Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 68

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

4112.    Одарченко Н. І. Модульні технології навчання як напрям у досягненні відповідної якості вищої освіти / Н. І. Одарченко // Евристичне навчання математики : зб. тез доп. міжнар. наук.-метод. конф., 15-17 листоп. 2005 р., Донецьк. - Донецьк,2005. -

С. 244-245.

4113.    Олексеенко В. П. Формування культури емоційного мовлення студентів / В. П. Олексеенко, О. В. Волошин // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 294-298.

4114.    Олексюк-Казо Л. М. Методичні рекомендації до виконання і оформлення рефератів : для студ. пед.-індустр. фа-ту, спец. 6.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" / Л. М. Олексюк-Казо, Н. Б. Щур ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 23 с.

4115.    Олійник Л. В. Контролювання знань курсантів з використання тестових методик в межах кредитно-модульної системи оцінювання / Л. В. Олійник // Військова освіта : зб. наук. праць / Київ. юридич. ін-т МВС України. - К., 2005. - № 2. - С. 151-158.

4116.    Ольховий О. М. Ефективність застосування модульно-рейтингової системи організації педагогічного процесу підготовки офіцерів, які залучаються до проведення занять з фізичної підготовки / О. М. Ольховий // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць / Харк. Худож. -промисл. Ін-т. - Х., 2005. - № 9. - С. 44-53.

4117.    Осадько О. Технології психологічного консультування / О. Осадько. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. - 127 с.

4118.    Основи педагогіки вищої школи : навчально-методичний комплекс для аспірантів і магістрів / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; Укл. Л. Вовк, О. Падалка, Р. Семерникова. - Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. - 58 с.Онищук В. М. Кредитно-модульна система як стимул розвитку педагогічного пошуку / В. М. Онищук // Перспективні педагогічні технології в системі неперервної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 19 листоп. 2004 р. -К., 2005. - Ч. 2. - С. 305-309.

4119.    Основи філософії культури : словник для студ. вищ. навч. закл. / авт. Н. Г. Джинчарадзе та ін. - Київ : Знання України, 2005. - 254 с.

4120.    Основы психологии и педагогики : методические рекомендации к практическим занятиям / М-во образования и науки Украины, Черниговский гос. технол. ун-т ; сост. Г. А. Золотухин. - Чернигов, 2005. - 108 с.

4121.    Основы психологии и педагогики : тексты лекций / М-во образования и науки Украины, Черниговский гос. технол. ун-т ; сост. Г. А. Золотухин. - Чернигов : ЧГТУ, 2005. - 194 с.

4122.    Особистість в психологічних дослідженнях / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; упоряд. С. Д. Максименко, М. В. Папуча, За заг. ред. С. Д. Максименко. - Ніжин, 2005. - 197 с. - Зміст: Комплекс неполценности и комплекс превосходства / А. Адлер. Психологическое поле / К. Левин. Розуміння особи у психології / Ф. Лерш. Самоактуализация / А. Маслоу. Пиковые переживания / А. Г. Маслоу. Становлення екзистенційної психології / Р. Мей. Черты личности. Важность понятия "черта" / Р. Мейли. Личность: проблема науки или искусства? / Г. Олпорт. Функциональная автономия мотивов / Г. У. Олпорт. Личностный рост / К. Р. Роджерс. Поиск смысла жизни и логотерапия / В. Франкл. Разделение психической личности / А. Фрейд. Разделение психической личности / З. Фрейд. Мотивация достижения / Х. Хекхаузен. Тревожность / К. Хорни. Детство и общество / Э. Эриксон. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. Становление личности / К. Г. Юнг. Структура и становление личности / Б. Г. Ананьєв. Психология формирования и развития личности / Л. И. Анцыферова. Совладание / Л. И. Анцыферова. Герой и позиция автора по отношению к герою в творчестве Достоевского / М. М. Бахтин. Психологическое определение личности / В. М. Бехтерев. Социальная ситуация и движущие силы развития ребенка / Л. И. Божович. Потребность в новых впечатлениях / Л. И. Божович. Переживание / Ф. Е. Василюк. Социальная ситуация развития / Л. С. Выготский. О патологическом развитии личности / Б. В. Зейгарник. О составе личности / А. Ф. Лазурский. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. Я - последняя инстанция в личности / Д. А. Леонтьев. Отношения личности / В. Н. Мясищев. Самосознание личности и ее жизненный путь / С. Л. Рубинштейн. Теоретические вопросы психологии и проблема личности / С. Л. Рубинштейн. Реальность субъективного духа / В. И. Слободчиков. Смысл жизни / С. Л. Франк. Навчання і розвиток особистості / Г. С. Костюк. Загальне поняття про особистість та її структуру / С. Д. Максименко. Значення і смисл як психологічні поняття / Г. О. Балл. Социальная психотерапия личности / А. Ф. Бондаренко. До створення теорії "вимірюваної індивідуальності" у психодіагностиці / Л. Ф. Бурлачук. Психологічна оцінка когнітивного стилю особистості / Г. В. Куценко. Особистість починається з любові / С. Д. Максименко, М. В. Папуча. Загальна природа вчинку / В. А. Роменець. Життєвий шлях особистості / Т. М. Титаренко. Теоретические основы психологической герменевтики / Н. В. Чепелева. Личность: самосознание, самоопределение / Ю. М. Швалб. - (в м. обкл.) : 9.00 грн.

Остапенко Л. М. Актуальні проблеми вивчення Біблії у школі та вузі (розвідка філолога)   / Л. М.    Остапенко   // Наукові   записки   Ніжинського державногоуніверситету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. - Ніжин, 2005. - С. 2­25. - Бібліогр. в кінці ст.

4125.   Палихата Е. Про повну підготовку майбутнього вчителя в умовах реалізації кредитно-модульної системи навчання / Е. Палихата // Наукові записки. Сер. Педагогіка / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2005. - Т. 5.

- С. 99-104.

4126.   Петухова Л. Є. Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін історико-педагогічного циклу / Л. Є. Пєтухова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 340-343.

4127.   Петухова Л. Є. Новітні підходи до професійно-педагогічної підготовки студентів у період гуманізації освіти / Л. Є. Пєтухова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 324-329.

4128.   Пінаева О. Впровадження кредитно-модульної технології при викладанні спецдисципліни "Матеріали швейного виробництва" / О. Пінаєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 27-32. - Бібліогр. в кінці ст.

4129.   Павленко М. П. Структурно-логічний аналіз курсу "Комп'ютерні мережі" для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / М. П. Павленко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні

науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 129-140.

4130.   Павлик О. Б. Проблеми професійно-педагогічної підготовки майбутніх перекладачів / О. Б. Павлик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. -2005. - Вип. 13. - С. 45-47.

4131.   Павлик О. Знання, уміння і навички у професійній підготовці майбутніх перекладачів / О. Павлик // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. -С. 133-135. - Бібліогр. в кінці ст.

4132.   Падалко Н. Використання педагогічних технологій факторного аналізу в підготовці майбутніх інженерів-програмістів / Н. Падалко // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 4. - С. 68-70.

4133.   Післядипломна педагогічна освіта України:сучасність і перспективи розвитку : наук.-метод. посібник / М. М. Барна, Ю. В. Буган, Л. І. Даниленко та ін. ; за ред. В. В. Олійника, Л. І. Даниленко ; АПН України. Центр Ін-т післядипломної пед. освіти. - К., 2005. - 230 с.

4134.   Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / С. С. Пальчевський. - Київ : Кондор, 2005. - 560 с.

4135.   Пальчевський С. С. Сугестопедагогіка: новітні освітні технології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. С. Пальчевський ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гум. ун-т. - Київ : Кондор, 2005. - 351 с. - Зміст: Загальні основи сугестопедагогіки. - Основи теорії навчання та виховання у світлі головних напрямів сугестопедагогіки. - Сугестопедагоігчна модель ХЕТвоД. -Сугестопедагогічне школознавство.

Пальчук М. И. Комплексная организация непрерывной учебно-производственной практики / М. И. Пальчук // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки :збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 118-124. - Бібліогр. в кінці ст.

4137.   Панфілова Г. Б. Впровадження сучасних освітніх технологій та розвиток самосвідомості в процесі навчання в вузі / Г. Б. Панфілова // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки

України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 78-84. - Бібліогр.

в кінці ст.

4138.   Панченко В. Ф. Вітчизняний і зарубіжний досвід планування фізичної підготовки як аспект раціональної побудови навчально-виховного процесу у курсантів вищих військових навчальних закладів / В. Ф. Панченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 3. - С. 207-211. - Бібліогр. в кінці ст.

4139.   Пастушенко С. Структура змістового модуля в курсі фізики в технічному університеті / С. Пастушенко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 23-27.

4140.   Пахотін К. К. Моделювання сучасного педагогічного процесу / К. К. Пахотін, М. В. Пахотіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 46-50.

4141.   Пахотіна П. К. Вхідне тестування при адаптації студентів до використання ІКТ / П. К. Пахотіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 140-144.

4142.   Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / М-во освіти і науки України ; за ред. З. Н. Курлянд. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Знання, 2005. - 399 с.

4143.   Педагогіка вищої школи : програма для магістрів, аспірантів / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; укл. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ, 2005. - 14 с.

4144.   Педосюк Г. М. Основні принципи організації навчального діалогу при вивченні гуманітарних дисциплін / Г. М. Педосюк // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. - № 4. - С. 38-48.

4145.   Пентилюк М. Професійна підготовка студентів-філологів : засвоєння лінгводидактичної термінології / М. Пентилюк // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 11. - С. 21-24.

4146.   Передерій Л. В. Аналіз CASE-засобів проектування систем: методичний аспект / Л. В. Передерій // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 145-152.

4147.   Передерій Л. В. Методика викладання основ системного аналізу у вищому навчальному закладі / Л. В. Передерій // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 38-48.

4148.   Петренко В. Л. Стандарти вищої освіти у контексті Болонського процесу історія, сучасний стан, перспективи : (До 10-річчя впровадження стандартів вищої освіти в Україні) / В. Л. Петренко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. -Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 66-106. - Пасниченко А. Э. Кредитно-модульная система образования как актуализатор и фрустратор регуляционных механизмов личности / А. Э. Пасниченко // Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті : орієнтири та напрями сучасної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 2-5 жовт. 2005 р. / Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ, 2005. - Ч. 1. - С. 63-78.

4149.   Петрович С. Інноваційна діяльність професійного навчального закладу : (Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу) / С. Петрович // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. -

С. 14-15.

4151.   Пилипенко О. Є. Сучасні методи та технічні засоби навчання історико-правовим дисциплінам у вищій школі України / О. Є. Пилипенко, Н. М. Пилипенко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 108-110. -Бібліогр. в кінці ст.

4152.   Плавич В. П. Розвиток системи освіти України в контексті Болонського процесу : навчальний посібник / В. П. Плавич ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2005. - 256 с.

4153.   Пожуев В. І. Особливості впровадження кредитно-модульної системи в навчальному процесі / В. І. Пожуєв //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - Запоріжжя, 2005. - Вип. 21. - С. 4-11.

4154.   Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : типова навчальна програма і зміст самостійної роботи: Методичні рекомендації для магістрантів і аспірантів / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 44 с. - Зміст: Тематичний план. -Модуль 1. Психологія вищої школи про студентський період життя людини. -Модуль 2. Психологічні засади управління вузівським навчальним процесом і навчальною діяльністю студентів. - Модуль 3. Психологія виховання особистості як майбутнього фахівця з вищою освітою.

4155.   Подопригора Н. Роль експериментальних задач в адаптації першокурсників до фізичних лабораторних практикумів / Н. Подопригора // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 313-317. - Бібліогр. в кінці ст.

4156.   Подтергера Є. М. Деякі підходи до підвищення якості військової підготовки майбутніх офіцерів запасу в умовах реформування Збройних Сил України / Є. М. Подтергера // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : Матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 216-220. - Бібліогр. в кінці ст.

4157.   Полещук І. Ф. Ймовірнісно-статистичний аналіз рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей / І. Ф. Полещук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 53-57.

4158.   Полозенко О. В. Сутність педагогічної діяльності викладача-аграрника / О. В. Полозенко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 45-56.

4159.    Попова О. Ділова гра у роботі над мовленнєвою культурою студентів (до проблеми інтеграції курсів) / О. Попова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 50-52.Порівняльний аналіз оптимальних стратегій поведінки учасників конфлікту "Викладач - студент" (погляди сторін) / О. М. Рева [та ін.] // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. -С. 180-186. - Бібліогр. в кінці ст.

4160.    Порфірова Т. Інформаційно-освітні ресурси у самостійній роботі студентів / Т. Порфірова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 3. -

С. 60-63.

4162.    Постернак Н. Модульна технологія навчання у вищій школі / Н. Постернак // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 43-45.

4163.    Постернак Н. О. Модульно-рейтингова організація навчального процесу у вищій школі / Н. О. Постернак // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. - Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 99-101. -Бібліогр. в кінці ст.

4164.    Постернак Н. О. Модульно-рейтингова організація навчального процесу у вищій школі / Н. О. Постернак // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. - Вип. 19. - С. 102-104.

4165.    Постернак Н. О. Модульно-рейтингова технологія навчання у вузах / Н. О. Постернак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 157-161.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа