Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 70

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

4221.   Сушенцева Л. Л. Підготовка інженера-педагога в системі модульного навчання / Л. Л. Сушенцева, Ф. В. Шкарбан // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць. - К.; Запоріжжя, 2005. - Вип. 34.

 

-    С. 204-208.

4223.   Стрельніков В. Проектування підготовки бакалаврів економіки на основі міжнародних стандартів ISO 9001 / В. Стрельніков // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 228-238. - Бібліогр. в кінці ст.

4224.   Стурзеску О. В. Структурні компоненти невербальної комунікації музикантів ансамблістів / О. В. Стурзеску // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 83-85. - Бібліогр. в кінці ст.

4225.   Сугоняк І. І. Загальні засади побудови системи інформаційного моніторингу успішності студентів при впровадженні модульно-кредитної системи навчання / І. І. Сугоняк // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 59-62.

4226.   Суховєєва Н. Зарубіжний досвід як компонент змісту професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / Н. Суховєєва // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 3. - С. 220-223. - Бібліогр. в кінці ст.

4227.   Сучасні педагогічні технології : методичні рекомендації по провед. семінар. та лаб. робіт / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; за заг. ред. Н. І. Яковець. -Ніжин, 2005. - 64 с.

4228.   Схема фалька та її використання при розв'язуванні задач з електротехніки / В. А. Гроза [та ін.] // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики".

-    С. 122-126.

4229.   Тітова В. Система вправ для курсу інтенсивного навчання англійської мови студентів економічних університетів / В. Тітова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 119-126.Тарасенкова Н. А. Проблемы и перспективы реализации семиотического подхода в математическом образовании / Н. А. Тарасенкова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 132-136.

4230.   Татаурова Г. П. Мотиваційний фактор як структурний компонент відповідального ставлення студентів до вивчення іноземної мови / Г. П. Татаурова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 20-22. - Бібліогр. в кінці ст.

4231.   Терещенко Ю. І. Відправне та визначальне щодо якості підготовки майбутніх фахівців / Ю. Л. Терещенко // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. -Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 70-74.

4232.   Термінологічний словник : глосарій з курсу "Основи педагогічної творчості й майстерності" / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; укл. В. Х. Сидоренко. - Київ : НПУ, 2005. - 39 с.

4233.   Терентьєва Н. М. Зміст теорії та методики фізичного виховання у навчальних програмах галузевих ВНЗ : (З досвіду переходу до кредитно-модульної системи навчання каф. теорії та методики фіз. виховання Харк. Держ. акад. фіз. культури) / Н. М. Терентьєва, Л. Є. Шестерова // Теорія та методика фізичного виховання. -2005. - № 1. - С. 11-12.

4234.   Тетерук С. П. До проблеми усвідомлення студентами сутності та необхідності саморегуляції при вивченні іноземної мови / С. П. Тетерук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-літнього ювілею. Серія 12. Психологія / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 3 (27). - С. 189-193.

4235.   Тимошенко О. В. Теоретичні засади контролю знань і умінь майбутніх вчителів фізичної культури на основі застосування модульно-рейтингової технології оцінювання / О. В. Тимошенко // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. праць / АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф.освіти. - К., 2005. - Вип. 2.

 

-    С. 125-134.

4237.   Тимошенко О. В. Технологія застосування модульно-рейтингової системи оцінки успішності в навчальному процесі студентів зі спеціальності "фізичне виховання" / О. В. Тимошенко //Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2005. - № 4.

-    С. 72-75.

4238.   Тищенко О. Комунікативний аспект у навчанні мови / О. Тищенко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 6. - С. 30-32.

4239.   Тищенко О. Українська мова професійного спілкування (Тематика і плани практичних (семінарських) занять) / О. Тищенко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 1. - С. 28-29.

4240.   Ткачев С. И. Организационно-педагогическая работа по внедрению кредитно-модульной системы обучения в непрерывном образовательном комплексе / С. И. Ткачев // Методология и методика воспитательнеой работы в условиях непрерывного образования : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 12 февр. 2005 р. - Х. : Изд-во НУА, 2005. - С. 164-168.

4241.    343Тополя Л. В. Про інтерактивні прийоми навчання під час академічної лекції / Л. В. Тополя // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 52-57.

4242.    Топтигіна Н. М. Передумови ефективності навчання англійської мови як другої іноземної / Н. М. Топтигіна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. -

Вип. 19. - С. 110-115.

4243.    Триус Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій математичній освіті / Ю. В. Триус, М. Л. Бакланова // Вісник. Сер. Педагогічні науки / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2005. - Вип. 70. - С. 159-170.

4244.    Тройніна А. С. Аналіз можливостей використання сучасних CASE-засобів проектування інформаційних систем у навчальному процесі / А. С. Тройніна, Л. А. Волощук // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 186-195. - Бібліогр. в кінці ст.

4245.    Трибой В. Фізична культура у ВНЗ і розвиток студентського спорту в Молдові / В. Трибой // Фізичне виховання в школі. - 2005. - № 5. - С. 52-55. - Бібліогр. :22 н.

4246.    Туманян К. Д. Формування педагогічних підходів до підготовки спеціалістів економічного профілю на засадах гуманізації / К. Д. Туманян // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - Т. 52. - С. 87-93. - Бібліогр. в кінці ст.

4247.    Туровинина Г. А. Организация управления подготовкой будущего специалиста на диагностической основе / Г. А. Туровинина // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 47-50.

4248.    Турчин А. Особливості самостійної роботи студентів немовних спеціальностей у процесі домашнього читання з іноземної мови / А. Турчин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 29-32.

4249.    Удовиченко Н. К. Соціально-економічні основи підготовки професійних консультантів: німецький досвід / Н. К. Удовиченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 3. - С. 199-203. - Бібліогр. в кінці ст.

4250.    Умрик М. А. Організація самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання / М. А. Умрик // Вісник Луганського національного педагогічного ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. - Луганськ, 2006. - № 2. - С. 168-172.

4251.    Українська педагогіка в персоналіях : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. Кн. 1. X-XIX століття / О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Т. О. Самоплавська [та ін.] ; за ред. О. В. Сухомлинської. - Київ : Либідь, 2005. -624 с. - Зміст: Педагогічна думка Княжої доби та Козаччини (X-XVIII ст.) / О. В. Сухомлинська. Ярослав Мудрий / В. В. Тригубенко. Іларіон Київський / В. В. Тригубенко. Феодосій Печерський / В. В. Тригубенко. Володимир Мономах / В. В. Тригубенко. Котермак (Дрогобич) Юрій / В. В. Тригубенко. Русин Павло / В. В. Тригубенко. Смотрицький Герасим / Т. О. Ляпіна, В. В. Тригубенко. Федоров Іван / В. В. Тригубенко. Вишенський Іван / В. В. Тригубенко. Копистенський Захарія / В. В. Тригубенко. Борецький Іван (Іов) / В. В. Тригубенко. Беринда Памво / В. В. Тригубенко. Смотрицький Максим (Мелетій) / В. В. Тригубенко. Зизаній

344(Кукіль-Тустановський) Лаврентій / В. В. Тригубенко. Транвіліон-Ставровецький Кирило / В. В. Тригубенко. Сакович Калліст. (Касіян) / В. В. Тригубенко. Могила Петро / В. В. Тригубенко. Кононович-Горбацький Осип (Йосип) / В. В. Тригубенко. Косов Стефан Адам / В. В. Тригубенко. Славинецький Єпіфаній / В. В. Тригубенко. Гізель Інокентій / В. В. Тригубенко. Галятовський Іонникій / Н. Я. Бугаєнко, В. В. Тригубенко. Баранович Лазар / В. В. Тригубенко. Полоцький Симеон (Петровський-Ситніанович Самуїл) / В. В. Тригубенко. Туптало Данило (Ростовський Дмитрій) / В. В. Тригубенко. Максимович Іван (Іоанн) / В. В. Тригубенко. Кроковський Олександр (Іосаф) / В. В. Тригубенко. Яворський Симен (Стефан) / В. В. Тригубенко. Прокопович Єлизар (Феофан) / В. В. Тригубенко. Козачинський Мануїл Олександрович (Михайло) / В. В. Тригубенко. Кулябка Семен Петрович (Сильвестр) / В. В. Тригубенко. Кониський Григорій Осипович (Георгій) / Т. О. Ляпіна, В. В. Тригубенко. Сковорода Григорій Савич / Н. П. Дічек. Козельський Яків Павлович / В. В. Тригубенко. Завадовський Петро Васильович / В. В. Тригубенко. Фальковський Іван Якимович (Іриней) / В. В. Тригубенко. Каразін Василь Назарович / Л. В. Пироженко. Орлай Іван Семенович / Л. В. Пироженко, В. В. Тригубенко. Прокопович-Антонський Антон Антонович / В. В. Тригубенко. Тимківський Ілля Федорович / Н. Я. Бугаєнко, В. В. Тригубенко. Білецький-Носенко Павло Павлович / Л. В. Пироженко. Педагогіка Просвітництва ХІХ століття / О. В. Сухомлинська. Шевченко Тарас Григорович / Н. П. Дічек. Духнович Олександр Васильович / Б. М. Ступарик. Максимович Михайло Олександрович / Л. С. Бондар. Ушинський Костянтин Дмитрович / Л. Д. Березівська. Юркевич Памфіїл Данилович / Л. В. Пироженко. Свидницький Анатолій Патрікійович / Н. С. Побірченко. Пирогов Микола Іванович / Л. С. Бондар. Тулов Михайло Андрійович / Н. Б. Антонець. Костомаров Микола Іванович / Неля Побірченко. Куліш Микола Олександрович / Неля Побірченко. Корф Микола Олександрович. / Л.С. Бондар. Чубинський Павло Платонович / Н. С. Побірченко. Потебня Олександр Опанасович / Н. С. Побірченко. Драгоманов Михайло Петрович / Н. П. Дічек. Гнилосиров Василь Степанович / Н. С. Побірченко. Кониський Олександр Якович / Н. С. Побірченко. Врецьона Григорій Захарович / Б. М. Ступарик. Миропольський Сергій Іринейович / Л. В. Пироженко. Аркас Микола Миколайович. / Л.В. Пироженко. Грінченко Борис Дмитрович / Н. Б. Антонець. Житецький Павло Гнатович / Н. С. Побірченко. Шерстюк Григорій Пилипович / Н. Б. Антонець. Комаров Михайло Федорович / Н. Б. Антонець. Русов Олександр Олександрович / Н. С. Побірченко. Франко Іван Якович / Л. Д. Березівська. Стешенко Іван Матвійович / Т. О. Самоплавська. Нечуй-Левицький Іван Семенович / Н. С. Побірченко. Єфіменко Олексендра Яківна / Л. В. Пироженко. Науменко Володимир Павлович / Н. С. Побірченко. Сікорський Іван Олексійович / Т. В. Філімонова. Алчевська Христина Данилівна / Л. С. Бондар. Ланге Микола Миколайович / О. В. Сухомлинська. Леонтович Микола Дмитрович / Н. П. Дічек. Сумцов Микола Федорович / Т. О. Самоплавська. Стеценко Кирило Григорович / Н. П. Дічек. Маковей Осип Степанович / Б. М. Ступарик. Лебединцев Костянтин Феофанович / Н. П. Дічек. Барвінський Олександр Григорович / Б. М. Ступарик. Чикаленко Євген Харлампієвич / Л. Д. Березівська. Галущинський Михайло Миколайович / Б. М. Ступарик. Багалій Дмитро Іванович / Т. О. Самоплавська. Челпанов Георгій Іванович / І. ПА. Маноха.

4252. Українська педагогіка в персоналіях : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів : у 2 кн. - Кн. 2. ХХ століття / О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Т. О. Самоплавська [та ін.] ; за ред. О. В. Сухомлинської. - Київ : Либідь, 2005. ­552 с. - Зміст: Грушевський Михайло Сергійович / Н. П. Дічек. Васильченко Микола Прокопович / Т. О. Самоплавська. Затонський Володимир Петрович / Л. С. Бондар. Гринько Григорій Федорович / Т.О. Самоплавська. Ряппо Ян Петрович / Т. О. Самоплавська. Скрипник Микола Петрович / Т. О. Самоплавська. Васильченко Степан Васильйович / Н. Б. Антонець. Шумський Олександр Якович / Т. О. Самоплавська. Біднов Василь Олексійович / О. А. Удод. Лубенець Тимофій Григорович / Т. О. Самоплавська. Яворський Матвей Іванович / Т. О. Самоплавська. Рудницький Степан Львович / Т. О. Самоплавська. Коваленко Григорій Олексійович / Л. В. Пироженко. Чепіга ( Зеленкевич) Яків Феофанович / Л. Д. Березівська. Єфремов Сергій Олександрович / Т. О. Самоплавська. Дурдуківський Володимир Федорович / О. В. Сухомлинська. Хоткевич Гнат Мартинович / Л. В. Пироженко. Смаль-Стоцький Степан Йосипович / Т. К. Завгородня. Демков Михайло Іванович / Т. О. Самоплавська. Русова Софія Федорівна / Н. Б. Антонець. Черкасенко Спиридон Феодосійович / Н. Б. Антонець. Манжос Борис Семенович / О. В. Сухомлинська. Макаренко Антон Семенович. / Н. П. Дічек. Мамонтов Яків Андрійович / О. В. Сухомлинська. Музиченко Олександр Федорович / О. В. Сухомлинська. Кримський Агатенгел Юхимович. / Л. В. Пироженко. Ананьїн Степан Андрійович / Н. П. Дічек. Лубенець Наталія Дмитрівна / Т. О. Самоплавська. Дюшен Валентина Максиміліанівна / Т. В. Філімонова. Кравчук Михайло Пилипович / Н. П. Дічек. Волошин Августин Іванович / Б. М. Ступарик. Заклинський Богдан Романовия / Б. М. Ступарик. Дорошенко Длмитро Іванович / Л. В. Пироженко. Григоріїв Ничипір Якович / Л. В. Пироженко. Даденко Микола Федорович / Н. П. Дічек. Гермайзе Осип Юрійович / Т. О. Самоплавська. Жураківський Геннадій Євгенович / Н. Б. Антонець. Попов Олександр Іванович / Т. О. Самоплавська. Сірополко Степан Онисимович / Т. О. Самоплавська.

4253.    Уліч В. Л. До питання про організацію військово-патріотичного виховання у вищих навчальних закладах / В. Л. Уліч // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 171-176. - Бібліогр. в кінці ст.

4254.    Управління підготовкою економічних кадрів: досвіду Народної української академії) // Приватна вища школа України на шляху інновацій : монографія. -Харків, 2005. - С. 264-278.

4255.    Філіпенко І. І. Тестовий контроль та корекція знань студентів з фізики / І. І. Філіпенко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун­т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 375-379.

4256.    Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / А. С. Філіпенко. -Київ : Академвидав, 2005. - 208 с.

4257.    Філіппова Л. Л. Інформатична компетентність викладача вищого навчального закладу / Л. Л. Філіппова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. -С. 127-129. - Бібліогр. в кінці ст.

4258.    Філатова З. І. Обгрунтування методики оцінки прояву критичних ситуацій та ступеню їх сприймання студентами спеціальних медичних груп при початковому навчанні плаванню / З. І. Філатова, А. В. Саржевський, М. В. Євтушок // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. -С. 134-139. - Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник / М. М. Фіцула. - 2-ге вид., виправ. і доп. - Київ : Академвидав, 2005. - 560 с.

4259.    Федорчук В. М. Шляхи модернізації викладання педагогічних дисциплін у зв'язку з входженням України в європейський освітній простір / В. М. Федорчук, Е. І. Федорчук // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 55-59. - Бібліогр. в кінці ст.

4260.    Халін В. На шляху до формування художнього сприймання під час вивчення епічних творів студентами-філологами / В. Халін // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. - С. 53-56.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа