Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 71

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

4261.    Хмель О. В. Психолого-педагогічні особливості системи дистанційного навчання / О. В. Хмель // Вісник Луганського національного педагогічного ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. - Луганськ, 2005. - № 11. - С. 181-188. - Бібліогр. :

45 н.

4263.    Хорєв І. О. Педагогічна технологія стандартизації підготовки військових фахівців у контексті вимог Болонського процесу / І. О. Хорєв // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 75-83. - Бібліогр. в кінці ст.

4264.    Христтіанов О. М. Методичні аспекти створення й використання комп'ютерних мультимедійних презентацій у навчальному процесі вищої школи / О. М. Христтіанов // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. -С. 31-39.

4265.    Цінності, соціальні цінності, ціннісні орієнтації: Діагностичні методики : Методичні рекомендації. - Одеса, 2005. - 64 с.

4266.    Цехмістрова Г. С. Управління в освіті та педагогічна діагностика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г. С. Цехмістрова, Н. А. Фоменко ; М-во освіти і науки України. - Київ : Слово, 2005. - Зміст: Державне управлінн вищою освітою. -Організація управління освітнім закладом. - Управління вищим навчальним закладом. - Організація управління педагогічним процесом. - Стандарти туристської освіти (Автор Фоменко Н. А.) - Педагогічна діагностика та моніторинг якості освіти. - Ліцензування та акредитація вищих навчальних закладів. - Анкета "Викладач очима студента". - Анкета по оцінці викладача. - Програма фронтальної перевірки роботи викладача. - Примірна схема відвіданого заняття / Самооцінка діяльності викладача. - Положення про Державний вищий навчальний заклад.

4267.    Цина А. Типи дидактичної взаємодії викладача і студентів у процесі навчання / А. Цина // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 7 (46). - С. 268-276. - Бібліогр. в кінці ст.

4268.    Цитович О. Методика викладання маркетингу у вищих навчальних закладах України / О. Цитович // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 116-119. - Бібліогр. в кінці ст.

4269.    Чабаненко В. П. Комплексний підхід до організації навчання на кафедрах військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів / В. П. Чабаненко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 69-71.

4270.   347Чайковський М. Є. Обгрунтування комплексної програми соціально-педагогічної реабілітації студентів з особливими потребами / М. Є. Чайковський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. -

С. 98-101.

4271.   Чекаль Г. С. Зворотний зв'язок як засіб управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у комп'ютерних вправах з іноземних мов / Г. С. Чекаль, Т. І. Коваль // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 28-31.

4272.   Чередніченко Г. Методи та прийоми розвитку творчих здібностей студентів у процесі вивчення іноземної мови / Г. Чередніченко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. -С. 159-166. - Бібліогр. в кінці ст.

4273.   Черних В. П. Ціннісні орієнтації студентської молоді в умовах переходу до ринкової економіки / В. П. Черних, Л. Г. Кайдалова, Н. В. Шевченко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 139-143. - Бібліогр. в кінці ст.

4274.   Чуйко Г. П. Формування системи оцінювання знань студентів вузів у відповідності з Болонською угодою / Г. П. Чуйко, С. А. Бабічев, В. В. Івченко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

С. 379-383.

4275.   Шапран О. Кредитно-модульна система як сучасна інноваційна технологія підготовки фахівців у контексті Булонської декларації / О. Шапран // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди.Спецвипуск: Педагогіка. Вища освіта і Болонський процес : матеріали Всеукр. конф., секція 2. - С. 356-361.

4276.   Шаповал О. А. Створення позитивної мотивації в курсантів вищих військових навчальних закладів при викладанні економічних дисциплін / О. А. Шаповал // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 75-78.

4277.   Шапран О. І. Основні тенденції розвитку інноваційних освітніх процесів у практиці сучасної вищої школи / О. І. Шапран // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 186-197. - Бібліогр. в кінці ст.

4278.   Шаргун Т. О. Інноваційні підходи до навчання спеціальних дисциплін у підготовці фахівців залізничного транспорту / Т. О. Шаргун // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 153-157. -Бібліогр. в кінці ст.

4279.   Шашенко C. Ю. Проблема соціального становлення студентської молоді: теоретичний аспект / C. Ю. Шашенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 203-209. -Бібліогр. в кінці ст.

4280.   Шевніна Л. Є. Використання термінологічного словника-мінімуму в навчальному процесі в немовному вузі / Л. Є. Шевніна // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 383-389.Шевнюк О. Л. Підготовка фахівців з візуальних мистецтв в системі університетської освіти / О. Л. Шевнюк // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 4 (14). - С. 200-203. - Бібліогр. в кінці ст.

4281.   Шевченко С. І. Інформаційні технології навчання ознайомлювального читання студентів / С. І. Шевченко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 1. - С. 111-114. - Бібліогр. в кінці ст.

4282.   Шевченко О. Т. Психологія кризових станів: Уроки життя крізь призму страждань : навчальний посібник для вищ. мед. навч. закл. I-II рівнів акредитації / О.Т. Шевченко. - Київ : Здоров'я, 2005. - 120 с.

4283.   Шевчук В. Структурно-функціональна модель формування загальнотехнічних знань у курсантів-прикордонників інженерних спеціальностей / В. Шевчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 48-51

4284.   Шелакін В. І. Циклограма навчального року : методический материал. Ч. 1 / В. І. Шелакін. - 2-ге вид. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. - 128 с.

4285.   Шенгерій Л. М. Інтенсифікація навчання дисципліни "Математичне програмування" / Л. М. Шенгерій // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 51-54. - Библиогр. в конце ст.

4286.   Шипшина К. Дослідження адаптації до професійної діяльності випускників-психологів / К. Шипшина // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р.: У 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 199-202

4287.   Шишкіна О. О. Інноваційний підхід до організації викладання хімічних дисциплін у вищій педагогічній школі / О.О. Шишкіна // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 3. - С. 57-61. -Бібліогр. в кінці ст. - Автор рассматривает структуру и основные обучающие элементы модуля, новые методические приемы преподавания. Приводит результаты педагогического эксперимента, которые подтверждают эффективность использования элементов модульного обучения в курсе общей химии, в частности в период изучения строения вещества.

4288.   Шмалєй С. Використання модульно-рейтингової технології при вивченні інтегрованого курсу "Краєзнавство" / С. Шмалєй // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 369-373. - Бібліогр. в кінці ст.

4289.   Шмирова О. В. Проблеми навчання іноземній мові майбутніх менеджерів-аграріїв з використанням аудіовізуальних засобів навчання / О. В. Шмирова // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. -С. 163-167. - Бібліогр. в кінці ст.

4290.   Шовковий В. М. Основні напрямки організації самостійної роботи з давньогрецької мови на етапі навчання морфології / В. М. Шовковий // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. -С. 158-163. - Шувалов В. О. Першій рік використання ECTS / В. О. Шувалов, Л. М. Шувалова // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 301-303. - Бібліогр. в кінці ст

4291.   Щербініна О. М. До питання стильової техніки музиканта-виконавця / О. М. Щербініна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 101-104. - Бібліогр. в кінці ст.

4292.   Щериця Т. В. Професійна спрямованість викладання курсу "Основи теорії музики" для хореографів / Т. В. Щериця // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 208-212. - Бібліогр. в кінці ст.

4293.   Щотка О. П. Методи вікової та педагогічної психології : психологічний практикум : навчально-методичний посібник / О. П. Щотка ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 151 с.

4294.   Юкало В. Структура спеціальної мови і професійного спілкування / В. Юкало // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 12. -

С. 43-47.

4297.   Юник Д. Г. Емоційна оцінка результативності діяльності як регулятор надійності гри музикантів-інструменталістів / Д. Г. Юник // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 52. -С. 110-122. - Бібліогр. в кінці ст.

4298.   Юрченко Н. Н. Организация учебно-поисковой работы студентов в процессе изучения методики преподавания русского языка в начальных классах / Н. Н. Юрченко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 131-135. - Бібліогр. в кінці ст.

4299.   Яворська С. Далеке - зблизька: розвиток методів навчання : (20-30-ті роки ХХ ст.) / С. Яворська // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 5. - С. 71-78.

4300.   Ягупець Ю. І. Удосконалення підготовки студентів до використання технічних засобів навчання / Ю. І. Ягупець // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. -Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 303-307.

4301.   Януш Я. Роль української мови у вихованні студентів / Я. Януш // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 4. - С. 37-39.

4302.   Янчук Н. Реалізація функціонально-комунікативного підходу до вивчення лексики сучасної української літературної мови / Н. Янчук // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 31-36.

4303.   Яременко О. О. Введення соціально-рекреативного контексту в екологічну педагогічну ситуацію як один з шляхів розвитку творчих якостей молоді / О. О. Яременко // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 166-173. - Бібліогр. в кінці ст.

4304.   Ярослав Н. С. Пізнавальна діяльність особистості : навчально-методичний посібник / Н. С. Ярослав, В. С. Король ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. -Ніжин, 2005. - 117 с.Ясененко В. М. Організаційно-педагогічні умови підвищення якості підготовки фахівців військової логістики у вищій військовій школі / В. М. Ясененко // Україна -суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -

С. 221-225.

4306.   Яцюк С. Особливості формування системи знань про інформаційні технології студентів медико-технічного профілю / С. Яцюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 121-125. - Бібліогр. в кінці ст.

4307.   Яшанов С. М. Інтенсифікація в використанні комп'ютерно-орієнтованих засобів професійної підготовки майбутніх фахівців / С. М. Яшанов // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 212-216. - Бібліогр. в кінці ст.

4308.   Ященко Е. Механізм інтерактивного педагогічного впливу в економічному вузі / Е. Ященко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. -С. 40-45. - Бібліогр. в кінці ст.

4309.   Ґуральник Н. П. Науковий статус методики в сучасній педагогічній парадигмі фортепіанної школи / Н. П. Ґуральник // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. - С. 3-12. -Бібліогр. в кінці ст.

Див.: 3684, 3561, 3509, 3527, 3541, 3566, 3584, 3592, 3598, 3624, 3650, 3653, 3665, 3676, 3684, 3701, 3741, 4311, 4358, 4359, 5452, 5462, 5491, 5528, 5533, 5793, 5755,

5770.

 

 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

4310.    Бєлова Л. О. Про роль виховної роботи у створенні нової моделі випускника ВНЗ / Л. О. Бєлова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 33-43. - Библиогр. в конце ст.

4311.    Балашова С. Навчально-рольова гра у формуванні дослідницьких умінь студентів / С. Балашова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. -

С. 52-56.

4312.    Глухова А. Г. Педагогічні умови формування екологічної культури студентів / А. Г. Глухова, О. І. Шкворець // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 244-248.

4313.    Гнатенко С. А. Вплив мови на виховання громадянськості студентів: проблеми, перспективи, функції / С. А. Гнатенко, Л. В. Чернявська // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 123-127. - Бібліогр. в кінці ст.

Дудорова Л. Ю. Організаційно-педагогічні умови формування здорового способу життя студентів в процесі фізичного виховання / Л. Ю. Дудорова // Наукові запискиВінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 132-135.

4315.    Дяченко Н. В. Ідеї В. О. Сухомлинського та виховання особистості у вищій школі / Н. В. Дяченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 6 (45). - С. 285-290. - Бібліогр. в кінці ст.

4316.    Зорій Я. Модель військово-патріотичного виховання студентів цивільних вищих навчальних закладів / Я. Зорій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 2. - С. 49-54. - Бібліогр. в кінці ст.

4317.    Кінчук Я. В. Правова соціалізація студентів у вищій школі / Я. В. Кінчук // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. - Вип. 19. - С. 67-72.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа