Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 97

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

20 с.

5674.    Портнов А. В. Науково-освітня діяльність української еміграції в Міжвоєнній Польщі (1919-1939) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / А. В. Портнов ; НАН України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип'якевича. - 2005.

5675.    Посацький М. В. Психологічні особливості образу власного майбутнього в ранній юності : автореф. дис. ... канд. психол. наук / О. В. Посацький ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - 2005. - 19 с.

5676.    Потильчак О. В. Радянські режимні установи для військовополонених та інтернованих в УРСР (1939-1954 рр.) : організація, дисклокація, структура : автореф. дис. ... докт. іст. наук : 07.00.01 / О. В. Потильчак ; НАН України, Ін-т історії України. - 2005. - 37 с.

5677.    Прокопів Т. В. Дидактичні засади структурування змісту гуманітарної освіти майбутніх учителів фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Т. В. Прокопів ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - 2005. - 20 с.

5678.    Прокопенко Л. І. Увиразнення мовлення майбутніх учителів історії професійно орієнтованими фразеологізмами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. І. Прокопенко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2005. -

20 с.

5679.    Прохоров Д. А. І. І. Казас - просвітитель караїмів та кримських татар : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Д. А. Прохоров ; НАН України, ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - 2005. - 15 с.

5680.    Радецька С. В. Методика навчання майбутніх економістів професійно-спрямованого читання англійською мовою з викорисанням комп'ютера : автореф. дис. ... канд. пед наук : 13.00.02 / С.В. Радецька ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - 2005. -

20 с.

5681.    Рева О. М. Формування емоційної стійкості у ранньому юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / О. М. Рева ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - 20 с.

Резніченко З. В. Мистецький декоративно-ужитковий компонент у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальнихзакладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / З. В. Резніченко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 21 с.

5683.   Рибалка О. Я. Формування готовності студентів біологічних факультетів до виховання у підлітків культури міжстатевих стосунків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. Я.Рибалка ; Кіровогр. держ. ун-т ім. Володимира Винниченка. -2005. - 24 с.

5684.   Рибка Н. М. Єдиний освітній простір як інтегративна система : соціально-філософський аспект : : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 09. 00.03 / Н. М. Рибка ; Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К. Д. Ушинського. - 2005. - 22 с.

5685.   Рибченко Д. В. Формування мережі та розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Київщини в ХІХ - на початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Д. В. Рибченко ; Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с-г б-ка. - 2005. - 20 с.

5686.   Рижанова А. О. Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті: : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.05 / А. О. Рижанова ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 44 с.

5687.   Рогозіна М. Ю. Педагогічні основи самоосвітньої діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Ю. Рогозіна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 20 с.

5688.   Ролінський В. І. Соціально-педагогічні умови профілактики насильства щодо підлітків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / В. І. Ролінський ; Ін-т пробл. виховання АКадем. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5689.   Романова Н. Ф. Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. Ф. Романова ; Ценр. ін-т післядипломної пед. освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5690.   Рощина Л. О. Православна духовна освіта в Україні (1991-2001 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Л. О. Рощина ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. -2005. - 19 с.

5691.   Руденко Л. М. Формування системи медичних знань у процесі підготовки педагога -дефектолога до корекційної роботи в закладах спеціально освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Л. М. Руденко ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. -2005. - 20 с.

5692.   Руденко Ю. М. Удосконалення професійного мислення в курсантів-пілотів у процесі вивчення дисциплін пілотажно-навігаційного циклу: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ю. М. Руденко ; Укр. інж-пед. акад. - 2005. - 19 с.

5693.   Рудзевич І. Л. Психологічні засоби подолання деструктивних конфліктів педагогів із старшокласниками : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / І. Л. Рудзевич ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - 20 с.

5694.   Рудич О. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасної англомовної дитячої літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. О. Рудич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 21 с.

5695.    Рудковська І. В. Еколого-естетичне виховання у школах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / І. В. Рудковська ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2005. - Рудь Г. В. Формування життєвих перспектив у ранній юності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19. 00. 07 / Г. В. Рудь ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - 20 с.

5696.    Рут Є. З. Організаційно-методичні основи туристично-краєзнавчої діяльності в школі та її вплив на організм школярів : автореф. дис. ... докт. пед. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Є. З. Рут ; Харк. держ.акад. фіз. культури. - 2005. -

38 с.

5698.    Рябуха М. І. Організаційно-педагогічні основи діяльності ліцеїстів інтернатного типу для учнів сільської місцевості : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / М. І. Рябуха ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. - 22 с.

5699.    Сєрова В. Г. Методичні засади відбору і реалізації етнологічного змісту шкільного курсу історії України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Г. В. Сєрова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 20 с.

5700.    Сікорська Л. О. Формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. О. Сікорська ; Ін-т вищої освіти Акад. пед. наук України. - 2005. - 20 с.

5701.    Сітарська Б. Теоретичні і метологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / Б. Сітарська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 46 с.

5702.    Савінова Н. В. Коригування мовлення дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Савінова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2005. - 20 с.

5703.    Савчин М. В. Дидактичні засади розробки навчально-методичного комплекту з курсу хімії основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / М. В. Савич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 18 с.

5704.    Савчук Н. А. Психолого-педагогічні умови корекції особистісних дисгармоній вчителів загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Н. А. Савчук ; Ін-т психології АПН УКраїни. - 2005. - 20 с.

5705.    Самойлова А. Г. Особливості формування професійної свідомості майбутнього психолога : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / А. Г. Самойлова ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - 2005. - 19 с.

5706.    Самохіна Н. В. Громадянська соціалізація майбутніх учителів засобами мистецтвознавчого краєзнавства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Н. М. Самохіна ; Луган. нацю пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 20 с.

5707.    Сафонова Н. М. Реформування системи вищої освіти в Україні (90-ті рр. ХХ -початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / Н. М. Сафонова ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2005. - 20 с.

5708.    Семененко В. П. Загартування в фізкультурно-оздоровчій роботі з молодшими школярами : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / В. П. Семененко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - 2005. - 19 с.

5710.   Семенова М. О. Виховання учнів основної і старшої школи засобами фопьклористично-етнографічної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / М. О. Семенова ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2005. -Семенова Н. А. Соціально-педагогічні умови виховання особистості молодшого школяра у сучасній сімї : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н. А. Семенова ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2005. - 20 с.

5711.   Семеновська Л. А. Педагогічні ідеї та діяльність М. В. Остроградського в закладах вищої освіти (кінець 20-х - початок 60-х рр. ХІХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. А. Семеновська ; Акад. пед. наук України

5712.   Семещук І. Л. Формування основних понять механіки в курсі фізики середньої школи з використанням сучасних інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / І. Л. Семещук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. -

20 с.

5713.   Сергієнко В. П. Теоретичні і методичні засади навчання загальної фізики в системі фахової підготовки вчителя : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / В. П. Сергієнко ; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 44 с.

5714.   Середа І. В. Організаційно-педагогічні умови активізації процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / І. В. Середа ; Херсон. держ. ун-т. - 2005. - 21 с.

5715.   Середницька І. Я. Психологічний аналіз кризи ідентичності у студентської молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / І. Я Середницька ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ( м. Одеса). - 2005. - 19 с.

5716.   Сидоренко Н. І. Розвиток усвідомленої саморегуляції довільної активності майбутніх вчителів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Н. І. Сидоренко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2005. - 19 с.

5717.   Сирочан Т. М. Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... докт. пед. наук ; 13.00.04 / Т. М. Сирочан ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 43 с.

5718.   Сиська Н. А. Методична система реалізації функцій задач в навчанні планіметрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. А. Сиська ; Нац.пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 21 с.

5719.   Ситченко А. Л. Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / А. Л. Ситченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2005. - 40 с.

5720.   Сич В. М. Соціально-психологічні особливості мотивації професійного вдосконалення спеціалістів відділів освіти : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / В. М. Сич ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2005. - 20 с.

5721.   Скнар О. М. Соціально-психологічна модель гендерної поведінки політичного лідера в уявленнях студентської молоді: автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.05 / О. М. Скнар ; Ін-т соц. та політ. психології Акад. пед. наук України. -2005. - 20 с.

5722.   Скоропад І. В. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01 / І. В. Скоропад ; Ін-т педагогіки АПН України. - 2005. -

20 с.

5723.    Скотна Н. В. Особа в розколотій цивілізації : світогляд, проблеми освіти і виховання : автореф. дис. ... докт. філософ. наук : 09. 00. 10 / Н. В. Скотна ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - 2005. - 46 с.Скульська В. Є. Організаційно-педагогічні умови професійного навчання безробітних у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Є Скульська ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Академ. пед. наук України. - 2005. - 22 с.

5724.    Смирнова М. І. Дидактичні засади організації самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих економічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 04 / М. І. Смирнова ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. - 2005.

- 20 с.

5726.    Соколовська С. В. Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / С. В. Соколовська ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - 2005. - 24 с.

5727.    Солодка А. К. Полікультурне виховання старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 07 / А. К. Солодка ; Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. - 2005. - 20 с.

5728.    Сорочан Т. М. Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13. 00. 04 / Т. М. Сорочан ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2005. - 43 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа