Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 67

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

4064.   Мазоха Д. С. Педагогіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Київ : ЦНЛ, 2005. - 232 с.

4065.   Методичний каталог видань, що стосуються питань модернізації вищої освіти України в контексті Болонського процесу / М-во освіти і науки України,Наук.-метод. Центр вищої освіти ; уклад. К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков. - Київ : Освіта України, 2005. - 32 с.

4066.   Макарова Л. І. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. І. Макарова, Й. М. Гах ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - Київ : ЦНЛ, 2005. - 116 с.

4067.   Максимов Б. В. Психология бизнеса и предпринимательства : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б. В. Максимов ; Мин-во образования и науки Украины. - Киев : Професіонал, 2005. - 256 с.

4068.   Максимова Т. С. Місце та основні компоненти професійно-евристичної діяльності в процесі формування майбутнього інженера / Т. С. Максимова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 81-88. - Бібліогр. в кінці ст.

4069.   Максимюк С. П. Педагогіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. заклладів / С. П. Максимюк ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гум. ун-т. -Київ : Кондор, 2005. - 667 с. - Зміст: Стан освіти в Україні. - Глобальна освіта й українська школа. - Система освіти в Україні та її диференціація. - Концепція 12-річної загальноосвітньої школи (витяг). -Розвиток та формування особистості. -Педагогічний процес як цілісна система. - Закономірності та принципи навчання. -Зміст освіти в національній школі. - Форми організації навчання. - Учитель сучасної школи та його професіограма. - Суть процесу виховання. - Система національного виховання. - Основні напрями діяльності класного керівника. -Форми організації виховної роботи. - Методи виховання. - Характеристика основних напрямів виховання. - Духовно-гуманістична спрямованість виховання та її реалізація в сучасній школі. - Історія педагогіки як наука. Я. А. Коменський -перший творець самостійної гуманної педагогіки. - Видатні зарубіжні представники гуманої педагогіки (XVIII-XX століття). - К. Д. Ушинський - основоположник наукової педагогіки і народної школи в Росії. Педагогічні погляди Л. М. Толстого. -Українська педагогічна думка та її видатні предстаники. - Педагогічна діяльність і творча спадщина А. С. Макаренка. - В. О. Сухомлинський - видатний український педагог-новатор. - Актуальні проблеми зарубіжної педагогіки. Освіта в Японії. -Традиції та нові цінності в системі освіти США, Канади,Великобританії та інших зарубіжних країн (80-90-і роки). - Дванадцятирічна освіта : реалії і перспективи. -Наукові основи управління сучасною школою. - Методична робота з учителями. -Передовий педагогічний досвід та система роботи з ним. - Нові тенденції в розвитку теорії і практики освіти й виховання в Україні. Стратегічний менеджмент освіти в Україні. - Інноваційні педагогічні технології на зламі століть.

4071.   Мальковский Г. Е. Домашнее чтение на английском языке в неязыковом ВУЗе / Г. Е. Мальковский // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. -Мандрико Т. Система семінарських занять із психології / Т. Мандрико //Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. -2005. - № 7/8. - С. 42-78.

4072.   Манойленко Н. Практична спрямованість курсу загальної фізики як чинник інтеграції природничо-математичних і профільних дисциплін / Н. Манойленко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. -С. 298-300. - Бібліогр. в кінці ст.

4073.   Манько В. М. Концептуальні засади ступеневої підготовки фахівців з механізації сільського господарства / В. М. Манько // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова.

 

-    Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 89-98. - Бібліогр. в кінці ст.

4074.   Марігодов В. К. Статистична обробка результатів експертної оцінки знань студентів / В. К. Марігодов, Ю. М. Кравченко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 240-245. - Бібліогр. в кінці ст.

4075.   Маріщук О. Ю. Роль діяльності викладача у досягненні цілей Болонського процесу / О. Ю. Маріщук, І. Є. Захарова // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 106-112.

4076.   Маригодов В. К. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной деятельности : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. К. Маригодов, С. Е. Моторная ; М-во образования и науки Украины, Севастопольский нац. технич. ун-т. - Киев : Професіонал, 2005. - 192 с.

4077.   Мартинюк В. А. Темпорально-локативна парадигма проектного методу та особливості його сучасної аплікації / В. А. Мартинюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 106-109.

4078.   Мартинюк В. Г. Дидактичні особливості навчально-виховного процесу на військовій кафедрі у класичному університеті / В. Г. Мартинюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 165-171. - Бібліогр. в кінці ст.

4079.   Марченко О. М. Застосування нетрадиційних підходів до викладання вищої математики та форм контролю за результатами навчання як засіб підвищення якості освіти / О. М. Марченко // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : Матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 245-249.

4080.   Матвеева Л. Л. Культурологія : курс лекцій : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. Л. Матвєєва ; М-во освіти і науки України. - Київ : Либідь, 2005.

-    512 с. - Зміст: Культурологія : зміст та історія становлення. - Онтологія культури.

-    Феномени культури. - Сучасність і майбутнє культури.

4081.    Матяш O. I. Місце і роль мотивів вивчення вищої математики при особистісно орієнтованому навчанні на економічних спеціальностях ВНЗ / O. I. Матяш, Л. П. Гусак // Дидактика математики: Проблеми і дослідження. - Донецьк : Теан, 2005. - Вип. 23. - С. 27-29. - Библиогр. в конце ст.Мегем Є. Самоорганізація учіння студентів у проектно-технологічній підготовці як засіб їхнього особистісного росту / Є. Мегем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 25-29. - Бібліогр. в кінці ст.

4082.    Мельников О. Ю. Проектування системи для автоматизованого складання розкладу занять у вищому навчальному закладі / О. Ю. Мельников, Н. М. Сусяк // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 40-46.

4083.    Методика дистанційного навчання фундаментальним та технічним дисциплінам у вищій школі : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 28-30 верес. 2005 р. / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Нац. ун-т кораблебудування ім.адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК ім. адмірала Макарова, 2005. - 53 с.

4084.    Мисечко О. Спецсемінар з англійської мови як форма підготовки курсантів-прикордонників до службового спілкування / О. Мисечко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 165-168. - Бібліогр. в кінці ст.

4085.    Мисловська С. К. Електронний додаток до підручника з фізики як складова частина єдиного навчально-методичного комплексу / С. К. Мисловська, Г. В. Касьянова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 354-359.

4086.    Мисько С. Динаміка фізичної підготовленості студентів під впливом цілеспрямованого розвитку фізичних якостей / С. Мисько // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 239-242.

4087.    Михнюк М. І. Вимоги до розробки дидактичного забезпечення модулів підвищення кваліфікації з професій будівельного профілю / М. І. Михнюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 62-64. - Бібліогр. в кінці ст.

4088.    Мицик Л. Використання методів активного навчання на семінарських заняттях з новітньої історії країн Європи та Америки / Л. Мицик // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 185-191. - Бібліогр. в кінці ст.

4089.    Мицик Л. М. Викладання історії як складова громадянської освіти у вищій школі / Л. М. Мицик // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 102-107. - Бібліогр. в кінці ст.

4090.    Молоцька І. Активізуючи систему навчання (Використання дидактичної гри у підготовці фахівців агрономічних спеціальностей) / І. Молоцька // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 96-104.

Моніторинг і оцінка діяльності з формування здорового способу життя : методический материал / Укр. ін-т соц. досліджень, Українсько-канадський проект "Молодь за здоров'я-2" ; укл. О. М. Балакірєва. - Київ : Український інститут соціальних досліджень, 2005. - 152 с. - (Формування здорового способу життя молоді ; кн. 11). - Зміст: Сучасне розуміння моніторингу оцінки соціальних проектів ; Стратегія та схема моніторингу оцінки проекту "Молодь за здоров'я-2" ; Результати моніторингу і оцінки проекту "Молодь за здоров'я-2" ; Програматренінгу з моніторингу і оцінки комплексних соціальних проектів формування здорового способу життя молоді.

4093.    Моніторинг: Практика впровадження / упоряд. Л. Г. Чернікова. - Київ : Плеяди, 2005. - 112 с.

4094.    Мороз І. В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу : довідник для студентів / І. В. Мороз ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Київ : Освіта України, 2005. - 90 с.

4095.    Мороз Т. М. Заняття з практики усного і писемного англійського мовлення за темою "Man and Nature" / Т. М. Мороз // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 49-51.

4096.    Морін С. В. Перспективи дистанційного навчання студентів-заочників / С. В. Морін // Вісник Житомирського [держ. ] ун-ту ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - Вип. 20. -

С. 97-99.

4097.    Мусійовська О. Елементи дистанційної освіти у програмі іншомовної підготовки спеціалістів / О. Мусійовська // Неперервна освіта : проблеми, рішення, перспективи : тези доп. регіон. Наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 15-16 квіт. 2005 р. : у 2-х т. - Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 2005. - Т. 2. - С. 120-121.

4098.    Мошковська А. Народні традиції у змісті навчання / А. Мошковська // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 17-18.

4099.    Ніколаевська А. Викладання очима студента: досвід організації та проведення моніторингу / А. Ніколаєвська // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 26-28.

4100.    Нічуговська Л. І. Вимоги до відбору тa структурування змісту математичної освіти студентів економічного спрямування ВНЗ / Л. І. Нічуговська // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. -Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 93-98.

4101.    Навчальна програма "Конкурентна політика держави" // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2005. - № 17. - С. 75-80.

4102.    Навчально-методичні матеріали з курсу "Психологічна деонтологія" : для студ. психол. фак-тів / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; упоряд. В. В. Турбан. -Ніжин, 2005. - 116 с.

4103.    Нагаев В. М. Школа-семінар молодого лідера у процесі підготовки управлінських кадрів / В. М. Нагаєв // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. -Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 83-88. - Бібліогр. в кінці ст.

4104.    Надутенко М. Інноваційний підхід до формування якостей мислення студентів у процесі вивчення фізики / М. Надутенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 301-305. - Бібліогр. в кінці ст.

4105.    Назар К. Тестування у процесі навчання медичній інформатиці за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / К. Назар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 119-121. - Бібліогр. в кінці ст.

Назаренко Н. В. Застосування інноваційних педагогічних технологій викладачами природничих дисциплін у навчальному процесі університету / Н. В. Назаренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистістьучителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 4 (14). - С. 184-188. - Бібліогр. в кінці ст.

4107.    Назаренко Н. В. Мотивація навчання студентів як показник ефективності сучасних педагогічних технологій / Н. В. Назаренко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 164-167. -Бібліогр. в кінці ст.

4108.    Нечипоренко В. В. Проективно-рефлексивні засади організації самостійної навчальної роботи студентів / В. Нечипоренко // Дефектологія : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 42-44.

4109.    Носов П. С. Особливості розробки комп'ютерних тестових методик у адаптованому навчанні / П. С. Носов // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 359-363.

4110.    Овсіенко Ю. І. Дослідження рівня знань з математики студентів аграрних вищих навчальних закладів / Ю. І. Овсієнко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 52. - С. 66-80. -Бібліогр. в кінці ст.

4111.    Овчінніков В. С. Навчання читанню в немовному вузі (з власного досвіду роботи) / О. Овчинникова, Н. Орлова // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 112-118. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа