до спеціалізованих довідників та глосаріїв;

4) переклад повинен здійснюватися відповідно до міжнародних та державних стандартів.

Література:

1.Акуленко В. В. О "ложных друзьях переводчика" //Англо-русский и русско-английский словарь "ложных друзей переводчика". - М.: Изд-во "Со­ветская энциклопедия", 1969. - С. 371-384.

2.Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. - М.: Издательство "Эдиториал УРСС", 2004. - 576 с.

3.Волошин Е. П. Аббревиатуры в лексической системе английского языка / Е. П. Волошин. - М., 1967. - 285 с.

4.Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терми­нах: Учебное пособие для филологических спец. вузов. - М.: Высшая школа, 1987. - 104 с.

5.Даниленко В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описа­ния. - М.: Наука, 1977. - 246 с.

6.Закон України "Про планування і забудову територій" // Відомості Вер­ховної Ради України (ВВР). - 2000. - № 31. - С. 250.

7.Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Гра­матичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-силістичні проблеми / В'ячеслав Карабан. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 576 с.

8.Научно-технический перевод / [Ванников Ю. В., Кудряшова Л. М., Мар­чук Ю.Н. и др.]. - М.: Наука, 1987. - 139 с.

9.Нелюбин Л. Л. Компьютерная лингвистика и машинный перевод: мето­дическое пособие / Л. Л. Нелюбин. - М.: ВЦП, 1991. - 151 с.

 

10.Нелюбин Л. Л. Перевод и прикладная лингвистика / Л. Л. Нелюбин. -М.: Высш. школа, 1983. - 207 с.

11.Федоров А. В. Основы общей теории перевода. - М.: ООО "Издатель­ский Дом "ФИЛОЛОГИЯ ТРИ", 2002. - 416 с.

Циткина Ф. А. Терминология и перевод (к основам сопоставительного терминоведения). - Львов: Вища школа, 1988. - 160 с.УДК 811.124.1:57'81:9

Степанов А. В.,

Львівський національний університет ім. І.Франка, м. Львів

СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ДЕМІНУТИВІВ Й АУГМЕНТАТИВІВ ЯК СПОСІБ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В МЕЖАХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ "СУХОПУТНИЙ ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ" В ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТАХ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядаються питання семантичної деривації демі­нутивів й аугментативів як наслідок метафоричного й метонімічно­го перенесення. Піддаються аналізу типи семантичної деривації в ла­тиноамериканських національних варіантах іспанської мови в межах лексико-семантичного поля "Сухопутний транспорт і транспортні за­соби" та їх термінологізація.

Ключові слова: семантична деривація, метафоричне перенесення, де­мінутиви, аугментативи, значення, термінологізація.

The article deals with the issues of semantic derivation of diminutives and augmentatives in the semantic field of "Land transport and means of transport" and their term formation as a result of metaphorical transfer. The types of semantic derivation in the Latin American variants of Spanish are analyzed.

Key words: semantic derivation, metaphor, diminutives, augmentatives, meaning, term formation.

Метафоричне перенесення, як спосіб семантичної деривації, найчасті­ше знаходимо у термінології та професійно орієнтованих текстах. Резуль­татом такої семантичної деривації є утворення нових термінів як одиниць термінологічної системи мови. Актуальність цього дослідження зумовле­на тим, що в латиноамериканських національних варіантах іспанської мови випадки метафоричного перенесення різних типів є частими під час семан­тичної деривації демінутивів й аугментативів в межах семантичного поля "Сухопутний транспорт і транспортні засоби". Об'єкт дослідження стано­вить явище семантичної деривації, зумовлене метафоричним перенесенням, а предмет - демінутивні й аугментативні одиниці, що належать до лексико-семантичного поля "Транспорт і транспортні засоби" та зазнають терміно­логізації. Метою дослідження є аналіз розвитку й результату семантичної деривації демінутивів й аугментативів внаслідок впливу метафоризації.

Питаннями метафоризації займалися Г. Шмельов, В. Левицький, С. Шелов, Є. Кубрякова, А. Гітліц, А. Іваніцкая, Н. Лопатнікова, Е. Ву-чева, Й. Дубскі, А. Алонсо, Ч. Кейні, Ф. Карретер, Д. Сехадор-і-Фраука, Х. Рейносо-Новерон та інші. Згідно з науковими дослідженнями цих вче­них семантичні зміни, що викликають набуття нового значення, відбува-

© Степанов А. В., 2010ються в результаті метафоричного та метонімічного перенесення і поля­гають у зміні референтів у зв'язку з появою нових реалій та інтелекту­ального й духовного розвитку мовців.

Незважаючи на те що референт є абсолютно новим об'єктом, за умов коли його функції співпадають з тими, які мав об'єкт, що носив те ж саме найменування, попереднє найменування переходить на новий референт. Прикладом подібного метонімічного перенесення в іспанській мові слу­гує лексема pluma - перо (птаха): пташине перо використовувалося для письма, і в ході історичного розвитку саме слово pluma почало познача­ти різні види ручок (чорнильна, кулькова, гелева тощо).

Подальша семантична деривація похідних демінутивів і аугментати-вів відбувається в результаті впливу явища вторинної номінації: деміну­тив plumilla - перо (для письма) у сфері ботаніки в ході метафоричного перенесення отримує значення "брунька", "пуп'янок"; демінутив рlum^n в результаті перенесення за суміжністю позначає певну деталь ручки, тобто частину цілого - "наконечник пера, стержня" (plumtn m. Pequena lamina de metal que se inserta en el portaplumas o esta fija en el extremo de las plumas estilograficas para poder escribir o dibujar [2]); аугментатив plumon вживається як зоологічний термін зі значенням "пух". В останньому ви­падку аугментативна форма виражає значення зменшуваності - "дріб­не пір'я": plumon m. 1. Zool. Pluma muy pequena, con barbas libres, cuya funcion es evitar las perdidas de calor. 2. Colchon lleno de esta pluma [10, с. 1369];plumon.1. m. Pluma muy delgada, semejante a la seda, que tienen las aves debajo del plumaje exterior.2. m. Colchon lleno de esta pluma.3. m. El Salv. rotulador (□ instrumento para escribir o dibujar) [2].

Подальший розвиток значення від першого до другого також відбу­вається внаслідок метонімічного перенесення: матеріал - виріб з нього. Вживання цього аугментатива у Сальвадорі зі значенням "маркер, фла-мастер" вказує на незначну віддаленість значень первинної форми та по­хідної, утвореної в ході семантичної деривації.

Перуанізм plumillo та вживані в Аргентині, Парагваї й Уругваї похід­ні plumerilla, plumerillo є ботанічними термінами на позначення певно­го різновиду мімози з брунькоподібним суцвіттям. В цьому випадку се­мантична деривація відбулася під впливом метафоричного перенесення за схожістю: pluma - перо —■pluma - наконечникplumilla - пуп'янок, брунька plumillo, plumerillo - брунькоподібна мімоза [3, с. 275].

Як видно з наведених прикладів зв'язок між значеннями вихідної й по­хідної лексем часто є віддаленим і виражається за допомогою образного пе­ренесення в результаті дії метафори або метонімії. Такий зв'язок не часто усвідомлюється мовцями, внаслідок чого полісемія іноді помилково сприй­мається як омонімія. Утворені нові значення не обов'язково належать до того самого лексико-семантичного поля, що й вихідна лексема. Так само не завжди похідні слова належать до того ж функціонального стилю мовлення,що й первинна лексична одиниця. Внаслідок цього в ході семантичної дери­вації частими є процеси термінологізації й детермінологізації.

Випадки метафоричного перенесення за функцією та за подібністю, так само як і метонімічне перенесення, є частими під час семантичної де­ривації демінутивів й аугментативів в межах семантичного поля "тран­спорт і транспортні засоби".

Наприклад, іменник timon - "дишло" спочатку став означати "кермо автомобіля", а згодом увійшов до термінології морської справи та авіа­ції "румпель", "штурвал". У політичному дискурсі багатьох латиноаме­риканських національних варіантів іспанської мови це слово вживаєть­ся у сталих словосполученнях timon del Estado - глава держави, estar al timon - керувати, правити, а у Гондурасі timon означає "шест, балансир (канатохідця)". При цьому спільним елементом, що об'єднує такі досить віддалені значення є функція "керувати".

Іменник carro з первинним значенням "віз" у багатьох країнах Цен­тральної і Південної Америки вживається на позначення автомобіля. У кубинському національному варіанті carro означає "вагон", а у Венесу­елі та Колумбії carro urbano - "трамвай". Аналогічні зміни значення у різних латиноамериканських варіантах іспанської мови відбуваються у похідних демінутивних і аугментативних формах, утворених від carro. При цьому напрямок таких семантичних змін визначений вже у само­му вихідному слові. Наприклад, демінутив carreta в іберійському на­ціональному варіанті означає "повозка", "візок", а в Колумбії та Вене­суелі - "тачки". Еквадорський термін carreta корелює з загальноіспан-ським carrete - "котушка", "бобина", "шпулька", в той час як у більшос­ті країн Латинської Америки загальноприйнятим терміном на позначен­ня цих понять є carretel [11, с. 217]. У мексиканському національному варіанті іспанської мови семантика похідного carrete зазнає змін внаслі­док впливу метафоричного перенесення за подібністю: carrete або вислів sombrero de carrete означають "солом'яний капелюх" [8, с. 124].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16