М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 72

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

ПОЗНАЧЕННЯ ЖОВТОГО КОЛЬОРУ

B СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ                      18

Ончуленко М. І.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА

СПОЛУЧУВАНОСТІ ДІЄСЛІВ "APPEAL"                          28

Орел І. І.

ТИПИ ТРАНСФОРМАЦІЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

З ФОЛЬКЛОРНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ
ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
.......................................... 34

Павлишинець О. О.

ОНОМАСТИЧНІ ОДИНИЦІ

У СКЛАДІ АРХІСЕМАНТИЗОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ......................................... 41

Палійчук А. Л.

ІНТИМІЗАЦІЯ НАРАТИВУ

ЗАСОБАМИ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ФОКАЛІЗАЦІЇ  47

Панаськов А. В.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ НОМІНАЦІЙ СУДОЧИНСТВА

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ                                                          56

Пасічник О. В.

ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ У В'ЯЗНИЦІ

(ЗА ТВОРАМИ В'ЯЗНИЧНО-ТАБОРОВОЇ ТЕМАТИКИ) 60

Пасик Л. А.

АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ PARTNERWAHL

У СФЕРІ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ                                     66

Пежинська О. М.

РЕЛІГІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ТОПОНІМНИХ НАЙМЕНУВАНЬ

У ПЕРІОД СЕРЕДНІХ ВІКІВ        73Пелипенко О. А.

КОНЦЕПТ МАЛОЇ ВІДСТАНІ В ІСПАНОМОВНІЙ ПРОЗІ.. 78

Петриченко І. А.

ЧАСОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ЗАСІБ КЛАСИФІКАЦІЇ ЯПОНСЬКИХ РЕКЛАМНИХ

ТЕКСТІВ (КВАЛІТАТИВНО-КВАНТИТАТИВНИЙ ПІДХІД)            85

Полежаева Т. М.

ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНОТОНІМІВ

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ                                                          90

Поліщук О. Л.

НОМІНАЦІЇ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА КОМУНІКАЦІЇ

"ПРОКСЕМНІ ДІЇ" У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ         98

Попова О. В.

ЕМОТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА

КОНОТАТИВНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА                            110

Радомська Л. А.

ТРАКТУВАННЯ ІМЕННИКІВ-ЮКСТАПОЗИТІВ

У СЛОВ'ЯНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ                            116

Рахуба В. И.

ОСОБЕННОСТИ ДЕРЖАЦИОННЬІХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ИМЕНИ

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА            122

Рикалюк-Прийдун В. Р. СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ

НЕВИЗНАЧЕНО СПРЯМОВАНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ. 127

Родюк Н. Ю.

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСИКИ

З ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРНИМ ЗМІСТОМ                       134

Романишин Н. І.

THE CONCEPT OF HUMAN FATE

IN BYRON'S POEM "MAZEPPA"                                         141

Романюк В. Л.

ІНТОНАЦІЙНІ ОЗНАКИ АНГЛОМОВНОГО

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ         149

Садовник-Чучвага Н. В.

СЕГМЕНТ КОРОЛІВСЬКА ВЛАДА

ЯК СКЛАДОВА КОНЦЕПТОСФЕРИ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ

ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ ГЕРОЇЧНОЇ ПОЕЗІЇ................. 155

Сахнюк О. С.

МОДЕЛІ ПЕРЕНОСУ ЗНАЧЕНЬ У ДІЄСЛОВАХ НА ПОЗНАЧЕННЯ

БОЛЬОВИХ ВІДЧУТТІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ           160

Семенюк А. А.

ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ

У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.                                                          168

Сергіенко В. Л.

КОНЦЕПТ PRIDE/ГОРДІСТЬ

У АНГЛІЙСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ

(ЗА РОМАНОМ Р.ОЛДІНГТОНА "СМЕРТЬ ГЕРОЯ")  174Середа Н. А.

СЛОВОТВІРНІ ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ

У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ                                      180

Слащук А. А.

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ВЕРБАЛІЗАЦІЇ

ЧАСТИН ТІЛА В АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ            187

Совтис Н. М.

ЗАПОЗИЧЕННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

В ПОЛЬСЬКІЙ ДІЄСЛІВНІЙ ЛЕКСИЦІ                            191

Сопилюк Н.

ФРАНЦУЗЬКИЙ ЗАЙМЕННИКОВИЙ ПІДМЕТ "ON"

ТА СПОСОБИ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ М. ПРУСТА)............................ 198

Стадній А. С.

МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ

КОНОТАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ ДІЄСЛІВ                            207

Станіслав О. В.

СТИЛІСТИЧНА ФУНКЦІЯ АРТИКЛЯ У ГАЗЕТНОМУ ЗАГОЛОВКУ

(НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПРЕСИ)                       212

Стрельнікова О. В.

SYNTACTIC COMPRESSION IN THE NEWSPAPER TEXT.... 216

Сухобрус Л. С.

ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ НОМИНАТЕМ

ТИПА "СЛОВОСОЧЕТАНИЕ + КОМГОЕССИОННЬПЙ КОЛЛОКАТ"        222

Тараба І. О.

СОМАТИЧНИЙ СЕКТОР ЯК АНТРОПОКУЛЬТУРНА КОНСТАНТА

НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ      228

Тихонова О. Ф.

ЗВУКОВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ

В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ ЗМІ                           232

Тишко О. В.

КОГНІТИВНІ СТРУКТУРИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗНАНЬ....... 236

Тіщенко О. В.

ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОЗВУЧЕНОГО ТЕКСТУ

АНГЛІЙСЬКОГО СПОРТИВНОГО ТЕЛЕРЕПОРТАЖУ 242

Ткачівська М. Р., Тихоновська О. В.

РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ

В ПОСТМОДЕРНОМУ ТВОРІ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ

(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ

Ю. АНДРУХОВИЧА "МОСКОВІАДА")............................ 251

Тупахіна О. В.

МЕТОНІМІЯ ЯК КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ

НЕОЛОГІЗАЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ                                 258

Угонь Л. М.

ТЕОРІЯ НАПІВАФІКСІВ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ...... 262

Хант Г. О.

ПОНЯТТЄВА СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ ПОРЯДОК / ORDNUNG    267Цапро Г. Ю.

ГЕНДЕРНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ

ПЕЙОРАТИВНОГО ВОКАБУЛЯРУ                                   271

Царик Г. В.

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

У ЦИКЛІ ОПОВІДАНЬ "ГОЛОС ТРАВИ" ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА      276

Шегедин Н. М.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКМЕТНИКІВ СИНЬОГО КОЛЬОРУ В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ

(НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ГОРАЦІЯ, ОВІДІЯ ТА ВЕРГІЛІЯ)..282

Шульжук Н. В.

СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТАКСИСУ

ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ                                            287

Шумська О.

МОДАЛЬНА ТА ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА В СИСТЕМІ ОПОВІДНИХ ФОРМ

(НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКИХ ОПОВІДАНЬ 19 СТ.)        293

Янсон В. В., Лежньов С. М.

АНГЛОМОВНІ НЕОЛОГІЗМИ-ЗАПОЗИЧЕННЯ................. 297

Янчук К. О.

МОВНА ОБ'ЄКТИВАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ

(НА ПРИКЛАДІ КОМПАРАТИВНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)           301

Яцюк І. Я.

LEXIKALISCHE BESONDERHEITEN DEUTSCHER DIALEKTE

IN GALIZIEN- UND DER BUKOWINA                              306

Skydan А.

JEZYK W MEDIACH: RADZIECKA GAZETA "SIERP"....... 312

ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА ТЕРМІНОСИСТЕМА

Ворона І. І.

ДО ПИТАННЯ СИНОНІМІЇ В ТЕРМІНОЛОГІЇ................... 317

Гармаш О. Л.

ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ АФІКСІВ

В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СФЕРІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ    324

Грошко Т. В.

ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ

БАНКІВСЬКИХ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ              333

Дзюба М. М.

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ТЕРМІНІВ

З КОМПОНЕНТАМИ-ЕПОНІМАМИ                                 337

Заблоцький Ю. В.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ

ТЕРМІНІВ В МОВІ АМЕРИКАНСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ   341Кащишин Н. Є.

ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИ ТЕРМІНОСИСТЕМИ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО

ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ                                    347

Коваль Р. С.

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ФУТБОЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ    353

Краснопольська Н. Л.

ПОЛІСЕМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ  362

Крисанова Т. А.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ

В УМОВАХ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОСТІ                               371

Кузнецова І. В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІІ

ЗА ДОПОМОГОЮ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ           375

Кухарчук Г. В.

НАЙПРОДУКТИВНІШІ АБРОКОРЕНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ         381

Лисенко М. О.

СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ

АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ ГІДРОЕКОЛОГІЇ                  387

Лисенко О. М., Кульчицька О. І.

ДОСВІД ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ БІБЛЕЇЗМІВ:

ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ.                                                 396

Лисенко О. С.

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ, ЙОГО ДИФЕРЕНЦІЙНИХ

ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ВИМОГ ДО НЬОГО                       405

Малевич Л. Д.

МОВНА І ПОЗАМОВНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ ПРОЦЕСІВ

ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ЗАПОЗИЧАННЯ                           411

Митник М. М.

ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ "ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ" ЯК ОДИН

ІЗ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ФРАНКОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ТУРИЗМ"         416

Ніжегородцева Л. О., Ясінська О. В.

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ СИНОНІМІЇ

В СФЕРІ КІБЕРНЕОЛОГІЗМІВ                                           425

Остапович О. Я., Варениця Е. Я.

ПРО НОВІТНЮ КОНЦЕПЦІЮ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА СУЧАСНОЇ

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ "VARIANTENWORTERBUCH DES DEUTSCHEN. DIE STANDARDARDSPRACHE IN OSTERREICH, DER SCHWEIZ UND

DEUTSCHLAND SOWIE IN LIECHTENSTEIN, LUZEMBURG, OSTBELGIEN

UND SUDTIROL" УЛЬРІХА АММОНА                             433

Помігуєва Л. П.

МОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА СКЛАДНИХ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХТЕРМІНІВ                        439

Розводовська О. В.

СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ

СФЕРИ БІЗНЕСУ     446Сандій Л. В.

АНГЛОМОВНІ ІННОВАЦІЇ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ:

ЛІНГВАЛЬНА ТА СОЩОЛДНГВАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКИ        454

Свиридова Н. Н.

СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ ОНОМАСТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

С ПОЗИЦИЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ                       462

Семко Н. М.

З ІСТОРІЇ ЗАПОЗИЧЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СФЕРУ ФІНАНСІВ     469

Сіомак А. В., Дюмін О. З. ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ

В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ                  473

Скорейко-Свірська І. П.

МОРФЕМНЕ ОСВОЄННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

АНГЛОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ           479

Стахмич Ю. С.

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПЕРЕКЛАДУ ПРОЦЕДУР ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

(ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)................................ 485

Степанов А. В.

СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ДЕМІНУТИВІВ Й АУГМЕНТАТИВІВ ЯК СПОСІБ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В МЕЖАХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ "СУХОПУТНИЙ ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ" В ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТАХ

ІСПАНСЬКОЇ МОВИ........................................................... 493

Тимошенко О. В., Ярмоленко О. А.

ТЕХНОСКОПІЯ ЯК СПОСІБ СЛОВОТВОРЕННЯ

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ                                 499

Тур О. М.

ЗАРОДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

НА ПОЗНАЧЕННЯ РІЗНОВИДІВ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ (ХІ - ХV СТ.)          504

Туркевич О. В.

ТЕРМІНОЛЕКСИКА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЯК ІНОЗЕМНОЇ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ФАХОВОЇ МОВИ  510

Холодій І. О.

СТРАТИФІКАЦІЙНА СТРУКТУРА

АНГЛІЙСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ        515

Шаблій О. С.

МІСЦЕ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ

У СУЧАСНОМУ ДИСКУРС-АНАЛІЗІ                               521

Ярошевич І. А.

НАЦІОНАЛЬНЕ Й ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ

В УКРАЇНСЬКІЙ МОРФОЛОГІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ           528Збірник наукових праць

Наукові записки Серія "Філологічна"

Випуск 14

Міжкультурна комунікація: мова культура особистіть

 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року

Головний редактор Пасічник І. Д.

Відповідальний за випуск Коцюк Л. М.

Укладачі Ковальчук І. В., Коцюк Л. М., Крайчинська Г. В., Новоселецька С. В.

Технічний редактор Свинарчук Р. В.

Комп'ютерна верстка Крушинської Н. О.

Художнє оформлення обкладинки Олексійчук К. О.

 

 

За достовірність наведених фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори.

 

Підписано до друку 14.04.2010. Формат 42x30/4.

Папір офсетний. Друк різографія. Ум. друк. арк. 33,75. Гарнітура "TimesNewRoman" Наклад 100 прим.

Видавництво Національного університету "Острозька академія" Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Свідоцтво про державну реєстрацію РВ №1 від 8 серпня 2000 року.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16