Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 60

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

C.  59-64.

3688.    Балашова С. Навчально-рольова гра у формуванні дослідницьких умінь студентів / С. Балашова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. -

С. 44-46.

3689.    Баранова Г. Основні методи вивчення проблем адаптації першокурсників в умовах вищого навчального закладу / Г. Баранова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 21-24.

3690.    Безносюк О. О. Педагогічна система і психолого-педагогічні умови формування готовності курсантів ВНЗ до управлінської діяльності / О. О. Безносюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 14-16. - Бібліогр. в кінці ст.

3691.    Богушевич Н. В. Розвиток емпатії у процесі навчання студентів-філологів групового спілкування англійською мовою / Н. В. Богушевич // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 40-44.

Бодненко Д. М. Психолого-педагогічні особливості спілкування в середовищі дистанційного навчання / Д. М. Бодненко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії іпрактики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 123-126.

3693.    Бородіна Н. С. Психологічні чинники професійного засвоєння студентами-філологами лінгводидактичної термінології / Н. С. Бородіна // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. -С. 189-193.

3694.    Булах І. С. Викладач-студент: Психологія міжособистісних взаємодій : навчально-методичний посібник / І. С. Булах, Л. В. Долинська ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 105 с.

3695.    Вачевський М. Управління навчальним процесом для формування професійних компетенцій маркетологів / М. Вачевський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 35-40. - Бібліогр. в кінці ст.

3696.    Величко С. Пропедевтична підготовка студентів до виконання навчального експерименту / С. Величко, В. Вовкотруб, О. Царенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 258-263. - Бібліогр. в кінці ст.

3697.    Вербець В. В. Педагогічна діагностика формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді : монографія / В. В. Вербець ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне, 2005. - 383 с.

3698.    Виговська С. В. Теоретичні аспекти та педагогічні умови оптимізації професійного становлення студенток вищих навчальних закладів / С. В. Виговська // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 10-13. -Бібліогр. в кінці ст.

3699.    Власенко Л. В. Формування комунікативної компетентності студентів в вищих навчальних закладах / Л. В. Власенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-літнього ювілею. Серія 12. Психологія / М-во освіти і

науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (27). -

С. 175-181.

3700.    Власова О. Критерії професійної підготовленості студентів до художньо-естетичної виховної діяльності / О. Власова // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 2. - С. 150-152.

3701.    Воєвода А. Л. Психолого-педагогічні передумови розвитку пізнавальної активності студентів у процесі навчання математики / А. Л. Воєвода // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 28-30.

3702.    Вовк О. І. Формування когнітивної компетенції студентів-філологів / О. І. Вовк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. -

С. 102-104.

3703.    Волженцева И. Управление эмоциональными состояниями студентов средствами функциональной музыки / И. Волженцева // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 95-98.

Волкова В. А. Педагогічні умови спрямованості навчально-виховного процесу на ціннісне ставлення студентів до майбутньої професії / В. А. Волкова // Збірникнаукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 167-173.

3705.   Волкова Л. В. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів у процесі ділової гри / Л. В. Волкова // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. - С. 41-45. - Бібліогр. в кінці ст.

3706.   Волобуєва О. Ф. Розвиток іншомовних здібностей як основа формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників / О. Ф. Волобуєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-літнього ювілею. Серія 12. Психологія / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (27). - С. 233-240.

3707.   Волошко Л. Б. Професійна компетентність студентів як предмет психолого-педагогічного аналізу / Л. Б. Волошко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. - С. 22-32. -Бібліогр. в кінці ст.

3708.   Галайко Ю. А. Психолого-педагогічні передумови навчання математичним дисциплінам студентів менеджерських спеціальностей ВНЗ / Ю. А. Галайко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. -Вип. 23. - С. 35-39. - Библиогр. в конце ст.

3709.   Горохівський О. Комплексно-цільова програма формування пізнавальної активності курсантів / О. Горохівський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 5. - С. 84-89. - Бібліогр. в кінці ст.

3710.   Грабовська Т. О. Педагогічний клімат як умова подолання конфліктності в колективі вищого навчального закладу / Т. О. Грабовська, М. В. Временко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. -С. 116-125. - Бібліогр. в кінці ст.

3711.   Гриценюк І. Професійне виховання робітників швейного профілю у виробничому навчанні / І. Гриценюк // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 36-38.

3712.   Грищенко Л. М. Роль психолого-педагогічної компетентності в майбутньому і шляхи підвищення мотивації до її формування у студентів-економістів / Л. М. Грищенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 114-119. - Бібліогр. в кінці ст.

3713.   Грязное І. Підвищення моральної культури офіцерів Національної академії державної прикордонної служби України / І. Грязное, Г. Терещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 170-174

3714.   Гулеватий А. А. Розвиток та корекція психологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до використання комп'ютерної техніки / А. А. Гулеватий // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-літнього ювілею. Серія 12. Психологія / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (27). - С. 240-246.

Діденко О. Психолого-педагогічні умови розвитку творчого мислення майбутніх офіцерів    / О. Діденко    // Наукові    записки    Тернопільського національногопедагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 89-92.

-    Бібліогр. в кінці ст.

 

3716.    Діденко О. Формування творчого мислення майбутніх офіцерів як педагогічна проблема / О. Діденко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 3. - С. 56-59.

3717.    Давискіба О. Психолого-педагогічний аспект організації навчально діалогу в системі "Педагог - комп'ютер - студент" / О. Давискіба // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001 р. -2005. - № 4. - С. 58-61.

3718.    Джеджула О. М. Генезис і трансформація наукових підходів до процесу графічної підготовки студентів вищих навчальних закладів / О. М. Джеджула // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. -С. 130-132.

3719.    Долинська Л. В. Психолого-педагогічні умови ефективної взаємодії викладачів і студентів в умовах традиційної освіти / Л. В. Долинська // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 8-10.

3720.    Дусь Н. А. Культура педагогічного спілкування в контексті компетентісної парадигми професійної підготовки фахівців / Н. А. Дусь // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 135-139.

3721.    Дьяков С. І. Психологічна культура студента в контексті індивідуальної самореалізації / С. І. Дьяков // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005.

-    Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 120-124. - Бібліогр. в кінці ст.

3722.    Євдокимов В. Нові педагогічні технології як засіб запобігання конфліктам і подолання їх у студентському середовищі / В. Євдокимов, В. Луценко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 250-254.

3723.    Єременко О. В. Формування ціннісних орієнтацій магістрантів у процесі викладання фахових дисциплін / О. В. Єременко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 47-52. -Бібліогр. в кінці ст.

3724.    Жигірь В. І. Принципи побудови індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів / В. І. Жигірь // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. -Вип. 1. - С. 114-121.

3725.    Жигайло Н. Особливості соціальної адаптації студентів-першокурсників / Н. Жигайло // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 65-71.

3726.    Заболотська О. О. Акмеологічна концепція формування індивідуальності студента / О. О. Заболотська // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 233-236.

Зарубінська І. Формування комунікативних мотивів учіння англійської мови в студентському    віці    / І. Зарубінська    // Наукові    записки Тернопільськогонаціонального педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 113-119. - Библиогр. в конце ст.

3728.    Зубенко А. Актуальні проблеми культури і виховання студентської молоді / А. Зубенко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. -

С. 307-309.

3729.    Іванченко Є. А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів в умовах глобалізації / Є. А. Іванченко // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. -Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 255-258.

3730.    Ізвєкова Г. Педагогічні основи розвитку пізнавальної активності та самостійності студентів у навчальній діяльності / Г. Ізвєкова, Л. Круль // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 2. - С. 106-111. - Бібліогр. в кінці ст.

3731.    Калашникова В. В. Розвиток мовленнєвих здібностей студентів / В. В. Калашникова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 60-63. - Бібліогр. в кінці ст.

3732.    Карпенко О. Сформованість професійно значущих якостей, практичних умінь як умова успішної діяльності майбутніх соціальних працівників / О. Карпенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 139-143. - Бібліогр. в кінці ст.

3733.    Карташова Л. А. Формування індивідуальної траєкторії навчання як одна з основних задач управління навчальною діяльністю студента / Л. А. Карташова // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 66-68.

3734.    Кириченко В. Система навчально-методичного комплексу з хімії для вищої школи / В. Кириченко // Педагогіка і психологія професійної освіти: Наук.-метод. журнал. - 2005. - № 2. - С. 53-63.

3735.    Кнодель Л. Становлення і розвиток професійної компетенції спеціалістів сфери туризму / Л. Кнодель // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -

№ 2. - С. 43-49.

3736.    Ковальчук-Дехтяренко Л. Роль курсу "Українська мова за фаховим спрямуванням" у формуванні національної свідомості студентів / Л. Ковальчук-Дехтяренко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 35-37.

3737.    Костюченко О. В. Формування творчого "Я-образу" студентів активними методами навчання / О. В. Костюченко // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 369-374.

Креденець Н. Д. Системний підхід до формування професійної компетенції спеціаліста   / Н. Д.   Креденець   // Наукові   записки   Вінницького державногопедагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 144-149.

3739.    Креденець Н Формування професійної компетентності фахівців у дистанційному навчанні / Н Креденець // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 24-27.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа