Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 76

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

4528.    Іванова К. В. Аналіз розробки програми підготовки вчителя початкової школи як важлива умова організації національної школи за Б. Д. Грінченком в контексті сучасності / К. В. Іванова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 102-106. -Бібліогр. в кінці ст.

4529.    Іванова Л. І. Основні дефініції щодо професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури / Л. І. Іванова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 51. - С. 18-28. - Бібліогр. в кінці ст.

4530.    Іванова С. В. Інтеграційні процеси в системі підготовки вчителів математики / С. В. Іванова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 48-51.

4531.    Іванова І. Дослідження рівня гендерної освіченості студентів закладів педагогічної освіти / І. Іванова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 68-72. - Бібліогр. в кінці ст.

4532.    Іванчук А. Формування винахідницької потреби в майбутніх учителів трудового навчання / А. Іванчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 85-91.

4533.    Івлієва О. Роль математичних дисциплін у формуванні професійної готовності майбутніх вчителів економіки / О. Івлієва // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 255-259.

4534.    Ігнатуша А. Л. Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах педагогічного коледжу / А. Л. Ігнатуша // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 3. - С. 70-72.

4535.    Імбер В. І. Роль сучасних засобів навчання у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів / В. І. Імбер // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 20-23.

4536.    Імбер В. Підготовка майбутніх учителів з використанням засобів мультимедіа / В. Імбер // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 104-106. -Бібліогр. в кінці ст.

4537.    Кіт Г. Г. Наукове дослідництво в системі принципів наукової організації праці вчителя / Г. Г. Кіт // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 27-29.

4538.   Кадемія М. Ю. Педагогічний менеджмент - новий напрям підготовки у ВНЗ / М. Ю. Кадемія // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 79-81.Калініченко О. І. Модульно-рейтинговий підхід до курсу "Основи педагогічної майстерності" / О. І. Калініченко, І. В. Калініченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ,

2005. - Вип. 2. - С. 130-134.

4540.   Каліш В. А. Формування педагогічної майстерності майбуніх учителів-філологів у процесі самостійної роботи / В. А. Каліш // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед.науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 132-135.

4541.   Карабін О. Інформаційна культура студентів в контексті модернізації педагогічної освіти / О. Карабін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 34-39.

 

-    Бібліогр. в кінці ст.

4542.   Кардаш Н. Вплив ігрових методів навчання на формування творчої особистості майбутніх менеджерів / Н. Кардаш // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 116-119. - Бібліогр. в кінці ст.

4543.   Києнко-Ромаюк Л. А. Проблеми майстерності, творчості, професіоналізму педагогічних кадрів при формуванні активної громадянської позиції у дітей та молоді засобом розвитку критичного мислення / Л. А. Києнко-Ромаюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 236-239.

4544.   Клочак К. Дидактичні принципи та роль інтеграції у підготовці "вчителя 21 століття" / К. Клочак // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 259-263.

4545.   Князян М. О. Науково-методологічні засади підготовки вчителя-дослідника у контексті Болонського процесу / М. О. Князян // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 29-33.

4546.   Коберник Г. І. Формування у студентів готовності до впровадження інноваційних педагогічних технологій / Г. І. Коберник // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 135-140. - Бібліогр. в кінці ст.

4547.   Коберник О. М. Проектна діяльність - основа розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів трудового навчання / О. М. Коберник // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова.

-    Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 68-78. - Бібліогр. в кінці ст.

4548.   Коваленко Є. І. Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх учителів / Є. І. Коваленко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 157-159. -Бібліогр. в кінці ст.

4549.   Коваленко Є. І. Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх учителів / Є. І. Коваленко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування

374інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 86-88.

4550.   Коваленко І. Г. Діагностика професійно-особистісних якостей майбутніх вчителів музики - хормейстерів / І. Г. Коваленко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 158-162. -Бібліогр. в кінці ст.

4551.   Коваленко Н. В. Динаміка змін у професійних інтересах, мотивах і життєвих планах студентів педагогічного вузу / Н. В. Коваленко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 84-86.

4552.   Коваль Л. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи / Л. В. Коваль // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 282-287.

4553.   Коваль Л. Технологічні карти у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи / Л. Коваль // Початкова школа : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5. - С. 37-42.

4554.   Коваль Л. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до моделювання уроків за різними навчальними технологіями. / Л. Коваль // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 11. - С. 22-26.

4555.   Ковальчук В. Ю. Практико-орієнтований підхід у підготовці майбутнього вчителя / В. Ю. Ковальчук // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. - Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 77-80. -Бібліогр. в кінці ст.

4556.   Ковчина І. М. Особливості підготовки соціального педагога до професійної соціально-правової діяльності / І. М. Ковчина // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. -С. 3-13. - Бібліогр. в кінці ст.

4557.   Ковчина І. М. Суть підготовки соціального педагога до соціально-правової діяльності / І. М. Ковчина // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 3-12.

4558.   Кожевнікова Л. В. Музично-просвітницької діяльності як складова формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики / Л. В. Кожевнікова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 101-107.

4559.   Козіна Ж. Л. Стимуляція самостійної творчої і наукової праці студентів як один з основних елементів побудови навчального процесу по кредитно-модульній системі / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 10-13.

Козир Алла. Професійна майстерність вчителя музики: структура та зміст / А. Козир   // Наукові   записки   Тернопільського   національного педагогічногоуніверситету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 1. - С. 28-35. - Библиогр. в конце ст.

4561.   Колбіна Л. А. Сформованість соціально-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів / Л. А. Колбіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 140-145. - Бібліогр. в кінці ст.

4562.   Коломієць В. О. Професійне спілкування вчителів іноземної мови за допомогою Інтернету / В. О. Коломієць // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 36-39.

4563.   Коляда М. Моделювання комунікативної складової педагогічної взаємодії між викладачем і студентами / М. Коляда, Т. Шевчук // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 263-267.

4564.   Комар О. А. Інтерактивні технології у підготовці вчителя початкових класів / О. А. Комар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -С. 155-159.

4565.   Комарова І. І. Контекстний підхід до вивчання інозмної мови у вищому педагогічному навчальбному закладі / І. І. Комарова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 23-25.

4566.   Концепція педагогічної освіти : [Школа і педагогіка в незалежній українській державі] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання,

2005. - С. 658-670.

4567.   Корець М. Інтегрований курс з технічної творчості у професійній підготовці майбутніх учителів / М. Корець // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. -№ 2. - С. 47-50.

4568.   Корнєв Р. С. Підвищення рівня інформаційної культури викладача вищого аграрного закладу освіти / Р. С. Корнєв // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. -С. 85-89. - Бібліогр. в кінці ст.

4569.   Король Л. Сучасні концептуальні підходи до поняття "педагогічна майстерність учителя" / Л. Король // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 281-285. - Бібліогр. в кінці ст.

4570.   Костін Я. Модель дистанційної підготовки учителя-дослідника до використання інноваційних програмово-методичних засобів у навчальному процесі / Я. Костін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 48-53. - Бібліогр. в кінці ст.

4571.   Костенко Р. В. Історичне мислення та історична свідомість як засоби формування соціальних цінностей майбутніх вчителів історії / Р. В. Костенко // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. -С. 84-88. - Костюченко К. Вплив ідей постмодерну на формування раціонально-критичного світогляду майбутнього вчителя / К. Костюченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 286-290. - Бібліогр. в кінці ст.

4572.   Коханко О. Г. Навчання студентів проектуванню уроку в початковій школі на засадах матрично-модульної технології / О. Г. Коханко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 145-152. - Бібліогр. в кінці ст.

4573.   Кравець Л. Діагностика готовності майбутніх педагогів до самоаналізу професійної діяльності / Л. Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 60-63. - Бібліогр. в кінці ст.

4574.   Красюк Л. Моніторинг професійного розвитку майбутніх учителів початкової школи / Л. Красюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. -С. 27-29. - Бібліогр. в кінці ст.

4575.   Кремешна Т. І. Рефлексія як умова формування самоефективності майбутніх педагогів / Т. І. Кремешна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. - Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. -С. 84-87. - Бібліогр. в кінці ст.

4576.   Кривець С. В. Пошук інформації як джерело формування інформаційної культури майбутнього вчителя / С. В. Кривець // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 130-132. - Бібліогр. в кінці ст.

4577.   Кривошеєва О. І. Експериментальна перевірка критеріальних показників сформованості професійної етики майстрів виробничого навчання / О. І. Кривошеєва // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 89-93. - Бібліогр. в кінці ст.

4578.   Кривошея Т. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку образного мислення молодших школярів / Т. М. Кривошея // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 33-35.

4579.   Крижко Василь Васильович. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою : підручник для студ. пед. ун-тів / В. В. Крижко ; М-во освіти і науки України. - Київ : Освіта України, 2005. - 440 с.

4580.   Криловець М. Інноваційні підходи реформування еколого-краєзнавчої підготовки вчителів географії / М. Криловець // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 290-294.

4581.   Криловець М. Г. Полікультурне виховання майбутніх учителів географії / М. Г. Криловець // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 123­125. - Кудусова А. Ш. Формирование гуманистической направленности будущих учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовки / А. Ш. Кудусова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -

С. 162-165/

4584.   Кузнецова Г. Формування системи професійно-педагогічних знань у майбутніх учителів-словесників : Вивчення байки в 6 класі / Г. Кузнецова // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа