С П Федоріщева - Вплив естетичних основ педагогічної айстерності на естетичну педагогічну діяльність вчителя музики - страница 1

Страницы:
1 

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Частина І №11(246) червень 2012

Засновано в лютому 1997 року (2J) Свідоцтво про реєстрацію: серія KB № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р.

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки) Постанова президії ВАК України від 14.10.09 № 1 -05/4

Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» (угода про інформаційну співпрацю №30-05 від 30.03.2005 р.)

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 10 від 27 квітня 2012 року)

Виходить двічі на місяць

20. Лаврентьев А. О. Формування музичної культури студентіз у процесі роботи вокального ансамблю...........................„.....„ 1 :

21. Лебедева М. В., Кулдиркаєва О. В. Виконання романсів (практичні рекомендації).................................................... II

22. Лнсицина Ю. С, Систематика педагогічних підходів де виховання толерантності школярів....................................... II-

23*   Манасяи Л. А. Раскрытие художественного образа. Воспитание

артистизма...........................,......................................... .1;

24. Марухно В, С. Фахова підготовка студентів-валторністів.......... II:

25. Матузова І. Г. Результати впровадження організаційно-педагогічних умов підвищення екологічної вихованості старшокласників у процесі профільного навчання........„.......... I-

26. Мей Фендзюань. Теоретичні основи формування творчого мислення молодших школярів у процесі навчання.................... 1:1

27. Мельничук С. Г., Паньків Л. І. Розвиток пам'яті у контексті професійного становлення майбутнього вчителя музики........... І:"

28. Мольдерф Т. М. Некоторые вопросы в работе над интерпретацией в классе сольного пения................................ I; I

29. Островська T, В. Підготовка майбутнього вчителя музики до диригентсько-хорової виконавської діяльності........................ І: -

30. Павлова О. І. Індивідуалізація самостійної роботи студентів-філологів на основі рівня їх інформаційної культури............... І":

31. Пан На. Сутність та зміст виконавської інтерпретації у підготовці майбутнього вчителя музики................................ Л.

32. Путішина Л. О. Використання жанру мініатюри в інстру-ментально-внконавській підготовці майбутніх учителів музики...............................................................&.......... Л:

33. Самохіна Н. М. Творчість як показник індивідуальності та професіоналізму майбутнього педагога-музиканта.................... 151

34. Сбітнєва О. Ф. Формування музично-естетичної культури молодших школярів..............................................„.„...... 19;

35. Сергіснко А, В. Теоретичні засади формування художньо-пізна­вальної діяльності старшокласників засобами синтезу мистецтв... 2СІ

36. Сіренко Т. М. Щодо питання емоційного настрою у підготовці співаків-початківців.......................................................... 20"

37. Скріпнікова Л.В. Педагогічний підхід до управління якістю підготовки майбутніх учителів музики у вищих навчальних закладах......................................................................... 205

38. Старовойтова О. Є. Умови, необхідні для творчої роботи зі студентами-вокалістами з професійного становлення голосу...... 2ї4

39. Сташевська ї. О. Традиції й ІновацІЇ в системі музичного виховання дошкільників у ФНР........................................... 22С

40. Федоріщева С. П. Вплив естетичних основ педагогічної майстерності на естетичну педагогічну діяльність вчителя музики........................................................................... 227

4як ЛНУ імені Тараса Шевченка № 11 (246). Ч. 1.2012

•І 371.13:78

С. П. Федоріщева

ВПЛИВ ЕСТЕТИЧНИХ ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ АЙСТЕРНОСТІ НА ЕСТЕТИЧНУ ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

В умовах соціально-економічних та політичних змін в країні z вищою школою постає завдання пошуку нових підходів до зання особистості майбутнього вчителя. Виникає необхідність еження та примноження інтелектуального і культурного потенціалу ,. забезпечення можливостей для духовного самоствердження і *: тшьо-естетичного розвитку особистості. Ці актуальні проблеми тать суспільству нові умови для підготовки вчителя до духовного, турного і громадського життя, засновані на принципах гуманізації й .і:г:-гзацІЇ навчально-виховного процесу.

Втілення положень про розвиток вітчизняної науки й освіти, ^чені Законом України «Про освіту», національною програмою ,та» («Україна XXI століття») потребує пошуку способів мления ефективності навчально-виховного процесу підготовки тнього фахівця.

Процес   формування   педагогічної   майстерності вчителя -ітарно-естетичного циклу повинен базуватися на естетичних ііх. завдяки яким розвивається система якостей особистості, ,_тяих  для  здійснення  естетично   спрямованих  дій: уміння ?іївати та оцінювати естетико-художні об'єкти, твори мистецтва, .вання естетичного відношення до мистецтва та навколишнього У процесі формування естетичних основ педагогічної майстерності : тнього вчителя музики виникає необхідність пошуку таких їчних   чинників,  які,   впливаючи  на  характер педагогічної "ості, зможуть наповнити її естетичним змістом.

Естетичний аспект педагогічної діяльності розглядається у Орській і педагогічній літературі в тісному зв'язку з естетичним .хом особистості. ЗагальнопедагогІчні засади проблеми формування педагогічної -ірності вчителя вивчали О. Абдулліна, Є. Барбіна, М. Євтух, :Н. Кузьміна, М. Кухарев, О. Кучерявий, Г. Сагач, В. Сластьонін, мсевич,  Г. Хозяїнов,  Г. Шевченко,  О. Щербаков та  інші. У ї<о-педагогічному   аспекті   проблему   естетичного виховання гості розглядали О. Буров, В. Бутенко, М. Каган, М. Киященко, чірова, В. Кузнецов, М. Лейзеров, В. Ліпський, С. Мельничук, йсїнников,    Г. Петрова,    Л. Печко,    О. Сисоєва,    Л. Сисоєва, v-:eHKo. Роль мистецтва в естетичному розвитку особистості І, Арановська,  Л. Баженова,  Л. Буйновська,  М, Киященко,

227

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 11 Ш6\ Ч. 1.2012_

Л. Коваль, Б. Лихачов, В. Лутаєнко, В. Матоніс, О. Рудницька, Г. Шевченко, О. Щолокова.

Аналіз педагогічного процесу підготовки вчителів музию: зокрема практики викладання курсів музичних дисциплін показує Ъ недостатню естетичну спрямованість. Відсутність взаємозв'язку мі:* курсами естетики, основ педагогічної майстерності, методики музичної: виховання і предметами спеціальної музичної підготовки студент:* виявляється в побудові педагогічних форм навчання студентів переважаючим  зверненням  до  логічного,  раціонального боку мисленнєвої  діяльності   без  урахування  специфіки організації протікання процесу естетичного сприйняття. Це не сприяє естетичном; розвитку особистості, реалізації задач навчання студентів естетичн педагогічної діяльності і, отже, не забезпечує естетизації педагогічк: діяльності майбутніх вчителів музики.

У процесі формування основ педагогічної майстерності викн:-:± необхідність пошуку таких естетичних чинників, які, впливаючи - ■ характер   педагогічної  діяльності,  зможуть  надати  їй естетич-направленість. Тому завданням нашої статті є з'ясування характ^т взаємозв'язку між естетичним розвитком особистості та естетизап;-• педагогічної діяльності вчителя музики.

Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми і узагальнек-.; передового педагогічного досвіду привів нас до розкриття сутн:.~ естетичних основ педагогічної майстерності вчителя музики. Ш -особливе утворення, частина взаємопов'язаних структур особисте-: ~ свідомості і діяльності педагога, що включає в себе комплекс естетик .-г компонентів, за допомогою яких здійснюється естетизація педагогіч.-діяльності.

Ми наголошуємо на тому, що побудова педагогічного прс^^. підготовки вчителів музики повинна бути спрямована на досягне- j позитивного результату, тобто сприяти формуванню повнощі-::- -фахівця, якому притаманні естетичні основи педагогічної майстер:-:: ; Моделювання педагогічного процесу підготовки майбутніх вчит; і музики повинно враховувати наступні фактори:

- мета і проектування результату;

- функції учасників педагогічного процесу, розподіл роле:'-: ■-■ ж ними: які функції повинні виконувати його учасники, як І в >:< і послідовності повинні виконуватися ці функції, щоб результат позитивним.

Оскільки проблема формування естетичних основ недаг: ~ • -майстерності є новою в педагогічній науці, то показники й кту-ггк естетичних основ дослідниками ще не були встановлені. Вважаєм: ж ці критерії повинні бути пов'язані з головними компонентами естет? - - с: основ педагогічної майстерності. Ми виділили найбільш суттєзі ж відбивається на характері здійснення педагогічної діяльності під вп~ ■'■■>:» компонентів естетичних основ педагогічної майстерності. Ці вир:і:-.;.-^«:

228ознаки і є тими критеріями, які можна використовувати як одне з мірил оцінки естетичних основ педагогічної майстерності. В ході констатуючого експерименту перед нами була поставлена Й інша задача: виявити показники, що дозволяють дати кількісну та якісну характеристику естетичних основ педагогічної майстерності. Показники е відбитком впливу естетичних основ педагогічної майстерності на кінцевий результат музично-педагогічної діяльності вчителя, її естетизацію. Ми виділили аспекти, які оцінюються: особистіші властивості та якості вчителя музики, знання, уміння, здібності, формування яких можна здійснювати за допомогою музичного мистецтва.

За основу класифікації показників була взята концепція К. Платонова про динамічну функціональну структуру особистості, згідно з якою людина існує в двох основних якостях - як організм, і як особистість. Теоретичні положення Б, Асаф'єва, В. Медушевського,

A. Сохора свідчать про те, що музика безпосередньо може впливати на людину як на організм, але набагато більш Істотний вплив музики на особистість. Встановлено, що музичні навички, формуючись спочатку як свідомі дії, автоматизуючись, стають неусвідомленими, але залишаються виявами свідомості [Д, с,47]. Свідомість - це людська психіка, основним видом її існування є відображення, форма взаємодії з об'єктивним світом. Всі основні властивості особистості - це «вияв різних форм і властивостей психічного відображення» [2, с. 170]. Визначаючи показники естетичних основ педагогічної майстерності ми дотримувалися концептуальних ідей І. Зязюна про красу педагогічної дії та Г. Шевченко про естетизацію педагогічного процесу.

Сучасні філософи, педагоги та психологи через осмислення структури особистості досліджують різні види взаємодії особистості й середовища, у процесі яких відбувається естетичний розвиток учителя. Проблема структури особистості досліджується в роботах Б, Ананьева,

B. Богословського, П. Іванова, О. Ковальова, В. Мерліна, К. Платонова,

C. Рубінштейна, О. Щербакова. Встановлено, що властивості особистості в процесі діяльності певним чином зв'язуються один з одним відповідно до вимог діяльності, У результаті творяться складні структури, компоненти шдструктури особистості [3, с.41]. Для нашого дослідження представляють інтерес такі шдструктури, що сприяють формуванню естетичних основ педагогічної майстерності: спрямованість (система потреб, інтересів, Ідеалів), здібності (ансамбль вольових, інтелектуальних і емоційних властивостей, психічні процеси (форми психічного відображення) [4, с.72].

За результатами аналізу структури естетичної та педагогічної діяльності, моделі педагогічної діяльності викладача, розробленої Л. АрчажнІковою [5, с. 59] та теоретичними положеннями про зміст естетизації   навчального   процесу   у   вищій   школі, викладеними

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 11 (246Ї. Ч. 1.2012_

Г. Шевченко нами була виокремлена структура естетичної педагогічної діяльності вчителя музики: Мета:

- орієнтація особистості вчителя на естетичну взаємодію з оточуючим світом;

- естетична спрямованість педагогічної діяльності;

- розвиток  спеціальних  естетичних  рис  та  якостей я-особистісних характеристик спеціаліста, вчителя музики;

- естетичний розвиток та саморозвиток особистості; залучення школярів до естетичної діяльності. Мотив:

- інтерес до мистецтва;

- інтерес до професії педагога;

- прагнення виявити й розвинути музичні обдарування педагогічні здібності;

- потреба отримувати насолоду від духовного спілкування творами мистецтва;

- пошук нових естетичних стосунків з дійсністю. Спосіб:

- естетичне переживання власної причетності до навколишню:

світу;

- переживання власної музично-педагогічної діяльності;

- розуміння  закономірностей  та  оволодіння механізмі» естетичної педагогічної творчості;

- реалізація індивідуальних особливостей педагогічної твор-::-.~ в опорі на емоційно-творчу природу музичної діяльності;

- естетичне вирішення педагогічних ситуацій і педагогіч -

завдань;

~ здійснення естетично спрямованих педагогічних дій у зг: -естетичним ідеалом прекрасного;

- естетичне спілкування і взаємодія вчителя з учнем. Результат:

- розвинене естетичне світосприйняття;

- естетичні цінності, створені у власній музично-педаг:: ".не­діяльності;

- сформованість системи рис та якостей особистості, нес: \ для здійснення естетично спрямованих дій;

- система естетичних умінь учителя музики;

- музично-педагогічна творчість учителя.

Суб'єКТИВНИЙ КОМПОНеНТ ДІЯЛЬНОСТІ ВКЛЮЧаЄ В Себе И~-¥±

сформованості елементів естетичних основ педагогічної майстер:-: >."

Критерієм ступеня розвитку педагогічної майстерності -~^.ажш вважати професійні властивості І якості особистості вчіггг"; mm. виявляються в діяльності. Педагогічна майстерність характер? високим рівнем розвитку спеціальних узагальнених умінь і здані-г""?"

230

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 11 (2461. Ч. 1.2012_

На основі теоретичних положень про естетичну педагогічну діяльність та естетизацію навчально-виховного процесу нами визначені критерії сформованості естетичних основ педагогічної майстерності вчителя музики:

-естетичний розвиток особистості вчителя;

- естетична спрямованість педагогічної діяльності;

- особистісний досвід естетичної педагогічної діяльності;

- естетичний характер педагогічних дій учителя.

У сукупності ці критерії дозволяють здійснити всебічну оцінку процесу естетичного розвитку особистості й відбивають найбільш виразні ознаки естетизації педагогічної діяльності вчителя музики.

Вищим критерієм естетичних основ педагогічної майстерності є уміння вчителя музики здійснювати естетичну педагогічну діяльність.

Будь-який естетичний вплив не мислиться без здатності суб'єкта перетворювати отриманий сигнал і передавати його іншим. Тому естетичні властивості та якості особистості - компоненти естетичних основ педагогічної майстерності, це не замкнена група елементів естетичного розвитку особистості, а взаємопов'язані здібності творчої активної особистості, що виявляються в естетичній діяльності вчителя музики. Відзначаючи наявність або відсутність необхідних для діяльності чіедагога-музиканта естетичних якостей, ми вийшли з положень психології, що всі вони в процесі навчання й практики розвиваються. К. Платонов помічає, що «не всі здібності і не у всіх особистостей розвиваються рівномірно. У кожній здібності закладено не у всіх однаково виражена «здібність другого порядку» - здатність до її розвитку. Найбільш виразно здатність до розвитку здібностей виявляється в можливості формування таланту як вищої здібності до творчості в певній діяльності» [2, с.157]. «Талант (...) - це рівень властивостей особистості, що є здібностями до даного виду діяльності» [2,0.166].

Спираючись на положення психологічної й педагогічної науки, ми можемо зробити висновок про необхідність і можливість виховання у вузі талановитого педагога-майстра, вчителя музики. Оскільки виховання - це двосторонній процес, то навчання у вузі повинно являти собою шлях саморозвитку І самовдосконалення, розвитку здібностей майбутнього вчителя музики, допомога в самовихованні з оволодіння знаннями, уміннями й навичками в області музично-педагогічної і естетичної діяльності.

За вказівкою Н. Кузьміної, при моделюванні педагогічних явищ потрібно вийти з єдності вияву інтелектуального, емоційного, вольового, етичного І професійного в здійсненні педагогічної діяльності. Критерії рис особистості в такому випадку можуть співпадати з критеріями рівня професійної діяльності [8, с.50].

За даними констатуючого експерименту було встановлено, що ступінь    естетизації    педагогічної   діяльності    вчителя музики

231

Вісник ДНУ імені Тараса Шевченка № 11 (246). Ч. 1,2012

взаємопов'язаний з рівнем розвитку його естетичної свідомості, естетичної діяльності.

У ході констатуючого експерименту на базі співвідношення компонентів прогнозуємо! моделі естетичної педагогічної діяльності вчителя музики з виявленими показниками і критеріями естетичних основ педагогічної майстерності була проведена кореляційна оцінка залежності естетизації педагогічної діяльності вчителя музики від його музичної ДІЯЛЬНОСТІ.

Кореляційний аналіз даних констатуючого експерименту підтвердив припущення про вплив засобів музичного мистецтва на формування естетичних основ педагогічної майстерності й естетизацію педагогічної діяльності вчителя музики. В ході констатуючого експерименту виявилося, що ступінь естетизації педагогічної діяльності залежить від рівня музичної діяльності педагога, розвитку творчих вмінь та навичок ґенералізованого виду музичної діяльності - музичногс сприйняття.

Визначення характеру взаємозв'язку між музично-естетични^ розвитком особистості, сформованістю у вчителів музики естетичних основ педагогічної майстерності і характером здійснення педагогічне! діяльності дозволило зробити висновок про те, що більш досконале здійснення музичної діяльності і більш високий рівень естетичног: розвитку особистості посилює естетичний характер педагогічне7 діяльності. £?

Список використаної літератури 1, Платонов К. К. Психология отражения музыки личностью К. К. Платонов // Развитие музыкального восприятия школьников: Сб. с:

- М.: НИИ ХВ АПН СССР, 1971. - Вып 11. - С.42 - 51. 2. Платоної К. К. Структура и развитие личности / К. К. Платонов. - М.: Наука, 19S:

- 255 с. 3. Ковалев А. Г. Психология личности / А. Г. Ковалев. - М Просвещение, 1970. - 391 с. 4. Ковалев А. Г, Личность и ее структурі А.Г.Ковалев  //  Общая  психология 7 Ред.  В.В. Богословсксг: А. Г. Ковалева,    А. А.    Степанова.    -   М.,    1981.    - 320

5. Арчажникова Л. Г. Профессия - учитель музыки: Кн. для учите.і^ Л. Г. Арчажникова. - М.: Просвещение, 1984. - 111 с. 6. Шевченко Г. П Естетизація навчального процесу у вищій школі Г, П. Шевченко Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. - Вип. IV заг.ред. Легенького Г, L та Сипченка В. І. - Слов'янськ: ІЗМН - СДГ" 1998. - С. З - 6. 7. Кузьмина Н. В. Методы системного педагогическ; ~ исследования / Н. В. Кузьмина. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. - 170 с.

Федоріщева С. П.  Вплив  естетичних  основ педагогічв-к майстерності на естетичну педагогічну діяльність вчителя музики

У статті розглядається характер взаємозв'язку між естетич—:* розвитком особистості та естетизацією педагогічної діяльності вчи?і л

232

Вісник Л НУ імені Тараса Шевченка № 11 (246). Ч, 1.2012_

музики у процесі педагогічної діяльності. Автор надає структуру естетичної педагогічної діяльності вчителя музики, підкреслює її значущість та робить висновок про те, що більш досконале здійснення музичної діяльності і більш високий рівень естетичного розвитку особистості посилює естетичний характер педагогічної діяльності.

Ключові слова: вчитель музики, естетичні основи педагогічної майстерності, естетизація педагогічної діяльності.

Федорищева С. П. Влияние эстетических основ педагогического майстерства на эстетическую педагогическую деятельность учителя музыки

В статье рассматривается характер взаимосвязи между эстетическим развитием личности и эстетизацией педагогической деятельности учителя музыки в процессе педагогической деятельности. Автор предоставляет структуру эстетической педагогической деятельности учителя музыки, подчеркивает ее значимость и делает вывод о том, что более совершенное осуществление музыкальной деятельности и более высокий уровень эстетического развития личности усиливает эстетический характер педагогической деятельности.

Ключевые слова: учитель музыки, эстетические основы педагогического мастерства, эстетизация педагогической деятельности.

Fedorischeva S. Influence of Aesthetic Fundamentals of Pedagogic Skills on Aesthetic Educational Work of a Music Teacher

The article deals with the nature of the relationship between the aesthetic development of personality and educational activities aestheticization music teacher in the educational activity. The author provides a framework of aesthetic teaching of music teacher, emphasizes its importance and concludes that the more perfect of musical activity and a higher level of aesthetic personality development enhances the aesthetic character of educational activities.

Key words: teacher of music, aesthetic fundamentals of pedagogic skills, aestheticization of educational work.

Стаття надійшла до редакції 16.01.2012 p. Прийнято до друку 27.04.2012 р.

Страницы:
1 


Похожие статьи

С П Федоріщева - Вплив естетичних основ педагогічної айстерності на естетичну педагогічну діяльність вчителя музики