М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 66

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

Демінутивні форми, утворені від carro за допомогою суфіксів -ito та -illo зберігають набуті значення майже у всіх національних варіантах іс­панської мови. При цьому лексема carrito не втрачає ознак демінутив-ності: "невеличкий візок", "візочок", "двоколісний візок, двоколка": Al paisano caido se lo llevaron al puesto en un carrito de pertigo. [6, с. 115]. Лише на Кубі термін carrito urbano вживається на позначення "трам­ваю", за аналогією з колумбійським та венесуельським carro urbano, що слугує одним з прикладів структурно-семантичної спільності до певної міри карибських варіантів іспанської мови.

Загальноіспанський технічний термін carrillo має два значення: 1) ва­гонетка; 2) шків, ролик [13], обидва поширені у більшості іспаномовних країн. Однак, демінутив жіночого роду carrillа у Чилі означає "поїзд, ва­гонний склад" [16; 14: 62], а у Пуерто-Рико - "залізниця" [5, с. 218].Демінутиви, утворені за допомогою двох різних суфіксів, надаються до семантичної деривації, не мають прямого значення демінутивності, але, як правило, зберігають зв'язок зі значенням вихідної лексеми carro. Напри­клад, у Коста-Риці carretillo - тачки, ручний візок; в Аргентині Парагваї та Чилі carretilla - старий автомобіль; в Аргентині та Уругваї carretilla - по­возка, возик; у країнах Центральної Америки carretilla - вагонетка; та за-гальноамериканський технічний термін carretilla - каретка; салазки [16].

Більший ступінь семантичної віддаленості від значення первинної фор­ми має той самий демінутив, вживаний в Аргентині та Чилі у значенні анат. "щелепа". Крім цього, демінутив carretilla з таким значенням входить до складу фразеологічного звороту hacer carretilla, що належить до семантич­ного поля "розведення коней": Арг. брикатися, понести (про коня). Словник іспаноамериканської лексики, не прийнятої Королівською академією наво­дить наступне визначення цього поняття: dicese del caballo que, endureciendo con fuerza la boca, puede vencer la presion de las riendas y desbocarse [12, с. 127]. Приклади вживання фразеологізмів знаходимо в художній літерату­рі: Unos decian: "se ha muerto", otros aseguraban que el pico blanco, desbocado, se habia llevado por delante como siete hombres de a pie. Resulto finalmente, que el caballo, embravecido por los repetidos piques, habia hecho carretilla, atropellando el alambrado y haciendose pedazos en el [6, с. 140].

Похідне слово carretela - ландо, коляска у чилійському національ­ному варіанті отримує значення "диліжанс", "омнібус". Спільність зна­чення з вихідною лексемою carro зберігає похідне слово carroza - "па­радна карета", "карнавальна повозка" та утворені від нього демінутиви: carrocln - "двоколка", carroceta - "танкетка".

Аугментативні форми, утворені від carro, порівняно з демінутивни­ми не є такими численними. Похідна лексема carron вживається лише в латиноамериканських національних варіантах зі значенням "ридван". Аугментатив carrucho - "стара повозка" має деспективне значення під впливом семантики суфікса -ucho. Однак у Мексиці, Венесуелі та краї­нах Центральної Америки carrucho вживається як синонім загальноаме-риканського терміна carreta і означає "котушка, бобина".

Значення збільшуваності зберігається у країнах Латинської Америки в лексемі carreton - "велика крита повозка", в той час як в іберійському національному варіанті це технічний термін - "каретка; супорт". Значен­ня "двоколісна повозка", вживане у Гватемалі, Гондурасі та Пуерто-Рико, також безпосередньо пов'язане зі значенням вихідного слова carro. У ку­бинському національному варіанті термін carreton утворений в результа­ті метонімічного перенесення і в гірничій справі позначає міру кількос­ті деревного вугілля. Колумбійські значення похідних ботанічних термі­нів carreton, carretoncito утворені в результаті перенесення за подібніс­тю: carreta - тип суцвіття, carreton - конюшина, carretoncito- люцерна.Таким чином, іменник carro сам по собі є полісемантом: Словник Ко­ролівської Академії Іспанської Мови фіксує дев'ять фразеологічно не зв'язаних значень [2, с. 464], Енциклопедичний словник Еспаса - вісім [10, с. 331] та у словнику латиноамериканізмів також наведено вісім зна­чень [16, с. 173], причому деякі з них не пов'язані між собою та з ла­тинською вихідною лексемою carrus. У Словнику американізмів Неве­са Альфредо зафіксовано три значення, [9] a у Словнику Іспаноамерика-нізмів за редакцією Рішара Рено [12] наведено два значення цієї лексеми, які не зареєстровані Королівською Академією. Така схильність до бага­тозначності іменника carro, на нашу думку, зумовлює його високу здат­ність до семантичної деривації та розвитку полісемантизму його похід­них форм, в тому числі демінутивних й аугментативних утворень.

Інша лексема coche, безпосередньо пов'язана з лексико-семантичним полем "транспорт і транспортні засоби", не розвинула порівняно з попе­редньою carro високого рівня багатозначності. Вважаємо що, це спричи­нено її нероманським та навггь неіндоєвропейським походженням: coche - 1) екіпаж, карета, коляска; 2) автомобіль; 3) вагон [2, с. 15] є запози­ченням з угорської kocsi, що має аналогічні значення в цій мові [1; 4; 7]. Утворені похідні форми cochecito, cochecillo, cochito, cochazo, cocharron не зазнають семантичної деривації, не піддаються термінологізації та зберігають значення зменшуваності та збільшуваності відповідно з пози­тивним, афективним чи деспективним відтінками. Вживання наведених форм обмежене здебільшого розмовно-побутовим стилем.

Іменник automovil та скорочена форма auto не утворюють похідних демі­нутивів й аугментативів. Демінутивна форма autillo має інше етимологічне походження і тому не належить до лексико-семантичного поля "транспорт і транспортні засоби": юридичний термін autillo - "таємна постанова Інквізи­ції" походить від омонімічної лексеми auto - "судове рішення, постанова"; та зоонім autillo - "сіра сова" своїм джерелом має латинський термін otus [2].

Загальноіспанський термін bicicleta - велосипед є демінутивним утво­ренням від biciclo - двоколісний транспорт, двоколка. Проте у країнах Латинської Америки bicicleta вживається також на позначення трьохко-лісного транспортного засобу, незважаючи на те, що існує літературне слово triciclo. Таким чином, первинне значення префікса грецького по­ходження bi- було втрачене, внаслідок того, що переважала саме функ­ція цього транспортного засобу. Крім цього, у звичайному неспеціально­му стилі мовлення уже не існує межі між демінутивом bicicleta і вихід­ною лексемою biciclo: остання практично вийшла з ужитку, хоча Слов­ник Королівської Академії Іспанської Мови рекомендує розрізняти ці поняття: biciclo -.(De bi- y el lat. cyclus, rueda). m. Vehiculo de dos ruedas, cuyos pedales actuan directamente sobre una de ellas та bicicleta - f. Vehiculo de dos ruedas de igual tamano cuyos pedales transmiten el movimiento a la rueda trasera por medio de dos pinones y una cadena [2].З огляду на викладене вище, можемо зробити висновок про значну схильність до семантичної деривації одиниць, що належать до лексико-семантичного поля "транспорт і транспортні засоби". В результаті деміну-тивівзації та аугментивізації ці лексеми набувають нові значення, в основі яких лежить метафоричне перенесення. Згідно з нашими спостереженнями над багатьма лексемами найбільш частими і продуктивними є метафорич­ні перенесення на основі формальної й функціональної подібності. Резуль­татом семантичної деривації демінутивів й аугментативів є утворення ново­го значення, що зумовлює приналежність похідної одиниці до того самого лексико-семантичного поля, що й вихідна лексема, або ж призводить до її переходу в інше лексико-семантичне поле. На нашу думку, результат семан­тичної деривації залежить від семантичної природи вихідної лексеми, спе­цифіки метафоризації, семантики утворених демінутивів чи аугментативів тощо, що відкриває перспективи для подальшого дослідження.

Література:

1. Corominas J., Pascual J. A. Diccionario critico-etimologico castellano e
hispanico.
- Madrid: Gredos, 1980. - 1991 p.

2.Diccionario de la Lengua Espanola. - Madrid: Real Academia Espanola, Vigesima segunda edicion, 2001. - T. I a/g. - Pp. 1 - 1180; T. II h/z. - Pp. 1181 - 2369.

3.Enciclopedia Escolar y de Cultura General. - Buenos Aires: Editorial Atlantida, 1951. - 695 p.

4.Galdi L. Magyar-spanyol szotar. - Budapest: Terra, 1973. - 736 р.

5.Granda G. Espanol de America, espanol de Africa y hablas criollas hispanicas. - Madrid: Gredos, 1994. - 478 p.

6.Guiraldes R. Don Segundo Sombra. - Buenos Aires: Losada, 1978.

7.Hadrovics L., Galdi L. Magyar-orosz keziszotar. - Budapest: Akademiai kiado, 1975 - 712 р.

8.Lope Blanch J. M. Estudios sobre el espanol de Mexico. - Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1983. - 177 p.

9.Neves Alfredo N. Diccionario de americanismos. - Barcelona: Sopena, 1973. - 843 p.

 

10.Pequeno Espasa Ilustrado. - Madrid: Altair, 2009. - 1920 p.

11.Pequeno Larousse de Ciencias y Tecnicas por Tomas de Galiana Mingot. -La Habana: Edicion Revolucionaria, Instituto del Libro, 1968. - 1056 p.

12.Renaud R. (Coordinador). Diccionario de Hispanoamericanismos no recogidos por la Real Academia (Formas Homonimas, polisemicas y otras derivaciones morfosemanticas). - Madrid: Catedra Linguistica, 2006. - 604 p.

13.Vernyol Faig A. Diccionario terminologico. - Barcelona: Vicens Vives, 1997. - 1354 p.

14.Yrarrazaval Larrain J. M. Chilenismos. - Santiago de Chile: Valdivia, 1945. - 214 p.

15.Испанско-русский словарь // Под редакцией Б. П. Нарумова. - М., 1988. - 832 с.

Испанско-русский словарь. Латинская Америка // Под редакцией Н. М. Фирсовой. - М., 2004. - 609 с.УДК 811.111276.6

Тимошенко О. В., Ярмоленко О. А.,

Національний технічний Університет України "КПІ", м. Київ

ТЕХНОСКОПІЯ ЯК СПОСІБ СЛОВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті розглянуто явище телескопії як одного із способів слово­твору технічної лексики та наводиться класифікація телескопічних слів за семантичним і синтаксичним критеріями.

Ключові слова: телескопія, словотворення, технічні слова, неологізми.

The article analyses telescopy as one of word-formation methods and gives classification of telescopy words according to semantic and syntactic criteria. Key words: telescopy, word-formation, technical words, neologisms.

Лексичний рівень англійської мови, на відміну від граматичного, фо­нетичного та ін., характеризується постійною змінністю та високою ди­намічністю. Безупинний процес наповнення мови неологізмами не тіль­ки витісняє застарілі слова з активного вжитку, а й запобігає "застою" лексичної системи. Поява лексичних одиниць відбувається завдяки по­требі суспільства виразити словами нові поняття, що виникають пере­важно у сфері науки, техніки, культури тощо.

Одними з основних способів словотворення у мовознавстві є осново-складання, словоскладання, конверсія та ін. На сучасному етапі розвитку та формування мови телескопія є порівняно молодим, але "найпродуктив­нішим способом англійського словотворення" [3, с. 13-19]. Серед мово­знавців, що займаються вивченням телескопії, немає одностайної дум­ки щодо назви нового явища. Л. А. Тарасова схильна називати такий процес "телескопическим словообразование или телескопией" [8, с. 7], Ю. К. Волошин - "словослиянием" [1, с. 2], К. Л. Єгорова -"контаминацией" [1, с. 56]. Слова ж, утворені шляхом телескопії - "телескопними слова­ми" (Л. Ф. Омельченко) [7, с. 6], "словами-слитками" - (Ю. К. Волошин) [1, с. 2] та ін. Враховуючи специфіку нашого дослідження, ми пропонує­мо називати такі слова техноскопізмами (від технічні+ телескопізми).

Метою нашого дослідження слугувало вивчення явища телескопії як способу творення слів технічного характеру. Для досягнення поставле­ної мети ми повинні виконати такі завдання: ознайомитися з останніми дослідженнями та публікаціями на тему телескопії; дати визначення по­няттю телескопії та телескопічних слів; класифікувати телескопізми за семантичним та синтаксичним критеріями.

С. М. Єнікєєва визначає телескопізми як "лексичні одиниці, створені шляхом "зрощення уламків" двох або декількох лексичних одиниць, або

 

© Тимошенко О. В., Ярмоленко О. А., 2010ж "злиття" редукованої частини одного з повною формою другого сло­ва" [2, с. 93]. Найточніше визначення знаходимо у Т. Р. Тимошенко: "те­лескопія - це такий спосіб словотвору, який полягає у злитті двох усіче­них основ, або в поєднанні повної основи з усіченою, у результаті яко­го утворюється нове слово, яке повністю або частково поєднує значення всіх його структурних компонентів" [6, с. 24]. Останнє охоплює не тіль­ки структурний компонент (на відміну від першого), а й враховує семан­тику творення нового слова.

Отже, телехноскопія - спосіб творення нових слів на позначення тех­нічних приладів, обладнання, сумішей тощо, шляхом поєднання частин двох повнозначних технічних слів, у результаті чого утворюється слово з новим значенням.

Якщо нині техноскопію розглядають як один із продуктивних спосо­бів творення нових слів поряд із абревіацією та скороченням, то доне­давна її статус як способу творення мовознавці ставили під сумнів. Те-лескопізми "здебільшого мали оказіальний, ситуативний характер і не сприймалися носіями мови як повноцінні номінативні одиниці" [2, с. 94]. Спочатку телескопічні слова утворилися заради жарту, та згодом як результат дії словотвірного процесу, поповнюючи лексику англійської мови новими словами [5, с. 84]. Ситуація докорінно змінилася вже в XX столітті, коли телескопія зайняла повноцінне місце серед інших способів творення нових слів у різних галузях життєдіяльності.

Дослідженням явища телескопії займається багато мовознавців, серед них зазначені вище Ф. Омельченко, Т. Р. Тимошенко, Л. А. Тарасова та ін.

Т. Р. Тимошенко пропонує класифікацію телескопізмів за структур­ним принципом [6, с. 65-68]:

1. Повні телескопічні слова:

 

a)  Слова, утворені сполученням двох усічених форм вихідних основ: avionics - avi(ation) + (electr)onic.

b) Слова, утворені сполученням початку першого компонента і почат­ком другого: telecon - tele(type) + con(versation).

c)  Слова, утворені сполученням початкових частин усічених основ вихідних слів: Fritalux - France + Italy + Benelux.

d) Слова, утворені сполученням початку першого компонента і серед­ини другого: Russel - Russian + satellite.

2. Часткові телескопічні слова:

 

a)  Слова, утворені сполученням повної форми першого компонента з кінцем другого: carhop - car + (bell)hop.

Слова, утворені сполученням початку першого компонента з по­вною формою другого: synchrocyclotron - synchro(nise)+cyclotron; transaxle - trans(mission)+axle; vidspud - vid(eo) + spud; Waterbungler -Water(gate)+bungler.3. Гаплологи (накладні). Характерна особливість їх структури - на­явність загального звуку (звуків) на стику компонентів, які сполучають­ся, накладання звуків одного компонента на інший: netiqurtte - net + etiquette, ecotage - eco+ (sab)otage.

Що ж до семантичної класифікації, то О. М. Лашкевич поділяє теле-скопізми на 3 групи [4, с. 102-103]:

1. Загальне значення нового слова дорівнює значенню його компо­нентів: helibus - вертоліт-автобус - helicopter + bus.

2. Загальне значення нового слова дорівнює значенню його компонен­тів: wasteplex - промисловий комплекс для переробки відходів - waste + complex.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16