Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

 

B.  Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). -

C.  222-229. - Бібліогр. в кінці ст.

583.        Петрунько О. В. Особливості формування образу сучасного політика в учнівської молоді / О. В. Петрунько // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 1. - С. 97-102.

584.        Письменна Л. Розвиток соціальної адаптації в умовах навчально-виховного комплексу / Л. Письменна // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 5/6. -

С. 116-119.

Подоляк В. О. Системний підхід до формування компетентностей учня / В. О. Подоляк   // Наукові   записки   Вінницького   державного педагогічногоуніверситету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

-    Вип. 16. - С. 6-10.

 

586.       Покращення процесів пам'яті та уваги в школярів старших класів / В. Подпала [та ін.] // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня

2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 3. - С. 168-172.

587.       Полянський П. Б. Педагогічна адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі : (5 клас 12-річної школи) / П. Б. Полянський // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Щомісячний науково-методичний журнал.

-    2005. - № 4. - С. 7-8.

588.       Полянський П. Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі / П. Полянський // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 6-8.

589.       Поніманська Т. І. Свобода і відповідальність у педагогічній взаємодії / Т. І. Поніманська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 88-94. - Бібліогр. в кінці ст.

590.       Потопа К. Л. Особистість в контексті соціокультурних та екзистенціальних пріоритетів / К. Л. Потопа // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 123-130. - Бібліогр. в кінці ст.

591.       Пустовой М. Психологічні особливості отримання інтуїтивних знань / М. Пустовой // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 139-141.

592.       Раков С. Формування математичних компетентностей випускника школи як місія математичної освіти / С. Раков // Математика в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 2-7.

593.       Рижикова І. Л. Психолого-педагогічні аспекти формування навичок організаторської діяльності старшокласників / І. Л. Рижикова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 122-125.

594.       Рогоза В. В. Діагностування професійних нахилів та здібностей учнів основної школи / В. В. Рогоза // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 156-158.

595.       Родигіна І. Діяльнісний підхід до формування базових компетентностей учнів / І. Родигіна // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1.

-    С. 34-36.

596.       Руда Н. Тенденції прояву мотивації отримання знань та оцінок у старшоклвсників з різною навчальною успішністю / Н. Руда // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2005. - № 3. -С. 115-123.

597.       Руснак І. С. Педагогічні умови формування творчих здібностей молодших школярів / І. С. Руснак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13.

598.       С. 6-8.Рындак В. Г. Воспитание чувства нравственной ответственности - дидактический принцип В. А. Сухомлинского / В. Г. Рындак // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 171-175. - Бібліогр. в кінці ст.

599.       Рябуха І. М. Питання мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів у контексті сформованості особистісних якостей / І. М. Рябуха // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. -Ніжин : НДУ, 2005. - С. 176-178.

600.       Савченко О. Навчити учнів учитися: психолого-дидактичний аспект / О. Савченко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 1. - С. 29-32.

601.       Светенок Л. Актуальні аспекти проблеми визначення рівнів читацької компетентності / Л. Светенок // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 5. - С. 50-52. - Бібліогр. в кінці ст.

602.       Синельников В. М. Самовиховання як діяльність і його психологічні особливості / В. М. Синельников // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 3. - С. 34-41. - Бібліогр. в кінці ст. - Автор рассматривает самовоспитание как особый вид деятельности, в основе которой должны лежать определенные мотивы, раскрывает психологические особенности самовоспитания в онтогенезе.

603.       Скуратівський Л. В. Можливості реалізації особистісно зорієнтованого мовленнєвого розвитку учнів основної школи / Л. В. Скуратівський // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 126-132.

604.       Смолюк І. Виховна система дитячих та юнацьких організацій / І. Смолюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 3. - С. 72-75.

605.       Снітко О. В. Поняття наукової інтуїції: історичний аспект розвитку / О. В. Снітко, Г. О. Шишкін // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 33-41.

606.       Сорокін О. Формування навичок комунікативності в учнів середньої школи / О. Сорокін // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. -

С. 164-168.

607.       Стахів М. О. Комунікативний тренінг як засіб удосконалення мовленнєвих умінь студентів педагогічних коледжів / М. О. Стахів // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 217-223. - Бібліогр. в кінці ст.

608.       Стельмах Н. В. Виховання гуманних потреб - шлях до істинної свободи особистості / Н. В. Стельмах // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 124-129. - Тарасевич Н. М. Використання технології "Я - висловлювання" у розв'язанні педагогічних конфліктів / Н. М. Тарасевич // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 108-116. - Бібліогр. в кінці ст.

609.       Тарутіна З. Є. Нейропсихологічні основи процесу навчання і досягнення точних наук / З. Є. Тарутіна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 27-30. -Бібліогр. в кінці ст.

610.       Ткаченко Н. Формування сучасної економічної культури учнів на уроках географії та економіки / Н. Ткаченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 124-128. - Бібліогр. в кінці ст.

611.       Ткачова Н. О. Використання ідей В. Сухомлинським про опанування школярами цінностей "свобода" і "відповідальність" / Н. О. Ткачова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 286-294. - Бібліогр. в кінці ст.

612.       Томчук С. Динаміка негативних психічних станів у молодших шкоярів та шляхи їх трансформації / С. Томчук // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2005. - № 3. - С. 101-108.

613.       Торбенко В. Складаємо характеристику учня / В. Торбенко // Початкова освіта. -2005. - № 15. - С. 27.

614.       Трубачева С. До питання розвитку комунікативної компетентності учнів основної школи / С. Трубачева, Р. Осадчук // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 2. - С. 95-99.

615.       Уличний І. Соціально-педагогічні передумови дослідження потенціалу професійного самовдосконалення старшокласників / І. Уличний // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1'2005. - С. 165-169.

616.       Урок для класного керівника : психолого-педагогічна характеристика особистості учня // Сільська школа України. - 2005. - № 27. - С. 21-22.

617.       Фрицюк В. А. Креативність: взаємозв'язок мотиваційного, когнітивного та поведінкового аспектів / В. А. Фрицюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 112-116.

618.       Фролова Т. Збираємо портфоліо учня / Т. Фролова // Початкова освіта. - 2005. -№ 17. - С. 19-21. - (Анкети, характеристика, розповіді батьків про дитину, роботи дитини).

619.       Фруктова Я. С. Психолого-педагогічні основи профільної диференціації навчання / Я. С. Фруктова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 123-127.

620.       Хайруліна В. Відповідальність як умова вільного вибору особистості / В. Хайруліна // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. -

С. 10-12.

Хайруліна В. М. Відповідальність як умова вільного вибору особистості / В. М. Хайруліна    // Збірник    наукових    праць    Полтавського державногопедагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 232-242. - Бібліогр. в кінці ст.

623.       Халковська І. Л. Типологія кризових ситуацій і способів їх розв'язування / І. Л. Халковська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

 

-    Вип. 16. - С. 26-29.

624.       Хромова О. Як зрозуміти дитину? : (Продовж. Поч.: 2005. - № 7, 11). / О. Хромова // Початкова освіта. - 2005. - № 15, 19. - С. 6-8. - (Бесіда 4. Дитяча брехливість. Бесіда 5. Дитяча жорстокість. 6. Дитячі ревнощі. 7. Дитина втікає з дому).

625.       Черниш О. Формування культури спілкування - необхідна умова становлення особистості / О. Черниш // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 196-199.

626.       Чубар В. Реалізація взаємозв'язків загальноосвітніх і професійних знань у профільному навчанні старшокласників / В. Чубар // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 152-155. - Бібліогр. в кінці ст.

627.       Чуприна О. Є. Моральна відповідальність особистості як виховна цінність / О. Є. Чуприна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -

Вип. 5 (44). - С. 101-106.

628.       Шаврова Л. В. Формування екологічного світогляду учнів у шкільній бібліотеці : (матеріали семінару) / Л. В. Шаврова // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 37-55.

629.       Шагро О. Ф. Свобода вибору як один із засобів професійного самовизначення / О. Ф. Шагро // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 6 (45). - С. 201-208. - Бібліогр. в кінці ст.

630.       Шалар Л. В. Індивідуалізація навчально-виховного процесу як засіб самоактуалізації особистості / Л. В. Шалар // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 6. - С. 175-177. - Бібліогр. в кінці ст.

631.       Шаповал Т. Розвиток індивідуальності й мотиви учіння в старшому шкільному віці / Т. Шаповал // Психолог. - 2005. - № 1. - С. 3-7.

632.       Штикало Т. С. До питання формування просторового мислення особистості / Т. С. Штикало // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 201-205.

633.       Щирбул О. Проблеми діагностики творчих здібностей учнів у загальноосвітній школі / О. Щирбул // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005.

-    Вип. 60, Ч. 2. - С. 155-159. - Бібліогр. в кінці ст.

634.       Юхимчак Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів / Н. Юхимчак //Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 15-16.Янченко Т. Становлення виправного виховання дітей, схильних до правопорушень (друга половина XIX - початок XX ст.) / Т. Янченко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 52-54.

635.       Ярослав Н. С. Психологія молодшого школяра : навчально-методичний посібник / Н. С. Ярослав, О. П. Никоненко ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. -Ніжин, 2005. - 166 с.

636.       Ярошенко О. Г. Психолого-педагогічні проблеми початкового рівня засвоєння хімічних знань учнями основної школи / О. Г. Ярошенко, О. А. Блажко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. -С. 173-175.

Див. 339, 780, 879, 916, 934, 1051, 1170, 1236, 1248, 1247, 2412, 2414, 5446, 5447, 5447, 5474, 5497, 5519, 5548, 5554, 5782.

 

 

 

ДИДАКТИКА /ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ/

 

 

 

 

Зміст освіти. Навчальні плани, програми, стандарти, підручники

638.        Михалевська Н. Вибір професії : психолого-педагогічний тренінг / Н. Михалевська, О. Тригук // Сільська школа України. - 2005. - № 4. - С. 28-32.

639.        Босенко М. Культура життєвого самовизначення: Програма інтегративного курсу / М. Босенко, І. Звєрєва, Л. Коваль // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 1-9.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа