Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 69

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

4166.    Пригода В. В. Методологічні особливості підготовки фахівців з інтелектуальної власності з числа бакалаврів технічних спеціальностей / В. В. Пригода // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 240-244. - Бібліогр. в кінці ст.

4167.    Проблемно-блоковий принцип викладання у вищих навчальних закладах: (з досвіду Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки) // Приватна вища школа України на шляху інновацій : монографія. - Харків, 2005. - С. 146-165.

4168.    Програма і плани семінарських занять до курсу "Педагогіка" : для спец. : "Правознавство", " Українська мова і література", "Журналістика", "Економіка підпримства", "Переклад", "Психологія", "Соціальна робота", "Соціальна інформатика", "Прикладна фізика", "Музична педагогіка і виховання", "Хореографія", "Екологія", "Географія", "Хімія" / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; укл. Є. І. Коваленко та ін. - Ніжин, 2005. - 33 с.

4169.    Півняк Г. Кредитно-модульна система підвищення якості освіти / Г. Півняк // Освіта України. - 2005. - 15 лют., № 13. - С. 10.

4170.    Поліщук Т. В. Особливості впровадження кредитно-модульної системи при вивченні курсу "Основи вищої математики" для спеціальностей природничих факультетів / Т. В. Поліщук // Проблеми математичної освіти : матеріали наук.-метод. конф. - Черкаси : Вид-во Черкас нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького, 2005. -

4171.   С. 286-289.Положення про оцінювання знань студентів економічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка // Вища школа. - 2005. - № 6. -

С. 87-91.

4172.   Путров С. Ю. Модель педагогічних умов формування позитивного ставлення до фізичного виховання студентів технічного університету / С. Ю. Путров // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. - С. 95-103. - Бібліогр. в кінці ст.

4173.   Ріхтер О. Є. Роль дидактичних засобів управління у формуванні професійних умінь студентів при вивченні дисциплін метрологічного профілю / О. Є. Ріхтер // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. - С. 46-48. - Бібліогр. в кінці ст.

4174.   Ратніков В. Раціональність як пріоритетна ідея у вузівському курсі філософії / В. Ратніков // Філософія освіти. - 2005. - № 1. - С. 193-200.

4175.   Ребрій О. В. Методика підготовки навчальних матеріалів для майбутніх перекладачів / О. В. Ребрій, О. І. Панченко // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. -Т. 11. - С. 497-505. - Бібліогр. в кінці ст.

4176.   Рева О. Застосування класичних критеріїв прийняття рішень для визначення групової системи переваг викладачів на множині характерних рис недисциплінованої поведінки студентів / О. Рева, А. Чабак // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 317-324. -Бібліогр. в кінці ст.

4177.   Ревенчук В. В. Методи навчальної взаємодії викладача та студента у процесі інструментальної підготовки / В. В. Ревенчук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 68-71. -Бібліогр. в кінці ст.

4178.   Радченко В. В. Обґрунтування змісту предмета - найголовніше завдання в підготовці навчального процесу з економічної теорії до переходу на кредитно-модульну систему навчання / В. В. Радченко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди.Спецвипуск: Педагогіка. Вища освіта і Болонський процес : матеріали Всеукр. конф., секція 2. - С. 237-241.

4179.   Рибніков О. М. Мідіа-технології в музичній освіті / О. М. Рибніков // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 97-101. - Бібліогр. в кінці ст.

4180.   Рискаль Н. М. Особливості ведення консультативного діалогу психологом-початківцем : (на основі текстового аналізу діалогу) / Н. М. Рискаль // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. -С. 119-127. - Бібліогр. в кінці ст.

4181.   Розкошний А. П. Демократія в журналістській творчості : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А. П. Розкошний ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т. - Київ : Центр навчальної літератури, 2005. - 112 с.

4182.   Розов Віталій Ігорович. Адаптивні антистресові психотехнології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. І. Розов. - Київ : Кондор, 2005. - 278 с.

Роман Богдан. Спільність та взаємозв'язок фундаментальної, методологічної, професійної інформаційної підготовки майбутніх фахівців-аграрників / Б. Роман,Р. Корпев // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 6. - С. 241-244.

4184.    Романишина Л. Підвищення ефективності використання наочності при вивченні конструкції технічних систем шляхом застосування мультимедійної апаратури / Л. Романишина, С. Псьол, В. Полюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 46-48. - Бібліогр. в кінці ст.

4185.    Рускуліс Л. В. Формування комунікативних умінь студентів-філологів на заняттях із ділової української мови / Л. В. Рускуліс // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 322-325.

4186.    Сердюк І. Мікромодуль як складова модульно-рейтингової технології : викладання математики / І. Сердюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Короленка. Сер. Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7. - С. 335-341.

4187.    Сікорський П. І. Дидактичні особливості забезпечення якості вищої освіти в умовах кредитно-модульної технології навчання / П. І. Сікорський // Україна -суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -С. 233-245. - Бібліогр. в кінці ст.

4188.    Сікорський П. Наступність модульно-рейтингової і кредитно-модульної технологій навчання / П. Сікорський // Вища школа : Науково-практичне видання. -2005. - № 5. - С. 59-70.

4189.    Семененко О. Викладання економіко - математичних дисциплін в межах кредитно-модульної системи / О. Семененко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди.Спецвипуск: Педагогіка. Вища освіта і Болонський процес : матеріали Всеукр. конф., секція 2. - С. 264-273.

4190.    Сидорчук Н. Г. Система професійно-педагогічної підготовки студентів університету у контексті єдиного європейського освітнього простору : (до питання кредитно-модульної системи організації навчання у вищих навч. закладах України) / Н. Г. Сидорчук // Наукова школа : центр професійної підготовки педагогічних кадрів : наук. зб. / Житомирський держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. -

С. 225-241.

4191.    Садовий М. Оптимізація проведення практичних занять у закладах професійної освіти / М. Садовий, О. Лагодич // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 325-330. - Бібліогр. в кінці ст.

4192.    Самоходський В. Основні тенденції розвитку системи охорони здоров'я України та ознайомлення з ними студентів немедичного фаху / В. Самоходський, В. Скороход, О. Шевчук // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -Вип. 60, Ч. 2. - С. 330-335. - Бібліогр. в кінці ст.

4193.    Сапогов В. А. Проблеми впровадження сучасних педагогічних технологій у систему професійної підготовки майбутніх учителів середньої школи / В. А. Сапогов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005.

4194.   - Вип. 14. - С. 94-96.Сейдаметова З. С. Роль дисципліни "Конкретна математика" в підготовці фахівців з інформати і прикладної математики / З. С. Сейдаметова, В. А. Темненко // Збірник наукових праць. Пед.науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -Вип. 39. - С. 325-330.

4195.   Селіванова О. Аналіз стану професійної підготовки курсантів-дівчат в умовах Національної академії Державної прикордонної служби України / О. Селіванова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені

 

B.   Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 57-59. - Бібліогр. в кінці ст.

4196.   Селюнін С. М. Рейтинг силових вправ для розвитку м'язів і плечового поясу / С. М. Селюнін, М. М. Красновид, С. М. Коченко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 115-118. - Бібліогр. в кінці ст.

4197.   Семеног О. М. Електронні навчальні засоби у професійній підготовці студентів-філологів / О. М. Семеног // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. -

C.   94-98. - Бібліогр. в кінці ст.

4198.   Семеног О. Проблеми лінгвістичної підготовки вчителів-словесників у педагогічному університеті / О. Семеног // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 45-49.

4199.   Сердюк О. Методологічні засади моделювання особистісно орієнтованої навчальної діяльності у вищій школі України / О. Сердюк // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 1. - С. 60-65.

4200.   Середа Л. Шляхи вирішення проблеми створення сучасних способів систематизації інформації і контролю знань / Л. Середа, А. Гарькавий, В. Пльонсак // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 1. - С. 41-46.

4201.   Симоненко С. М. Психосемантика кольору та стратегії творчості : монографія / С. М. Симоненко, Т. А. Вовнянко ; Південний наук. центр акад. пед. наук України.

 

-    Одеса, 2005. - 156 с.

4202.   Симоненко Т. Базова система вправ у роботі над розвитком професійно-комунікативних умінь студентів-філологів / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 40-43.

4203.   Симоненко Т. Базова система вправ у роботі над розвитком професійно-комунікативних умінь студентів-філологів / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 40-42.

4204.   Синьова Є. П. Взаємостосунки в колективах осіб з глибокими порушеннями зору : навчальний посібник для студ. / Є. П. Синьова, І. О. Сасіна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 104 с.

4205.   Системи переваг викладачів на множині характерних рис недисциплінованої поведінки студентів-юристів / О. М. Рева [та ін.] // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти.

-    Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 168-178. -Бібліогр. в кінці ст.

4206.   Скороход Т. Організація самостійної роботи студентів як важливий чинник професійної підготовки фахівців з вищою освітою / Т. Скороход, С. Величко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. -С. 338-243. - Скрипіцин Н. В. Віртуальна електронна лабораторія на основі програмного забезпечення "Electrnics Workbench" / Н. В. Скрипіцин, А. Д. Харих // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні

науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 56-62.

4208.   Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навчальний посібник для магістрантів вищ. навч. закладів / З. І. Слєпкань. - Київ : Вища школа, 2005. - 239 с.

4209.   Слєпкань З. І. Практикум з методики математики як засіб активізації самостійної роботи студентів / З. І. Слєпкань, В. Я. Забранський // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 58-64.

4210.   Слободяник Г. І. Особливості факторів і проявів психологічної адаптації студентів до навчання у медичному інституті / Г. І. Слободяник // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 139-149. -Бібліогр. в кінці ст.

4211.   Смакула О. І. Ставлення студентів до фізичної культури у вищій школі / О. І. Смакула // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т ; редкол. О. М. Лебеденко (гол. ред.) та ін. - Ізмаїл, 2005. - Вип. 19. - С. 102-104. -Бібліогр. в кінці ст.

4212.   Смакула О. І. Ставлення студентів до фізичної культури у вищій школі / О. І. Смакула // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. - Вип. 19. -

С. 102-104.

4213.   Смирнов С. Н. Проблемы преподавания менеджмента в высшей школе / С. Н. Смирнов // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 262-265. - Бібліогр. в кінці ст.

4214.   Смоліна І. С. Імітаційне моделювання при викладанні комп'ютерних дисциплін інженерно-педагогічного профілю / І. С. Смоліна // Збірник наукових праць Бердянського  державного  педагогічного  університету  (Педагогічні  науки). -

Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 178-183.

4215.   Собко Я. М. Проблема закономірностей функціонування інтегративних курсів у професійній освіті / Я. М. Собко // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 129-135. - Бібліогр. в кінці ст.

4216.   Соколова І. В. Технологія наскрізного дипломного проектування / І. В. Соколова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. - Вип. 19. - С. 104-110.

4217.   Сопівник І. В. Методологічні засади діагностики рівня громадянськості студентів аграрних навчальних закладів / І. В. Сопівник // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 125-135. - Співаковський О. В. Про моделі управління якістю підготовки студентів / О. В. Співаковський // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 6. - С. 7-12.

4218.   Стефаненко П. В. Оптимізація навчального процесу у вищому навчальному закладі засобами диференціації / П. В. Стефаненко, О. М. Кушніренко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. -С. 130-140. - Бібліогр. в кінці ст.

4219.   Стецюк П. "Виборче право України" як навчальний курс у системі підготовки спеціалістів-юристів / П. Стецюк // Вибори та демократія. - 2005. - № 1. - С. 64-67.

4220.   Стольберг Ф. Експериментальне навчання фахівців в галузі охорони довкілля за кредитно-модульною системою / Ф. Стольберг, Ю. Вергелес, Є. Пономаренко // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. - 2005. - № 3. - С. 45-49.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа