Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 64

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

3904.    Гусєв А. М. Зміни в підходах до викладання дисципліни "Основи охорони праці" з урахуванням Болонського процесу / А. М. Гусєв, І. І. Дуднікова // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -

С. 279-281.

3905.    Гушулей Й. Навчання студентів читання креслень / Й. Гушулей // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3. - С. 48-51.

3906.    Давиденко Ю. Є. Використання інформаційно-комунікативних технологій для мовної освіти / Ю. Є. Давиденко // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. -2005. - № 3. - С. 40-41.

3907.    Даньшева С. Модульные технологии в техническом вузе / С. Даньшева, М. Гуд, Ю. Журавлёв // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 3. -

С. 22-31.

3908.    Демиденко О. П. Про необхідність навчання студентів мовних факультетів комунікативної поведінки, характерної для носіїв англійської мови, з використанням відеоматеріалів / О. П. Демиденко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 144-147. -Бібліогр. в кінці ст.

3909.    Демченко О. М. Концептуальні й процесуальні основи експериментальної технології діагностування творчих самостійних робіт студентів / О. М. Демченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 17-21.

3910.    Джеджула О. М. Кількісний аналіз факторів навчання графічної грамоти у вищому навчальному закладі / О. М. Джеджула // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. -2005. - Вип. 13. - С. 94-96.

3911.    Дзядух О. Проблеми мотивації вивчення фізики в авіаційному вищому навчальному закладі / О. Дзядух, О. Бурмістров // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 267-271.

3912.    Дика Н. М. Засвоєння норм літературної мови студентами-філологами / Н. М. Дика // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 46-53. - Бібліогр. в кінці ст.

Дичковський С. І. Поглибити зміст навчального матеріалу: з практики впровадження моделі кредитно-модульної системи при викладанні дисципліни"Культурологія" у вищому технічному навчальному закладі / С. І. Дичковський // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 31-36.

3914.    Добровольська С. Концептуальні засади підготовки фахівців швейно-художнього профілю / С. Добровольська // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 11-14.

3915.    Долматова М. П. Система вправ для навчання читання іншомовних художніх текстів в аспекті формування естетичного досвіду студентів / М. П. Долматова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 112-115. - Бібліогр. в кінці ст.

3916.    Домалега І. Програмований контроль знань студентів із синтаксису / І. Домалега // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 46-48.

3917.    Донченко Е. А. Фрактальная психология : доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни / Е. А. Донченко. - Киев : Знання, 2005. - 323 с. - Зміст: Индивидуальный психофрактал. - Социетальный психофрактал.

3918.    Дорошенко Ю. Зміст, організація і проведення лабораторного практикуму з комп'ютерної графіки / Ю. Дорошенко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 1. - С. 119-134.

3919.    Драчева И. Развитие ассоциативного мышления при изучении высшей математики в технических высших учебных заведениях / И. Драчева, Т. Попова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 100-103. - Бібліогр. в кінці ст.

3920.    Дрибан В. М. Преломление в математической бесконечности законов диалектики: аспект формирования научного мировоззрения студентов / В. М. Дрибан, Г. Г. Пенина // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 19-21.

3921.    Дружиніна І. А. Роль і місце формування ідентифікаційних структур особистості в ході професійної підготовки практичних психологів / І. А. Дружиніна // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. -

С. 19-24.

3922.    Дубіна О. Методи та засоби мотивації навчальної діяльності майбутніх фахівців з програмування в умовах модульної технології навчання / О. Дубіна // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 271-277.

 

-    Бібліогр. в кінці ст.

3923.    Дубровка О. В. Інструментарій маркетингового регулювання сфери послуг вищої освіти державними органами управління / О. В. Дубровка // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005.

-    № 1. - С. 71-74.

3924.    Дудка Р. А. Викладання курсу античної історії у класичних університетах / Р. А. Дудка // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005.

-    № 1. - С. 90-92. - Бібліогр. в кінці ст.

3925.    Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський держ. ун-т, Ін-т соц. реабілітації та розвитку дитини. -Київ : ЦНЛ, 2005. - 456 с.Дробот І. Орієнтир один - формування національно зрілої, творчої особистості / І. Дробот // Пам'ять століть. - 2005. - № 2. - С. 63-68.

3926.    Душний А. І. Теоретико-методичні засади активізації творчої діяльності студентів в процесі навчання гри на музичному інструменті / А. І. Душний // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 143-148.

3927.    Дябел Л. І. Методичні рекомендації для занять по соціалізації студентів-першокурсників (для працівників вищих навчальних закладів) : методические рекомендации / Л. І. Дябел ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - 33 с.

3928.    Дядечко Л. А. Викладання української мови та культури мовлення за модульно-рейтинговою системою у вищому аграрному навчальному закладі / Л. А. Дядечко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. -С. 67-74. - Бібліогр. в кінці ст.

3929.    Дядечко Л. Інноваційні методи навчання / Л. Дядечко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 4 : 39-42.

3930.    Евсеева Е. Г. Семантический конспект по линейной алгебре / Е. Г. Евсеева // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 103-110.

3931.    Естетика : підручник для студ. гум. спец. вищ. навч. закладів / Л. Т. Левчук [та ін.] ; ред. Л. Т. Левчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Вища школа, 2005. - 431 с.

3932.    Євсєєва О. Взаємодія викладача і студента у процесі виконання творчих завдань / О. Євсєєва // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 39-41.

3933.    Єрмоленко С. Нові підходи у вивченні простого речення (вища школа) / С. Єрмоленко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 54-58.

3934.    Єршова О. Педагогічні технології у професійному навчанні : (Київське вище професійне училище технологій та дизайну) / О. Єршова // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 16-17.

3935.    Жадинский Н. В. Организация самостоятельной работы студентов на кафедре микробиологии - шаг к интеграции в европейскую систему обучения / Н. В. Жадинский, Л. З. Гриценко, В. В. Мишин // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 201-203. -Бібліогр. в кінці ст.

3936.    Жарких Ю. До дистанційної освіти в європейському розумінні ми поки що не дійшли: (Чи можна одержати вищу освіту через Інтернет / Ю. Жарких // Освіта України. - 2005. - 18 лютю, № 14. - С. 6.

Жигалина Е. Место, роль и возможности использования технологи дистанционного образования в  современном учебном процессе / Е. Жигалина// Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологіяю. - 2005. - № 4. - С. 57-65. -Бібліогр.: 5 н.

3939.    Жижко Т. А. Педагогічна система один із чинників впровадження ідеї інтенсифікації у професійній підготовці майбутніх фахівців / Т. А. Жижко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : До 170-річного ювілею / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3. - С. 144­151. - Бібліогр. в кінці ст.

3940.    Жорнова О. І. До питання формування споживача культури: методичний аспект / О. І. Жорнова // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 245-253. - Бібліогр. в кінці ст.

3941.    Жуков С. М. Історія психології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. М. Жуков, Т. В Жукова ; М-во освіти і науки України, Донецький ін-т ринку та соц. політики. - Київ : ЦНЛ, 2005. - 224 с.

3942.    Жукова І. Я. Активізація пізнавальної діяльності студентів природничих спеціальностей при вивченні дисципліни "Безпека життєдіяльності" / І. Я. Жукова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 266-270.

3943.    Жукова Т. Проблеми професійного навчання студентів-юристів в університеті / Т. Жукова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 182-184. -Бібліогр. в кінці ст.

3944.    Забранський В. Я. Модульне навчання методики математики і самостійна робота студентів / В. Я. Забранський // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 76-89. - Бібліогр. в кінці ст.

3945.    Завдання з організації та проведення пропедевтичної практики з психології (для студентів IV курсів) : методичні рекомендації / З. В. Огороднійчук, В. П. Олефір, В. І. Кротенко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекційної педаогіки та психології. - Київ : НПУ, 2005. - 27 с.

3946.    Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О. В. Скрипченко [та ін.]. - Київ : Либідь, 2005. - 464 с.

3947.    Загальна психологія : методичні рекомендації для студ. заоч. від. (спец. -"практична психологія") / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя ; укл. Г. П. Шилова. - Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. - 40 с.

3948.    Загальна психологія : семінарські заняття : методичний посібник для студ., які вивч. прак. психологію / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; укл. Г. П. Шилова. - Ніжин, 2005. - 131 с.

3949.    Загальна психологія : навчальний посібник / О. В. Скрипченко [та ін.]. - Київ : Просвіта, 2005. - 464 с.

3950.    Задорожна І. Організація самостійної роботи студентів факультетів іноземних мов з практичного курсу англійської мови / І. Задорожна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 109-113. - Бібліогр. в кінці ст.

Запровадження ВНЗ сучасних інформаційних технологій : (з досвіду Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту табізнесу) // Приватна вища школа України на шляху інновацій : монографія. -Харків, 2005. - С. 128-145.

3952.    Зарубінська І. Б. Дослідження усвідомлюваних мотивів учіння студентів / І. Б. Зарубінська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13.

 

-    С. 96-101.

3953.    Зарубінська І. Б. Експериментальне дослідження мотивів преферативного домінування у студентів у процесі вивчення іноземної мови / І. Б. Зарубінська // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 95-106. - Бібліогр. в кінці ст.

3954.    Захарова І. Є. Проблема перекладу в модульному навчанні як один з ефективних способів удосконалення курсу ІМ для студентів-економістів / І. Є. Захарова // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. -

С. 55-62.

3955.    Захарова Н. М. Шляхи подолання суперечностей в організації навчальної діяльності студентів при розробці технології викладання окремих курсів навчальних дисциплін / Н. М. Захарова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 99-102. -Бібліогр. в кінці ст.

3956.    Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2004/2005 навчальний рік : доповідь ректора ун-ту акад. АПН України, проф.

 

B.  П. Андрущенка на розширеному засіданні Вченої ради ун-ту 31 серпня 2005 року / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; укл. Р. М. Вернидуб, Л. Л. Макаренко, Г. О. Плахотнюк ; за заг. ред. В. П. Андрущенка, П. В. Дмитренка.

-    Київ : НПУ, 2005. - 157 с.

3957.    Зелінська Т. М. Амбівалентність особистості: шлях до гармонії чи душевного болю : навчальний посібник / Т. М. Зелінська ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2005. - 200 с.

3958.    Зеліско Л. І. Культурологія : словник-довідник: навчальний посібник / Л. І. Зеліско.

-    Івано-Франківськ : Плай, 2005. - 179 с.

3959.    Іванова Є. М. Комунікативна компетентність вчителя музики / Є. М. Іванова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. - С. 43-48. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа