Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

47.            Корнієнко М. М. Роль телекомунікаційних технологій у формуванні єдиного європейського освітнього простору / М. М. Корнієнко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 91-92.

48.            Коров'якіна Л. Програма "Intel навчання для майбутнього" у провінційному місті / Л. Коров'якіна // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 48-51.

49.            Кот О. Інтеграція науково-освітньої сфери України у загальноєвропейський інноваційний простір / О. Кот // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 6. - С. 92-94.

50.            Кравчук О. Зміст освіти в аспекті суспільного розвитку / О. Кравчук // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 45-47.

51.            Кремень В. Г. Зміст освіти й дидактична стратегія : [Школа і педагогіка в незалежній українській державі] / В. Г. Кремень // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 693-699.

52.            Кремень В. Г. Національна освіта як соціокультурне явище : [Школа і педагогіка в незалежній українській державі] / В. Г. Кремень // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 685-693.

53.            Кремень В. Г. Педагогічна освіта України - важливий чинник підвищення ефективності навчання : [Школа і педагогіка в незалежній українській державі] / В. Г. Кремень // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 699-709.

54.            Кремень В. Першочергові проблеми АПН України : виклад доповіді на загальних зборах АПН України "Про наукову діяльність АПН України в 2004 році та завдання на 2005 рік" / В. Кремень; В. Кремінь // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 3-5.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. - Київ : Грамота, 2005. - 448 с. - Зміст: Базові процеси трансформації освіти / В. Г. Кремень. Українська освіта в добу глобалізації / В. Кремінь. Вища освіта і наука / В. Кремінь. Національна освіта в контекстіф європейської та євроатлантичної інтеграції / В. Кремінь. Інноваційна політикадержави : проблема та перспективи / В. Кремінь. Міжнародні відносини та мобільність / В. Кремінь. Бібліографія наукових праць,статей та публічних виступів

B.  Г. Кременя (у скороченому варіанті).

 

57.            Кряжев П. В. Болонський процес і нові підходи до реформування освіти / П. В. Кряжев // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 12-17. - Бібліогр. в кінці ст.

58.            Кудін А. Організація мережевого Інтернет/Інтранет-навчання / А. Кудін, Г. Жабєєв // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. - С. 20-27.

59.            Кузнецов С. В. Розвиток освіти в інформаційному суспільстві: європейські реалії та перспективи / С. В. Кузнецов // Нова парадигма : Журнал наукових праць / НПУ ім. М. П. Драгоманова, Творче об'єднання "Нова парадигма". - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 50 : Філософія. Соціологія. Політологія. - С. 160-170.

60.            Курило В. С. Болонський процес як інструмент створення зони європейської вищої освіти / В. С. Курило // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 3.

- С. 12-14.

61.            Ластовченко І. Болонський процес і проблеми рівності та елітарності в освіті / І. Ластовченко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 201-206.

62.            Лисица Н. М. Поиск стратегий достижения профессионального успеха: процедура и результаты / Н. М. Лисица, О. Н. Кислова, О. В. Скорынина // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 336-350. - Библиогр. в конце ст.

63.            Лобок О. Загальна освіта: що крім загальних слів / О. Лобок // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 4-11.

64.            Лубинець К. М. Міжнародні проекти і Болонський процес у забезпеченні конкурентоспроможності України в галузі освітніх послуг / К. М. Лубинець // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 6-10. - Бібліогр. в кінці ст.

65.            Марчук В. О. Освіта як специфічний товар маркетингу / В. О. Марчук // Україна -суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -

C.  181-185.

66.            Масалитина Е. Е. Различия в подходах к экономике образования - за выбором будущее / Е. Е. Масалитина // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 289-296. -Библиогр. в конце ст.

67.            Маслікова І. В. Моніторингова система педагогічного менеджменту як стратегічний механізм розбудови освітнього простору регіону / І. В. Маслікова // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5 (89). - С. 2-5.

68.            Михайльова К. Г. Проблеми формування інтелектуальної еліти України в умовах Болонського процесу / К. Г. Михайльова // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24­25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 32-36. - Морозова Г. Ю. Аналіз дефініцій компетентнісного підходу щодо освіти / Г. Ю. Морозова // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 3. -

С. 5-11.

70.            Москаль Ю. Класична і корпоративна освіта у XXI столітті - трансформація розвиткових засад функціонування сфери / Ю. Москаль // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2005. -№ 3. - С. 161-175.

71.            Ніколаєнко С. "Освіта - не галузь, а майбутнє України..." : матеріали першої прес-конференції Міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка, який зустрівся 10 лютого 2005 року з представниками ЗМІ і окреслив основні пріоритети розвитку освіти / С. Ніколаєнко // Виховна робота в школі. - 2005. - № 2. - С. 2-7.

72.            Ніколаєнко С. Творити освіту нового типу / С. Ніколаєнко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 9. - С. 3-5.

73.            Нанаєва Т. Інноваційні освітні програми корпорації Intel: спрямованість на вдосконалення якості світової освіти та підготовку учнів до економіки знань / Т. Нанаєва // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 23-25.

74.            Овчарук О. Якість освіти в діяльності освітянських організацій міжнародної спільноти / О. Овчарук // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4.

 

-    С. 22-25.

75.            Одерій С. Л. Культура освітньої політики ЮНЕСКО і ради Європи та розвиток вищої освіти в Україні / С. Л. Одерій // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 3. - С. 18-22. - Бібліогр. в кінці ст.

76.            Олійник А. Інноваційний розвиток освіти Миколаївщини / А. Олійник, Н. Огренич // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 40-44.

77.            Павленко О. Контроль в освіті як дидактична категорія і наукова проблема / О. Павленко // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. - 2005.

-    № 5. - С. 20-22.

78.            Пастушенко Н. Демократія та освіта : [Доповідь на Ювілейній науково-практичній конференції "Громадські ініціативи у системі освіти"] / Н. Пастушенко // Педагогічна думка. - 2005. - № 3. - С. 23-28.

79.            Платонов А. В. Болонський процес у контексті національної безпеки України / А. В. Платонов // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 123-126.

80.            Подмазін С. І. Проблема педагогічної свідомості в контексті реформування освіти України / С. І. Подмазін, В. Д. Пилипенко // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. -

С. 149-153.

81.            Україна. Президент. Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні : указ № 1013/2005 від 4 липня 2005 року. // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 123 (7 липня). - С. 11.Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу : наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.04 № 812 // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2005. - № 17. - С. 46-63.

82.            Проблеми та перспективи розвитку середньої освіти в Україні / О. Коловіцкова, Ю. Луковенко, В. Нікітін, Слухай С., Слухай Н., Якушик В. // Директор школи. Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1/2. - С. 40-55.

83.            Пультер С. До питання впровадження нових освітніх технологій у середній та вищій школі / С. Пультер // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 3. - С. 2-4.

84.            Пуховська Л. П. Педагогічна освіта в контексті Болонського процесу: історія і проблеми сучасного реформування / Л. П. Пуховська // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 85-89.

85.            Рябова З. Моніторинг і контроль в освітніх системах / З. Рябова // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - №9. - С. 11.

86.            Самодрин А. Шлях освіти: проблема діяльності в педагогічній теорії і практиці / А. Самодрин // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. -С. 13-17.

87.            Сахненко О. І. До питання про стратегію фінансування системи освіти / О. І. Сахненко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 279-288. - Библиогр. в конце ст.

88.            Свінцов О. М. Болонський процес і Національна доктрина розвитку освіти в Україні / О. М. Свінцов // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : Матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 101-104.

89.            Семененко Л. П. До Європи знань - через підвищення якості освіти / Л. П. Семененко // Культура народов Причерноморья : Научный журнал. -Симферополь, 2005. - № 60, Т. 1. - С. 60-66. - Библиогр. в конце ст.

90.            Сиченко В. Регіональній освіті - європейську якість: освіта Дніпропетровщини / В. Сиченко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 5/6. - С. 6-11.

91.            Скопюк М. Орієнтир на реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання / М. Скопюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 3. -

С. 19-22.

93.            Солдатенко М. М. Самостійна пізнавальна діяльність у контексті сучасної освітньої політики / М. М. Солдатенко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 24-29.

94.           Степашко В. Проблеми кваліметрії наукових досліджень / В. Степашко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 20-25.Стратегія розвитку освіти в Україні: проблеми і перспективи / О. Коловіцкова, Ю. Луковенко, В. Нікітін, Н. Слухай, С. Слухай, Якушик В. // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2005. - № 2. - С. 100-141.

95.           Студінський В. А. Освітній ринок: суть поняття / В. А. Студінський // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 18. Економіка і право / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 82-86.

96.           Тверезовська Н. Т. Погляд на інформатизацію освіти через призму площин / Н. Т. Тверезовська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 100-103. -Бібліогр. в кінці ст.

97.           Тимошенко З. І. Соціально-політичні аспекти та перспективи участі України в Болонському процесі / З. І. Тимошенко // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 5-19.

98.           Фокін О. Основні тенденції розвитку освіти 21 ст. / О. Фокін // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12 - 13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 110-112. - Бібліогр. в кінці ст.

99.           Фурман А. Модель повноцінної інноваційної діяльності в освітній сфері суспільства / А. Фурман // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. -2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 24-37.

100.       Хомра О. Освіта населення України: територіальні відмінності й тенденції динаміки / О. Хомра // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 35-39.

101.       Хорзов Р. Болонський процес: чергова примха чи вимушена необхідність? / Р. Хорзов // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 189-191.

102.       Чернікова Л. Програма "Intel навчання для майбутнього" на Запоріжжі / Л. Чернікова // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 44-47.

103.       Шестопалюк О. В. Гуманістичні пріоритети педагогічної освіти / О. В. Шестопалюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

 

-    Вип. 12. - С. 6-8.

105.       Ярошенко А. О. Трансформація цінностей в норми в системі гуманітарної освіти / А. О. Ярошенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : До 170-річного ювілею / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3. - С. 23-31. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа