М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 70

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

-       загальнонаукова лексика: modelling (моделювання), observation (спостереження, результат спостереження), reification (конкретизація, ма­теріалізація), reflexivity (рефлексія), analytic induction (аналітична індукція).

Таким чином термінологічне поле соціології формують два лексико-семантичних шари (терміни ядра та периферії), які, в свою чергу поділя­ються на одинадцять тематичних груп різних рівнів ієрархії. Співвідно­шення термінів, поділених за шарами стратифікаційної структури (ядро: периферія), у наявній вибірці має наступний вигляд - 1 098: 1 433. До її складу входять терміни ядра (загалом 1098 термінів - 41.9 %) та пери­ферії (1 433 терміни). Комплексний склад досліджуваного поля вимагає подальшого вивчення спектру взаємозв'язків з точки зору семантичної деривації соціологічних термінів в діахронічному аспекті. Таке дослі­дження сприятиме повнішому розумінню системності мови, адже між­галузева термінологія є мовним відображенням міжнаукових системних зв'язків і системотвірним ядром наукового поля мови.

Література:

1.Англо-український соціологічний словник [уклад. В. Паніотто та ін.]. -К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія ", 2006. - 144 с.

2.Гринев С. В. Введение в терминоведение / Сергей Викторович Гринев. -М.: Московский Лицей, 1993. - 309 с.Грицьків А. В. Міжсистемна взаємодія як чинник термінотворення (на прикладі англомовних фінансових термінів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / А. В. Грицьків.

 

-  Львів, 2004. - 20 с.

4.Дерді Е. Т. Словотвірні та структурно-семантичні характеристики ан­глійських юридичних термінів: дис.... канд. філол. наук: 10.02.04 / Дерді Емма Тіберіївна. - К., 2003. - 284 с.

5.Житін Я. В. Міжгалузева термінологія як об'єкт лінгвістичного аналі­зу: стан і перспективи дослідження / Я. В. Житін // Вісник Харківського наці­онального університету ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. - 2008. - № 798:

-  Вип. № 53. - С. 5 - 9.

6.Соціологічна енциклопедія: А - Я [уклад. В. Г. Городяненко]. - К.: Ака-демвидав, 2008. - 456 с.

7.Соціологічний енциклопедичний англо - російський інтернет - словник http://ecsocman.edu.ru/db/dict/4693/index.html

8.Інтернет - енциклопедія Британіка www.britannica.com/

9.Merriam - Webster Online Dictionary www.merriam-webster.com/

10.       Oxford Dictionary of sociology [ed. J. Scott, G. Maschall]. - 3 ed. - Oxf.:
Oxford UP,
2005. - 707 p.УДК:81.'243

Шаблій О. С.,

Національний технічний університет України "КПІ"

МІСЦЕ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ У СУЧАСНОМУ ДИСКУРС-АНАЛІЗІ

У статті представлено дослідження метафоричних одиниць, які ви­користовуються в економічному дискурсі англійської мови, та способи їх відтворення українською мовою.

Ключові слова: дискурс, метафорична одиниця,метафора, способи перекладу, сентенціальні вирази, калькування, заміна образу, опущення.

The publication presents the research of metaphorical units which are used in economical discourse of English language and their translation into Ukrainian.

Key words: metaphorical unit, metaphor, methods of translation, sentential expressions, calking, replacement of appearance, omission.

Сучасний світ швидко змінюється, що знаходить своє актуальне відо­браження й у мові. Культурні й економічні відносини зв'язують в одне ціле всі країни землі. Бізнес значно впливає на розвиток міжнародних відносин, які, звичайно, виходять за межі однієї країни, що й призводить до необхідності міжнаціональних контактів у цій області. Незважаючи на розходження в ціннісних орієнтирах кожного з існуючих національ­них співтовариств, з'являється тенденція до зміцнення взаємовигідних відносин. Комунікація в сфері бізнесу, таким чином зміцнює міжнаціо­нальні зв'язки й у результаті цього стає найважливішим соціокультур-ним фактором сучасності.

У останні десятиріччя різко зросла цікавість до вивчення мов як проекції національного бачення (Карасик В. И., Кибрик А. А., Масло-ва В. А., Кубрякова Е. С. та ін.). Розходження між мовами, обумовле­ні розходженням культур, і помітніше це як і у лексиці в цілому, так і у метафорах як "дзеркалі життя нації".

Вивчення метафоричних одиниць як мовних одиниць, які яскраво ві­дображають національні особливості культури народу-носія мови, є важ­ливим у зв'язку із прагненням до адекватного розуміння ментальності представників даного народу у сфері бізнесу.

У дослідженнях, присвячених проблемі метафори, підкреслюється її важлива роль у побудові концептуальної і вербальної систем людини, ак­тивна участь у категоризації мови, процесах мислення, сприйняття, та її адекватне відтворення при перекладі (Алєксєєва Л. М. 2002; Арутюно­ва Н. Д. 2000; Караулов Ю. М. 2004; Кубрякова Е. С. 2006; Лакофф Дж., Джонсон М. 2004, та ін.).

© Шаблій О. С, 2010Актуальність даної статті зумовлена недостатньою кількістю дослі­джень метафорики англомовного економічного дискурсу, а також но-вимх метафоричних одиниць, які потребують адекватного перекладу українською мовою.

Метою статті являється дослідження метафоричних одиниць, які ви­користовуються в економічному дискурсі англійської мови, та їх відтво­ренні українською.

Мета дослідження зумовлює необхідність виконання таких завдань, як визначення понять "текст" і "дискурс" у сучасній лінгвістиці та аналіз способів відтворення англійської метафорики англомовного економічно­го дискурсу засобами української мови.

Матеріалом слугували метафоричні одиниці, які використовуються в економічному дискурсі англійських та американських бізнесменів, тоб­то: англомовна документація, журнали та газетні статті економічного змісту ("The Economist", "The Financial Times", "Economic and Financial Modelling", "EconoMix", "Times", "Newsweek", "World Economy", "Business Week", "Kyiv Post LBED", "ODBE") та ін.

Практичне значення роботи визначається можливістю використання її матеріалів та результатів дослідження студентами та викладачами при пе­рекладі текстів у галузі економіки, а також можуть бути використані для написання курсових та дипломних робіт, а також для укладання словників.

Поняття "дискурс" дуже багатозначне. Воно походить від латинсько­го слова "dіscursus", що буквально означало "біг у різних напрямках". Поступово термін набуває величезної кількості різноманітних значень. У перекладі з англійської "dіscourse" означає "мова, міркування, розмо­ва, бесіда", у французькій мові слово "dіscours" означає "діалогічна мова, публічний виступ", у середньовічній латині він мав значення "пояснен­ня, аргумент у суперечці, логічне міркування". У сучасній науковій літе­ратурі не існує авторських прав на використання даного терміна. Саме тому його вживання таке багатозначне. Конкретне значення терміна дис­курс визначається в рамках існуючих підходів до вивчення мови і мов­ної діяльності [4, с. 7-8].

У сучасних лінгвістичних дослідженнях дискурс і текст є центральни­ми поняттями (Степанов Ю. С., Арутюнова Н. Д., Караулов Ю. М., Пет­ров В. В., Кубрякова Е. С., Т. Ван Дейк, Гальперін І. Р., Орлов Г. А. та ін.), проте визначальна лінія між ними чітко не окреслена. Дискурс є когнітивно-комунікативним середовищем, у якому втілюються всі суттє­ві досягнення (фахові, професійні, етноспецифічні, психологічні, куль­турно-мовленнєві, та ін.) певної лінгвокультурної спільноти в певній га­лузі діяльності (Бехта І. А., Карасик В. І., Кашкин В. Б., Степанов Ю. С. та ін.), яка матеріалізується у вигляді висловлювання, надфразової єд­ності та тексту.Отже можна сказати, що текст та дискурс - два взаємозалежних, взаємопов'язаних та невід'ємних динамічних комплексних явища, що розглядаються з точки зору ментальних процесів у зв'язку з екстралінг­вістичними факторами.

Безумовно, найістотнішою відмінністю дискурсу від тексту є визна­ння того, що дискурс - це складне комунікативне явище, яке вміщує в собі, крім традиційних лінгвістичних параметрів, властивих тексту, й со­ціальний контекст, який дає уявлення як про учасників комунікації та їхні характеристики, так і про процеси породження і сприйняття повідо­млюваного [2, с. 312], тобто екстралінгвістичні параметри.

З-поміж ознак, характерних і для дискурсу, і для тексту, можна ви­ділити: 1) зв'язність, 2) цілісність, 3) завершеність, 4) композиційна оформленість, 5) належність до певного типу. До специфічних параме­трів дискурсу можна зарахувати і ті, що пов'язані з екстралінгвістични­ми властивостями акту спілкування і ситуації, а саме: 1) комунікативні наміри й комунікативні цілі мовця та слухача; 2) співвіднесеність дис­курсу з конкретними учасниками акту комунікації, їх соціальним ста­тусом, складом, їх рольовими стосунками; 3) умови спілкування (форма контакту, місце, час, різновид тощо); 4) сфера спілкування (офіційна, не­офіційна, професійна, побутова і та ін.) [5, с. 67].

Коректність перекладу вимагає від перекладача врахування складно­го комплексу факторів, від яких залежить вибір адекватного мовного ва­ріанта з числа можливих. До цих факторів належать: вузький та широкий контекст, перший з яких визначає потрібний смисловий відтінок, другий є усією системою відповідного стилю мовлення, і так звані "фільтри", що, як зазначає Швейцер О. Д., визначають вибір відповідної мовної одиниці при перекладі, а саме: функціональні характеристики відтворю­ваного тексту та його жанрово-стилістичні особливості, позамовні фак­тори, а також функції самого відтворюваного явища, адже структурний аналог певної одиниці у мові перекладу може виступати її семантичним чи стилістичним дивергентом; різною може бути й частотність викорис­тання аналізованих явищ у зіставлюваних мовах [6, с. 66]. Окреслені яви­ща та частотність їхнього застосування у перекладі метафоричних оди­ниць англомовного економічного дискурсу і являються основним пред­метом аналізу даного дослідження.

Аналіз матеріалу даної статті показав, що класифікаційний розподіл одиниць на метафоро-семантичні групи, відповідно до їх структурно-функціональних та семантичних особливостей, відбувається за загально прогнозованими тенденціями.

Метафоричні одиниці найбільш яскраво відбивають національні осо­бливості культури того або іншого народу - носія мови. Незважаючи на той факт, що кожна людина вживає стійкі сполучення, засновані на жит­тєвому досвіді свого народу, в економічній лексиці, частіше вживають­ся універсальні, в плані вираження, мовні одиниці. Передумовою цього правомірно вважати інтернаціональний характер сучасного світу бізне­су, а також взаємопроникнення мов і культур на існуючому етапі розви­тку всього людського суспільства.

Досліджені метафоричні одиниці мови економічного спілкування були розподілені в межах чотирьох основних метафоро-семантичних по­лів (МСП): бізнес і керування - 30% (145 одиниць), грошові відносини - 30% (145 одиниць), купівля і продаж - 20% (96 одиниць), економічні і виробничі відносини - 20% (96 одиниць).

Проаналізувавши Рис. 1. можна зробити висновок, що всі метафорич­ні одиниці об'єднані різними поняттями, вживаються майже з однаковою частотністю. З діаграми чітко видно, що метафоричні одиниці об'єднані поняттями "бізнес і керування" та метафоричні одиниці об'єднані по­няттями "економічні і виробниці відносини" вживаються з однаковою частотністю, близько 30 % (145) з усіх проаналізованих одиниць. Менш частотними виявилися одиниці, об'єднані поняттями "грошові відноси­ни" та метафоричні одиниці об'єднані поняттями "купівля і продаж", що складає відповідно по 20% (96) опрацьованих метафоричних одиниць.

Метафоричні одиниці, об'єднані поняттями

"бізнес і керування"

 

■            Метафоричні одиниці, об'єднані поняттями " економічні і

виробничі відносини"

Метафоричні одиниці, об'єднані поняттями "грошові відносини"

30%

Метафоричні одиниці, об'єднані поняттями "покупка і продаж"

 

Рис. 1. Аналіз основних метафоро-семантичних полів (МСП)

-   метафоричні одиниці об'єднані поняттями "бізнес і керування" (30%)(145 одиниць):buck a (the) trend - досягти успіху у своїй справі, в той час як у ін­ших компаній справи йдуть погано [8, с. 232];

-   Your competitors are hungrily eyeing your assets. - Ваші конкуренти з жадністю дивляться на ваші активи [8, с. 232];

•  метафоричні одиниці об'єднані поняттями "грошові відносини"

(20%) (96 одиниць):

-   money for jam (money for old rope) - гроші одержані за дріб'язкову роботу, які легко дісталися [7, с. 180];

-   We need to combat inflation. - Нам потрібно боротися з інфляцією [10, 2000];

•      метафоричні одиниці об'єднані поняттями "купівля і продаж" (20%) (96 одиниць):

-   Buy bottoms - купівля на падінні [8, с. 78];

-   Buy into the company - купувати акції компанії [8, с. 73];

•      метафоричні одиниці об'єднані поняттями "економічні і виробничі відносини" (30%) (145 одиниць):

-   Economy is a living organism. - Економіка - це живий організм [9,

с. 28];

Однією з важливих характеристик МСП, як і семантичного поля в ці­лому, вважається можливість перетинання окремих полів, що й призво­дить до формування так званих перехідних зон. В деяких досліджуваних МО складно визначити приналежність до одного окремо взятого МСП, часто їх можна віднести до двох і більше полів. Наприклад:: accept sth at face value - приймати щось за чисту монету [9, с. 36];

Стійкий вираз "face value", який входить до складу даної метафорич­ної одиниці, має не одне значення, що дає можливість віднести його як до метафоро-семантичного поля МО об'єднаних поняттям "грошові від­носини", так і до метафоро-семантичного поля МО об'єднаних поняттям "купівля й продаж".

У першому випадку дане словосполучення має наступне значення: номінальна вартість (монети, банкноти, акції):

-   He was likewise curious about stocks and bonds and he learned that some stocks and bonds were not worth the paper they were written on, and that others were worth much more than their face value indicated [12, с. 45]. - Не меншу цікавість викликали в ньому акції і облігації; він довідався, що ак­ції, це нічого не коштуючий папір, на якому вони друкуються, навідміну від облігацій які коштують набагато більше свого номіналу.

У другому випадку ця метафора має інше значення: видима вартість, цінність яка мається на увазі. Також весь метафоричний зворот "accept sth at face value" в значенні "приймати що не будь за чисту монету" та­кож можна віднести до МСП метафоричних одиниць, об'єднаних понят­тями "економічні і виробничі відносини".Як можна побачити з прикладу, багато метафор, незалежно від їхньої причетності до того або іншого МСП, мають кілька значень, які зачас-ту мають різне семантичне забарвлення. При перекладі стійких сполу­чень необхідним є визнання особливостей контексту, у якому вони вжи­ваються.

А також для правильного розуміння метафоричних одиниць, які час­то зустрічаються у висловлюваннях учасників ділової комунікації, необ­хідно вдатися до прагматичного й дискурсивного підходів у їхньому до­слідженні.

Основним завданням перекладу англомовного економічного дискур­су, окрім відтворення змісту, є донесення до читача всіх емоційних еле­ментів, закладених в оригіналі, у тому числі і метафоричних виразів. Та­ким чином, вони представляють певну складність для перекладача [3, с. 117]. Існують різні прийоми перетворення метафор, такі як; калькування або повний переклад, інтерпретація, заміна образу, додавання / опущен­ня, структурне перетворення, традиційна відповідність [1, с. 46].

Проведений аналіз перекладу метафоричних виразів показав основні способи відтворення метафор при перекладі.

-  Airlines have been leaping into bed with each other as never before in order to skirt rigid regulation. - Авіакомпанії стрибають один до одного в ліжко як ніколи раніше, в спробах обійти заходи по регулюванню [11, с.

49].

Airlines have been leaping into bed with each other - сентенціальна, по­ширена метафора, що є пропозицією при перекладі якої, прийом кальку­вання є найоптимальнішим, оскільки відбувається збереження образу як у оригіналі так і в мові перекладу, збігаються як правила сполучуванос­ті, так і традиції виразу емоційно-оцінної інформації, яка містяться в да­ній метафорі.

-  The fear paralyzed the world's financial markets last autumn first revealed itself in July 1998 [11, с. 24]. - Страх, що паралізував світові фінансові ринки минулою весни, вперше проявив себе в липні 1998 року.

The fear paralyzed the world's financial markets - використовується сен-тенціальна метафора, при перекладі якої, прийом калькування є найопти-мальнішим, оскільки дозволяє зберегти образ.

Для всіх мов універсальним засобом вираження предикації є інтона­ція, яка, відрізняє речення від простої групи слів, зв'язаних один з одним, за існуючими граматичними правилами, в даній мові: без інтонації вони будуть лише реченням:

-  Build new economic system - Побудуємо нову економічну систе-му[11, с. 43];

-  Advertise us - Зв'яжіться з нами [10, с. 54].

Отже, така предикативна метафора як Revealed itself - виражена ді­єсловом, при перекладі якої, найоптимальнішим є прийом калькування, оскільки відбувається збереження образу.

Для виявлення частотності використання різних перекладацьких при­йомів при перекладі метафор був проведений квантитативний підраху­нок. У результаті чого були отримані наступні результати: найчастіше зустрічаються сентенціальні метафоричні вирази, принципом перекладу яких є прийом калькування або повний переклад - 49% (231 одиниця). 28% (135 одиниць) складають номінатівні метафоричні вирази, принци­пом перекладу яких є прийом заміни образу. 15% (72 одиниці) складають предикативні метафоричні вирази, принципом перекладу яких є прийом додавання / опущення. 9% (44 одиниці) складають сентенціальні мета­форичні вирази, принципом перекладу яких є засіб структурного пере­творення.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16