Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 85

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

5019.    Жеребна М. С. Степан Сірополко як дослідник українського вчителя та шкільництва на західно-українських землях (кінець 18 - перша половина 19 ст.) / М. С. Жеребна // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 68-72.

5020.    Журба М. А. Етнополітика більшовицького режиму та проблеми народної освіти в Криму (20-30 рр. ХХ ст.) : историческая литература / М. А. Журба, Г. М. Кондратюк. - Київ : Леся, 2005. - 198 с. - Зміст: Проблема етнополітики та кримське шкільництво в історіографії. Огляд джерел. - Етнополітика компартцйно-радянської влади та проблеми народної освіти в Кримській АРСР упродовж міжвоєнної доби. - Організація педагогічного процесу в національних школах Криму в 20-30-х роках. - Професійна освіта в Криму.

5021.    Заболотська О. О. Проблема індивідуальності у педагогічній антропології В. О. Сухомлинського / О. О. Заболотська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 306-312. - Бібліогр. в кінці ст.

5022.    Заболоцька Л. А. Острозька академія - перший осередок особистісно орієнтованої педагогіки в Україні / Л. А. Заболоцька // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ,

2005. № 4. - С. 53-60.

5024.    Завалко К. В. Становлення української скрипкової школи: історичний аспект / К. В. Завалко // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 215-224. - Бібліогр. в кінці ст.

5025.    Зайченко Н. І. Персоналія О. О. Потебні як предмет історико-педагогічного аналізу / Н. І. Зайченко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 193-201.

5026.    Зайченко Н. Принципи педагогіки О. О. Потебні / Н. Зайченко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 47-51.

5027.    Залізняк А. М. Історико-педагогічні аспекти професіоналізму вчителя-вихователя / А. М. Залізняк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 72-75.

5028.   Заліток Л. М. Книжка як засіб виховання відповідальності молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. М. Заліток // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 258-263. - Затонський В. П. Устранить недостатки в школе: [Освітньо-педагогічні перетворення в УРСР] / В. П. Затонський // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 422-424.

5029.   Зубалій М. Д. Класифікація форм військово-патріотичного виховання учнів у творчості В. О. Сухомлинського / М. Д. Зубалій // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 260-267. - Бібліогр. в кінці ст.

5030.   "Изборник" Святослава : [Освіта і зародження педагогічної думки в Київській Русі] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. -

С. 33-35.

5032.   Ігнатенко Н. В. Олександр Іванович Стронін - наставник Михайла Драгоманова / Н. В. Ігнатенко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 201-207.

5033.   Ісайкіна О. Роль бібліотечних установ в обслуговуванні міського населення у перші повоєнні роки (1945-1955 pp.) / О. Ісайкіна // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 5. - С. 146-149.

5034.   Історична довідка про утиснення української мови і школи у 17 і 18 ст. : [Освіта і педагогічна думка в Козацько-Гетьманській республіці] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 85-86.

5035.   Історична довідка про утиснення української мови і школи у 19 ст. : [Школа і педагогічна творчість українських просвітителів другої половини 19 ст.] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 267.

5036.   Кільова Г. Є. Ф. фон Брадке і створення Київського учбового округу / Г. Кільова // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 40-44.

5037.   Кільова Г. О. Укази імператора та циркуляри міністра народної освіти як джерело з історії Київського учбового округу в період 1833-1834 рр. : (за матеріалами "Журнала министерства народного просвещения") / Г. О. Кільова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 41-50. - Бібліогр. в кінці ст.

5038.   Калініченко Н. А. Сучасники Василя Сухомлинського / Н. А. Калініченко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 207-211.

5039.   Каргапольцева М. А. Сухомлинский и Монтессори: параллели педагогики ответственности / С. М. Каргапольцев // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 156-162. - Бібліогр. в кінці ст.

5040.   Квітковська Н. В. В. О. Сухомлинський про виховання відповідальності у підлітків / Н. В. Квітковська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 274-278. - Бібліогр. в кінці ст.

5041.    Київський національний університет імені Тараса Шевченка : незабутні постаті / упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; редкол. В. В. Скопенко [та ін.]. - К. :Світ успіху, 2005. - 463 с.Киричок І. І. Тимчасові педагогічні курси у підготовці вчителів Чернігівщини кінця 19 - початку 20 століття / І. І. Киричок // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 78-82.

5042.    Ковальчук В. Ю. Професійна підготовка вчителя в системі вітчизняної освіти: історія і сутність / В. Ю. Ковальчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 67-71.

5043.    Ковтун Г. О. Labore et zelo - працею та натхненням : (Історія Ніжинського державного університету імені М. Гоголя) / Г. О. Ковтун // Университеты : Наука и просвещение. - 2005. - № 3. - С. 58-61.

5044.    Кожуховська А. Проблеми національного виховання в творчій спадщині О. П. Довженка / А. Кожуховська // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 79-81.

5045.    Козаковцева Л. В. П. Юркевич: сторінки педагогічної діяльності / Л. В. Козаковцева // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 122-129. - Бібліогр. в кінці ст.

5046.    Коляда І. Роль педагогічної преси в боротьбі за українську мову на початку 20 століття / І. Коляда // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту,

2005. - Т. 5. - С. 164-167.

5048.    Кондратенко Г. М. Гуманістичні основи навчально-виховного процесу в творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Г. М. Кондратенко, О. В. Рідкоус // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

Вип. 40. - С. 212-217.

5049.    Корниенко В. Н. Возникновение и развитие практики благотворительности в образовании: к истории проблемы / В. Н. Корниенко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. -Т. 11. - С. 142-153. - Библиогр. в конце ст.

5050.    Косарєва Н. І. Формування почуття совісті як важливої риси громадянина-гуманіста у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Н. І. Косарєва // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 10-17. - Бібліогр. в кінці ст.

5051.    Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості : [Радянська школа і педагогіка у другій половині 20 ст.] / Г. С. Костюк // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 482-494.

5052.    Коцюбинський М. М. Школьное дело : [Школа і педагогічна творчість українських просвітителів другої половини 19 ст.] / М. М. Коцюбинський // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 321-324.Кочубей Т. Д. Г. С. Сковорода і В. О.Сухомлинський: два погляди на проблему свободи і відповідальності / Т. Д. Кочубей // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 141-150. - Бібліогр. в кінці ст.

5053.    Кочубей Т. Д. Педагогічна спрямованість творів Іоаникія Галятовського / Т. Д. Кочубей // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 217-225.

5054.    Кочубей Т. Д. Розвиток шкіл в Україні: друга половина XVII - XVIII століття / Т. Д. Кочубей // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

 

-    Вип. 12. - С. 71-75.

5056.    Кравченко Т. В. Особливості статевого виховання молоді 20-30-х років XX ст. в Україні в контексті історико-педагогічного дослідження / Т. В. Кравченко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

Вип. 40. - С. 320-323.

5057.    Крамаренко А. М. Ідеї гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського у вихованні свободи та відповідальності особистості / А. М. Крамаренко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 383-388. - Бібліогр. в кінці ст.

5058.    Крапив'янський С. М. Українські та білоруські національні меншини I пол. 20 ст. у дзеркалі новітніх білоруських та українських підручників з історії / С. М. Крапив'янський, В. В. Мартиненко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 167-170. - Бібліогр. в кінці ст.

5059.    Красножон Н. Ідеологізація навчального процесу загальноосвітньої школи України 1943-1953 рр. / Н. Красножон // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : Збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 224-232. - Бібліогр. в кінці ст.

5060.    Крикун І. Є. Погляди Софії Русової на єдину діяльну (трудову) школу / І. Є. Крикун // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 2. - С. 152-157. - Бібліогр. в кінці ст.

5061.    Кузь В. Г. Свобода і відповідальність учня у виховній системі В. О. Сухомлинського / В. Г. Кузь // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 57-63. - Бібліогр. в кінці ст.

5062.    Кузьменко В. В. Ідеї формування в учнів наукової картини світу у спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Кузьменко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 75-77.

5063.    Кузьменко В. В. Забезпечення учнів підручниками в повоєнне десятиріччя / В. В. Кузьменко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

5064.   Вип. 16. - С. 288-292.Кузьменко В. В. Навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх шкіл України у повоєнні роки / В. В. Кузьменко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 13-20.

5065.   Кузьменко В. В. Питання формування в учнів наукової картини світу у творчому доробку В. О. Сухомлинського / В. В. Кузьменко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. -

С. 21-27.

5066.   Кузьменко В. В. Творення української школи як передумови формування в учнів національної картини світу (XX ст.) / В. В. Кузьменко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. -

С. 90-96.

5067.   Куліш П. О. Простонародность в украинской словесности : [Освіта і педагогіка в період українського національного відродження] / П. О. Куліш // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 177-184.

5068.   Кулик І. О. Д. Багалій - дослідник філософсько-педагогічної спадщини Г. Сковороди / І. О. Кулик // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 229-234.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа