Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 61

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

3740.    Кремешна Т. І. Рефлексія як умова формування самоефективності майбутніх педагогів / Т. І. Кремешна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. -

Вип. 19. - С. 84-87.

3741.    Кривонос О. Б. Організація пізнавально-творчої взаємодії при формуванні професійно-творчих умінь студентів / О. Б. Кривонос // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Сер. 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -С. 159-162.

3742.    Кудінов М. В. Основи методики формування понять курсу "Case-технології" у студентів інженерно-педагогічних спецільностей ВНЗ / М. В. Кудінов // Збірник наукових   праць  Бердянського   державного   педагогічного   університету. Сер.

Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 134-140.

3743.    Кулакова М. В. Особистісно орієнтовані взаємовідносини як педагогічна умова формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах / М. В. Кулакова // Наукові записки. Сер.: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки

України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 78-82. - Бібліогр.

в кінці ст.

3744.    Кулик С. М. Види та функції професійної адаптації особистості / С. М. Кулик // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон :

ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 263-265.

3745.    Кучерява О. А. Педагогічний дискурс у сфері професійної комунікації (теоретичний і дидактичний аспекти) / О. А. Кучерява // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. -

С. 279-283.

3746.    Лавриненко Д. Діагностика професійної спрямованості особистості у студентів-першокурсників / Д. Лавриненко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту,

2005. - Т. 1. - С. 71-73.

3747.    Лановенко А. Інформаційна культура викладача та студента у новому освітньому просторі / А. Лановенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 54-59. -Бібліогр. в кінці ст.

3748.    Левченко С. Особистісно орієнтоване навчання як засіб формування фахової компетентності майбутнього офіцера / С. Левченко, Л. Олійник // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 315-321. - Лесіна Т. М. Рефлексія як умова формування самоефективності майбутніх педагогів / Т. М. Лесіна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. - Вип. 19. - С. 87-90.

3749.    Литвин А. Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці / А. Литвин // Педагогіка і психологія професійної освіти : Наук.-метод. журнал. -2005, № 2. - С. 23-29.

3750.    Литвин О. М. Особистісно-орієнтований підхід при організації виконання курсової роботи з дисципліни "Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ" / О. М. Литвин, В. П. Вержиковський, Л. С. Лобанова, Ушаковська Л. М. // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 159-167.

3751.    Литвин О. Ю. Психолого-педагогічні основи процесу формування національної свідомості студентів вищих навчальних закладів - майбутніх економістів / О. Ю. Литвин // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 6 (45). - С. 218-222. - Бібліогр. в кінці ст.

3752.    Лобур М. С. Про необхідність формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців сфери харчування / М. С. Лобур // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 174-177. - Бібліогр. в кінці ст.

3753.    Лобур М. С. Формування самостійності як професійно значущої якості майбутніх фахівців сфери харчування / М. С. Лобур // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 237-244. - Бібліогр. в кінці ст.

3754.    Логвиненко Н. М. Пошуки творчого вирішення деяких проблем виховання моральної відповідальності майбутнього офіцера міліції / Н. М. Логвиненко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. -С. 173-181. - Бібліогр. в кінці ст.

3755.    Луценко І. О. Методика викладання фахової методичної дисципліни як система підготовки майбутніх вихователів до реалізації особистісно орієнтованого підходу / І. О. Луценко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 123-131.

3756.    Любашенко О. В. Методи актуалізації мотиваційного ресурсу студентів у лінгводидактиці : (на засадах когнітивного підходу) / О. В. Любашенко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. -С. 146-155. - Бібліогр. в кінці ст.

3757.    Машталір А. М. Діагностика сформованості творчих якостей у майбутніх офіцерів / А. М. Машталір // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 135-147. - Бібліогр. в кінці ст.

3758.    Мащенко Н. І. Професійна культура студентів політехнічного вузу як чинник становлення професіонала нового типа / Н. І. Мащенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-літнього ювілею. Сер. 12. Психологія / М-во освіти

і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (27). -

С. 184-189.

Мегем Є. Г. Соціально-педагогічний розвиток особистості студентів у процесі проектно-технологічної підготовки / Є. Г. Мегем // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки :збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова.

-    Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 98-105. - Бібліогр. в кінці ст.

 

3761.    Молчанюк О. В. Особливості впровадження модульно-рейтингової технології у формуванні творчої особистості у вищому навчальному закладі / О. В. Молчанюк // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. -С. 212-218. - Бібліогр. в кінці ст.

3762.    Нікуліна А. Навчання ділової активності: від творчого задуму до результатів : (Донецький інститут післядипломної освіти) / А. Нікуліна // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 45-47.

3763.    Назаренко Н. С. Педагогічні основи формування комунікативної компетенції у майбутніх документознавців / Н. С. Назаренко // Наукові записки. Сер.: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 104-112. - Бібліогр. в кінці ст.

3764.    Невмержицький О. Емоційний фактор у контексті виховної технології В. О. Сухомлинського / О. Невмержицький // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 74-78.

3765.    Огороднійчук З. В. Проективні психологічні тести : навчальний посібник / З. В. Огороднійчук, В. І. Кротенко, В. П. Олефір ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології. - Київ : НПУ, 2005. - 42 с.

3766.    Одінцова О. О. Основні аспекти удосконалення лінгвосоціокультурної компетенції магістрантів / О. О. Одінцова // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 107-112. - Бібліогр. в кінці ст.

3767.    Одінцова О. О. Педагогічні основи формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів технічного ВНЗ / О. О. Одінцова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 40-42.

3768.    Одінцова О. Соціально-психологічні умови формування лінгвосоціокультурної компетенції магістрантів у контексті полікультурного навчання / О. Одінцова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 33-37. - Бібліогр. в кінці ст.

3769.    Окіпняк А. Шляхи підвищення професійної підготовки водолазних фахівців / А. Окіпняк, Д. Окіпняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 92-97.

-    Бібліогр. в кінці ст.

3770.    Палаєва М. В. Методологічні основи формування художнього світогляду особистості / М. В. Палаєва // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 64-67. - Бібліогр. в кінці ст.

3771.   Переверзєва В. М. Розвиток у студентів - майбутніх психологів психічних якостей особистості / В. М. Переверзєва, О. Л. Пахомова // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-літнього ювілею. Сер. 12. Психологія / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (27). - С. 181-184.Петренко В. Вплив наступності організаційних форм навчання на дидактичну адаптацію першокурсників / В. Петренко, А. Павленко // Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 272-276.

3772.   Поляк О. В. Формування у студентів емоційної компетентності - одне з завдань вищої освіти України / О. В. Поляк, Л. М. Ляшенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 3. - С. 49-53. - Бібліогр. в кінці ст.

3773.   Психологічні особливості ефективності виховних технологій : колективна монографія / Дрогобицький держ. пед. ін-т ім. І. Франка ; за ред. М. Савчина. -Дрогобич : Коло, 2005. - 184 с.

3774.   Сальвар Л. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації / Л. Сальвар // Педагогіка і психологія професійної освіти : Наук.-метод. журнал. - 2005. - № 2. - С. 42-53.

3775.   Свистун В. І. Структура управлінської компетентності фахівців-аграрників / В. І. Свистун // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 5/6. -

С. 77-83.

3777.   Секач Ю. Вплив самооцінки на формування психічної стійкості у студентів-психологів / Ю. Секач // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 153-155.

3778.   Семенчук Ю. О. Використання інтерактивних технологій для навчання фахової лексики студентів економічних спеціальностей / Ю. О. Семенчук // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 185-195. -Бібліогр. в кінці ст.

3779.   Симоненко Т. Основні напрямки роботи над розвитком професійної комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. -№ 3. - С. 43-47.

3780.   Скороварова Т. Технологія кількісної оцінки рівня здоров'я та розумової працездатності студентів / Т. Скороварова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 247-250.

3781.   Скрипченко О. В. Психолого-педагогічні основи навчання : навчальний посібник для викл. психології і педагогіки, аспірантів, студ. пед. навч. закладів та курсантів військ. училищ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Український Центр духовної культури, 2005. - 712 с.

3782.   Сорочинська В. Є. Соціально-педагогічні детермінанти професійного становлення студентів вищих навчальних закладів / В. Є. Сорочинська // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 67-80. -Бібліогр. в кінці ст.

Строкань Н. О. Культура діалогу - одна із ключових компетентностей сучасного фахівця: теоретичний аспект / Н. О. Строкань // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка.Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. - С. 131-139. -Бібліогр. в кінці ст.

3784.    Сура Н. А. Психологічні механізми мотивації навчання студентів ВНЗ іншомовної професійної комунікації / Н. А. Сура // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 5/6. - С. 84-86.

3785.    Тандир Л. В. Формування професійної економічної культури студентів економічних спеціальностей / Л. В. Тандир // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 5. - С. 133-137. - Бібліогр. в кінці ст.

3786.    Токар О. Методи активного навчання у формированні економічної культури курсантів-пілотів / О. Токар // Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 294-299.

3787.    Томчук М. І. Психологія адаптації до навчання студентів з особливими потребами : монографія / М. І. Томчук, Т. О. Комар, В. А. Скрипник. - Вінниця : Глобус-прес, 2005. - 226 с.

3788.    Уваркіна О. Стан і тенденції розвитку психолого-педагогічної підготовки в системі вищої медичної освіти України / О. Уваркіна // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 100-103.

3789.    Федерягин Е. М. Воспитание у студентов осознаного отношения к собственной жизненной стратегии как фактора личностного саморазвития / Е. М. Федерягин // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. -Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 50-54.

3790.    Фенчак Л. М. Методологічний аспект формування екологічної культури студентів-аграрників / Л. М. Фенчак // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 158-164. - Бібліогр. в кінці ст.

3791.    Хлєбік С. Р. Психолого-педагогічні аспекти підготовки студентів мистецьких факультетів до концертного виступу / С. Р. Хлєбік, О. В. Хлєбік // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. -С. 24-27. - Бібліогр. в кінці ст.

3792.    Хоменко Т. В. Формирование профессионального интеллекта в процессе преподавания иностранных языков / Т. В. Хоменко // Вісник. - Київ : КІБІТ, 2005. -Вип. 1(2). - С. 125-126.

3793.    Цимбал С. В. Синергетичний та акмеологічний аспекти формування професійної компетентності студентів / С. В. Цимбал, О. В. Вознюк, С. О. Кубіцький // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 80­90. - Бібліогр. в кінці ст.

3794.    Цимбал С. В. Формування професійної компетентності студентів засобами англійської мови: постановка проблеми / С. В. Цимбал // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 52-60. - Бібліогр. в кінці ст.

3795.    Черкашина Т. В. Виховання свідомої дисципліни і відповідальності як спосіб формування культури взаємин між викладачем і студентом / Т. В. Черкашина // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 91­98. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа