Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 73-81.

945.       Шкуропат Л. Розвиток самодостатньої особистості через впровадження проектних технологій / Л. Шкуропат // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001 р. - 2005. - № 5/6. - С. 65-68.

946.       Шмалєй С. В. Навчальні технології екологічної освіти в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу / С. В. Шмалєй // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 38-49.

947.       Ягупець Ю. Л. Педагогічні можливості засобів наочності у навчанні : (теоретико-методологічний аналіз) / Ю. Л. Ягупець // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова.

- Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 190-195. - Бібліогр. в

кінці ст.

948.       Яновська Н. Мистецтво навчання або навчання через мистецтво / Н. Яновська // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 47-50.Янченко О. Формування в молодших школярів уміння працювати з позатекстовими компонентами підручниками / О. Янченко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 10-14.

949.       Янчук В. Практика розбудови системи особистісно зорієнтованого навчання: управлінські аспекти / В. Янчук // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001 р. - 2005. - № 5/6. -

С. 202-212.

951.       Ярошенко О. Педагогічна технологія як дидактична категорія / О. Ярошенко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 14-17.

Див. 728, 784, 816, 1016, 1279, 1934, 1979,2561, 2627, 2784.

 

 

 

Інформаційні технології у навчанні

952.        Вембер В. Комп'ютерний моніторинг вмінь учнів читати мовчки / В. Вембер // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 2. - С. 41-43.

953.        Гончарова О. М. Дидактичний аналіз засобів нових інформаційних технологій / О. М. Гончарова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 346-349.

954.        Довженко Н. Мультимедійні системи та розвиток творчих здібностей дітей / Н. Довженко // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/4. - С. 54-65.

955.        Єремєєв В. С. Комп'ютерні технології навчання в додатковій освіті школярів / В. С. Єремєєв, Л. П. Данилевич, Т. О. Фурдак // Збірник наукових праць Бердянського  державного  педагогічного  університету  (Педагогічні  науки). -

Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 94-100.

956.        Кадемія М. Ю. Інформатизація сучасної школи: проблеми і перспективи / М. Ю. Кадемія, М. П. Свіржевський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 137-139.

957.        Мацьоха О. М. І Інтернет-ресурси загальноосвітніх навчальних заладів України / О. М. І Мацьоха // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 33-36.

958.        Паламарчук В. Ф. Першооснови педагогічної інноватики. - Т. 2 / В. Ф. Паламарчук. - Київ : Освіта України, 2005. - 504 с.

959.        Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах // Освіта. -2005. - № 7(9-16 лютого). - С. 4-5.

960.        Ткаченко Л. Майбутнє - за методом комп'ютерного проектування: Нова система виховної роботи в школі / Л. Ткаченко // Управління освітою. - 2005. - № 2. - С. 2-3.

Шестопалюк О. В. Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в управлінні навчальним процесом / О. В. Шестопалюк, М. Ю. Кадемія // Науковізаписки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 142-145.

Див. 709, 710, 741, 822, 854, 856, 1198, 1277, 1698, 2447, 2849, 2857, 2910, 3040, 3292, 3316, 3594, 3601.

 

 

 

Успішність. Контроль і перевірка знань

962.       Бідюк І. Як запобігти низькій успішності молодших школярів / І. Бідюк, Г. Лабузна // Сільська школа України. - 2005. - № 25-26. - С. 49-52.

963.       Вікторов В. Г. Контроль знань: основні функції та методи / В. Г. Вікторов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія : До 170-річного ювілею / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (17). - С. 59-68.

964.       Граненко Н. В. Від оцінювання до моніторингу: шляхом освітніх інновацій / Н. В. Граненко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 407-411.

965.       Граненко Н. Проблема взаємозв'язку шкал оцінювання з якістю навчального процесу / Н. Граненко // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 63-67.

966.       Гриневич Л. Моніторингові досліження якості освіти учнів четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів / Л. Гриневич, Л. Щербакова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 3-9.

967.       Гурець В. Т. Технологія прогнозування якості освіти / В. Т. Гурець // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 77-79. - Бібліогр. в кінці ст.

968.       Дмитришин В. Система контролю за використанням комп'ютерних програм в навчальних закладах України / В. Дмитришин, В. Березанська // Освіта. - 2005. -

№ 7 (9-16 лютого). - С. 5-6.

969.       Завдання для Державної атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів з іноземної мови (9 кл.; 11 кл.) // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 40-48.

970.       Зернецька А. А. Педагогічне тестування в системі якості освітнього процесу / А. А. Зернецька // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 51. - С. 149-159. - Бібліогр. в кінці ст.

971.       Касянчук Г. Рейтингова система оцінювання / Г. Касянчук // Початкова освіта. -2005. - № 43 (листопад). - С. 10-11.

972.       Корнілова О. Про вивчення рівня навчальних досягнень учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу / О. Корнілова // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 54-58.

973.        Кудирко В. Модернізація системи оцінювання навчальних досягнень учнів / В. Кудирко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 5/6. - С. 38-40.Кутепова Л. Гуманістичний аспект контролю знань учнів при використанні інформаційних технологій навчання / Л. Кутепова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. -2005. - № 4. - С. 49-53.

974.        Локшина О. І. Моніторинг як інноваційна технологія забезпечення якості освіти: вимірювання компетентнісних характеристик / О. І. Локшина // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 195-202. - Бібліогр. в кінці ст.

975.        Лукіна Т. Оцінювання як інструмент управління якістю загальної середньої освіти / Т. Лукіна // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. -

С. 12-14.

977.        Матвієнко                   Л. П. Консультаційні центри в сільській місцевості як чинник
підвищення             якості освіти / Л. П. Матвієнко // Україна - суб'єкт європейського
освітнього      
простору :    матеріали    Міжнар.    науково-практич. конференції,

24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 291-296. -

Бібліогр. в кінці ст.

978.        Мокляк В. Упровадження зовнішнього тестування якості знань: перші кроки / В. Мокляк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 7 (46). - С. 113-118. - Бібліогр. в кінці ст.

979.        Москалюк Л. В. Системоутворюючий характер принципу мотиваційного забезпечення контролю / Л. В. Москалюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 250-255. -Бібліогр. в кінці ст.

980.        Орієнтовні зразки текстів і завдань для підсумкових контрольних робіт (4 клас) // Початкова школа. - 2005. - № 4. - С. 22-26.

981.        Орієнтовні тексти та завдання для контрольних робіт // Початкова освіта. - 2005. -

№ 17. - С. 11-14.

982.        Павленко О. А. Контроль в освіті як дидактична категорія і наукова проблема / О. А. Павленко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 46-48.

983.        Павлова Н. Програмно-методичне забеспечення державної атестації ЗНЗ / Н. Павлова, О. Куляєва // Директор школи. - 2005. - № 29/30. - С. 64.

984.        Панчук О. П. Методологічні основи контролю навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи / О. П. Панчук // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 120-129. - Бібліогр. в кінці ст.

Паращенко Л. І. Вимірювання результатів навченості учнів на основі тестування / Л. І. Паращенко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формуванняінформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 131-133.

986.        Рева О. 12 балів: український компроміс європейської системи "полегшеної шкали оцінювання" / О. Рева, О. Штанько, І. Добрянський // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 4. - С. 40-55.

987.        Сидор О. Контроль навчальних досягнень учнів з історії та правознавства у середній загальноосвітній школі / О. Сидор // Педагогічна думка. - 2005. - № 3. -С. 51-55. - Бібліогр. в кінці ст.

988.        Цапова С. Г. Принцип оберненого зв'язку у проектуванні засобів адекватної діагностики знань / С. Г. Цапова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. -Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 294-297.

Див. 971, 973, 974, 976, 982, 984, 986, 988, 2519, 2535, 2641, 3266.

 

 

 

Тестування

989.        Ващенко О. Тести з інтегрованого курсу "Основи здоров'я" для учнів 1-2 класів / О. Ващенко, В. Шахненко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 27-32.

990.        Демонстраційний варіант завдань зовнішнього тестування. // газ. Українська мова та література. - 2005. - № 20. - С. 8-14.

991.        Осадча В. Тести для перевірки навчальних досягнень учнів : (11 кл.) / В. Осадча // газ. Зарубіжна література. - 2005. - № 17. - С. 10-16.

992.        Плетньова Л. Тести як засіб контролю навчальних досягнень учнів з рідної мови : (Виступ на Всеукр. наук.-практ. семінарі "Гуманітарна освіта в Україні: моніторинг якості" (Львів, 26-27 жовт. 2004 р.) / Л. Плетньова // Педагогічна думка. - 2005. -№ 1. - С. 15-16. - Бібліогр. в кінці ст.

993.        Скиба О. Тестові завдання як одна із форм перевірки знань учнів. 5-9 кл. / О. Скиба // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 1. - С. 37-40.

994.        Форма, структура та зміст зовнішнього тестування з української мови // газ. Українська мова та література. - 2005. - № 20. - С. 5-7.

995.        Ходанич Л. Тест як форма підсумкового контролю знань з української мови в 11 класі / Л. Ходанич // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 18-23.

Див. 324, 325, 970, 978, 979, 985, 5780.МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОВИ

 

 

996.   Онищенко О. Як вчити писати грамотно / О. Онищенко // Початкова освіта. - 2005. - № 43 (листопад). - С. 14-15.

Див. 524, 829.

 

 

 

Українська мова

997.        Аліфанова І. Який іспит витримав клас?: (Урок читання в 2 класі за "Читанкою" О. Я. Савченко) / І. Аліфанова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. -2005. - № 3. - С. 50-51.

998.        Альбрехт А. Використання речень із звертанням у мовленні (урок української мови у 8 класі) / А. Альбрехт // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 35-37.

999.        Артюх Н. Я - разом із вами! : З досвіду впровадження розвивального навчання як одного із чинників формування менталітету європейської людини / Н. Артюх // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2005. - № 7/8. - С. 21-24.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа