Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 58

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

3570.    Іванов О. Досвід та перспективи співпраці Київського національного університету імені Тараса Шевченка з центральноєвропейськими університетами / О. Іванов // Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва : матеріали міжнар. наук.-практич. конференції. - Київ : НПУ, 2005. - С. 82-86

3571.    Ісаєвич Я. Україна в університеті : українознавство - україністика - українські студії: термінологія, обсяг, суспільний контекст / Я. Ісаєвич // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 266-278.

3572.    Кінах А. Стан і перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України / А. Кінах // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 3. - С. 2-7.

3573.    Кінах А. Стан та перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України / А. Кінах // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 2. -

С. 5-15.

3574.    Калініна Л. В. Регіоналізація вищої школи в контексті реформування системи вищої освіти в Україні / Л. В. Калініна // Український соціум : Науковий журнал. -2005. - № 2/3. - С. 109-113.

3575.    Калашнікова Л. В. Реалізація інформаційного потенціалу вищих навчальних закладів, проблеми і перспективи : (на прикладі Харківського регіону) / Л. В. Калашнікова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 161-169. -Библиогр. в конце ст.

3576.    Капітанець С. В. Реформування вищої освіти України в умовах наближення до Європейського освітнього простору / С. В. Капітанець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 29-31.

3577.    Каплун А. Польський досвід професійного навчання фахівців / А. Каплун // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 42-44.

3578.    Касьянова О. В. Мистецька освіта України в контексті євроінтеграційних процесів (на прикладі спеціальності "Хореографія") / О. В. Касьянова // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. -С. 53-58. - Бібліогр. в кінці ст.

3579.    Квіт С. Журналістська освіта на Могилянському тлі / С. Квіт // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 234-240.

3580.    Київському міському педагогічному коледжу - 20! : досвід роботи викладачів та студентів закладу // Початкова освіта. - 2005. - № 20. - С. 2-24.

Кладик І. Гуманізація освіти у вищій школі / І. Кладик // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 72-75.

3582.    Клепко С. Інтеграція і поліморфізм знання у вищій освіті. Ч. 1 / С. Клепко // Філософія освіти. - 2005. - № 2. - С. 20-35.

3583.    Клочек Г. Вища літературна освіта в контексті Болонського процесу / Г. Клочек // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2005. - № 9/10. - С. 100-127.

3584.    Кокарева А. М. Інформаційні технології у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів : (На прикладі біології) / А. М. Кокарева // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 1. - С. 13-18. - Бібліогр. в кінці ст.

3585.    Колот А. Київський національний економічний університет на шляху до Європейського освітнього простору / А. Колот // Освіта: технікуми, коледжі : Навчально-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 13-17.

3586.    Корсак К. В. Міфи, проголошені і приховані цілі Болонського процесу / К. В. Корсак // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 62-70. - Бібліогр. в кінці ст.

3587.    Котова Н. О. Фундаменталізація і / або гуманітаризація освіти / Н. О. Котова // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 115-118. - Бібліогр. в кінці ст.

3588.    Крижанівський Є. І. Акредитація вищих навчальних закладів: проблеми і шляхи їх вирішення / Є. І. Крижанівський, Ф. В. Козак, Б. В. Свирида // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. -С. 146-149. - Бібліогр. в кінці ст.

3589.    Кулаков А. Ідея університету: неочевидні очевидності / А. Кулаков // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 73-84. - Библиогр. в конце ст.

3590.    Култаєва М. Моральні смисли ідеї університету в контексті досвіду переоцінки "усіх колишніх цінностей" / М. Култаєва // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 46-55.

3591.    Купе Т. Стан економічної освіти та дослідницької практики в Україні / Т. Купе // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 198­202.

3592.    Левыкин В. Комплексная система информатизации вуза: (к 75-летию Харьковского национального университета радиоэлектроники) / В. Левыкин // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 4. - С. 13-17.

3593.    Липова Л. Відбір змісту освіти на етапі допрофільної підготовки учнів / Л. Липова, С. Мартиненко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 1. - С. 88-94.

Лисенко М. М. Проблеми організаційно-економічного механізму комп'ютеризації системи освіти України / М. М. Лисенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ :Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 148-152. - Бібліогр. в кінці ст.

3595.    Лосєва Н. М. Сучасні тенденції розвитку вищого навчального закладу / Н. М. Лосєва, О. В. Мазнев // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики".

 

-    С. 22-27.

3596.    Лукіна Т. О. Моніторинг якості освіти: Теорія і практика / Т. О. Лукіна, О. О. Патрикеєва. - Київ : Плеяди, 2005. - 112 с.

3597.    Львов М. С. Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом / М. С. Львов, О. В. Співаковський, Д. Є. Щедролосьєв // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 109-134. - Бібліогр. в кінці ст.

3598.    Любашеко О. В. Лінгводидактичні стратегії у контексті інноваційних технологій / О. В. Любашеко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 42-51. - Бібліогр. в кінці ст.

3599.    Мінаков М. Саморефлексія університету і наукова практика / М. Мінаков // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 56­65. - Библиогр. в конце ст.

3600.    Мірошниченко В. До питання правового виховання військовослужбовців-прикордонників / В. Мірошниченко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 131-134.

3601.    Малицька І. Д. Інформаційні освітянські мережі - складова систем професійної освіти / І. Д. Малицька // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 134­141. - Бібліогр. в кінці ст.

3602.    Марченко Г. В. Проблеми провінціального педагогічного ВНЗ та шляхи їх вирішення / Г. В. Марченко, В. Д. Караваєва // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 309-315.

3603.    Мачулін В. Ф. ВАК у контексті Болонського процесу / В. Ф. Мачулін, Р. В. Бойко, Л. Є. Шкляр // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 19-29. - Бібліогр. в кінці ст.

3604.    Мельник С. В. Гармонізація державного стандарту вищої освіти із професійно-класифікаційними стандартами: міфи і реальність / С. В. Мельник // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 39-65. - Бібліогр. в кінці ст.

3605.    Мельник С. В. Соціологічні дослідження щодо застосування на практиці професій менеджерського спрямування / С. В. Мельник // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти.

-    Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 62-72. -Бібліогр. в кінці ст.

3606.    Мокін Б. І. Що за горизонтом? / Б. І. Мокін. - Вінниця : Універсум, 2005. - 506 с.Молчанов Е. А. Актуальні тенденції реформування вищої освіти / Е. А. Молчанов, А. Н. Іванов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 135-145. - Бібліогр. в кінці ст.

3607.    Мороз І. Болонський процес - це конкретні рішення та дії / І. Мороз // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 29-36.

3608.    Москаленко В. Ф. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця відкриває дорогу обдарованим / В. Ф. Москаленко // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2005. - № 5. - С. 2-6.

3609.    Ніколаєва А. Ю. Інтернаціоналізація як форма адаптації вищої освіти до умов глобалізації / А. Ю. Ніколаєва // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 297­305. - Библиогр. в конце ст.

3610.    Ніколаєнко С. Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку : доповідь на засіданні підсумкової колегії МОН України 24 березня 2005 р. / С. Ніколаєнко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 1. - С. 13-30.

3611.    Ніколаєнко С. М. Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку : [Школа і педагогіка в незалежній українській державі] / С. М. Ніколаєнко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 730-747.

3612.    Ніколаєнко С. Роль освіти у формуванні та розвитку трудового потенціалу України / С. Ніколаєнко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 2. -

С. 16-21.

3614.    Ніколаєнко С. М. Вища освіта - джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства : монография / С. М. Ніколаєнко. - К. : Знання, 2005. - 319 с.

3615.    Навчальна програма "Вища освіта України і Болонський процес" // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2005. - № 17. - С. 67-74.

3616.    Нагаев В. Адаптация традиційної рейтингової оцінки до європейської кредитно-трансферної системи / В. Нагаев // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 3. - С. 39-44.

3617.    Наукові школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : 1834 - 2004 / ред. В. П. Андрущенко ; укл. : В. П. Бех, Г. І. Волинка. - К. : Четверта хвиля, 2005. - 328 с. : портр.

3618.    Научные школы: Проблемы теории и практики : монография / Народная украинская академия ; ред. В. И. Астахова, Е. В. Астахова. - Харьков, 2005. - 332 с.

3619.    Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова: історія. Сьогодення. Перспективи: 1834 -2004 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко (голова), Г. І. Волинка, А. Т. Авдієвський та ін. - Київ : Навчальна книга, 2005. - 255 с. : іл.

3620.    Національному педагогічному університету імені М. П. Драгоманова - 170. // Освіта. - 2005. - № 15. - С. 1-16.

Недогарок В. О. Кластери - основа модернізації освіти / В. О. Недогарок, Н. М. Волкова // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : МатеріалиМіжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 118-120. - Бібліогр. в кінці ст.

3622.    Нестеренко П. В. Правовые аспекты материального обеспечения государственных высших учебных заведений / П. В. Нестеренко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. -Т. 11. - С. 305-311. - Библиогр. в конце ст.

3623.    Нечаєв В. Болонський процес: міфи, ілюзії, реалії / В. Нечаєв, С. Шаронова // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 1. - С. 56-65.

3624.    Никитин В. Учебный процесс - вчера, сегодня, завтра : (к 75-летию Харьковского национального автомобильно-дорожного университета) / В. Никитин // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 4. - С. 40-43.

3625.    Огієнко О. І. Андрагогічна модель навчання у професійному розвитку особистості в умовах трансформації освіти / О. І. Огієнко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 5. - С. 116-119. - Бібліогр. в кінці ст.

3626.    Ожийова О. М. Про необхідність формування єдиного освітньо-виховного простору "сім'я - навчальний заклад" / О. М. Ожийова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 204-212.

3627.    Остапенко В. О. Входження України в Європейський простір і деякі можливості ВНЗ (та НДІ) України / В. О. Остапенко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 18-33. - Бібліогр. в кінці ст.

3628.    Падалка О. С. Неперервна економічна освіта учнів у системі "школа - ВНЗ" / О. С. Падалка // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 18. Економіка і право / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 49-59.

3629.    Петренко В. Л. Державний стандарт вищої освіти у контексті Болонського процесу : (переліки кваліфікацій, напрямів і спеціальностей вищої освіти) / В. Л. Петренко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 80-117. - Бібліогр. в кінці ст.

3630.    Плахотнік О. В. Еколого-економічна освіта студентів як засіб формування гуманістичного ставлення до довкілля / О. В. Плахотнік // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 94-101. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа