Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

241.        Постовий В. Сім'я в малих містах: соціально-педагогічний аналіз. / В. Постовий // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 75­81. - (Український капіталізм і становище сім'ї).

242.        Пугач А. В. До проблеми методології дослідження педагогічної преси / А. В. Пугач // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон :

ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 110-116.

243.        Самоплавська Т. О. До питання про джерела історико-педагогічних досліджень науковий пошук щодо новаторських навчально-виховних закладів минулого Т. О. Самоплавська // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний

ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 129-133.

244.        Сараева О. В. Педагогічна система: історіографії поняття / О. В. Сараєва // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

Вип. 40. - С. 137-141.

245.        Святка О. Педагогічний аспект у дослідженні феномена опору у спілкуванні вчителя й учня / О. Святка // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. -

246.        № 2. - С. 41-43.Скільський Д. М. Християнське виховання в педагогіці Я. А. Коменського / Д. М. Скільський // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 1. - С. 131-138. - Бібліогр. в кінці ст.

247.        Стражнікова І. Педагогічні ідеї Іванни Петрів про виховні можливості процесу навчання / І. Стражнікова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 84-88. - Библиогр. в конце ст.

248.        Сухомлинська О. Ідеї свободи у поглядах В. О. Сухомлинського / О. Сухомлинська // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 1-3.

249.        Сухомлинська О. В. Історико-педагогічні дослідження та його "околиці" / О. В. Сухомлинська // Збірник наукових праць. Пед. науки Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 8-14.

250.        Ткаченко Л. Свято Купала: Народознавство / Л. Ткаченко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 59-63.

251.        Тюріна Т. Г. Духовна педагогіка: Витоки, сутність і перспективи розвитку : монографія / Т. Г. Тюріна. - Львів : Сполом, 2005. - 276 с.

252.        Уфімцева С. Наступність у творчому розвитку дошкільників і учнів початкових класів. / С. Уфімцева // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 12. - С. 39-42.

253.        Хамська Н. Б. Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Н. Б. Хамська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 117-121.

254.        Хриков Є. М. Методологічна функція законів та закономірностей розвитку педагогічної науки в історико-педагогічних дослідженнях / Є. М. Хриков // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

Вип. 40. - С. 37-42.

255.        Шахов В. І. Деякі питання удосконалення змісту педагогіки / В. І. Шахов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. -

С. 61-64.

Див. 323, 906, 2878, 5087.

 

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ

 

 

 

 

 

Етнопедагогіка

 

257.        256.   Будник  О.   Особливості  української  етнопедагогіки  / О.   Будник  // Шкільна бібліотека. - 2005. - № 6. - С. 52-54.Дружененко Р. С. Етнопедагогічний підхід сучасного уроку рідної мови / Р. С. Дружененко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 75-80.

258.        Пентилюк М. І. "Наука про рідномовні обов'язки" - важливий внесок І. І. Огієнка в українську етнопедагогіку / М. І. Пентилюк // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 155-161.

259.        Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки / Н. І. Косарєва // Позакласний час. - 2005. - № 1-2. - С. 5-32.

260.        Шикова Ю. О. Етнопедагогіка про виховання творчої особистості / Ю. О. Шикова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. -

С. 305-307.

Див. 726, 1061, 3006, 3310, 5476, 5492, 5504, 5709.

 

 

 

Соціальна педагогіка

261.        Авраменко О. Проблеми формування культури праці учнів у сучасній школі / О. Авраменко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 76-79.

262.        Безпалько О. Ресурсне забезпечення соціальної роботи в громаді / О. Безпалько // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.

 

B.  Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 169-175.

263.        Бугаев М. І. Особливості взаємовідносин осіб похилого віку та молоді / М. І. Бугаєв // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. -Вип. 59. - С. 24-29. - Бібліогр. в кінці ст.

264.        Бутівщенко С. В. Виявлення та діагностування проблемних ситуацій - важлива складова стратегічного планування розвитку соціальних систем / С. В. Бутівщенко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. -

C.  10-22. - Бібліогр. в кінці ст.

265.        Гомонюк О. М. Психологічні особливості професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога / О. М. Гомонюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 87-92.

266.        Живогляд М. Соціально-педагогічні умови усиновлення дітей / М. Живогляд // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). -С. 119-125. - Бібліогр. в кінці ст.

267.        Зданевич Л. В. Теоретико-методологічні основи вивчення проблеми адаптації у психолого-педагогічних дослідженнях / Л. В. Зданевич // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 51. -С. 9-18. - Бібліогр. в кінці ст.

268.        Ільченко О. Напрями виховної діяльності з дітьми-безпритульниками на Полтавщині   :   (20-30  рр.   20  ст.)  / О.   Ільченко  // Збірник  наукових праць

24Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 175-189. - Бібліогр. в кінці ст.

269.        Карпенко О. Г. Зміст і структура соціальної роботи: системний підхід / О. Г. Карпенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : До 170-річного ювілею / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3. - С. 99-107. - Бібліогр. в кінці ст.

270.        Карпенко О. Г. Соціальний працівник як суб'єкт соціальної роботи / О. Г. Карпенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 114-122. - Бібліогр. в кінці ст.

271.        Коваленко Є. Гуманістичні тенденції у вітчизняній педагогіці / Є. Коваленко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. -С. 35-39. - Бібліогр. в кінці ст.

272.        Ковчина І. М. Особливості соціально-правової допомоги сім'ям з дітьми / І. М. Ковчина // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 3-14. - Бібліогр. в кінці ст.

273.        Ковчина І. М. Соціально-правова діяльність соціального педагога по захисту дітей в сім'ї / І. М. Ковчина // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : До 170-річного ювілею / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3. - С. 74-87. - Бібліогр. в кінці ст.

274.        Конончук А. І. Рекламно-інформаційне забезпечення соціально-педагогічної діяльності / А. І. Конончук, О. В. Сватенков // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 4. - С. 107-111. - Бібліогр. в кінці ст.

275.        Костенко Р. Сутність поняття "соціальні цінності" / Р. Костенко //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 90-93.

276.        Кострач В. В. До питання виховання особистості індустріального та постіндустріального суспільств / В. В. Кострач // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 196-201. - Бібліогр. в кінці ст.

277.        Кравець В. Особливості статевої соціалізації дитини в умовах сім'ї / В. Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.

 

B.  Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 3-9. - Бібліогр. в кінці ст.

278.        Купар М. Середовищний підхід у особистісно-соціальному вихованні: мовний аспект / М. Купар // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 125-130. - Бібліогр. в кінці ст.

279.        Малков Д. Ю. Соціально-педагогічні умови забезпечення соціалізації підлітків у клубних об'єднаннях за місцем проживання / Д. Ю. Малков // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. -

280.        104-112. - Новгородська Ю. Г. Особливості соціалізації особистості в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Ю. Г. Новгородська // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 202-204. - Бібліогр. в кінці ст.

281.        Новгородський Р. Г. Соціалізація дитини в умовах "Школи дії" В. Лая / Р. Г. Новгородський // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 1. - С. 177-182. - Бібліогр. в кінці ст.

282.        Перевозник Л. Соціальна екологія: співвідношення природничого та соціального знання / Л. Перевозник // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 93-99. - Бібліогр. в кінці ст.

283.        Печенко П. І. Дитина в сучасному соціально-педагогічному просторі: проблема захисту прав / П. І. Печенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 45-54. - Бібліогр. в кінці ст.

284.        Подмазін С. І. Особистість і її сутнісні сили в умовах інформаційного суспільства / С. І. Подмазін // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 137-143.

285.        Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді : методический материал / Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді ; ред. О. О. Яременко. - Київ, 2005. -

191 с.

286.        Сватенков О. В. До проблеми визначення сутності соціальних рекламних технологій у соціально-педагогічній діяльності / О. В. Сватенков // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 40-42. - Бібліогр. в кінці ст.

287.        Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді : монографія / Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді ; ред. : Г. М. Бевз, О. П. Главник, О. О. Яременко. - К., 2005. - 172 с.

288.        Толстоухова С. В. Соціальна робота: підсумки, вдосконалення, перспективи розвитку / С. В. Толстоухова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : До 170-річного ювілею / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3. - С. 108-120. - Бібліогр. в кінці ст.

289.        Формування здорового способу життя молоді : навчально-методичний посібник для працівників соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді / Т. В. Бондар [та ін.] ; ред. О. О. Яременко ; Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді. - Київ, 2005. - 114 с.

290.        Чибисова Н. Г. Роль культурно-образовательной среды региона в формировании личности : (на примере учебно-воспитательной работы Народной украинской академии в связи с празднованием 350-летия г. Харькова) / Н. Г. Чибисова, Т. В. Зверко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 260-267. - Библиогр. в конце ст.

Шанті Д. Учасники фостерного процесу : міжнародне порівняльне дослідження / Дж. Шанті, Іван Авденговен ; пер. з англ. О. Мартинюк, Н. Слободян ; Міжнар. організація фостерного догляду (IFCO), Фонд "Мистецтво, культура та наука". -Київ : Б.в., 2005. - 128 с. - Зміст: Вступ. Висвітлення динаміки. - Фостеринг тасім'я. - Фостеринг,держава та неурядові організації. - Допоміжні структури фостерингу. - Фостеринг : чи можна краще?

292.        Янішевська О. Соціалізація як умова формування спрямованості особистості / О. Янішевська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 60-64.

293.        Янкович О. Інтеграція історії соціальної педагогіки і соціальної роботи у вирішенні питань подолання бідності та згубного впливу багатства / О. Янкович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 56-64. -Библиогр. в конце ст.

294.        Янцур М. С. Наукові основи трансформації системи професійної орієнтації учнівської молоді в умовах сучасного суспільства / М. С. Янцур // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 196­209. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа