Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 80

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

Сум І. Підготовленість вчителя початкових класів до антинаркогенного виховання школярів   / І. Сум // Наукові записки Тернопільського державного педагогічногоуніверситету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. -С. 175-180.

4747.   Суховірський О. В. Інформатична підготовка вчителя початкової школи / О. В. Суховірський, Ю. О. Дорошенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 101-106.

4748.   Сущенко А. В. Проблема професійно-педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до роботи в умовах полікультурного середовища / А. В. Сущенко.

4749.   Тарасенко Г. С. Художньо-творча діяльність майбутніх педагогів як засіб проектування професійних позицій / Г. С. Тарасенко // Наукові запичски Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 63-66.

4750.   Тарасюк Л. Педагогічна діагностика підготовки майбутніх вчителів обслуговуючої праці з ручного в'язання та макраме / Л. Тарасюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 64-68. - Бібліогр. в кінці ст.

4751.   Тархан Л. З. Деякі аспекти проектування дидактичної компетентності інженера-педагога / Л. З. Тархан // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 358-363.

4752.   Тархова Л. А. Рівні сформованості мотиваційного компонента пізнавальної самостійності студентів-філологів 2 і 5 курсів / Л. А. Тархова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 200-203/

4753.   Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : типова навчальна програма для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. "Дошкільне виховання" (освітньо-кваліфікац. рівень "бакалавр") / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; укл. О. Л. Богініч. - Київ : Освіта України, 2005. - 24 с.

4754.   Теорія і технологія валеологічної освіти дітей дошкільного віку : типова навчальна програма для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. "Дошкільне виховання" (освітньо-кваліфікац. рівень "бакалавр") / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; укл. О. Л. Богініч. - Київ : Освіта України, 2005. - 24 с.

4755.   Теоретичні проблеми загальної психології та їх висвітлення на семінарських заняттях : для студ. пед. спец. / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; за заг. ред. О. П. Щотки. - Ніжин, 2005. - 61 с.

4756.   Терехова В. А. Формування у майбутніх учителів умінь і навичок групової навчально-пізнавальної діяльності на заняттях зі шкільного курсу української мови / В. А. Терехова // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 110-115.

4757.   Тимко Ю. Г. Методичні вимоги до організації професійної підготовки майбутнього вчителя математики / Ю. Г. Тимко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. -Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 69-72.Тимошко Г. М. Підготовка магістрантів до управління якістю освіти загальноосвітньої школи / Г. М. Тимошко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 125-129. - Бібліогр. в кінці ст.

4758.   Титаренко В. П. В. О. Сухомлинський і проблеми художньо-естетичної освіти майбутніх учителів / В. П. Титаренко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 116-123. - Бібліогр. в кінці ст.

4759.   Титаренко В. Художньо-естетичне виховання майбутніх учителів / В. Титаренко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 6. - С. 45-46.

4760.   Тищенко Тетяна. Особливості самостійної роботи студентів педагогічного навчального закладу / Т. Тищенко, Л. Страшко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 276-282. - Бібліогр. в кінці ст.

4761.   Ткач М. М. Становлення художнього світовідношення музикантів-педагогів: психолого-педагогічний аспект / М. М. Ткач // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 53-57.

4762.   Ткаченко Н. М. Теоретичні аспекти підготовки викладача вищої школи до інноваційної діяльності / Н. М. Ткаченко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 69-72.

4763.   Ткаченко Т. В. Основи формування професійно-педагогічної культури вчителя музики й співу : навчально-методичний посібник / Т. В. Ткаченко ; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2005. - 237 с.

4764.   Ткачук О. В. Проблеми формування професійної здатності майбутнього учителя образотворчого мистецтва до художнього навчання школярів / О. В. Ткачук // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 367-372.

4765.   Ткачук О. М. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до роботи з обдарованими учнями в умовах реформування освітньої системи / О. М. Ткачук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. -С. 223-227. - Бібліогр. в кінці ст.

4766.   Третяк В. І. Пізнання вокальної спадщини як аспект формування особистості майбутнього вчителя / В. І. Третяк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 52-53.

4767.   Троїцька Т. С. Методологічні експлікації готовності майбутнього педагога до управління особистісно орієнтованою освітою / Т. С. Троїцька // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 60-65.

Трубачова С. Е. Підготовка вчителів біології: шляхи оптимізації / С. Е. Трубачова, О. В. Євсєєва // Наукові записки Ніжинського державного університету іменіМ. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 126-129. - Бібліогр. в кінці ст.

4770.    Турчинова Г. В. Навчання монологічного та діалогічного мовлення студентів педагогічних професійно-лінгвістичних спеціальностей / Г. В. Турчинова // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 43-47.

4771.    Турчинова Г. В. Формування професійних умінь викладання біології англійською мовою / Г. В. Турчинова // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 156-165. - Бібліогр. в кінці ст.

4772.    Турянська О. Ф. Що треба знати майбутньому вчителю, якщо його орієнтир -особистість? / О. Ф. Турянська // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. -2005. - № 4. - С. 111-118.

4773.    Тутова О. В. Научно-методическая подготовка будущего учителя математики к использованию ИКТ / О. В. Тутова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. -Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 87-92.

4774.    Уварова А. М. Дидактична модель і технологія навчання майстерної педагогічної розповіді / А. М. Уварова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -

С. 203-206.

4775.    Уварова Ю. В. Особистісні детермінанти стильових особливостей педагогічного спілкування майбутніх педагогів / Ю. В. Уварова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-літнього ювілею. Серія 12. Психологія / М-во освіти і

науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (27). -С. 199-205.

4776.    Урум Н. С. Підготовка майбутнього вчителя до забезпечення здорового способу життя молодших школярів / Н. С. Урум // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 173-180. - Бібліогр. в кінці ст.

4777.    Усеінова Л. Ю. Формування виробничих умінь і навичок у майбутніх інженерів-педагогів / Л. Ю. Усеінова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 372-375.

4778.    Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. освіти / М. М. Фіцула. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. - 168 с. - Зміст: Педагогічна діяльність і особистість педагога. - Загальноосвітній навчальний заклад як основне місце професійної діяльності майбутнього вчителя. - Зміст і організація навчального процесу у вищому навчальному педагогічному навчальному закладі. - Педагогічна практика студентів і педагогічне спілкування. - Самостійна робота студентів у системі підготовки до педагогічної діяльності. - Система освіти в Україні.

4779.   Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник для студ. вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. - 232 с.Федоришин В. І. Єдність емоційного, технічного та логічного у музично-виконавській діяльності майбутнього вчителя музики / В. І. Федоришин // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 55-59. - Бібліогр. в кінці ст.

4780.   Федорова О. В. Інформаційно-комунікаційні технології в удосконаленні професійної підготовки вчителя трудового навчання / О. В. Федорова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. -Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 115-117. - Бібліогр. в кінці ст.

4781.   Федорович Л. А. Проблеми і перспективи підготовки фахівців дошкільної корекційної освіти / Л. А. Федорович // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 151-158.

4782.   Федорчук В. В. Інноваційні підходи до формування професійної компетентності вчителя початковї школи / В. В. Федорчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 227-233. - Бібліогр. в кінці ст.

4783.   Федорчук В. В. Інтерактивні технології як засіб розвитку навичок діалогічної взаємодії у майбутніх педагогів / В. В. Федорчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 206-209.

4784.   Флоненко М. М. Еколого-виховний потенціал вчителя як запорука його професіоналізму / М. М. Флоненко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 57-59.

4785.   Франчук Тетяна. Базові компетенції як основа формування особистісно орієнтованої концепції майбутньої професійної діяльності педагога / Т. Франчук, А. Трофименко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 63-68. - Бібліогр. в кінці ст.

4786.   Фрицюк В. А. Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя музики до розвитку креативності учнів / В. А. Фрицюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 153-155.

4787.   Фрицюк В. А. Проблема творчої мотивації у формуванні креативності майбутнього вчителя / В. А. Фрицюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

- Вип. 12. - С. 53-56.

Фурсикова Т. Сучасні технології вивчення основ комп'ютерних систем майбутніми вчителями образотворчого мистецтва / Т. Фурсикова // Наукові записки.Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 352-357. -Бібліогр. в кінці ст.

4790.    Халін В. Місце художнього сприймання твору у професійній підготовці вчителя літератури середньої школи / В. Халін // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 39-42.

4791.    Харламенко В. Критерії профорієнтаційної підготовленості майбутнього вчителя трудового навчання / В. Харламенко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 2. - С. 20, 37-38.

4792.    Хижна О. П. Методологічний аспект професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкової школи / О. П. Хижна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 233-240. - Бібліогр. в кінці ст.

4793.    Хоменко З. В. Диригентське виконавство як складова художньо-творчої діяльності музиканта-педагога / З. В. Хоменко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 21-23. - Бібліогр. в кінці ст.

4794.    Хомич Л. О. Цілісність змісту психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів / Л. О. Хомич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 241-246. -Бібліогр. в кінці ст.

4795.    Хоружа Л. Проектна культура вчителя: етичний компонент / Л. Хоружа // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 11-15.

4796.    Цінько Світлана. Роль ТЗН і комп'ютерних технологій у розвитку професійно-творчого потенціалу майбутніх учителів-словесників / С. Цінько, О. Рябцев // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 1. - С. 40-42.

4797.    Царенко Олена. Проблема формування гуманістично спрямованого вчителя / О. Царенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -

Вип. 60, Ч. 1. - С. 299-304.

4798.    Цепова І. В. Розвиток методичної компетенції майбутнього вчителя засобами творчих завдань з методики викладання рідної мови / І. В. Цепова // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -

С. 209-212.

4799.    Цепова І. Система вправ для робочого зошита як засіб формування методичної компетенції майбутніх учителів / І. Цепова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 357-362. - Бібліогр. в кінці ст.

4800.  Чекарамит Л. В. Совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей на основе применения педагогических технологий / Л. В. Чекарамит // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 38-42.Черв'якова Н. І. Удосконалення змісту професійно-педагогічної підготовки вчителя початкових класів : (досвід контент-аналізу) / Н. І. Черв'якова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 251-258. - Бібліогр. в кінці ст.

4801.  Чередник Т. Формування професійної свідомості як фактор професійного становлення майбутнього вчителя літератури / Т. Чередник // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 99-101. - Бібліогр. в кінці ст.

4802.  Чибітько М. Професійне самовизначення майбутнього вчителя / М. Чибітько // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 1. -С. 135-140.

4803.  Чобітько М. Г. Особистісно орієнтоване професійне навчання: зміст і структура / М. Г. Чобітько // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 3. - С. 48-56. - Бібліогр. в кінці ст. -Сформировать не просто квалифицированного учителя, а творческую личность, по мнению автора, можно, если педагогический процесс в вузе создает студентам условия для самореализации, самовоспитания и саморазвития, то есть если содержание и структура профессионального образования будут личностно ориентированными.

4804.  Чорномаз О. В. Підготовка майбутнього вчителя фізики засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій / О. В. Чорномаз // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 71-75.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа