Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

884.       Мірошниченко Л. Ф. Провідною для нашого підручника є ідея формування творчого читача : презентація нових підручників для 5 класу 12-річної школи / Л. Ф. Мірошниченко, Ж. В. Клименко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 4. - С. 12-13.

886.       Мірошниченко Ю. Комп'ютерна техніка як засіб удосконалення технологічної культури школярів / Ю. Мірошниченко // Трудова підготовка в закладах освіти. -2005. - № 2. - С. 8-10.

887.       Максименко П. Положення про навчальний кабінет з правознавства загальноосвітнього навчального закладу / П. Максименко // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 9/10. - С. 35-36.

888.       Максимова Н. М. Пошук напрямку творчої роботи з учнями / Н. М. Максимова // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 13-16.

889.       Малафіїк І. В. Системний характер формування понять у школярів / І. В. Малафіїк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 27-30. - Бібліогр. в кінці ст.

890.       Манако А. Ф. Теорія і практика педагогічного проектування навчання за підтримки інформаційних і навчальних технологій / А. Ф. Манако, В. В. Манако, Т. П. Павлова // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 173-179. - Бібліогр. в кінці ст.

891.       Маргітич К. Особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти в угорськомовних школах Закарпаття / К. Маргітич // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 105-109.

892.       Митник О. Творчі завдання як засіб формування інтелектуальної культури молодшого школяра. / О. Митник // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 12. - С. 6-11.

893.       Момот Л. Творчо-розвивальні технології навчання та умови їх реалізації / Л. Момот // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 25-30.

894.       Навчально-методичне забезпечення курсу "Основи економіки" / Бєскова Н. В., Проценко В. М. // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 2-5.

895.       Непомняща Г. Особливості використання інтерактивних методів навчання в початковій школі / Г. Непомняща // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 206-210. - Бібліогр. в кінці ст.

Новгородська Ю. Г. Інноваційні підходи до створення навчальної літератури / Ю. Г. Новгородська // Наукові записки Ніжинського державного університетуімені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. -С. 87-89. - Бібліогр. в кінці ст.

897.        Носенко Л. Творчі вправи та ігри як невід'ємна частина логічного мислення молодших школярів / Л. Носенко, Н. Скопич // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 40-41.

898.        Овчаров С. Педагогічні аспекти проектування навчальних програмних засобів / С. Овчаров // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 7 (46). - С. 73-80. - Бібліогр. в кінці ст.

899.        Особистісно зорієнтоване навчання як система // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 19/20. -

С. 49-54.

900.        Островерхова Н. М. Наукові основи педагогічних технологій / Н. М. Островерхова // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 124-126.

901.        Охредько О. Школа-гра як один із шляхів розвитку життєтворчості особистості / О. Охредько // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 5/6. - С. 62-64.

902.        Оцабрик І. В. Теоретичні аспекти інтерактивних технологій у дидактиці / І. В. Оцабрик // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 4. - С. 28-31.

903.        Півнюк Н. О. Навіть позитивний досвід підручникотворення копіювати не варто : презентація нових підручників для 5 класу 12-річної школи / Н. О. Півнюк, О. М. Чепурко, Н. М. Гребницька // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. -

С. 14-15.

904.        Підручники і навчальні посібники (1748-1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : каталог / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Н. Г. Мацібора ; ред. П. І. Рогова. -Київ : Атіка, 2005. - 384 с.

905.        Пізнай себе : уроки для підлітків / упоряд. Т. Гончаренко. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. - 128 с.

906.        Панченко, Г. Д. Проблема формування адаптаційного освітнього середовища у педагогічній теорії та практиці / Г. Д. Панченко, Л. П. Перхач // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 195-199. - Бібліогр. в кінці ст.

907.        Паридуха О. Ю. Інноваційна технологія - навід'ємна складова освітнього процесу / О. Ю. Паридуха // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

- Вип. 16. - С. 101-103.

908.  Пасічник Л. М. Особливості використання засобів масової інформації в процесі

навчання у загальноосвітній школі / Л. М. Пасічник  // Інформаційні технології ізасоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. -Київ : Атіка, 2005. - С. 231-239. - Бібліогр. в кінці ст.

909.        Письменна М. Ф. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальній діяльності закладу освіти / М. Ф. Письменна // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 136-137.

910.        Подмазін С. І. Технологічне забезпечення особистісно орієнтованого навчання / С. І. Подмазін, О. А. Коваленко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 143-148.

911.        Поліхун Н. Метод проектів у програмі "Відкрий серце розуму" / Н. Поліхун // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. -№ 9/10. - С. 95-100.

912.        Презентація нових підручників для 5 класу 12-річної школи / Волощук Є. В., Ковбасенко Ю. І., Ковбасенко Л. В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 10-12.

913.        Приходько А. Як самостійно досягти спільної мети : (Групове навчання як засіб упровадження інтерактивних технологій: на прикладі уроку з теми "Київські просвітителі"). Історія Києва. 5 клас / А. Приходько // Історія в школах України : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 22-25.

914.        Приходько В. Засоби реалізації сучасних технологій у навчанні / А. Приходько, М. Приходько // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -

Вип. 60, Ч. 1. - С. 192-199.

915.        Про проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 1/2. - С. 25-40.

916.        Психологічний довідник учителя. Кн. 1. А - Д / упоряд. В. Андрієвська ; за заг. ред. С. Максименка. - Київ : Главник, 2005. - 112 с.

917.        Психологічний довідник учителя. Кн. 2. Е - О / упоряд. В. Андрієвська ; за заг. ред. С. Максименка. - Київ : Главник, 2005. - 112 с.

919.    Психологічний довідник учителя. Кн. 3. П - Р / упоряд. В. Андрієвська ; за заг. ред.
С. Максименка. -
Київ : Главник, 2005. - 96 с.

918.    Психологічний довідник учителя. Кн. 4. С- Я / упоряд. В. Андрієвська ; ред.
С. Максименко. -
Київ : Главник, 2005. - 96 с.

920.        Пуліна А. А. Метод проектів: історія й перспективи розвитку в сучасній системі освіти / А. А. Пуліна // Збірник наукових праць. Пед. науки/ Херсонський державний ун-т. - Херсон : хДу, 2005. - Вип. 40. - С. 116-120.

921.        Ріхтер О. Дидактичні засоби у вивченні дисциплін метрологічного циклу / О. Ріхтер // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. -

С. 199-203.

922.        Савчук Л. Використання комп'ютерної гри кросворд з фрагментами" у навчальному процесі / Л. Савчук // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 104-109. - Сарафанюк Е. І. Комп'ютерні програмні засоби в освітньому процесі / Е. І. Сарафанюк // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 124-129. - Бібліогр. в кінці ст.

923.        Семенів Н. Електронний підручник з рідної (української) мови як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання / Н. Семенів // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 2-6.

924.        Семенець С. П. Актуалізація проблеми розвивального навчання на сучасному етапі розвитку суспільства / С. П. Семенець // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 61-67. - Бібліогр. в кінці ст.

925.        Серняк О. М. Мотиваційний аспект педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів / О. М. Серняк // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -

С. 265-268.

927.        Симканич О. Застосування комп'ютера в процесі навчання моделювання та конструктурування одягу / О. Симканич // Трудова підготовка в закладах освіти. -2005. - № 4. - С. 20-22, 35.

928.        Симоненко Н. Є. Інтерактивні методи в гуманітарній освіті / Н. Є. Симоненко // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 34(118). -

С. 18-21.

929.        Сиротюк Л. Використання методу проектів в початковій школі / Л. Сиротюк // Завуч. - 2005. - № 10. - С. 7-9.

930.        Сисоєва С. Особистісно зорієнтовані технології: метод проектів / С. Сисоєва // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. -№ 9/10. - С. 25-31.

931.        Стадніченко С. Використання структурно-логічних схем для реалізації системного підходу в умовах особистісно орієнтованого навчання / С. Стадніченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 113-119. - Бібліогр. в кінці ст.

932.        Сучасні шкільні технології. Ч. 1. - 2-ге вид. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. - 112 с.

933.        Сходження на вершину : книжка про тих і для тих, хто прагне успішного лідерства : навчально-методичний посібник / О. Є. Скорик, О. В. Васін [та ін.] ; Відкрита пед. школа. - Київ : Плеяди, 2005. - 116 с.

934.        Третьяченко В. Культура супроводу освітніх психолого-педагогічних технологій / В. Третьяченко, О. Левченко // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2005. - № 1. - С. 37-41.

935.       Федоренко В. О. Інформаційно-комуникативні технології як засіб розвитку гімназії / В. О. Федоренко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. -С. 147-150. - Франковська О. Ігрова педагогіка. Технологічний аспект / О. Франковська // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 21/22. - С. 53-59.

936.       Фурдуй С. Своєрідність сучасних технологій соціально-педагогічної роботи у навчанні і вихованні учнівської молоді / С. Фурдуй // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 139-144. - Бібліогр. в кінці ст.

937.       Цінько С. В. Навчання аудіювання - невід'ємна складова розвитку мовної особистості / С. В. Цінько // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 150-156.

938.       Чінчой О. Дидактичний роздатковий матеріал для розвитку технічного кругозору учнів / О. Чінчой, С. Кононенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 211-214.

939.       Чепрасова Т. Засоби нових інформаційних технологій у системі сучасних технологій навчання / Т. Чепрасова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 207-211.

940.       Чертата Л. Інформаційні технології в організації самостійної роботи / Л. Чертата // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. -С. 132-136.

941.       Чувасова Н. Діалог як засіб реалізації особистісно-орієнтованого навчання / Н. Чувасова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -

Вип. 60, Ч. 1. - С. 214-218.

943.       Шевцова С. Метод проектів у плеканні обдарованої особистості / С. Шевцова // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2005. -

№ 9/10. - С. 88-94.

944.       Шевченко В. Л. Методика особистісно орієнтованого дидактичного програмування у контексті комп'ютерних педагогічних технологій / В. Л. Шевченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа