Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

3631.    Положення про Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 9 с.

3632.    Положення про Інститут української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : розроблене відповідно до Положення про інститут НПУ ім. М. П. Драгоманова, затв. Вченою радою ун-ту 29 жовтня 2004 р., Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Статуту НПУ ім. М. П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; розробн. А. В. Висоцький, О. В. Куц. - Київ : НПУ, 2005. - 19 с.

Положення про Інститут фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : розроблене відповідно доположення про інститут НПУ ім. М. П. Драгоманова затв. Вченою радою ун-ту 29 жовтня 2004 р. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; розробн. В. Г. Ареф'єв, О. Д. Дубогай, О. Т. Похоленчук, Л. П. Сущенко, О. В. Тимошенко. - Київ : НПУ, 2005. - 21 с.

3634.    Попович М. Модель сучасного університету / М. Попович //Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 16-18.

3635.    Похресник А. К. Сподівання і труднощі створення загальнодоступної вищої освіти: паралелі Росії та України / А. К. Похресник // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 45-48. - Бібліогр. в кінці ст.

3636.    Присенко М. О. Зарубіжний досвід і деякі проблемні питання дії акредитаційних процедур та рейтингування вищих навчальних закладів в Україні / М. О. Присенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 150-156. - Бібліогр. в кінці ст.

3637.    Присенко М. О. Система акредитації вищих навчальних закладів в Україні: реалії становлення, проблеми дії та розвитку / М. О. Присенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. -С. 125-138. - Бібліогр. в кінці ст.

3638.    Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни "Вища освіта і Болонський процес" : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.05.04 № 414 // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2005. - № 17. - С. 66.

3639.    Про можливість побудови єдиного макета освітнього стандарту країн СНД як динамічної моделі норми якості вищої освіти / В. І. Байденко [та ін.] // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 40-61. - Бібліогр. в кінці ст.

3640.    Про створення Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститу" : наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.04 № 880 // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2005. - № 17. - С. 34-38.

3641.    Пролеєв С. Культурно-історичне покликання університету / С. Пролеєв // Покликання університету : Збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. -

С. 31-38.

3642.    Прус Л. Застосування професійно орієнтованого управління у вищих навчальних закладах / Л. Прус // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 30-32. -Бібліогр. в кінці ст.

3643.    Пчелінцева І. Освітній кредит / І. Пчелінцева // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 2. - С. 95-100.

3644.    Рудик Я. М. Додаткові освітні послуги для обдарованої студентської молоді та їх класифікація / Я. М. Рудик // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 4. - С. 47-51. - Сікорська І. М. Якість освіти: відповідність тенденціям європейського освітнього простору / І. М. Сікорська // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 198-201. - Бібліогр. в кінці ст.

3645.    Семаков Г. Болонський процес - структурна реформа вищої освіти на європейському просторі. / Г. Семаков // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 3/4. - С. 165-168.

3646.    Симчич М. Ідея університету і національна держава / М. Симчич // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 85-88. - Библиогр. в конце ст.

3647.    Слєпкань 3. І. Болонський процес - європейська інтеграція систем вищої освіти / 3. І. Слєпкань // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 4-15. - Библиогр. в конце ст.

3648.    Соколова І. В. Технологія наскрізного дипломного проектування / І. В. Соколова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. - Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 104-109. - Бібліогр. в кінці ст.

3649.    Співаковський О. В. Проблеми управління вищим навчальним закладом у контексті використання інформаційних технологій / О. В. Співаковський // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. -С. 3-10.

3650.    Тепла О. Ціннісний компонент у системі вищої освіти / О. Тепла // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 39-45. -Бібліогр. в кінці ст.

3651.    Тимошенков И. В. Система образования в зеркале экономической науки : монография / И. В. Тимошенков ; Народная украинская академия. - Харьков, 2005.

- 296 с.

3653.    Тиха О. Кредитно-модульна система очима студента / О. Тиха // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. -Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 108-110

3654.    Триус Ю. В. Проблеми і перспективи вищої математичної освіти / Ю. В. Триус, М. Л. Бакланова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 16-26. - Библиогр. в конце ст.

3655.    Українська академія друкарства : історія і сучасність = Ukrainian Academy of Printing : History and Modern Times / ред. кол. : Б. В. Дурняк, Я. М. Угрин, М. Я. Левицька. - Львів : Українська академія друкарства, 2005. - 92 с. : іл

3656.    Філоненко І. І. Освітні сайти та їх класифікація / І. І. Філоненко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -

Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 183-189.

3657.    Фатєєва Е. М. Довузівська підготовка в контексті історико-педагогічного дослідження / Е. М. Фатєєва // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 363-370.Фоменко Н. А. До проблеми формування стандартів туристської освіти в контексті вимог ринку праці / Н. А. Фоменко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. - С. 139-150. -Бібліогр. в кінці ст.

3658.    Фундаменталізація професійної підготовки як пріоритетний напрям модернізації вищої освіти в Україні / М. Ф. Дмитриченко [та ін.] // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -С. 52-54. - Бібліогр. в кінці ст.

3659.    Фурманек В. Нова модель технічної освіти / В. Фурманек // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 170-179.

3660.    Халамендик В. Еволюція психолого-педагогічної підготовки в Миколаївському державному університеті / В. Халамендик // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 167-175. - Бібліогр. в кінці ст.

3661.    Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна - 200 років : (Інтерв'ю з ректором університету В. Бакіровим) // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 5-11.

3662.    Харчук Т. В. Роль системи вищої освіти у формуванні високоякісних людських ресурсів / Т. В. Харчук // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 249-254.

3663.    Хотомлянський О. Формування збалансованої системи показників ВНЗ / О. Хотомлянський, Т. Дерев'янко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 2. - С. 49-53.

3664.    Цалько Ю. Інформаційне забезпечення як фактор ефективного розвитку вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг / Ю. Цалько // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 6. - С. 274-276.

3665.    Цибровська С. С. Роль і місце вищої освіти в сучасних світових процесах глобалізації та інтернаціоналізації / С. С. Цибровська // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -С. 106-111. - Бібліогр. в кінці ст.

3666.    Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича : імена славних сучасників / упоряд. Н. Струк, О. Матвійчук. - Київ : Світ успіху, 2005. - 287 с. : іл.

3667.    Черных В. Национальному фармацевтическому университету - 200 лет : (НФаУ -бренд мирового фармацевтического образования) / В. Черных // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 4. - С. 26-34.

3668.    Чорнобровкін В. М. Принципи організації науково-дослідницької діяльності студентів у світлі Болонських ініціатив / В. М. Чорнобровкін // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 3. - С. 73-77.Чудокова С. В. Повышение качества высшего образования - вхождение Украины в европейское образовательное пространство / С. В. Чудокова, М. П. Раковская // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 188-192. - Бібліогр. в кінці ст.

3669.    Чуткий А. І. Вища гуманітарна освіта в Україні: погляд на проблеми очима викладача і студентів / А. І. Чуткий // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 48-50. - Бібліогр. в кінці ст.

3670.    Шаповалов А. П. Вища освіта в Україні: євроінтеграційна перспектива / А. П. Шаповалов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 56-64

3671.    Шахбазов В. Фундаментальность высшего образования - одна из основ развития Украины / В. Шахбазов // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. -2005. - № 4. - С. 73-75.

3672.    Шашенко C. Ю. Система вищої освіти - одна з передумов соціального становлення студентської молоді / C. Ю. Шашенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. - С. 109-115. -Бібліогр. в кінці ст.

3673.    Шевальє Т. Фінансування вищої освіти: десять років змін : (Зарубіжний досвід) / Т. Шевальє, Ж.-К. Ейшер // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. -

№ 2. - С. 85-94.

3676.    Шиманский Г. М. Программно-методическое обеспечение занятий по физическому воспитанию студентов Киевского института бизнеса и технологий / Г. М. Шиманский // Вісник. - Київ : КІБІТ, 2005. - Вип. № 1(2). - С. 120-122. -Бібліогр. в кінці ст.

3677.    Шубін О. Адаптація університету до Болонського процесу. / О. Шубін // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 6. - С. 13-27.

3678.    Щібель І. Творчі пошуки Центру професійно-технічної освіти / І. Щібель // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 28-35.

3679.    Щербак О. Враховувати сучасні міжнародні тенденції / О. Щербак // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 5-7.

3680.    Юрій С. В університеті має домінувати не кафедра, а випускаючий за фахом професор / С. Юрій // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 4. -С. 3-19.

3681.    Юрженко В. Причини стагнації вчительської професії : на прикладі трудового навчання / В. Юрженко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 4. -С. 8-10.

3682.    Ющенко В. Ви еліта, на яку сьогодні покладаються величезні надії : виступ Президента України на засіданні підсумкової колегії МОН України 24 березня 2005 р. / В. Ющенко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 1. -С. 3-12.

Яковець Н. І. Педагогічна освіта, Болонський процес і вектори модернізації системи освіти / Н. І. Яковець // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник/ М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 32-38. - Бібліогр. в кінці ст.

3684. Яковлев Е. О модульно-рейтинговой системе организации учебного процесса : (к 75-летию Харьковского государственного технического университета и архитектуры) / Е. Яковлев, К. Спиранде // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 4. - С. 60-63.

Див.: 5493, 5621.

 

 

 

Психолого-педагогічні основи навчання і виховання у вищих навчальних закладах

3685.    Акмалдінова О. М. Про концепцію формування навичок письма при навчанні іноземної мови студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання вищого технічного навчального закладу / О. М. Акмалдінова, О. О. Письменна // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 60­67. - Бібліогр. в кінці ст.

3686.    Артьоменко О. І. Педагогічна культура викладача вищої школи як умова оптимізації   професійної   підготовки   майбутніх   фахівців   / О. І. Артьоменко,

 

B.  М. Глазиріна // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 153-155. - Бібліогр. в кінці ст.

3687.    Бабкова-Пилипенко Н. П. Інноваційне навчання як передумова розвитку лідерських якостей студентів / Н. П. Бабкова-Пилипенко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа