Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 63

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

3845.    Борщовецька В. Д. Психологічні передумови навчання іншомовної лексики в процесі підготовки майбутніх перекладачів / В. Д. Борщовецька // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і

науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 43-49. -

Бібліогр. в кінці ст.

3847.    Босак Н. Ф. Формування комунікативної компетенції майбутніх словесників у циклі фахових дисциплін / Н. Ф. Босак, О. А. Копусь // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. -С. 193-197.

3848.    Босовський М. В. Елементи математичного аналізу та проблема наступності / М. В. Босовський // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 127-131.

3849.    Бродовська В. Й. Тлумачний словник психологічних термінів в українській мові : словник / В. Й. Бродовська, І. П. Патрик, В. Я. Яблонко ; Південнослов'янський ін-т Київського славістичного ун-ту. - 2-ге вид. - Київ : Професіонал, 2005. - 224 с.

3850.    Будас Ю. Використання ділових ігор у вивченні іноземної мови студентами-філологами / Ю. Будас // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 160­164. - Бібліогр. в кінці ст.

3851.    Бурдейна Н. Вдосконалення форм організації лабораторних занять з фізики в будівельних вищих навчальних закладах / Н. Бурдейна // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 168-174. - Бібліогр. в кінці ст.

3852.    Бурлака Таїса. Коли ж обурить українця чужий бур'ян? / Т. Бурлака // Урок української  :  Науково-публіцистичний журнал-дайджест.  - 2005.  - № 3/4. -

С. 37-43.

3853.    Бурлаков М. О. Семантизація і контекст / М. О. Бурлаков // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 31-34.

3854.    Бутенко Л. Терміни у мові професійного спілкування: Тестові завдання / Л. Бутенко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. -2005. - № 6. - С. 32-35.Бушуєва Т. В. Проведення психодіагностичного обстеження : посібник для студ. / Т. В. Бушуєва ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 94 с.

3855.    Віктор Андрущенко: погляд за горизонти сучасної педагогіки / В. Андрущенко // Пам'ять століть. - 2005. - № 2. - С. 112-115.

3856.    Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури / С. С. Вітвицька ; М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2005. - 396 с.

3857.    Василевская Е. В. Развитие модульно-рейтинговой системы образования в контексте индивидуализации учебного процесса / Е. В. Василевская // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 664-672. - Бібліогр. в кінці ст.

3858.    Васильковська К. М. Культурологічний підхід як засіб формування художнього світогляду майбутнього вчителя музики / К. М. Васильковська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 8-11.

3859.    Васьківська С. В. Технологія консультування (Організація консультативної взаємодії) : збірник / С. В. Васьківська. - Київ : Главник, 2005. - 96 с.

3860.    Васянович Г. Гуманітарна освіта і стиль педагогічної діяльності викладача ПТНЗ / Г. Васянович // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 20-24.

3861.    Вашків Л. Кололітературні елементи у змісті й методиці літературної освіти / Л. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. -С. 105-109. - Бібліогр. в кінці ст.

3862.    Вашкевич В. Методика викладання історії: необхідність оновлення / В. Вашкевич // Політичний менеджмент : Український науковий журнал. - 2005. - № 6. -

С. 114-120.

3864.    Ващенко A. M. Формування професійної мобільності майбутніх офіцерів як чинник підвищення якості освіти / A. M. Ващенко // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 225-228. -Бібліогр. в кінці ст.

3865.    Ващенко А. М. Організація навчального процесу з використанням методів непрямого управління щодо формування професійної мобільності офіцерів Збройних сил України / А. М. Ващенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 49-54. - Бібліогр. в кінці ст.

3866.    Величко С. Проблема розширення змісту комп'ютерної освіти студентів фізико-математичного профілю / С. Величко, С. Ткаченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 242-244.

Вербовий М. В. Інституціональна традиція української економічної науки в контексті європейської інтеграції науково-освітнього простору / М. В. Вербовий // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору  :  матеріали Міжнар.науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 40-46. - Бібліогр. в кінці ст.

3868.    Вернидуб Р. М. Організація і управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі : навчальний посібник / Р. М. Вернидуб ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 111 с.

3869.    Виговська С. В. Критеріальний підхід до визначення рівня професійного становлення студенток вищих навчальних аграрних закладів / С. В. Виговська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 144-148. - Бібліогр. в кінці ст.

3870.    Викладання предметів гуманітарного циклу в непрофільних ВНЗ у контексті гуманізації вищої освіти / В. Головчук, І. Голубович, Т. Пашенко, Чернецька О. // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 2. - С. 63-69.

3871.    Використання у вищих навчальних закладах гнучких педагогічних технологій навчання // Приватна вища школа України на шляху інновацій : монографія. -Харків, 2005. - С. 96-127.

3872.    Вища освіта в Україні : навчальний посібник / М-во освіти і науки України ; ред. : В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко. - К. : Знання, 2005. - 327 с. - Зміст: Вища освіта : історія і сьогодення ; Управління у галузі вищої освіти ; Інститутційні зразки та статистичні дані про розвиток системи вищої освіти ; Управління та адміністрування на інституційному рівні ; Структура інституцій вищої освіти та академічна робота ; Особи, які навчаються у системі вищої освіти ; Майбутній розвиток.

3873.    Вища освіта України і Болонський процес : навчальна програма для магістрів і аспірантів (за вимогами кредитно-модульної системи) / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; укл. Н. О. Падун. - Ніжин : НДУ, 2005. - 22 с.

3874.    Власенко К. В. Використання ППЗ GRAN2 та DERIVE під час лабораторних занять з вищої математики для студентів інженерно-економічних спеціальностей / К. В. Власенко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 45-50. - Библиогр. в конце ст.

3875.    Власенко К. В. Евристичний підхід до вивчення теми "Елементи лінійної алгебри" / К. В. Власенко, І. М. Главатських // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. - С. 37-44. -Бібліогр. в кінці ст.

3876.    Власова О. І. Педагогічна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. І. Власова. - Київ : Либідь, 2005. - 400 с.

3877.    Воєвода А. Л. Про інтегровані заняття математики з іншими навчальними дисциплінами у вищих навчальних закладах економічного профілю 1-2 рівнів акредитації / А. Л. Воєвода // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 123-126.

3878.    Воїтелєва Г. Оптимізація навчального процесу під час вивчення курсу за вибором "Вступ до менеджменту" / Г. Воїтелєва // Трудова підготовка в закладах освіти. -2005. - № 4. - С. 40-43.Вовк О. І. Модель організації занять з інтенсивного навчання практичної граматики англійської мови у вищому навчальному закладі / О. І. Вовк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 12-15.

3879.    Вовчк О. І. Організація і презентація граматичного матеріалу в інтенсивному навчанні студентів-філологів спілкування англійською мовою / О. І. Вовчк // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 36-39.

3880.    Водчиць О. Г. Модульно-рейтинговий контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів як засіб удосконалення підготовки військових фахівців / О. Г. Водчиць, О. Ю. Марчук, В. О. Рахманов // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. - С. 29-36. - Бібліогр. в кінці ст.

3881.    Вознюк Н. М. Етико-педагогічні основи формування особистості : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н. М. Вознюк ; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т. - Київ : ЦНЛ, 2005. - 196 с.

3882.    Волков В. Д. Розвиток освітніх комп'ютерних технологій на економіко-правовому факультеті Донецького національного університету / В. Д. Волков, І. Л. Власенко // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 29-30.

3884.    Волкова Н. П. Особистісно орієнтовані технології навчання професійно-педагогічної комунікації / Н. П. Волкова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 18-26.

3885.    Волкова Т. В. Організаційно-методичні підходи до інтеграції педагогічної та комп'ютерно-інформаційної підготовки майбутнього інженера-педагога / Т. В. Волкова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 86-93.

3886.    Волосова О. Культурно-освітня ситуація в країні й викладання української мови у вищій школі / О. Волосова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 36-39.

3887.    Воронка Г. Інтегровані магістерські економічні програми - основа підготовки кваліфікованих, соціально мобільних спеціалістів в університетах Великої Британії / Г. Воронка // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2005. - № 1. - С. 116-125.

3888.    Галімов А. Проблематичні особливості виховної роботи з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України в сучасних умовах / А. Галімов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 36-40. - Библиогр. в конце ст.

3889.    Галицька М. М. Технологія формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного професійного спілкування / М. М. Галицька // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 52. - С. 13-20. - Бібліогр. в кінці ст.

3890.    Гейченко М. І. Фразування як синтез засобів музичної виразності / М. І. Гейченко, Г. С. Дідич // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 93-96. - Герасимчук О. Організація навчального процесу у вузі на основі технологій дистанційного навчання / О. Герасимчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 12-17.

3891.    Геркіял О. Сільськогосподарська дорадча діяльність університету: Аграрна освіта / О. Геркіял, Ю. Нестерчук // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. -

№ 2. - С. 70-76.

3893.    Глазиріна В. М. Самостійна робота студентів як чинник професійної підготовки майбутніх фахівців / В. М. Глазиріна, В. О. Снітковська // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 31-34. - Бібліогр. в кінці ст.

3894.    Гнатенко В. Д. Шляхи реалізації самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів з іноземної роботи студентів з іноземної мови у ВНЗ / В. Д. Гнатенко, Н. В. Ягельська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 104-106.

3895.    Голівер Н. О. Дидактичні умови використання комп'ютерних технологій у навчально-пізнавальній діяльності студентів / Н. О. Голівер // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). -С. 127-131. - Бібліогр. в кінці ст.

3896.    Городенко С. В. К проблеме интерпретации клавирных произведений И.-С. Баха в современном исполнительском искусстве / С. В. Городенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. -С. 110-115. - Бібліогр. в кінці ст.

3897.    Грибок О. П. Інноваційні підходи до вдосконалення навчально-виховного процесу у вузі / О. П. Грибок // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 71-74. -Бібліогр. в кінці ст.

3898.    Гриненко І. В. Евристичний метод як засіб організації творчої навчальної діяльності на факультеті іноземних мов / І. В. Гриненко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 126-130.

3899.    Грод І. Програмне забезпечення навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах: оцінка якості та можливостей застосування / І. Грод // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 198-202. - Бібліогр. в кінці ст.

3900.    Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності : практичний посібник / Н. Е. Гронлунд. - Перше укр. вид. - Київ : Консорціум із удосконаленя менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.

3901.    Груцяк В. І. Про систему контролю знань іноземних студентів в умовах підготовчого факультету / В. І. Груцяк // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 245-258. - Бібліогр. в кінці ст.

Гура О. І. Педагогіка вищої школи: Вступ до спеціальності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. І. Гура ; М-во освіти і науки України. - Київ :Центр навчальної літератури, 2005. - 224 с. - Зміст: Загальна характеристика професійної діяльності педагога вищої школи. - Професійна компетентність педагога вищої школи. - Основні етапи професійного становлення та розвитку педагога вищої школи.

3903.    Гурець В. Т. Використання засобів мультимедія при навчанні менеджерів туризму / В. Т. Гурець // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 31-32.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа