Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 66

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

4010.   Копчук І. Організація навчально-методичного комплексу вивчення вищої математики в рамках кредитко-модульної системи навчання / І. Копчук // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 277-281. - Бібліогр. в кінці ст.

4011.   Кушнарьова М. Роздуми про сучасну освіту / М. Кушнарьова // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - № 2. - С. 88-92.

4012.   Коржова Л. С. Нові технології навчання у сучасній вищій школі / Л. С. Коржова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 350-354.

4013.   Корнєв Р. Методологічна інформаційна підготовка майбутніх фахівців-аграрників та її професійна зорієнтованість / Р. Корнєв, Б. Роман // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 195-198. - Бібліогр. в кінці ст.

4014.   Корнілов О. А. Про викладання курсу опору матеріалів для інженерів-педагогів / О. А. Корнілов // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 253-257.

4015.   Коробченко А. А. Проблеми особистісно орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах / А. А. Коробченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 5-12.

4016.   Корольчук Микола Степанович. Психодиагностика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М. С. Корольчук, В. І. Осьодло ; за заг. ред. М. С. Корольчука. - Київ : Ельга : Ніка-Центр, 2005. - 400 с.

Корольчук М. С. Психологія: Схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко ; ред. М. С. Корольчук ; М-во освіти і науки України. - Київ : Ельга-Н : Ніка-Центр, 2005. - 320 с. : іл. - Зміст: Основи психології. - Психологічнезабезпечення професійної діяльності. - Навчання методики оцінки індивідуальних якостей особистості та її працездатності.

4019.   Корченюк Ю. В. Застосування навчальної гри в процесі вивчення англійської мови у студентів технічного фаху / Ю. В. Корченюк, Ю. Ю. Курило // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 52. -С. 51-57. - Бібліогр. в кінці ст.

4020.   Костікова І. І. Інтеграція комп'ютерних технологій навчання англійської мови в практику вищої школи / І. І. Костікова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 81-87.

4021.   Кравченко І. Соціально-педагогічний аспект співробітництва викладача зі студентською групою / І. Кравченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 310-315. - Бібліогр. в кінці ст.

4022.   Красножан Ж. В. Формування професійного мовлення у студентів-філологів (на матеріалі курсу "Вступ до мовознавства") / Ж. В. Красножан // Збірник наукових праць. Пед.науки/ Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. -

С. 260-263.

4023.   Кривень Л. Використання новітніх інформаційних технологій на прикладі вивчення теми "Вища нервова діяльність людини" / Л. Кривень // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 3. - С. 36-39.

4024.   Кривцов В. Сквозная комплексная компьютерная подготовка инженеров-механиков : харьковскому НАУ имени Н. Е. Жуковского - 75 лет / В. Кривцов, Я. Карпов, В. Зайцев // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. -№ 3. - С. 3-8.

4025.   Крижко В. В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою : навчальний посібник / В. В. Крижко, І. О. Мамаєва ; М-во освіти і науки України. -Київ : Освіта України, 2005. - 224 с.

4026.   Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті : навчальний посібник / В. В. Крижко. - 2-ге вид., доопрацьов. - Київ : Освіта України, 2005. - 256 с.

4027.   Кричковська Т. Д. Вікова педагогічна психологія : навчально-методичний комплекс / Т. Д. Кричковська ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 60 с.

4028.   Крючков Г. Навчальний план підготовки бакалавра/магістра з іноземної філології у світлі Болонського процесу (Проект) / Г. Крючков // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 6-15.

4029.   Кудінов М. В. Особистісно орієнтоване навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей CASE-технологій / М. В. Кудінов // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 48-53.

4030.   Кузнецов М. А. Эмоциональная память : монография / М.А. Кузнецов. - Харьков : Крок, 2005. - 568 с.Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / А. І. Кузьмінський. - Київ : Знання, 2005. - 486 с. - Зміст: Місце і роль педагогічної науки в системі соціально-економічного розвитку України ; Історія розвитку вищої школи ; Києво-Могилянська академія - визначний освітньо-культурний центр України ; Особливості розвитку вищих навчальних закладів України в XX - на початку XXI століття ; Сучасна вища школа в освітній системі України. Система освіти України, її структура ; Філософія освіти XXI століття ; Гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу у вищій школі ; Психологічні особливості, типологія студентів і формування студентського колективу ; Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи ; Дидактика вищої школи ; Теоретичні засади навчально-виховного процесу у вищій школі ; Закони, закономірності і принципи навчання ; Зміст, планування та організація навчального процесу у вищій школі ; Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі ; Лекція у вищій школі ; Технологія і техніка організації та проведення семінарів, практичних, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів ; Психолого-педагогічні засади організації самостійної навчальної роботи студентів ; Дистанційне навчання в системі освіти ; Система організації науково-дослідної роботи студентів ; Система аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів ; Виховна функція вищої школи ; Управління у вищій школі.

4031.   Кузьменко Г. Розумове виховання студентів у процесі особистісно орієнтованого навчання з фізики / Г. Кузьменко, М. Кузьменко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 291-295. - Бібліогр. в кінці ст.

4032.   Кулик О. Є. Творча самореалізація студентів у навчально-пізнавальній діяльності / О. Є. Кулик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

 

-    Вип. 14. - С. 88-90.

4034.   Кондрашова Л. Формуючий потенціал навчання в сучасній вишій педагогічній школі / Л. Кондрашова // Рідна школа. - 2005. - № 8. - С. 12-15.

4035.   Культан Я. Использование информационно-коммуникационных технологий для улучшения успеваемости студентов первого курса / Я. Культан // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 156-162. - Бібліогр. в кінці ст.

4036.   Корсак К. В. Глобальні процеси і гуманітаризована освіта: західні та українські підходи /К. В. Корсак // Вища освіта України у національному і глобальному контекстах : зб. наук. праць / МАУП. Яготинська філія. - Яготин, 2005. - С. 6-16.

4037.   Кремень В. Загальноцивілізаційні зміни : яким бачиться у їх контексті розвиток освіти в Україні / В. Кремень // Освіта. - 2005. - 22-29 червня, № 26. - С. 8-9;

6-13 липня. - 27/28. - C. 8-9.

4038.   Кремень В. Освіта в суспільстві епохи глобалізації / В. Кремень // Українсько-німецькі педагогічні студії : зб. наук. праць учених Ун-ту Фрідріха-Александра та Бердянського держ. пед. ун-ту. - Бердянськ, 2005. - Розд. 1. - С. 11-52.

4039.   Ковальчук В. Ю. Педагогічна освіта : актуальні проблеми модернізації / В. Ю. Ковальчук // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка.

4040.   Житомир, 2005. - Вип. 20. - С. 82-86.Кухарук О. О. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації з іноземної мови / О. Є. Кулик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 90-94.

4041.   Кухарчук І. Вивчення односкладних речень : комунікативно-діяльнісний підхід у фаховій підготовці вчителя-словесника / І. Кухарчук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 10. - С. 38-40.

4042.   Кухарчук І. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у фаховій підготовці вчителя-словесника / І. Кухарчук // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 50-54.

4043.   Кучеренко А. Педагогічна технологія удосконалення професійної підготовки прикордонників в умовах службової діяльності / А. Кучеренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 54-59. - Бібліогр. в кінці ст.

4044.   Кузьміна Л. В. Психолого-педагогічні аспекти особистісно-зорієнтованого навчання професійного мовлення [в техн. вузах]: критеріально-зорієнтоване навчання, технологія співпраці, метод проектів та ігрові технології / Л. В. Кузьміна // Лінгвістичні дослідження : зб. науке. праць / Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. - Х., 2005. - Вип. 17. - С. 121-126.

4045.   Лісовський П. Маніпуляція свідомістю у вищій освіті України: актуальний аналіз / П. Лісовський // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 54-59.

4046.   Лабур В. Є. Порівняльний аналіз ставлення студентів до системи комп'ютерної математики / В. Є. Лабур // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. -

С. 112-119.

4047.   Лагодич О. Тестування в інформаційній підготовці студентів / О. Лагодич // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. -

С. 268-272.

4048.   Лазуренко О. О. Навчально-методичні вказівки з організації та проведення самостійної позааудиторної роботи студентів з курсу "Основи психології та педагогіки" : методические указания / О. О. Лазуренко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. - 41 с.

4049.   Лазуренко О. О. Програма, плани практичних занять, методичні вказівки та рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Основи психології та педагогіки " : для студ. фармацевт. фак-ту заоч. форми навчання / О. О. Лазуренко ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2005. -156 с.

4050.   Лапченко І. Прояви національної ідентичності у студентів-психологів / І. Лапченко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 262-264.

Литвин О. М. Реалізація симплексного методу в лабораторному практикумі з використанням CKM MathCAD / О. М. Литвин, В. П. Вержиковський, Л. М. Ушаковська    // Збірник    наукових    праць    Бердянського державногоС. 17-24.

4052.   Литовченко В. М. Активізація розумової діяльності студентів у процесі вивчення курсу сучасної української мови / В. М. Литовченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 36-38.

4053.   Литовченко Н. Ф. Професійно орієнтований тренінг самопізнання та саморегуляції : навчально-методичні матеріали для тренінгових занять студ.-психологів / Н. Ф. Литовченко ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 72 с.

4054.   Логутіна Н. В. Роль професійного іншомовного спілкування в процесі підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності / Н. В. Логутіна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 150-153. - Бібліогр. в кінці ст.

4055.   Лозовецька В. Т. Теоретичні і практичні аспекти організації навчання фахівця в нових соціально-економічних умовах / В. Т. Лозовецька // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. - С. 67­77. - Бібліогр. в кінці ст.

4056.   Лутай В. Про розроблення концептуальних засад філософії сучасної освіти України / В. Лутай //Вища освіта України. - 2005. - № 4. - С. 13-18.

4057.   Луняк М. О. Методика використання статистичних звітів під час викладання курсу "Кримінологія" та суміжних дисциплін / М. О. Луняк // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 97-101. - Бібліогр. в кінці ст.

4058.   Любашенко О. В. Роль перцептивного образу навчального предмета у педагогічному процесі вищої школи / О. В. Любашенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 75­81. - Бібліогр. в кінці ст.

4059.   Любашенко О. В. Функціональні суперечності навчання рідної мови у вищому освітньому закладі / О. В. Любашенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 147-153. -Бібліогр. в кінці ст.

4060.   Ляшова Н. Методична підготовка студентів із скороченим строком навчання / Н. Ляшова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 171-174.

4061.   Малихін О. Мотиваційно-цільовий компонент самостійної навчальної діяльності студентів вищого педагогічного навчального закладу / О. Малихін // Рідна школа. -2005. - № 8. - С. 28-30.

4062.   Мізрах І. Л. Формування системи техніко-конструкторських знань та умінь у студентів вищих технічних навчальних закладів / І. Л. Мізрах // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 113-120.

Мізрах І. Формування системи техніко-конструкторських знань та умінь студентів за допомогою комплектів для моделювання і конструювання / І. Мізрах // Молодь,освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 3. - С. 46-52.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа