М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

Структурно-семантична трансформація ФОФК пов'язана із зміною структури фразеологізму, що відображається у семантиці. Такі зміни ФОФК найповніше ілюструють поняття трансформації [5, с. 107].

1) субституція компоненту/ компонентів ФОФК - один із найпо­ширеніших типів трансформації, який полягає у заміні компонентів ФО на функціонально схожі (не синоніми) слова вільного вжитку. Заміна компонентів зумовлюється потребами контексту. Наприклад: "Muller hat Kindertagesstatten bekampft wie der Teufel das Weihwasser, und nach dem Familienbild des Ehepaars Lafontaine gehort die Frau nur an eine Stelle: zuruck an den Herd" [13, 01.09.2009]. / (Мюллер відчайдушно бореться (досл.: бореться як чорт проти свяченої води) за дитячі групи продо­вженого дня, і на зразок сім'ї Лафонтане вважає, що жінка повинна по­вернутись назад до плити). У словнику зафіксована ФОФК "furchten wieder Teufel das Weihwasser" - (розм.) боятися чогось як біс ладану; дуже/ боятись чогось; (досл.) боятись як чорт свяченої води. Дієслівний компо­нент "furchten" замінено у контексті на "bekampft", що призвело до зміни структури ФОФК. Разом з цим зазнала змін і семантика ФО. ФК створює стилістичний ефект - ФОФК стає експресивнішим.

2) поширення - найбільш численний у використанні стилістичний при­йом, реалізується шляхом поширення складу ФО. ФОФК допускає у свій склад нові ЛО. їх називають поширювачами. Вони можуть займати різне місце відносно ФО: перед ФО препозитивні поширювачі, всередині ФО - ін-терпозитивні (вклинювання [8, c. 3-12]), після ФО - постпозитивні поширю­вачі [5, с. 119-120]. Поширювачі вступають у семантичні зв'язки з ФО, а не лише з його компонентами, що деформує семантику ФОФК і спричинює створення та реалізацію стилістичного ефекту. Приклад: "Obwohl ansonsten nicht bewegungsfreudiger als ihre drogenfreien Artgenossen, legten sie sich beim Tanzen derartinsZeug, alssei... ein wahresSchlaraffenland. " [13, 02. 09.2009]. (Хоча в іншому не більш рухливі порівняно з їхніми не наркозалежними то­варишами, взялися вони за танці з усіє сили, ніби це ... є справжнім благом (досл.: справжньою країною з молочними ріками і кисільними берегами). ФОФК "ein Schlaraffenland sein" - (розм., жарт.) казкова країна з молочни­ми ріками і кисільними берегами. ФОФК виникла на основі уявлень про рай [12]. "Herablassendzitiert er Grammatikfehler, gibt Satze im Dialekt wieder undfiihrt die Elenden an ihren Nasenringen durch die Manege, [13, 03. 09.2009]./ (Поблажливо цитував він граматичні помилки, наводив речення на діалекті і водив бідних за їхнього ж носа по манежі, ....). ФОФК "jmd. аn den Nasenringen (herum)fuhren " - (фам.) водити за носа/ обманювати когось - вживається у контексті з інтерпозитивним поширенням, яке підсилює фра­зеологічне значення. "Sie wollten kein Wasser auf die Muhlen der Terroristen leiten " [15, 07.05.2004]/ (Вони не хотіли (досл. скеровувати воду на млин те­рористів) діяти на користь терористів/). ФОФК "das ist Wasser auf seine Muhle" - (розм.) це на його користь, (досл.) це вода на його млин - поширю­ється за рахунок постпозиції "der Terroristen", яка семантично пов'язана із ФОФК і сприяє реалізації образу.

редукція - скорочення компонентного складу ФОФК (еліптичні форми), використовується з метою економії мовних засобів. Редукція компонентів ФО не призводить до втрати цілісного фразеологічного зна­чення Навпаки, така трансформація виконує стилістичне завдання. Об­раз ФОФК стає виразнішим. Варто зауважити, що усікається не ФК. Він є стержневим і обов'язковим для збереження значення. Наприклад: "Selbst die krisenresistenten Angsthasen kleinburgerlichsten Ausmasses inmitten der Provinz bekommen langsam kalte Fiisse" [13, 06. 09.2009]./ (Рідко ті бо­ягузи (досл.: боягузливі зайці), що опираються кризі, це міщанські про­вінційні маси, у яких повільно холонуть ноги від страху (інтерпозитив­не поширення). У словнику "Angsthase sein" - (розм.) бути боягузом. Ді­єслівний компонент "sein" скорочується. Натомість виразність образу боягуза підсилена. Цьому сприяє контекст (лексичне оточення) і вжи­вання ще однієї ФОФК з подібним негативним образом ("kalte Fusse bekommen" ), який створює ефект розгортання метафори (поширення і увиразнення образу страху/ невпевненості). У прикладі поєднуються три способи деформації, що й забезпечує яскравий стилістичний ефект.

4) фразеологічне нанизування полягає у вживанні двох чи більше ФОФК у одному реченні. Наприклад: "Und es argert mich, wenn dann Leute kommen, die weder Voraussetzungen noch Geschichte kennen, um vom hohen Ross herunter ihrem Affen Zucker zu geben" [14, №26, 2000. - S. 103]. / (Мене це сердить, коли потім приходять люди, які не знають а ні переду­мов, а ні історії, для того щоб зверхньо (досл.: з високого коня) поводи­тись (досл.: дати своїй мавпі цукру). У одному реченні реалізуються од­разу дві ФОФК: vom hohen Ross herunter - (розм.) зверхньо; seinem Affen Zucker geben - (розм., фам.) поводитись нестримано, непристойно. Обра­зи, які знаходяться у внутрішній формі вказаних ФОФК різні, але їх вза­ємодія у результаті поєднання підсилює негативну конотацію контекста.

5) граматичні трансформації реалізуються морфологічними і синтак­сичними змінами (інверсією - перестановкою компонентів ФО) [2, с. 38]. Морфологічні трансформації - це зміна граматичної форми компонентів ФО: зміна числа іменного компонента; зміна часу, стану дієслівного ком­понента ФО; перехід компоненту ФО із однієї частини мови у іншу. На­приклад: "Diejenigen, die weiter nach vorne blicken, malen sich schon heute die Herkulestaten aus, die sie nach der Krise werden vollbringen mussen, . auf besonderen Wunsch der wieder sicher im Sattel sitzenden Wirtschaftsklasse. " [13, 08. 09.2009]. / (Ті, які дивляться вперед, змальовують вже сьогодні подвиги Геркулеса, які вони мусять здійснити після кризи, . на особли­ве бажання класу господарників, тих які знову впевнено стоять на ногах (досл.: впевнено сидять у сідлі).) ФОФК "sicher im Sattel sitzen " - (розм.) почуватися впевнено - має дієслівний компонент, який на вимогу вказано­го контексту перетворюється у дієприслівник (Partizip I).

фразеологічний натяк (алюзія) реалізується у контексті, в яко­му могла би бути використана ФОФК. За її відсутністю відчувається на­тяк на її образ. Фразеологічний натяк може бути здійсненим: 1) словами, співзвучними з компонентами ФО; 2) використанням однорідних з ком­понентами ФО лексем; 3) використанням конструкцій, які нагадують ФО [5, с. 135]. Наприклад: "Das Gremium ist klein, aber wichtig: Die Experten ... prognostizieren, wie viel Geld der Staat einnehmen wird". [15,11.05.2004]./ (Комісія маленька, але важлива: експерти ... прогнозують, скільки гро­шей отримуватиме держава.) У вказаному контексті використана кон­струкція прислів'я "klein aberfein". Компонент "fein" замінено на "wichtig".Ця заміна зумовлена потребою контексту. Фразеологічний натяк реалізує стилістичний ефект прислів'я, яке легко проглядається.

7)вживання розгорнутої метафори передбачає розвиток метафо­ричного образу, який є основою ФОФК. Зазнає змін не окремий компо­нент ФОФК, а основа переосмислення фразеологізму. У тексті цей тип трансформації реалізується вживанням ФОФК, а у подальшому контек­сті - вживанням стержневого компоненту - ФК, яке має переносне зна­чення, продиктоване попередньою присутністю фразеологізму. Присут­ність ФОФК у контексті реалізує у значенні свого компонента цілісне фразеологічне значення. У деяких випадках метафора розгортається не за допомогою самостійно вжитого ФК, а за допомогою фольклорного образу, який проглядається у контексті. Наприклад: "Frau Holle-Merkel schuttelte sogar hochstpersonlich die Daunendecken des Kundigungsschutzes und der Mitbestimmung auf, damit die Deutschen nicht gleich zu Beginn ihrer zweiten Amtszeit ins Frieren geraten" [13, 17.10.2009]./ (Пані Голлє-Меркель перетрусила навіть високопосадові пухові ковдри необгрунто­ваного звільнення робітників і посадовців і права вирішального голосу, для того щоб німці не одразу на початку її другого терміну на посаді почали замерзати). ФОФК зазнає декілька модифікацій: інтерпозитив-не поширення (hochstpersonlich die Daunendecken), постпозитивне поши­рення (die Daunendecken des Kundigungsschutzes und der Mitbestimmung) і формування розгорнутої метафори: Frau Holle ins Frieren geraten. Казковий персонаж Пані Голлє пов'язаний із зимою, снігом. У контексті відбувається розгортання саме цього метафоричного образу.

8)фразеологічна контамінація - злиття двох чи більше ФОФК, які твор­чо модифікуються, що призводить до схрещення семантики контамінованих одиниць. Схрещення ФО відбувається на основі: 1) спільного для ФОФК, які зливаються, компонента (фразеологічна координація); 2) спільного на си­нонімічному рівні цілісного значення ФОФК. Крім того, контамінація мож­лива при відсутності вказаного підґрунтя для злиття. Можуть поєднуватись ФОФК, які не мають нічого спільного. Таке поєднання створює ефект ко­мічного, абсурду. Наприклад: "Mit Trara und Brimborium waren die Kolner Sicherheitsbehorden vorgefahren" [15, 27.05.2004]. шумом і гамом під 'їхали органи державної безпеки.). Зливаються дві ФОФК: "viel Trara um etwas machen " - (розм.) робити багато шуму навколо чогось; та ФОФК "Brimborium machen " (розм.) помпа/ помпезність; шумиха. Злиття відбулось за рахунок іменної частини двох ФОФК, які підсилюють спільний денотат, наділяючи його жартівливими відтінками вдаваної важливості, серйозності.

Таким чином, у результаті дослідження нами виявлено 5 типів се­мантичної трансформації і 8 типів структурно-семантичної трансфор­мації ФОФК у публіцистичних текстах. Встановлено, що структурно-семантичні типи трансформацій можуть реалізуватись комплексно, по­єднуючи декілька типів модифікації структури і семантики ФОФК. У ре­зультаті трансформацій ФОФК створюють стилістичні ефекти, викону­ючи певні стилістичні завдання. Тому ми вважаємо актуальним подаль­ше дослідження реалізації стилістичних прийомів як результату транс­формацій ФОФК у німецькомовних публіцистичних текстах.

Література:

1. Burger H. Phraseologie. Eine Einfuhrung am Beispiel des Deutschen / Burger H. 2. Auflage. - Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2003. - 224 s.

2. Kwasniak R., Fellbaum C. Das Schlagen der Idiome Uber die Strange / Kwasniak R., Fellbaum C. // Muttersprache. - 2008. - № 1. - S. 38-55.

3. Schmale G. Wortspiele mit Phraseologischen Ausdrucken in deutschen Talkshows / Schmale G. // Deutsch als Fremdsprache, Heft 4-42, 2005. - S. 210-214.

4. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка: [Учеб. по­собие для студентов пед. ин-тов по специальности "Иностранный язык"] / Ирина Владимировна Арнольд. - М.: Просвещение, 1990. - 295 с.

5. Білоноженко В. М., Гнатюк І. С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. - К.: Наукова думка, 1989. - 156 с.

6. Здіховська Т. В. Спосіб трансформації фразеологізмів як стилістичний прийом у художніх творах. [Електронний ресурс] / Т. В. Здіховська. - Режим доступу: http://intkonf.org/zdihovska-tv-sposib-transformatsiyi-frazeologizmiv-yak-stilistichniy-priyom-u-hudozhnih-tvorah/.

7. Коралова А. Л. Некоторые семантические особенности фразеологизмов в коммуникативном аспекте / А. Л. Коралова // Сб. науч. тр. МГИИЯ. - М., 1985. - № 244. - С. 73-86.

8. Кунин А. В. Замена компонентов фразеологизмов как стилистический прием (на матери але английского яз.) / А. В. Кунин // Иностранные языки в школе. - 1977. - №7. - С. 3-12.

9. Кунин А. В. Основне понятия английской фразеологии как лингвисти­ческой дисциплины / А. В. Кунин // Англо-руссский фразеологических сло­варь. [Сост. А. Кунин]. - М.: Советская энциклопедия, 1967. - С. 1234-1264.

 

10.Тараба І. О. Лексико-семантичні трансформації складу німецьких та українських фразеологізмів у газетно-інформаційних текстах. [Електронний ресурс] / І. О. Тараба. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/1963/1/11.pdf.

11.Мальцева Д. Г. Германия: страна и языки. Лингвострановедческий сло­варь/ Д. Г. Мальцева. Изд.2-е испр. и доп. - Москва: Русские словари, Астрель, АСТ, 2000. - 416 с.

12.Worterbuch fUr Redensarten, Redewendungen, idiomatische AusdrUcke, feste Wortverbindungen. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. redensarten-index.de.

Джерела ілюстративного матеріалу

13.Frankfurter allgemeine Zeitung. Ел. ресурс: www. faz.net

14.Der Spiegel. Ел. ресурс: www.spiegel.de

Suddeutsche Zeitung. Ел. ресурс: www.sueddeutsche.deУДК 811.112.2'37

Павлишинець О. О.,

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника м. Івано-Франківськ

ОНОМАСТИЧНІ ОДИНИЦІ У СКЛАДІ АРХІСЕМАНТИЗОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Стаття виконана в межах традиційної фразеології, прототипної се­мантики та ономастичної фразеології та присвячена ономастичним оди­ницям, як одному з класів унікального компонента. Проаналізовано архісе-мантизовані фразеологічні одиниці сучасної німецької мови та дослідже­но ономастичні одиниці у їх складі. Обґрунтовано віднесення ономастич-них одиниць до унікальних компонентів відповідно до визначених критеріїв.

Ключові слова: унікальний компонент, архісемантикон, архісе-мантизовані фразеологічні одиниці, ідіоматичність, фразеологічно пов'язаний форматив, критерій відмежування, архаїзм, ономастичні одиниці, лексема-реалія, евфемізм, скорочення, полісемічне слово, омонім, етимологічно-оказіональне утворення, кумулятивна, референтна та екс­пресивна функції, символізація, генералізація (узагальнення).

The article deals with the principles of traditional phraseology, prototypic semantics and onomastic phraseology and is focused on the explanation of onomastical units as unique component in the modern German language. The phraseological units of the modern German language with onomastical units in its structure are analyzed in the article. The determination of onomastical units as unique components is explained and clarified in the article according to the defined criteria.

Key words: unique component, archisemantic unit, phraseological units with a unique component in its structure, idiomaticity, phraseologically tied formative, determination criterion, archaism, onomastic units, realia lexeme, euphemism, abbreviation, polysemantic word, homonym, etymological occasionalism, cumulative, referential and expressive functions, symbolization, generalization.

Важлива роль ідіоматики в мовленні та необхідність тлумачення її зміс­ту для комунікації, зважаючи на високий ступінь комунікативної значу­щості культурно специфічних фразеологічних одиниць зумовлює необхід­ність глибинного дослідження їх складових. Саме тому наше досліджен­ня присвячене феномену унікальних компонентів у семантичній структурі фразеологізмів та їх лінгвокультурній інтерпретації, а саме одному з кла­сів унікального компонента - ономастичним одиницям, які в дослідженні розглядаються як так звані bad samples унікального компонента.

Різні аспекти цієї проблеми висвітлені у роботах В. Фляйшера [8] та Д. О. Добровольського [6; 7], які визначають критерії відмежування уні­кального компонента, подають його визначення та аналізують архісе-мантикон у складі фразеологічних одиниць, лінгвокультурній інтерпре-

© Павлишинець О. О., 2010тації німецької ономастики у складі фразеологічних одиниць присвячені ряд робіт Ч. Фьолдеша, Д. Мальцевої та ін. Проте відсутнім є комплексне дослідження, яке поєднувало б аналіз семантичної структури фразеоло­гізмів, що містять у своїй структурі периферійно архісемантизовану лек­сику, до якої належать також ономастичні одиниці, та якісне тлумачення її національно-культурної специфіки.

Таким чином, метою нашого дослідження є: структурно і семантично проаналізувати фразеологічні одиниці, які містять у своєму складі уні­кальний компонент, виражений ономастичними одиницями. Об'єктом дослідження стало відображення реалій буття та культури, особливос­тей світобачення народу-носія мови через архісемантизовані ФО з оно-мастичними одиницями у складі. Предметом нашого дослідження ста­ли фразеологічні одиниці сучасної німецької мови, що містять у своїй структурі унікальний компонент, виражений антропонімом, топонімом або етнонімом.

Теоретичні засади визначення та відмежування архісемантикону були закладені у працях В. Фляйшера та Д. О. Добровольського, про що вже згадувалось вище. Зокрема, В. Фляйшер визначає поняття уні­кального компонента та виділяє критерії його відмежування. Під по­няттям "унікальний компонент" В. Фляйшер розуміє слова, формативи яких поза фразеологізмом взагалі не з'являються. Тобто, це фразеологіч­но пов'язані формативи [8, с. 42]. Проаналізувавши основні критерії від­межування унікального компонента у В.Фляйшера (унікальний компо­нент - 1) архаїзм або застаріле слово, що вийшло з ужитку; 2) професі­оналізм, що через полісемію набуває інших значень у відповідних кон­текстах; 3) полісемічне слово або один з членів омонімічної пари; 4) лек­сична одиниця, що характеризується низьким ступенем сполучуваності з іншими лексичними одиницями; 5) іншомовне слово або запозичення) [8, с. 42-47] та використавши основні засади впорядкування архісеманти-зованих фразеологічних одиниць, які пропонує у своїх працях Д. О. До-бровольський [6; 7; 8], ми визначили основну ознаку, на основі якої ви­діляють унікальний компонент або, як його також називають, архісеман-тикон або фразеологічно пов'язаний форматив. Таким чином, інтегрую­ча риса, притаманна унікальним компонентам, що відповідають різним критеріям відмежування архісемантикона, є наступна: унікальним ком­понентом є слово, що виступає у фразеологічній одиниці носієм потен­ційного значення, яке актуалізується лише в межах даного фразеологіз­му. Поза межами фразеологічної одиниці дане слово або взагалі відсут­нє в активному вжитку, або є носієм іншого актуального значення чи ба­гатьох таких значень.

Враховуючи вищеописані критерії та ознаки унікального компонен­та, а також основну його рису, окрім архаїзмів, професіоналізмів та за­позичень, на наш погляд, можна виділити додаткові класи унікальних компонентів, серед яких ономастичні одиниці, лексеми-реалії, так звані етимологічно-оказіональні утворення (що з часом стають узуальними), евфемізми, а також скорочення, про що йшлося в наших попередніх до­слідженнях [2; 4].

Ономастичні одиниці належать до класу унікального компонента, оскільки вони, окрім основної номінативної функції, здатні виконувати не менш важливу кумулятивну функцію. Здатність фіксувати та передавати певний досвід або важливу інформацію призводить до появи нових похід­них значень та комплексів асоціацій, пов'язаних з онімами. Таким чином, ономастичні одиниці стають фразеологічно пов'язаними і в набутому зна­ченні не вживаються поза ідіомою, хоча реалізують номінативну функцію.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16