Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

106.       Ясинська О. С. Передумови виникнення і розвиток білінгвістичного навчання в Україні / О. С. Ясинська // Нові технології навчання : науково-методичний збірник.

-    Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 178-184. - Бібліогр. в кінці ст.

Див. 3666, 3672, 3814.ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

107.       Андрущенко В. П. Філософія освіти 21 століття: пошук пріоритетів / В. П. Андрущенко // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 5-17.

108.       Баран Г. На шляху до розвитку етичних цінностей в освіті / Г. Баран //Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 128.

109.       Баранова Н. М. Стан і перспективи розвитку філософських знань у сучасній парадигмі освіти в Україні / Н. М. Баранова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 3. - С. 15-17. - Бібліогр. в кінці ст.

110.       Бичко Ігор. Пізнання як навчання: спроба історико-філософської розвідки / І. Бичко // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 201-209.

111.       Богачевська-Хомяк М. Етика в освіті: випробування риторикою / М. Богачевська-Хомяк // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. -

С. 90-91. - Библиогр.: с.

112.       Василюк А. В. Освіта в суспільстві знань / А. В. Василюк // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 57-62. - Бібліогр. в кінці ст.

113.       Гайденко В. Відчуження знання як проблема філософії освіти: теорія, практики, парадокси, політики та перспективи / В. Гайденко, І. Предборська // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 159-166.

114.       Гамрецька Г. Теоретико-методологічні засади історіософської підготовки педагога в контексті модернізації вітчизняної освіти / Г. Гамрецька // Філософія освіти. -2005. - № 2. - С. 188-196.

115.       Гардашук Т. В. Екоосвіта як предмет філософії освіти / Т. В. Гардашук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць: До 170-річного ювілею. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 7(20). - С. 90-97. - Бібліогр. в кінці ст.

116.       Гончаренко С. Педагогічний процес з погляду "філософії XXI ст." / С. Гончаренко, В. Кушнір // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 2-7.

117.       Горбунова Л. С. Синергетична парадигма: методологічні та дидактичні можливості в освіті / Л. С. Горбунова // Нова парадигма : Журнал наукових праць / НПУ ім. М. П. Драгоманова, Творче об'єднання "Нова парадигма". - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 50 : Філософія. Соціологія. Політологія. - С. 48-58.

118.       Горбунова Л. Хаос versus порядок як контроверза мислення в кризовій культурі. Частина 1 / Л. Горбунова // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 62-76.

Гуров Ю. С. Філософський зміст проблеми прийняття рішень: нотатки до курсу "Філософія менеджменту освіти" / Ю. С. Гуров, Г. Г. Петрученя // Збірник науковихпраць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 89-93.

120.       Дзвінчук Д. І. Еволюція поглядів на суспільство майбутнього і освіту / Д. І. Дзвінчук // Нова парадигма : Філософія. Соціологія. Політологія: Журнал наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 48. - С. 34-43. - Бібліогр. в кінці ст.

121.       Добронравова І. Самоорганізація в мультикультурному просторі / І. Добронравова // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 241-242.

122.       Добронравова І. Філософія освіти в епоху постнекласичної науки / І. Добронравова // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 116-125.

123.       Закович М. М. Релігійна освіта в контексті свободи совісті / М. М. Закович // Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні : збірник наукових матеріалів / Держ. департамент у справах релігій, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ, 2005. - С. 115-124. - Бібліогр. в кінці ст.

124.       Кізіма В. Нова освіта для нової людини / В. Кізіма // Філософія освіти. - 2005. -№ 2. - С. 36-61.

125.       Калініченко Т. Філософські концепції вільного виховання особистості в українській педагогіці / Т. Калініченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 3. - С. 68-70. - Бібліогр. в кінці ст.

126.       Кехтер М. Гендерна рівність: інтеграція жіночого як складова нової еволюційної парадигми / М. Кехтер // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 204-212.

127.       Клепко С. Громадянська освіта: утопії, моделі, філософії / С. Клепко // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 86-115.

128.       Корсак К. В. Про невідворотність переходу людства від ери егоїзму до періоду альтруїзму та завдання систем освіти у нових умовах / К. В. Корсак // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 23-26. - Бібліогр. в кінці ст.

129.       Корсак К. Формування філософії нанотехнологій і освіта України / К. Корсак // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 126-134.

130.       Котломанітова Г. Формування поняття "світогляд" у вітчизняній педагогіці / Г. Котломанітова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 97-105. - Бібліогр. в кінці ст.

131.       Кремінь В. Освітянські керівники у помаранчевий революції : від школи до МОНУ / В. Кремінь // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2005. - № 3. - С. 12-16.

132.       Култаєва М. Педагогічне мислення як регіональна онтологія і епістемологічна ситуація / М. Култаєва // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 149-158.

133.       Култаєва М. Пострадянські та західні етичні норми освіти: комплементарність чи конфлікт інтерпретацій? / М. Култаєва // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 92-99.

134.       Куляс П. "Вища освіта України" - "Філософія освіти" - "Педагогічна освіта" / П. Куляс // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 219-223.Кушерець Т. В. Глобальні соціокультурні трансформації та зміст сучасної освітньої парадигми / Т. В. Кушерець // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 6-8. - Бібліогр. в кінці ст.

135.       Ліпман М. Рефлексивна модель практики освіти / М. Ліпман // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 7-15.

136.       Логінова Г. М. Філософські проблеми культури освіти (терапевтичний альянс навчання) / Г. М. Логінова // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія : До 170-річного ювілею / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (17). - С. 156-163.

137.       Лой А. Трансформація філософської освіти в контексті соціальних змін / А. Лой //Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 167-184.

138.       Лутай В. Про філософсько-синергетичну парадигму українського "руху на випередження" / В. Лутай // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 45-53.

139.       Лутай В. Про стан розробки засад філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну практику / В. Лутай // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 30-37.

140.       Міхелі С. В. Концепція особистісно-орієнтованої освіти в контексті ієрархії потреб А. Маслоу / С. В. Міхелі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

- Вип. 14. - С. 42-45.

142.       Мачуліна І. І. Зміна освітньої парадигми в умовах реформування українського суспільства / І. І. Мачуліна // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 267-279. -Библиогр. в конце ст.

143.       Мироненко Т. Комплексні заходи щодо розвитку етики освіти у правовій державі / Т. Мироненко // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 124-125.

144.       Михальченко М. Роздуми не тільки про освіту, але й про майбутнє України / М. Михальченко // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 224-225.

145.       Михальченко М. Філософія освіти і соціокультурна теорія / М. Михальченко // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 38-51.

146.       Морозова Т. Ю. Погляд на освітні стандарти крізь призму компетентнісного підходу / Т. Ю. Морозова // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. -Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 73-79. - Бібліогр. в кінці ст.

147.       Науменко А. Про філософію освітньої етики та гуманітаризацію сучасного навчання / А. Науменко // Покликання університету : збірник наукових праць. -Київ : Янко, 2005. - С. 120-123.

148.       Окса М. М. Філософський зміст проблеми прийняття рішень: нотатки до курсу "Філософія менеджменту освіти" / М. М. Окса, Г. Г. Петрученя // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 82-89.Пазенок В. Гуманістичний принцип сучасної філософії освіти / В. Пазенок // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 52-74.

149.       Прищак М. Д. Філософсько-педагогічна концепція духовності Я. Мамонтова / М. Д. Прищак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

- Вип. 16. - С. 292-296.

151.       Пронкевич О. Кодекс честі чи конфлікт цінностей? / О. Пронкевич // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 110-115.

152.       Радіонова Ірина. Методологічні проблеми прагматистськи орієнтованої освіти: евристичний потенціал спадщини Дж. Дьюї / І. Радіонова // Філософія освіти. -2005. - № 2. - С. 127-142.

153.       Радіонова І. Теоретичні інтенції і практичний досвід критичної педагогіки / І. Радіонова // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 74-85.

154.       Ромакін В. Верховенство закону як основний принцип етики освіти / В. Ромакін // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 129­132.

155.       Романовский А. Цели образования ХХІ столетия и методологические аспекты их достижения / А. Романовский, И. Рыщенко, Н. Шаронова // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 3. - С. 65-67.

156.       Савельев В. Проблемне поле освітньої політики в Україні / В. Савельєв // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 77-94.

157.       Савчук Н. Менталітет в контексті освітньої системи / Н. Савчук // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 197-203.

158.       Сич М. М. Розвиток потреби у творчості як предмет соціально-філософського аналізу / М. М. Сич // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 11­14. - Бібліогр. в кінці ст.

159.       Слоневська І. Принцип діалогізму як одна з основ гуманізації змісту літературної освіти / І. Слоневська // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 179-187.

160.       Степаненко І. Освіта, вчитель, доля нації у дискурсивних формах науково-практичної конференції / І. Степаненко // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 229­238.

161.       Степанова О. А. Ретроспективний аналіз доброчесності в античній філософсько-педагогічній думці / О. А. Степанова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 260-263.

162.       Табачковський В. Проблеми педагогіки у світлі сучасної філософської антропології / В. Табачковський // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 135-148.

163.       Табачковський В. Філософсько-антропологічна рефлексія та її освітянське заломлення / В. Табачковський // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 110-126.

164.       Тарасов Л. Діалектичний характер інноваційної освітньої технології "Екологія і розвиток" ("Екологія і діалектика") / Л. Тарасов, Т. Тарасова // Філософія освіти. -2005. - № 2. - С. 171-178.Тарасов Л. Зміна глобальної стратегії мислення і нова концепція шкільних підручників / Л. Тарасов, Т. Тарасова // Філософія освіти. - 2005. - № 1. -

С. 239-250.

166.       Терещенко Ю. Я - українець у вселенському хорі: Виховний ідеал: філософське бачення шляхів започаткування нового / Ю. Терещенко // Освіта. - 2005. -№ 8 (16 - 23 лютого). - С. 6-7.

167.       Ткачева Н. О. Роль і місце цінностей в освіті / Н. О. Ткачева // Виховна робота в школі. - 2005. - № 1. - С. 2-11.

168.       Філософія освіти : [Школа і педагогіка в незалежній українській державі] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 709-715.

169.       Фролова О. Особа як об'єкт філософсько-освітнього вчення Софії Русової / О. Фролова // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 162-170.

170.       Чабала О. Методологічні основи розуміння освітніх процесів в епоху глобалізації / О. Чабала // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 213-218.

171.       Черній С. М. Філософсько-методологічні аспекти стандартизації змісту освітньої діяльності / С. М. Черній // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. -Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 118-123. - Бібліогр. в кінці ст.

172.       Черних Г. Екологічна освіта в Україні як проблема філософського аналізу / Г. Черних // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 194-196.

173.       Чуйко О. Свідомість як знання: феноменологічна і герменевтична інтерпретації онтологічної самості / О. Чуйко // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 143-151.

174.       Шакун Н. Особливості інтерпретації історії в класичній українській філософсько-освітній думці / Н. Шакун // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 229-238.

175.       Шевченко В. Філософія освіти проблеми самовизначення / В. Шевченко //Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 18-29.

176.       Ящук Т. "Європейський вибір" у викладанні філософії у вузі / Т. Ящук //Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 184-192.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа