Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

3511.    Інформаційні технології в управлінні вищими навчальними закладами : методичний посібник / О. В. Співаковський, Д. Є. Щедролосьєв, Н. М. Чаловська та ін. - Херсон : Айлант, 2005. - 152 с.

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

3512.    Абашкіна Н. Професійний відбір для навчання у дуальній системі: німецький досвід / Н. Абашкіна // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. -2005. - № 2. - С. 39-41.

3513.    Андрущенко В. Вища освіта в пост - Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу / В. П. Андрущенко // Філософія освіти. - 2005. - № 2. -

С. 6-19.

3514.    Андрущенко В. П. Головне - це модернізація змісту педагогічної освіти : до 170-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова / В. Андрущенко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 1. - С. 32-40.

3515.    Андрущенко В. 170-річчя лідера педагогічної освіти: як університет став удвічі старшим: З історії НПУ імені М. П. Драгоманова / В. Андрущенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 2. - С. 4-6.

3516.    Андрущенко В. Освіта в діалозі цивілізацій: зростання комунікативної функції // Освіта і управління / АН вищої школи України, Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконський Міжнародний Університет". - К. : Віпол, 2005.

 

-    Т. 8, № 1. - C. 18-19.

3517.    Андрущенко В. Національному педагогічному університету ім. М. П. Драгоманова

3518.    170 років / В. Андрущенко // газ. Історія України. - 2005. - № 18. - С. 1-2.Арбеніна В. Система "випускник" / В. Арбеніна, О. Навроцький // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 20-25. -Система,    розроблена    в    Харківському    національному    університеті імені

 

B.  Н. Каразіна, здійснює зворотній зв'язок зі своїми випускниками

3519.    Артем'єв Л. Використання інформаційних технологій в процесі адміністрування вищих навчальних закладів / Л. Артем'єв // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 3. - С. 3-6. - Бібліогр. в кінці ст.

3520.    Астахов В. В. Конкуренция вузов в неконкурентной правовой среде / В. В. Астахов // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 54-76. - Библиогр. в конце ст.

3521.    Астахова Е. В. Основные направления трансформации института образования / Е. В. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 76-84. - Библиогр. в конце ст.

3522.    Білик Н. Педагогічна преса як засіб співпраці вищих навчальних закладів регіону / Н. Білик // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 7 (46). - С. 207-213. - Бібліогр. в кінці ст.

3523.    Білогузов B. C. Наукові та організаційні основи інноваційної діяльності в регіоні / B. C. Білогузов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 124-134. - Бібліогр. в кінці ст.

3524.    Бабіч О. Реформування юридичної освіти в Україні / О. Бабіч // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. -Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 7-9.

3525.    Базилевич В. Інтелектуалізація та індивідуалізація - основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу / В. Базилевич // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 6. - С. 28-43.

3526.    Базурін В. М. Гуртки-курси - ефективна форма здобуття професії "Оператор комп'ютерного набору" / В. М. Базурін // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 35-43. - Бібліогр. в кінці ст.

3527.    Байдацька Н. М. Управління навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі на основі здійснення освітнього моніторингу / Н. М. Байдацька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. -

C.  123-126.

3528.    Байденко В. И. Болонский процесс: Структурная реформа высшего образования Европы / В. И. Байденко. - Киев, 2005. - 143 с.

3529.    Бакіров В. Висока якість університетської освіти - вимога часу : (Харківський національний університет імені В. М. Каразіна) / В. Бакіров, З. Зиман, Ю. Холін // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. -№ 1. - С. 15-19.Бех В. Генезис соціальних проблем вищої школи / В. Бех // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 195-201.

3530.    Болотских Н. ХГТУСА - 75 лет: прошлое, настоящее, будущее : (Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры) / Н. Болотских //Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 3. -

С. 17-21.

3532.    Бондаренко М. Харківський національний університет радіоелектроніки на шляху до європейського освітнього простору / М. Бондаренко // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 4. - С. 3-7.

3533.    Бондаренко Ю. Г. Новітні комп'ютерні технології в системі вищої військової освіти / Ю. Г. Бондаренко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 21­23. - Бібліогр. в кінці ст.

3534.    Бондарчук Ю. Удосконалення форм і методів навчання до вимог Болонського процесу / Ю. Бондарчук, Г. Чуйко, Н. Чуйко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 2. - С. 35-41.

3535.    Борецька Н. П. Вища освіта в контексті соціальної політики держави / Н. П. Борецька // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 4-10. - Бібліогр. в кінці ст.

3536.    Бурлакова О. О. Реформування та економічні трансформації у вищій освіті / О. О. Бурлакова // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 163-168. - Бібліогр. в кінці ст.

3537.    Васильківська О. Традиції та новації ХНАДУ : (до 75-річчя Харківського національного автомобільно-дорожнього університету) / О. Васильківська // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 4. - С. 35-39.

3538.    Василюк А. В. Розвиток суспільства та зміни в університетах / А. В. Василюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 81-83. - Бібліогр. в кінці ст.

3539.    Вербова О. С. Українська науково-економічна традиція в діаспорі та інституціоналізація засад Болонського процесу / О. С. Вербова // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -С. 47-52. - Бібліогр. в кінці ст.

3540.    Власенко В. М. Білоцерківський аграрний університет: Від витоків до сьогодення / В. М. Власенко, О. В. Стародуб, Є. А. Чернецький. - Біла Церква, 2005. - 224 с.

3541.    Воєвода А. Застосування інтерактивних технологій навчання в процесі вивчення математики у ВНЗ III-IV рівнів акредитації / А. Воєвода // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 112-115. - Бібліогр. в кінці ст.

3542.    Волинка Г. 170-річчя Київського національного - це свято і драгоманівців / Г. Волинка // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001 р. - 2005. - № 2. - С. 7-8.Волков О. Шляхи зхабезпечення неперервної багаторівневої професійної освіти / О. Волков // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. -

№ 2. - С. 7-8.

3544.    Волкова Н. Н. Модернизация высшего образования: кластеры / Н. Н. Волкова, Т. В. Сахно, Ю. Э. Сахно // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 111-114. - Бібліогр. в кінці ст.

3545.    Воронка Г. Схема акумулювання і трансферту кредитів (САТК): акредитація навчальних курсів, зарахування акредитованих навчальних курсів / Г. Воронка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені

 

B.   Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 21-27. - Бібліогр. в кінці ст.

3546.    Габріелян О. Вища освіта в епоху глобалізації : (уривок з авторської студії "Болонський процес як інноваційна освітня технологія. Український вектор") / О. Габріелян // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 178-197. - Библиогр.: с.

3547.    Гаркавко В. Про необхідність і доречність застосування ступеневого рівня оцінки знань при впровадженні кредитно-модульної системи в освітній процес у вищих навчальних закладах України / В. Гаркавко, М. Шипов // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 259-264. - Бібліогр. в кінці ст.

3548.    Головатий М. Рейтинг вищих навчальних закладів України-2005 "Софія Київська" / М. Головатий, М. Дробноход, А. Падун // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 2. - С. 58-81.

3549.    Гомілко О. Ідея університету під питанням фулбрайтівців / О. Гомілко // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. -

C.   66-71.

3550.    Горський В. Ідея університету та "університетська філософія" / В. Горський // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. -

С. 24-30.

3551.    Гофрон А. Різні погляди на Європу і проектування освітніх концепцій / А. Гофрон // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. -№ 1. - С. 37-44.

3552.    Гуляєва Н. М. Вища європейська освіта в Україні / Н. М. Гуляєва // Освіта. - 2005. - № 7 (9-16 лютого). - С. 3.

3553.    Гундарева Т. На перехресті: ідея університету та глобалізація / Т. Гундарева // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 263­265.

3554.    Гурова О. М. Принципи освітнього менеджменту / О. М. Гурова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 77-82.

3555.    Гурч Л. Деякі аспекти впровадження Європейської системи ECTS у вищу освіту України / Л. Гурч // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. -

3556.    Т. 8, № 3/4. - С. 185-189.Дайте детям добру освіту, і вони всього досягнуть / В. Астахова, І. Кущенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 2. - С. 21-23.

3557.    Джура О. Д. Детермінанти трансформації професійної освіти у вимірі формування європейського простору освіти / О. Д. Джура // Нова парадигма : Філософія. Соціологія. Політологія: Журнал наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 48. -С. 44-52. - Бібліогр. в кінці ст.

3558.    Дмитриченко М. Автономія вищого навчального закладу - вимога Болонської декларації / М. Дмитриченко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. -

№ 2. - С. 22-34.

3559.    Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 2005-2006 / М-во освіти і науки України ; укл. Г. О. Колесник та ін. - Київ : Абрис, 2005. -512 с.

3560.    Драпій І. Проблеми і можливі шляхи їхніх вирішень сучасної психологічної освіти та практики / І. Драпій // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 52-55.

3561.    Дроздов О. Студентська молодь і комп'ютерні технології / О. Дроздов // Соціальна психологія : Український науково-практичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 150-159.

3562.    Дуднікова I. I. Розвиток екологічної освіти в контексті Європейської інтеграції / I. I. Дуднікова // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 283-290. - Бібліогр. в кінці ст.

3563.    Дутка Г. Я. Методологічні підходи до фундаменталізації змісту економічної освіти / Г. Я. Дутка // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 49-55. - Бібліогр. в кінці ст.

3564.    Дутка Г. Концептуальні засади фундаменталізації змісту економічної освіти / Г. Дутка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 72-76. - Бібліогр. в кінці ст.

3565.    Ермоленко А. Ідея університету та універсалістська практична філософія / А. Ермоленко // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 39-45.

3566.    Жовтан Л. В. Про деякі аспекти застосування модульно-рейтингової системи у вищих навчальних закладах / Л. В. Жовтан // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 5/6. - С. 71-76.

3567.    З історії університету: 200 років Харківському національному університету імені В. М. Каразіна // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 11-12.

Загальноєвропейський простір вищої освіти - досягнення цілей : комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти (м. Берген, 19-20 травня 2005 р.) // Вища школа : Науково-практичне видання. ­2005. - № 4. - С. 20-25. - Приєднання до Болонського процесу нових країн: Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України.

3569.    Захожай В. Болонський процес і напрями його впровадження в Україні для вищих навчальних закладів недержавної форми власності / В. Захожай, Р. Щокін, Я. Литвиненко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 189-194.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа