К В Стасюкова - Вплив кластерів на конкурентоспроможність підприємств - страница 1

Страницы:
1 

Висновки. Найперспективнішим напрямком розвитку є інфор­маційні і комп'ютерні технології та інноваційні розробки. Розви­ток авіабудування, суднобудування, машинобудування та раке­тобудування має відбуватись паралельно з інформаційними та комп'ютерними галузями. Тісна співпраця з Європейським Сою­зом та Російською Федерацією ключовий фактор в забезпеченні стабільного розвитку галузей та країни.

Література

1. Коваленко І. Знімаємо і переводимо в долари / Експрес. — 2011. № 114. — С. 13.

2. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання / Економіка України. — 2010. — № 1. — С. 4—19.

3. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання / Економіка України. — 2010. — № 2. — С. 4—13.

4. Державна програма розвитку внутрішнього виробництва, режим доступу http://www.kbs.org.uafiles6461743163616.pdf

5. Статистичний збірник зовнішня торгівля України, режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/druk/katalog/Zovn_torg/zt_10.zip

6. Телевізійна програма «Гроші», режим доступу : http://1plus1.pl.ua/news/groshi_05_03_2011_smotret_onlajn/2011 -03-05-657.

7. Платіжний баланс і зовнішній борг України. режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/econom/BALANS/PB_2011_Q1.pdf

Стаття подана до редакції 12.10.2011

УДК 005.591.452:005.332.4

К. В. Стасюкова, аспір. кафедри обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій

ВПЛИВ КЛАСТЕРІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено особливості розвитку поняття «кластер», визначено його місце в системі економіки України, об­ґрунтовано необхідність створення кластерів та показано їх вплив на конкурентоспроможність продукції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: кластер, конкурентоспроможність, підприємст­во, державне управління, виробництво продукції.

АННОТАЦИЯ. В статье освещены особенности развития понятия «кластер», определено его место в системе экономики Украины,

© К. В. Стасюкова, 2011

158обоснована необходимость создания кластеров и показано их влияние на конкурентоспособность продукции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кластер, конкурентоспособность, предпри­ятие, государственное управление, производство продукции.

ANNOTATION: The article highlights the features of the concept of «cluster» defined his place in the economy of Ukraine, justified the need to create clusters and show their impact on competitiveness.

KEY WORDS: cluster competitiveness, enterprise, public administra­tion, production.

Сучасний період економічного розвитку України супроводжу­ється переходом економіки на ринкові принципи господарюван­ня, тобто до ринкових відносин, і формуванням у зв' язку з цим сучасного економічного простору, у якому діють підприємницькі структури. Це вимагає вирішення зовсім нових для них завдань, викликаних кардинальним реформуванням їхньої організації і управління на основі усебічного використання досягнень сучас­ної управлінської науки і практики — формування високої і стій­кої в часі конкурентоздатності.

Загострення екологічної, продовольчої та енергетичної проб­лем викликає необхідність перебудови економіки України, під­вищення конкурентоспроможності продукції. Якщо у часи К. Маркса під конкурентоспроможністю продукції розуміли лише можливість одержання прибутку, то сьогодні цього не достатньо. Отримання прибутку стане можливим, якщо продукція екологіч­но-чиста та інноваційна.

Підвищити конкурентоздатність харчової продукції неможли­во лише у рамках одного підприємства. Виникає потреба удоско­налення розвитку суміжних галузей харчової промисловості. Не випадково Майкл Портер дійшов висновку, що в умовах глобалі­зації галузевий підхід до організації виробництва та управління втрачає свої позиції й на перший план виходять системи кластер-ної організації взаємозв' язків фірм і організацій, тобто мереже­вих структур.

Під «кластером» він розумів об' єднання взаємозв' язаних і вза­ємодоповнюючих підприємств, організацій, установ і пов' язаних з ними за географічною та функціональною ознаками органів державного управління, наукових закладів, різних інфраструкту-рних складових, працюючих на певній території, з певною метою [4, с. 129].

В умовах ринку кластери є прогресивним інструментом реалі­зації стратегії нарощення потенціалу регіону. Кластерна модельдозволяє об' єднати в єдине ціле ресурси та спеціалізацію регіону і на цій основі досягти стратегічних орієнтирів розвитку. Так, на світовому ринку конкурують не держави або окремі компанії, а галузеві групи, що формуються на рівні регіонів у рамках відпо­відних кластерів.

Проблеми й питання формування кластерної моделі досліджу­вали в своїх роботах провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, зок­рема, такі як О. Амоша, З. Варналій, М. Войнаренко, В. Геєць, К. Дудкіна, Д. Євтухін, Н. Маракій, А. Мигранян, В. Пономарен-ко, М. Портер, В. Савченко, С. Соколенко, М. Четирбок, І. Шпак, М. Ярощук та ін. Проте, у сучасній економічній літературі недо­статньо уваги приділено питанням використання кластерної мо­делі.

Кластери є однією з форм організації ведення бізнесу є. Голов­не, на що націлені кластери — це можливість для бізнесу і для регіону розвиватися не за інерцією. Для бізнесу кластер — це ре­альна можливість забезпечити собі конкурентоспроздатність у майбутньому, тобто, створювати довгострокову стратегію розви­тку підприємств на 5—10 років і більше. Кластери складаються з підприємств, спеціалізованих у певному секторі економіки і ло­калізованих географічно. В економічній системі кластерне об'єд­нання виконує наступне завдання: сильні підприємства підтягу­ють за собою дрібні. Ключ до успіху кластера — цивілізована конкуренція, рівняння на лідерів, отримання підтримки від ліде­рів, від адміністративного ресурсу регіону. У період пост-індустріальної економіки кластери — групи підприємств, у тому числі середніх і малих, що знаходяться на одній території. Клас­тери виступають основою ефективного економічного розвитку території регіонів і сприяють ефективності розвитку держави в цілому. Вони відомі віддавна і означають географічну концент­рацію професій і підприємств в окремих галузях економіки. Ра­ніше роль кластерів була обмеженою, але з розвитком конкурен­ції та комплексності сучасного господарства зросли їх обсяги і змістовність. Глобалізація збільшила значення кластерів, оскіль­ки надала підприємствам можливість забезпечити себе в усьому світі капіталом, сировиною і технологіями, розгорнути свою діяль­ність там, де є найменші витрати, найбільш інтенсивно викорис­товується інтелектуальний потенціал.

Мотивами створення кластерів є:

— забезпечення сировиною власної переробки, оскільки в умовах недосконального ринку організація власного виробництва є менш затратною порівняно з операціями на вільному ринку;

диверсифікація фінансових ризиків з метою їх зменшення при розміщенні фінансового портфеля;

контроль процесу сільськогосподарського виробництва для повернення раніше виданих кредитів;

розширення ринків збуту своєї продукції та сфери діяльно­сті компанії;

пільгове оподаткування;

висока конкурентоздатність харчової продукції, оскільки вона виготовлена по екологічно чистим технологіям, які легше контролювати.

Перевагами кластерів є:

а) для підприємства:

— менеджмент — залучення досвідчених фахівців;

— ефективність — більша маневреність власного капіталу, раціоналізація використання ресурсного потенціалу, інтенсифі­кація та диверсифікація виробництва;

— доступ до фінансів — доступ до пільгових кредитів та до­тацій залучення приватних інвестицій;

— ефект масштабу — ефективне використання ресурсного потенціалу;

— переваг вертикальної інтеграції — поєднання виробництва з переробкою та реалізацією;

— доступ до ринків збуту (об'ємні партії, можливості виходу на експорт), висока конкурентоспроможність продукції;

б) для місцевої громади:

— розвиток соціально-культурного побуту;

— наповнення місцевого бюджету;

в) для працівників об' єднання:

— своєчасна та висока заробітна плата;

— кращі умови праці, техніка безпеки, забезпеченість роботи інвентарем;

— соціальні гарантії;

г) для орендодавця:

— своєчасний розрахунок;

— гарантія збереження та підвищення родючості ґрунту.

На сьогодні, застосування кластерної моделі в Україні є не­обхідною умовою для виходу з економічної кризи, відроджен­ня вітчизняного виробництва, підвищення ефективності інно­ваційно-інвестиційного розвитку галузей, досягнення високого рівня економічного зростання конкурентоздатності та наро­щення стратегічного потенціалу харчової промисловості зок­рема.

Таким чином, можна зробити висновок, що конкурентоспро­можність підприємства можна підвищити за рахунок створення крупних кластерів, які дозволять випускати дешеву, екологічно чисту продукцію й одночасно отримувати високі прибутки. Все це передбачає втручання держави, яка б направляла, стимулюва­ла харчову промисловість на випуск такої продукції.

Кластери допомагають розв' язати багато соціальних проблем, таких як безробіття, бідність, тому що дозволяють створити до­даткові робочі місця і підвищити рівень конкурентоздатності продукції та економіки країни в цілому.

Література

1. Дорогунцов С., Ральчук О. Сталий розвиток — цивілізаційний діа­лог природи і культури // Вісн. НАН України. — 2001. — № 10. —

С. 17.

2. Кара А., Єрохіна Є. Методика оценки конкурентоспособности предприятия на рынке / АИМ-Пресс. — 2003. — № 12. — С. 10—19.

3. Кропивко М. Ф. Кластерний підід до управління сільським розви­тком. — Стенограма 10—11 квітня 2008 р. — К.: ННЦ, Інститут аграр­ної економіки УААН, 2008. — С. 126—131.

4. Портер М. Международная конкуренция. — М.: Вильямс, 1993. — 496 с.

5. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. И. Минервина; 2-е изд. — М. : Альпина Биз­нес Букс, 2006. — 452 с.

Стаття подана до редакції 11.10.2011

УДК: 339.92

Демедюк О. П., здобувач/інженер І кат. відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, Інститут регіональних досліджень НАН України

РОЗВИТОК НОВИХ ФОРМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. Розглянуто процес функціонування Європейських угру­повань територіального співробітництва та Об'єднань єврорегіо-нальної співпраці в Європейському Союзі. Проведено порівняльний аналіз цих форм співробітництва як нових форм територіальної спів-

© О. П. Демедюк, 2011

162

Страницы:
1 


Похожие статьи

К В Стасюкова - Вплив кластерів на конкурентоспроможність підприємств