Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 62

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

Чибісова Н. Г. Соціокультурне середовище вищого навчального закладу як чинник формування студентської молоді / Н. Г. Чибісова // Вчені записки Харківськогогуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. -Т. 11. - С. 153-161. - Библиогр. в конце ст.

3797.    Шахов В. І. Психолого-педагогічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів / В. І. Шахов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. -2005. - Вип. 13. - С. 78-82.

3798.    Шевчук А. С. Науково-дослідна діяльність студента як процес удосконалення педагогічної майстерності майбутнього вихователя / А. С. Шевчук // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 200-204.

3799.    Шупта О. Психолого-педагогічна структура готовності майбутніх перекладачів до професійної творчої діяльності / О. Шупта // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 40-44. - Библиогр. в конце ст.

3800.    Юркевич Г. Моральність як основа професійної діяльності менеджера / Г. Юркевич, С. Дем'янчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 82-84. - Бібліогр. в кінці ст.

3801.    Ястребова Г. Ф. Особливості історії як науки і навчальної дисципліни в аспектах можливостей емоційного впливу на молодь / Г. Ф. Ястребова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 31-34. - Бібліогр. в кінці ст.

Див.: 503, 3560, 3925, 4018, 4030, 4076, 4117, 4122, 4123, 4180, 4224, 4283, 4295, 5450, 5473, 5575, 5610, 5764, 5715.

 

 

 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ

3802.    Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і практики : навчальний посібник. Ч. 1 / За ред. І. М. Богданової. - Одеса : Пальміра, 2005. - 538 с.

3803.    Абашкіна Н. Відродження ідей трудової етики у професійній підготовці фахівців: із німецького досвіду / Н. Абашкіна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 5. - С. 147-150. - Бібліогр. в кінці ст.

3804.    Автоматизированная система рейтингового оценивания работы студентов / А. Кулик, А. Сухобрус, И. Бодаев, Яшина Е. // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 3. - С. 9-16.

3805.    Адаманов М. І. Сучасні технології навчання у вищих навчальних закладах / М. І. Адаманов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 193-198.

3806.    Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки і практики : програма спецкурсу для студ. V курсів ден. форми навч. всіх спец. (за вимогами кредитно-модульної системи) / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; укл. Н. О. Падун, В. М. Благінін, Н. М. Стрельнікова. - Ніжин : НДУ, 2005. - 16 с.

3807.    305Александров Ю. А. Модульный принцип подготовки специалистов и интервальная шкала оценки знаний / Ю. А. Александров, В. М. Закорюкин, А. А. Янцевич // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". -Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 84-104. - Библиогр. в конце ст.

3808.    Аніщенко В. О. Самостійна робота студентів як один з організаційних компонентів кредитно-модульної    технології    навчання    / В. О. Аніщенко,    В. М. Гаврилов,

0.  О. Зенченко // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : Матеріали
Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во
Європейського ун-ту, 2005. - С. 265-270. - Бібліогр. в кінці ст.

3809.    Аніщенко О. В. Сучасні педагогічні технології : курс лекцій / О. В. Аніщенко,

H. І. Яковець ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 198 с.

3810.    Андрейчук Ю. Особенности структуры и использования английских толковых словарей : (на примере Longman Dictionary of Contemporary English - словаря Современного английского языка) / Ю. Андрейчук, Т. В. Хоменко // Вісник. - Київ : КІБІТ, 2005. - Вип. 1(2). - С. 127-131.

3811.    Антипець В. П. Нові підходи до організації самостійної роботи студентів / В. П. Антипець // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 143-144. -Бібліогр. в кінці ст.

3812.    Антонець М. О. Розуміння педагогічної майстерності студентами вищої аграрної школи / М. О. Антонець // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 1. - С. 51-57. - Бібліогр. в кінці ст.

3813.    Артамонова О. Б. Переваги та недоліки тестування як методу педагогічного контролю знань студентів / О. Б. Артамонова, Н. О. Бескоровайна // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 13-20. - Бібліогр. в кінці ст.

3814.    Бех В. На шляху до європейського простору вищої освіти : (гуманітарна підготовка студентів) / В. Бех // Пам'ять століть. - 2005. - № 2. - С. 57-62.

3815.    Астахова В. И. Некоторые вопросы стратегии и тактики современного вуза : (из опыта работы Народной украинской академии) / В. И. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 7-32. - Библиогр. в конце ст.

3816.    Атаманчук П. Елементи комп'ютерної підтримки процесу управління студентською   навчально-пізнавальною   діяльністю   з   фізики  / П. Атаманчук,

1. Оленюк // Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки / Кіровоградський держ.
університет. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 16-20.

3817.    Ашеров А. Познавательная самостоятельность студентов в изучении компьютерных дисциплин / А. Ашеров, В. Логвиненко // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 3. - С. 50-58.

3818.    Бєгун В. В. Ризик-орієнтовані технології ідентифікації потенційних джерел небезпек  -   основа   підготовки   фахівців   усіх   спеціальностей  / В. В. Бєгун,

I. М. Науменко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і
науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 45,
Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 107-113. - Бібліогр. в кінці ст.

Бєлєнька Г. В. Курсова, бакалаврська, магістерська робота як ступені професійного зростання  студента / Г. В.  Бєлєнька // Збірник наукових праць Бердянськогодержавного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ,

2005. № 2. - С. 131-138.

3820.    Бєлова Ю. Ю. Проблеми та переваги використання ПЕОМ в освітніх технологіях у вищому навчальному закладі / Ю. Ю. Бєлова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. - № 3. - С. 81-85.

3821.    Бєляєва О. Відбір лексичного мінімуму з латинської мови та спеціальної термінології / О. Бєляєва // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 341-347. - Бібліогр. в кінці ст.

3822.    Бібліотечні уроки : [Розробки уроків та практичних занять] / упоряд. : Л. Шелестова, О. Колонькова. - Київ : Шкільний світ, 2005. - 128 с.

3823.    Білик Т. О. Навчальні задачі з вікової психології : навчально-методичний посібник / Т. О. Білик ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : НДУ, 2005. -

42 с.

3824.    Білоброва Ю. О. Міжпредметні зв'язки у підготовці фахівців в галузі туризму / Ю. О. Білоброва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -

С. 120-123.

3825.    Білосевич І. Л. Графічні уміння як основа розв'язування технічних задач / І. Л. Білосевич // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 13-22.

3826.    Білоусова Н. М. Використання активних форм навчання студентів під час лекцій / Н. М. Білоусова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 140-142. - Бібліогр. в кінці ст.

3827.    Бірюкова Л. А. Основні напрямки диригентсько-хорової підготовки студентів першого курсу на хоровому диригуванні / Л. А. Бірюкова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. -С. 44-46. - Бібліогр. в кінці ст.

3828.    Бабій М. Ф. Робоча навчальна програма з вікової та педагогічної психології : учебные программы / М. Ф. Бабій, Л. В. Потапчук ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк : Вежа, 2005. - 114 с.

3829.    Бабенко Т. В. Експериментальне виявлення рівня сформованості смаку у студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Бабенко // Наукові записки. Сер.: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 27-35. - Бібліогр. в кінці ст.

3830.    Бакланова М. Л. Дидактичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при навчанні математичних дисциплін / М. Л. Бакланова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. -Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 31-37.Баринов Е. Ф. Шляхи модернізації викладання фундаментальних медичних знань / Е. Ф. Баринов, Н. М. Бондаренко, О. Г. Ніколенко // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -

С. 276-278.

3832.    Бевз В. Г. Аналіз деяких курсів історії математики / В. Г. Бевз // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 71-77. - Библиогр. в конце ст.

3833.    Беженар І. Реалізація функцій контролю при використанні технології навчання іншомовного писемного мовлення студентів-філологів на основі укладання мовного портфеля з письма : (англійська мова, 3-й курс) / І. Беженар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 155-160. - Бібліогр. в кінці ст.

3834.    Бендера І. Програмування наскрізної самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей / І. Бендера // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 238-247. - Бібліогр. в кінці ст.

3835.    Берест Т. Комплексна програма безперервної освіти з української мови в Народній українській академії / Т. Берест // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 44-47.

3836.    Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. -Київ : Атіка, 2005. - С. 5-15. - Бібліогр. в кінці ст.

3837.    Бирюк О. В. Формування соціокультурної компетенції у майбутніх учителів при навчанні читання англомовних публіцистичних текстів / О. В. Бирюк // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 21-27.

3838.    Богачков Ю. М. Модель створення освітньо-професійної програми на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця / Ю. М. Богачков, М. Р. Мруга // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 186-195. - Бібліогр. в кінці ст.

3839.    Богачков Ю. М. Один метод учета учебной деятельности в кредитно-модульной системе обучения / Ю. М. Богачков // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. -С. 180-186. - Бібліогр. в кінці ст.

3840.    Богославець Л. П. Особливості сучасної пропедевтичної підготовки в технічному університеті / Л. П. Богославець // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 20-30. - Бібліогр. в кінці ст.

3841.    Бойчук В. М. Проблема визначення видів різьблення у процесі вивчення художньої обробки деревини / В. М. Бойчук // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 22-36. - Бібліогр. в кінці ст.

3842.    Бондарєва Л. І. Навчальний тренінг у системі методів економічного навчання / Л. І. Бондарєва // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 27-35. - Бондаренко А. Ф. Основы психологии : учебник для студ. фак-та славян. яз. Киев. нац. лингвист. ун-та / А. Ф. Бондаренко ; М-во образования и науки Украины, Киевский нац. лингвист. ун-т. - Киев, 2005. - 254 с.

3843.    Бондаренко Н. М. Нові можливості якісної теоретичної підготовки студентів вищих медичних закладів / Н. М. Бондаренко, М. Е. Барінова, Є. В. Черешнева // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 141-143.

3844.    Бондаренко О. В. Проблема формування готовності студентів до краєзнавчої роботи / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 115-119. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа