М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

Наративний часовий дейктик now сприяє деталізації, наближенню зо­бражуваної події до читача, й інтимізації досягнуто іншим, ніж при дис­курсивному дейксисі способом - автор і читач не дивляться на текст ра­зом, а навпаки, опиняються поряд у художньому світі й часі оповідання, спостерігаючи не ззовні, а зсередини.Автор художнього твору активно використовує діалог з читачем, мо­делює його позицію і створює позицію наратора, який враховує пози­цію читача. Таким чином, дейксис і його проекції співвідносяться май­же з усіма категоріями художнього тексту. Це говорить про те, що дис­курсивний і наративний типи дейксису не є випадковими компонентами тексту, а є важливими інтимізуючими факторами його наративного коду.

Час творення тексту, час розповіді і час прочитання зазвичай не збіга­ються, що негативно впливає на ефективність інтимізації. Час у можливо­му світі постає як багатовимірна категорія, в якій вирізняють фабульно-сюжетний і наративний (оповідально-розповідний) час.

У художньому тексті автор рідко дотримується однієї часової форми, і різні сегменти наративу, в залежності від естетичного наміру автора, зображаються у минулому, теперішньому чи майбутньому часі. Найчас­тіше наратив ведеться у формі минулого часу, оскільки вона є найбільш адекватною для розповіді про минулі події.

Використання у художньому тексті теперішнього і майбутнього часу є впливовим, переконливим і часто вживаним стилістичним прийомом. На тлі розповіді у минулому часі будь-яке часове відхилення в авторсько­му художньому мовленні сприймається як актуалізоване. Це дає можли­вість автору створити живу картину, багатопланову у часовому відно­шенні: вона сприймається як така, що відбувається у момент мовлення або як дія, здійснювана щоразу протягом тривалого часу. Таке застосу­вання теперішнього часу у художньому тексті отримало велику кількість назв - теперішній історичний (historical present), теперішній драматич­ний (dramatical present), дійсний час наративу, теперішній наративний час (narrative actual tense, narrative present).

Дебора Шифрін зазначає, що теперішній наративний час дозволяє на-ратору описувати події як такі, що відбуваються зараз, і аудиторія сама може бачити їх, а отже самостійно визначити вагомість цих подій для до­свіду [12, с. 48]. С. Фляйшман підтримує її і теж стверджує, що така ча­сова форма дозволяє наратору розповідати про події так, ніби вони від­буваються одночасно з розповіддю і читачі можуть самі визначати важ­ливість цих подій для історії, і не тільки визначати, а й бути їх учасника­ми [8, с. 855].

Слід зазначити, що Simple Present Tense в англійській мові дуже рід­ко використовується на позначення власне теперішнього часу, момен­ту мовлення чи читання. Він передає значення дії, що періодично по­вторюється або є універсальною правдою. Проаналізувавши часову сис­тему англійської мови та досліджувані нами зразки інтимізації, ми при­йшли до висновку, що теперішній наративний час слід сприймати не як Simple Present, а як довершений, ідеальний та універсальний варіант те­перішнього часу.Використання теперішнього часу для позначення загальновідомих фактів, коментарів є дієвим засобом актуалізації інтимізації і авторської оцінки, як її складової.

Теперішній час авторського звертання, залучення читача до розпові­ді часто виконує фатичну функцію, особливо, якщо до читача звертають­ся у другій особі. Таке застосування часової форми також сприяє фокалі­зації подій та їх виділення на тлі решти наративу.

Piggy needs but a word. He is a type; I can dwell upon him no longer; my pen is not the kind intended for him; I am no carpenter [13, с. 64].

Авторська негативна, емоційно забарвлена оцінка - needs but a word, is a type, іронія у відношенні до персонажу - I am no carpenter - є особли­во ефективною через її одночасність, "теперішність" із читачем.

I held a theory that since Adam no true citizen of the world has existed. We hear of them, and we see _ foreign labels on much luggage, but we find travelers instead of cosmopolites [13, с. 6].

Автор з допомогою інклюзивного особового займенника we залучає читача до активних роздумів про універсальність своїх роздумів для всіх поколінь читачів, передану за допомогою теперішнього часу й макси­мально актуалізоване за правилом тріади, яке полягає в троєкратному повторенні паралельних конструкцій і троєкратному анафоричному по­вторенні інклюзивного займенника we.

Використання теперішнього наративного часу для статичного опису зазвичай служить для драматизації наративу, переходу другопланових подій на перший, наголошення їх універсальності або значущості.

The blue light drug store is down town, between the Bowery and First Avenue, where the distance between the two streets is the shortest. The Blue Light does not consider that pharmacy is a thing of bric-a-brac, scent and ice-cream soda. If you ask it for a pain-killer it will not give you a bonbon. There, as it should be, the druggist is a counselor, a confessor, an adviser, an able and willing missionary and mentor whose learning is respected, whose occult wisdom is venerated, and whose medicine is often poured, untasted, into gutter [13, с. 41-42].

Приклад передає усі зображувані події за допомогою теперішнього наративного часу, викликаючи в читача реальність вигаданого або під­креслюючи їх подібність. Автор дає точні описи - is down town, between the Bowery and First Avenue, where the distance between the two streets is the shortest - викликаючи у читача ілюзію існування цієї аптеки у справж­ньому місці справжнього міста сьогодні. Інтимізацію підсилює автор­ська оцінка яка здійснюється за допомогою стилістичного прийому пе­рифраз в описі аптекаря - druggist is a counselor, a confessor, an adviser, an able and willing missionary and mentor whose learning is respected, whose occult wisdom is venerated, and whose medicine is often poured, untasted,into gutter. Таким чином, у читача виникає враження спільності із авто­ром через спільні знання про світ, про такі аптеки і ймовірність, реаліс­тичність, а то й очевидність всього зображеного.

Досить часто уривки з статичними описами починаються запитанням або наказом до читача стати свідком усього описаного. Іноді, автор про­сить читача спостерігати разом з ним за подіями, які він описує. Власне такі звертання і є причиною вибору теперішнього часу. Автор керується бажанням перенести читачів до описаної сцени, зробити їх свідками чи спостерігачами подій. Такий опис є суб'єктивним, адже передає суміш опису сцени разом з думками і почуттями учасника у формі внутрішньо­го монологу.

Piggy was to call at her for seven. While she swiftly makes ready, let us discreetly face the other way and gossip [13, с. 63].

Автор застосовує ту ж техніку - одночасність зображуваних подій makes - let us discreetly face для себе і читача, ефект спортивного (через репортажний характер) коментарю. Додатковим інтимізатором є імпера­тив let us face й інклюзивний займенник us (автор і читач), і стилістич­но забарвлене дієслово gossip задля демонстрації неформальності, близь­кості стосунків із адресатом.

While the megaphone barks at a famous hostelry, let me whisper you through the low-turned cardiaphone to sit tight; for now things are about to happen, and the great city will close over them again as over a scrap of ticket tape floating down from the den of a Broad Street bear [13, с. 68].

Засоби інтимізації - теперішній наративний час barks разом із сполуч­ником часу while, прислівником часу now залучають читача до оповіді, а майбутній час антиципації now things are about to happen і will close_став-лять його в центрі відліку наративного часу, максимально наближуючи світ оповідання до реальності.

Як бачимо, просторово-часова фокалізація є активним засобом інти­мізації у художньому тексті. На поверхневому рівні вона об'єктивується дискурсивним та наративним дискурсом, дейктичними словами та вжи­ванням теперішнього наративного часу замість минулого, що вказує на безпосередню участь наратора і читача у зображених подіях.

Література:

1.Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство. - 1979. - C. 34.

2.Женетт Ж. "Фигуры: Работы по поэтике", тт. 1-2. // М., 1998.

3.Лотман Ю. М. Семиосфера. - С. П.: "Искусство-СПБ", 2000. - 704 с.

4.Степанов Ю. С. Семиотика. - М.: Прогресс, 1983. - 285 с.

5.Успенский Б. А. Избранные труды, том 1. Семиотика истории. Семиоти­ка культуры // М.: Издательство "Гнозис", 1994. - 432 с.Brooks Cleanth; Warren Robert Understanding Fiction // NY 1983. - 688 p.

6.Fillmore, Charles J. The mechanisms of Construction Grammar // BLS 14. -1988, - P. 35-55.

7.Fleischmann, Suzanne. Discourse Functions of Tense-aspect Opposition in Narrative: Toward a Theory Grounding // Linguistics 23. - 1985, - P. 851-82.

8.Fowler, Roger. Linguistics and the Novel // London, - 1977. - 145 p.

 

10.Levinson S. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. - 1983. - P. 434.

11.Pouillon, Jean Temps et roman. // Paris: Gallimard, - 1974. - 247 p.

12.Schiffrin, Deborah. Tense Variation in Narrative // Language 57. - 1981. -P. 45-62.

Джерела ілюстративного матеріалу:

13.Henry O. 100 Selected Stories chosen by Sapper // Wordsworth Editions Limited. - 1995. - 735 p.

50 Great Short Stories edited by Milton Crane // Bantam Books. - 1971. -464 p.Панаськов А. В.,

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ НОМІНАЦІЙ СУДОЧИНСТВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена реконструкції концепту судочинства та його категоризації в сучасній англійській мові. Автор змоделював лексико-семантичне поле цивільного судочинства за допомогою семантичного, дефініційного та компонентного аналізів.

Ключові слова: номінація, цивільне судочинство, лексико-семантичне поле, мікропіле.

The article focuses on the reconstruction of the concept of trial and its categorization in Modern English. The author defines the lexical semanticfield of civil procedure with the help ofsemantic, definitional and componential analyses.

Key words: nomination, civil procedure, lexical semantic field, microfield.

XXI століття стало свідком глобалізації та тенденції до перегляду, оновленню, наближенню до сучасних економічних, політичних та ін­ших відносин процесуального законодавства в розвинених державах Єв­ропи. Цю тенденцію можна спостерігати на прикладі Франції з оновле­ним в 2006р. Кодексом судоустрою 1978 р., Англії з новими Правилами Цивільного Судочинства 1998 р., України з Кодексом адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р., Цивільним кодекс України від 16 січня

2003р., та Цивільним процесуальним кодексом України від 18 березня

2004р. Значне відновлення процесуального законодавства відбувається й у США: Акт про реформу цивільного правосуддя затверджений Кон­гресом у серпні 1990 року, Федеральні правила для районних судів діють у редакції 2008 р., Нова редакція Правил Верховного Суду США вступи­ла в дію 16 лютого 2010 р.

Головними завданнями відновлення, наприклад, англійського про­цесуального законодавства оголошені забезпечення рівної доступності правосуддя для будь-яких громадян і організацій, а також ліквідація та­ких застарілих дефектів юстиції, як надзвичайна тривалість процесів, ве­ликі судові витрати учасників суперечок, нераціональна складність судо­вих процедур і юридичної фразеології.

Сенат Сполучених Штатів, в свою чергу, пояснював, що метою "Акту про реформування цивільного правосуддя" було надання можливості "всім громадянам, багатим чи бідним, окремим особам чи корпораціям, позивачу чи відповідачу, справедливо, швидко та недорого вирішити ци­вільні суперечки в усіх федеральних судах країни" [3].

Тому розвиток юриспруденції вимагає постійного вдосконалювання

© Панаськов А. В., 2010її термінологічної системи. Дослідженню проблем етимології, функції, семантики, деривації термінів присвячені праці В. Виноградова, Д. Уша­кова, О. Реформатського, В. Лейчика, Т. Кияка, Ф. Циткіної та ін.

Лексика цивільного процесуального права англійської мови не роз­глядалася в площині динамічної семантики. Англійські номінації цивіль­ного процесуального права до цього часу досліджувалися в межах одні­єї етнокультурної спільноти, що залишає певні лакуни при глобалізації правничих процесів.

Актуальність та значимість теми дослідження обумовлена необхід­ністю категоризації семантичного простору судочинства в англійській мові з виокремленням спільних та відмінних рис систем номінацій судо­чинства в її регіональних варіантах. Для цього необхідне застосування семантичного, дефініційного, компонентного та когнітивного аналізів.

Різні аспекти юридичної лексики як складової спеціального регістру сучасної англійської мови вивчалися низкою дослідників. Виявленню мовних репрезентацій концепту CRIME та їх опису з позицій біологіч­ної концепції мови присвячена праця Ю. Євтушок (2004), де вона ро­бить спробу реконструювати цінністну картину світу американського суспільства. Особливості семантики англійських юридичних термінів у текстах міжнародного контрактного права та культурний компонент зна­чення правової лексики виокремлені В. Ікониковою (2005). О. Авакова (2006) розглядає формування та функціонування англійської юридичної термінології в процесі розвитку державної системи в Англії. М Лутце-ва (2008) зосередила увагу на лексикографічному описі юридичної тер­мінології у неспеціальному дискурсі на матеріалі творів американського письменника Джона Грішема. Досліджуючи судовий дискурс, Г. Савчук (2009) проаналізувала й визначила провідну роль волюнтативної функції інтонації, за допомогою якої професійний учасник судового процесу на­магається впливати на слухача.

Для аналізу номінацій цивільного процесуального права (НЦПП) ми використовуємо структурно-системний підхід (польовий підхід), який дозволяє виявити загальні закономірності номінації та проаналізувати специфічні системні відносини НЦПП у межах лексико-семантичного поля та його мікрополів.

Предметом нашого дослідження є категоризація семантики судочин­ства. Для аналізу НЦПП за допомогою дефініційного аналізу виокрем­люємо поле TRIAL (судовий процес). Розподіляємо номінації, що вхо­дять у дане поле, на шість мікрополей (МП) з ядерними лексемами: claimant (позивач), defendant (відповідач), attorney (адвокат), witness (сві­док), judge (суддя) та jury (присяжні) [див. схему 1].Схема 1. Лексико-семантичне поле TRIAL.

Лексема judgment (судове рішення) може належати тільки мікропо-лю суддя на противагу лексемі suitor, яка у першому значенні позивач входить до МП claimant, у другому значенні сторона в справі, може на­лежати як до МП defendant, так і МП claimant. Лексема co-litigant (спів­позивач, співвідповідач) може приєднуватися до групи номінацій МП claimant і МП defendant. Лексема appeal має наступні значення: 1) апе­ляція, апеляційна скарга, 2) право апеляції, 3) пропозиція суду відповіда­чеві дати пояснення за позовом. З наведеної структури значень лексеми appeal видно, що залежно від ядерного компоненту вона може входити до складу мікрополів claimant, defendant, attorney і навіть judge. Ці при­клади демонструють, що НЦПП являють собою рухливий шар лексики залежно від їхнього плану змісту.

Аналізуючи нашу вибірку обсягом 2734 одиниці, ми виявили най­більш характерні ознаки номінацій та визначили найбільш типові для них системні відносини у виокремлених мікрополях.

Найбільша кількість лексем складають мікрополе judge - 864 одини­ці, і це можна пояснити функціональною значимістю поняття судді, яке виражається за допомогою лексем для позначення особи, що вирішує су­перечки та конфлікти, а також для позначення її правових процесуаль­них дій та рішень. Найменша кількість номінацій включена в мікрополе jury - 100 одиниць, оскільки поняття присяжного передається лексемами для позначення особи - звичайної людини, яка не має юридичної освіти, і є пасивним слухачем фактів у судовому розгляді для подальшого вине­сення вердикту про винуватість або невинність. Згідно зі статистичним аналізом кількість номінацій в інших мікрополях (МП) становить: МП claimant - 148 одиниць, МП defendant - 107 одиниць, МП attorney - 158 одиниць, МП witness - 180 одиниць. Крім того, виділена група номіна­цій, що виражають загальні, нейтральні поняття сторони в процесі, а не поняття конкретних суб'єктів цивільного процесу. Під поняттям сторо­ни мають на увазі учасників процесу, що подають позов (позивач і його адвокат) і учасників процесу, що пред'являють відповідь (заперечення) на позовні вимоги (відповідач і його адвокат). Число номінацій, що утво­рюють дану групу, нараховує 907 одиниць.

Аналіз семантики номінацій, що позначають сторони процесу, а саме позивача, відповідача й адвокатів з кожної сторони, показує наявність загального семантичного компонента значення цих лексем для мікропо-лів claimant, defendant та attorney. Так, лексема litigant (сторона в цивіль­ному процесі a person who is making or defending a claim in a court of law) може означати як позивача, так і відповідача, виходить, може бути вклю­чений і в мікрополе claimant, і в мікрополе defendant. Цей факт підкрес­лює здатність номінацій переходити з одного мікрополя в інше. Лексе­ма party (сторона в справі one of the people or groups of people involved in a legal agreement or dispute) може номінувати позивача або відповіда­ча, яких представляє на судовому розгляді адвокат. Отже, ця номінація може належати декільком мікрополям. Вищевикладене підтверджує на­явність явища дифузії значення.

Отже, можна зробити висновок, що найбільшою динамікою володі­ють НЦПП таких мікрополей, як claimant, defendant, attorney, які в су­купності можна назвати єдиним мікрополемparties (сторони процесу). У межах цих мікрополей низка номінацій має властивість дифузності, тоб­то здатності проникати з одного мікрополя в інше, зберігаючи своє зна­чення. Між номінаціями усіх мікрополей існують системні зв'язки.

Література:

1.Болдырев Н. Н. Процессы концептуализации и категоризации в языке и роль в них имен абстрактной семантики / Горизонты современной лингвисти­ки: Традиции и новаторство: Сб. в честь Е. С. Кубряковой / Н. Н. Болдырев. - М.: Языки славянских культур, 2009. - С. 38 - 51.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16