Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 65

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

3960.    Іванова І. В. Формування культури здоров'я молоді як один із аспектів викладання "Безпеки життєдіяльності людини" у вищих навчальних закладах України / І. В. Іванова, С. П. Гвоздій, О. С. Багаєва, Г. І. Стенпковська // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

C.  275-279.

3961.    Іванова О. В. Іноземна мова як основа міжкультурної комунікації / О. В. Іванова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 240-244.

Іваха Т. С. Методичні уміння студентів-практикантів та підходи до їх оцінювання / Т. С. Іваха, О. Я. Скуратович, О. Г. Ярошенко // Наука і сучасність. Серія:Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 35­41. - Бібліогр. в кінці ст.

3963.    Іващенко О. Підготовка студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач / О. Іващенко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 51-53.

3964.    Іщенко Т. Д. Професійна підготовка дорадників та експертів-дорадників / Т. Д. Іщенко, Н. А. Демешкант // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 32-38. - Бібліогр. в кінці ст.

3965.    К вопросу о повышении качества обучения иностранных студентов с учетом специфики вузов медицинского профиля / В. И. Черний [та ін.] // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -С. 297-300. - Бібліогр. в кінці ст

3966.    Кілочицький П. Я. Основи педагогіки : курс лекцій для студ. біол. фак-ту / П. Я. Кілочицький ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Фітосоціоцентр, 2005. - 104 с.

3967.    Кірик Т. В. Попередження і корекція помилок, обумовлених фонетичною інтерференцією у тюркомовних студентів-філологів / Т. В. Кірик // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. -С. 58-63. - Бібліогр. в кінці ст.

3968.    Кічук Я. В. Правова соціалізація студентів у вищій школі / Я. В. Кічук // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. -Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 67-72. - Бібліогр. в кінці ст.

3969.    Кавєріна О. Г. Мотиваційне програмно-цільове управління як інтеграційний засіб вирішення педагогом дидактичних завдань із засвоювання студентами мовного простору в немовному вузі / О. Г. Кавєріна // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 244-249.

3970.    Кавєріна О. Г. Створення курсів навчання іноземної мови на основі інтегративного відбору дидактичного матеріалу / О. Г. Кавєріна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 73-76.

3971.    Калашнік Н. В. Педагогічні принципи тестового контролю та оцінювання знань студентів / Н. В. Калашнік // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 234-237.

3972.    Калашнік Н. В. Тестовий контроль в процесі засвоєння іншомовних знань / Н. В. Калашнік // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 142-144.

3973.    Калашнік Н. В. Тестування як метод моніторингу засвоєння іншомовних знань студентами-економістами / Н. В. Калашнік // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 26-28.Калашникова Л. О. Вправи для навчання читання німецькою мовою як другою іноземною після англійської / Л. О. Калашникова // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 31-37.

3974.    Калько В. Застосування модульно-рейтингової технології навчання під час вивчення курсу "Вступ до мовознавства" / В. Калько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 69-74. - Бібліогр. в кінці ст.

3975.    Каменєва Т. М. Дидактичні засади створення електронного підручника ділової англійської мови / Т. М. Каменєва // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. - С. 49-58. -Бібліогр. в кінці ст.

3976.    Капітанець О. М. Дидактичні засади педагогічної підготовки менеджерів у вищих технічних навчальних закладах / О. М. Капітанець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 32-34.

3977.    Каппон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс : професійний порадник / Р. Дж. Каппон. - Київ : Академія, 2005. - 158 с.

3978.    Карапузова І. В. Педагогічна підтримка студентів у процесі їх самостійної роботи / І. В. Карапузова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 111-116. - Бібліогр. в кінці ст.

3979.    Карнєв Р. Роль навчального предмету "Інформатика" у професійній підготовці спеціаліста аграрної сфери / Р. Карнєв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 96-99. - Бібліогр. в кінці ст.

3980.    Карпенко В. О. Редакторська справа: Проблеми майстерності : курс лекций. Ч. 1. Поняття фаху: Зміст, форма, нюанси: Конспект лекцій, прочитаних для студ. ін-ту журналістики / В. О. Карпенко ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ, 2005. - 162 с.

3981.    Карпюк І. Ю. Впровадження модульно-рейтингової технології в навчальний процес фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення / І. Ю. Карпюк // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. - С. 59-68. - Бібліогр. в кінці ст.

3982.    Карпюк І. Ю. Методика визначення соматичного здоров'я студентів спеціального медичного відділення / І. Ю. Карпюк // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. - С. 45-52. - Бібліогр. в кінці ст.

3983.    Карпюк І. Ю. Принципи корекції стану здоров'я та фізичної підготовленості студентів спеціальних медичних груп / І. Ю. Карпюк // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. -С. 58-67. - Бібліогр. в кінці ст.

3984.    Карташова Л. А. Формування індивідуальної траєкторії навчання як одна з основних задач управління навчальною діяльністю студента / Л. А. Карташова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 113-116. - Каткова Т. Професійне становлення фахівця економічного профілю / Т. Каткова, Г. Терещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. -С. 49-57. - Бібліогр. в кінці ст.

3985.    Катренко Л. А. Охорона праці в галузі освіти : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. А. Катренко, І. П. Пістун. - 2-ге вид., доп. - Суми : Університетська книга, 2005. - 304 с.

3986.    Кашкарьов Г. В. Підготовка магістрантів до управління навчальним закладом в умовах особистісно орієнтованої освіти / Г. В. Кашкарьов // Збірник наукових праць Бердянського  державного  педагогічного  університету  (Педагогічні  науки). -

Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 65-70.

3989.    Клещерова І. Формування творчої індивідуальності учня-диригента / І. Клещерова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 225-227.

3990.    Ключковська І. Структурування змісту інтегративного підручника з іноземних мов для студентів вищих технічних навчальних закладів як педагогічна проблема / І. Ключковська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 34-35.

3991.    Коваленко О. Досвід роботи стандартів вищого навчального закладу / О. Коваленко, В. Лобунець, А. Тарасюк // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 3. - С. 32-38.

3992.    Коваленко О. Е. Методика професійного навчання : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О. Е. Коваленко. - Харків : НУА, 2005. - 360 с.

3993.    Коваленко О. Е. Методика професійного навчання. Тестові завдання для самостійної роботи : навчальний посібник для студ. інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. академія. - Харків, 2005. - 439 с.

3994.    Коваль Т. І. Модель становлення інформаційної культури майбутніх менеджерів-економістів / Т. І. Коваль // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 52. - С. 37-51. - Бібліогр. в кінці ст.

3995.    Коваль Т. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх менеджерів з інформаційних технологій / Т. Коваль // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 247-258. - Бібліогр. в кінці ст.

3996.    Ковальчук Г. Використання тренінгових технологій при вивченні економічних дисциплін у Київському національному економічному університеті / Г. Ковальчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 203-208. - Бібліогр. в кінці ст.

3997.    Ковчина І. М. Основи соціально-правового захисту особистості : модульна програма для студ. ден. форми навчання / І. М. Ковчина ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління. - Київ : НПУ, 2005. - 44 с.

Ковчина І. М. Підготовка студентів до соціально-правового захисту особистості : навчально-методичний посібник / І. М. Ковчина ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 196 с. - Зміст: Теоретичні іметодологічні засади забезпечення у майбутнього соціального педагога правових умінь / І. М. Ковчина. Теоретичне обгрунтування соціально-правової роботи у професійній діяльності соціального педагога / І. М. Ковчина. Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності фахівців в україгському супільстві / І. М. Ковчина. Характеристика законодавчої бази соціально-правового захисту дітей та молоді в системі освіти / І. М. Ковчина. Педагогічні умови реалізації основних напрямів діяльності загальноосвітніх закладів щодо соціально-правового захисту дітей / Ірина Михайлівна Ковчина. Особливості забезпечення захисту прав дітей законодавством України / І. М. Ковчина. Роль загальноосвітньої школи у процесі забезпечення соціального захисту прав дитини / Ірина Михайлівна Ковчина. Дозвіллєва діяльність як одна з умов соціального захисту прав дітей / І. М. Ковчина. Зміст і організаційно-правові форми роботи з дітьми та молоддю шкільного віку. / І. М. Ковчина.

3999.    Кокарева А. М. Інформаційні технології у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів (на прикладі біології) / А. М. Кокарева //Педагогіка і психологія. - 2005. - № 1. - С. 13-18.

4000.    Кожевников В. М. Наступність як фактор підвищення якості освіти у вищих і загальноосвітніх навчальних закладах / В. М. Кожевников // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -

С. 229-233.

4001.    Кожемякіна Н. І. Професійна мобільність майбутніх менеджерів-аграріїв як наукова і соціально-педагогічна проблема / Н. І. Кожемякіна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. - Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 80-84. - Бібліогр. в кінці ст.

4002.    Козыренко В. П. Компьютерное тестирование на государственных экзаменах / В. П. Козыренко, В. А. Кирвас // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 130­134. - Библиогр. в конце ст.

4003.    Коляда М. Г. Модель інформаційної культури майбутнього економіста / М. Г. Коляда // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2005. - № 1. -

С. 58-64.

4004.    Кондратенко Л. О. Технологія попередження дисграфії : методический материал / Л. О. Кондратенко, О. Ю. Прищепа. - Київ : Главник, 2005. - 96 с.

4005.    Кондратенко С. Формування інформаційних умінь студентів фізико-математичного факультету під час вивчення курсу "Об'єктно-орієнтоване програмування" / С. Кондратенко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 3. - С. 34-36.

4006.   Кондратьєва О. М. Коригування знань студентів і синергетика / О. М. Кондратьєва // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 99-102.Козлов О. А. Организационніе и методические проблемі підготовки кадров информатизации образования в системе вісшего и среднего профессионального образования / О. А. Козлов // Мир психологи. - 2005. - № 1. - С. 100-103.

4007.   Конох А. П. Використання сучасних інноваційних концепцій в освітньому процесі вищих навчальних закладів професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму / А. П. Конох // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць / НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - Т. 51. - С. 28-36. - Бібліогр. в кінці ст.

4008.   Копіца О. Діалогічна взаємодія як спосіб організації інтерактивної технології навчання у вузі / О. Копіца // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 75-77. - Бібліогр. в кінці ст.

4009.   Копняк К. До питання про використання інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу "Методика навчання математики" / К. Копняк, О. Матяш // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 93-95. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа