Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 72

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

4318.    Казанжи І. Особливості естетичного виховання студентів / І. Казанжи // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 222-225.

4319.    Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / С. Г. Карпенчук. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Київ : Вища школа, 2005. - 343 с.

4320.    Коваль О. Моральні цінності студентів вищого навчального закладу економічного профілю / О. Коваль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 29-37. - Бібліогр. в кінці ст.

4321.    Ковальчук-Дехтяренко Л. Роль духовної культури у становленні особистості студента / Л. Ковальчук-Дехтяренко, В. Костів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 5. - С. 27-29. - Бібліогр. в кінці ст.

4322.    Курілова В. І. Роль здорового способу життя в розвитку фізичних якостей студентської молоді / В. І. Курілова, С. М. Данило, Г. М. Шилкін // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 184-190.

4323.    Логвіненко Н. М. Виховання як фактор цілісного формування майбутнього офіцера міліції / Н. М. Логвіненко // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 99-107. - Бібліогр. в кінці ст.

4324.    Мартишок В. Г. Інноваційні підходи вдосконалення виховного процесу у вищих навчальних закладах / В. Г. Мартишок // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 3. - С. 78-80. - Бібліогр. в кінці ст.

4325.    Нестандартні форми виховної роботи серед студентів: (з досвіду роботи Донецького інституту туристичного бізнесу) // Приватна вища школа України на шляху інновацій : монографія. - Харків, 2005. - С. 177-190.

4326.   Олексюк Л. С. Дружні стосунки між студентами як передумова морального виховання / Л. С. Олексюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 14. - С. 104-108.Олексюк Л. Морально-релігійні аспекти виховання студентської молоді / Л. Олексюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 15-19. - Бібліогр. в кінці ст.

4327.   Очкань Г. О. Формування національної свідомості у студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації / Г. О. Очкань // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 180-187. -Бібліогр. в кінці ст.

4328.   Павлик Н. Волонтерська діяльність як засіб виховання студентської молоді / Н. Павлик // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р.: У 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. -

С. 127-130.

4330.   Плахотник О. Природничо-наукові засади формування у студентів екологічної культури / О. Плахотник // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. -С. 84-88. - Бібліогр. в кінці ст.

4331.   Руснак І. С. Модернізаційні процеси в освіті України та проблеми національного виховання студентської молоді / І. С. Руснак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 202-206.

4332.   Сопівник І. Соціально-демографічні аспекти формування громадянськості студентів аграрних навчальних закладів / І. Сопівник // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 161-164.

4333.   Силласте Г. Средства массовой информации как фактор воспитания учащейся молодежи / Г. Силласте // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. -2005. - № 3. - С. 59-64.

4334.   Системний підхід до виховної роботи із студентами в сучасних умовах // Приватна вища школа України на шляху інновацій : монографія. - Харків, 2005. - С. 166-176.

4335.   Соколовська О. С. Виховання спостережливості студентів університету як метод наукового пізнання / О. С. Соколовська // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 135-139. - Бібліогр. в кінці ст.

4336.   Соколовська О. С. Розуміння викладачами університету особистості студента як фактор його духовного становлення / О. С. Соколовська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 60-62.

4337.   Сопівник І. Студентство як суб'єкт системи громадянського виховання аграрного вищого навчального закладу / І. Сопівник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 5. - С. 37-43. - Бібліогр. в кінці ст.

Філоненко М. М. Проблеми та перспективи екологічного виховання студентів-медиків / М. М. Філоненко // Збірник наукових праць Бердянського державногоС. 62-73

4339.   Хомич Л. О. Виховання громадянської відповідальності у студентської молоді / Л. О. Хомич // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 5 (44). - С. 37-44. - Бібліогр. в кінці ст.

4340.   Чепела І. І. Культуротворча діяльність та виховання студентської молоді: проблема самореалізації / І. І. Чепела // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 10-14.

4341.   Щербина А. П. Проблеми формування духовності студентів вищих навчальних закладів / А. П. Щербина // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. -С. 29-32. - Бібліогр. в кінці ст.

4342.   Яшник С. Застосування інноваційних методів навчання як засобу формування культури міжстатевих стосунків у студентів вищих навчальних закладів / С. Яшник // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 89-92. - Бібліогр. в кінці ст.

Див.: 655, 3600, 3687, 3697, 3704, 3800, 4253, 5413, 5416, 5438, 5451, 5483, 5638, 5714, 5721, 5790.

 

 

 

СТУДЕНТСТВО. СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

4343.    Авксентьєва Т. А. Педагогічні умови формування моральної свідомості студентської молоді / Т. А. Авксентьєва // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 176-179.

4344.    Аделі А. Студентська міграція як фактор успішного проведення державної кадрової політики / А. Аделі // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 5-7.

4345.    Бірюкова Т. Ф. Самоорганізаційний підхід як методологічна основа дослідження соціалізації студентської молоді / Т. Ф. Бірюкова // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М. П. Драгоманова, Творче об'єднання "Нова парадигма". - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 50 : Філософія. Соціологія. Політологія. - С. 92-102.

4346.    Борківська Р. В. Стимулювання індивідуальної відповідальності студентів за результати навчально-пізнавальної діяльності групи / Р. В. Борківська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. -С. 118-121.

Бородінова В. Рівень та основні форми активності студентства ДонНУ: (на матеріалі роботи юридичних клінік економіко - правового факультету) / В. Бородінова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ,12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 6. -

С. 336-338.

4348.   Димитров М. Ф. Професійно орієнтовані громадські організації - нова форма студентського самоврядування / М. Ф. Димитров, Л. П. Матвієнко, Г. В. Онкович // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 158-162. - Бібліогр. в кінці ст.

4349.   Ізбаш С. С. Роль особистісно орієнтованого спілкування в забезпеченні соціальної адаптації студентів / С. С. Ізбаш // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 13-18.

4350.   Коваленко О. А. Роль дозвіллєвої діяльності у формуванні інтелектуальних цінностей студентської молоді / О. А. Коваленко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 428-432.

4351.   Лісневська А. О. Психосемантичне дослідження мотивації політичної участі студентської молоді / А. О. Лісневська // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 494-499.

4352.   Лісовець О. Соціально-виховний потенціал студентських об'єднань / О. Лісовець // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 65-67. - Бібліогр. в кінці ст.

4353.   Левцун Алла. Шляхи вдосконалення студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України / А. Левцун // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 3. - С. 268-272.

4354.   Лемківський Б. К. Всеукраїнська студентська рада як представницький орган студентів на державному рівні / Б. К. Лемківський // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти.

 

-    Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 157-162. -Бібліогр. в кінці ст.

4355.   Леонов О. З. До проблеми організаційно-методичних засад позанавчальної роботи з фізичного виховання студентської молоді / О. З. Леонов // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. -2005. - № 4. - С. 11-14.

4356.   Листопад А. А. Профилактика наркомании в студенческой среде : учебное пособие / А. А. Листопад ; М-во освіти і науки України, Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса : Маяк, 2005. - 312 с.

4357.   Мартинюк В. Молодіжний інтерактивний клуб: особливості діяльності / В. Мартинюк // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 120-125.

4358.    Пєхота О. М. Організація студентської творчості в позааудиторній роботі в контексті особистісно орієнтованої підготовки / О. М. Пєхота, А. М. Старєва // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 88-94.Пацкань І. В. Формування та вдосконалення професійних умінь і навичок роботи студентів з хоровим колективом на заняттях з хорового класу / І. В. Пацкань, Ж. В. Штепа // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13.

- С. 47-50

4360.    Рудакова Л. П. Шляхи формування соціокультурної компетенції студентів-філологів / Л. П. Рудакова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -

Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 45-47.

Див.: 3561, 5476.

 

 

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

4361.    100 запитань і 100 відповідей про підготовку й атестацію наукових і науково-педагогічних працівників : довідник / ред. : Р. В. Бойко, Л. Мірошниченко ; укл. Ю. І. Цеков. - 2-ге вид., випр. і доп. - Київ : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України" : Толока, 2005. - 80 с.

4362.    Євгенія Федорівна Соботович : до 70-річчя від дня народження: Каталог виставки / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. О. Пономаренко. - Київ : Б.в., 2005. - 37 с.

4363.    Бондар Володимир Іванович: 50 років педагогічної та наукової діяльності : брошюра. - Київ : Фоліант, 2005. - 27 с.

4364.    Валерій Юхимович Биков : до 60-річчя від дня народження: Каталог виставки / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. І. Ніколюк. - Київ, 2005. - 76 с.

4365.    Войтович А. І. Аналіз чинників, що впливають на формування стилю педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу / А. І. Войтович // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. -

С. 212-215.

4366.    Гура О. І. Індивідуальний стиль професійної діяльності викладача вищого навчального закладу / О. І. Гура // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. - С. 32-42. - Бібліогр. в кінці ст.

4367.    Заїчко В. О. Вплив особистості керівника на якість роботи творчого колективу / В. О. Заїчко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 13. - 188-191.

4368.    Зарічна О. В. Феноменологічні ознаки співробітництва в педагогічному процесі / О. В. Зарічна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 13. - 191-192.

Кузик О. Є. Творча самореалізація викладача у процесі навчально-пізнавальної діяльності студентів / О. Є. Кузик // Наукові записки Вінницького державногопедагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 238-241.

4370.    Лещук Т. До джерел формування української педагогіки: (до 110-річчя від дня народження та 80-річчя педагогічної діяльності професора Осипа Лещука) / Тихон Лещук // Педагогічна думка. - 2005. - № 1. - С. 94-97.

4371.    Мозгова Н. Професори філософії університету Св. Володимира як фундатори київської педагогічної освіти / Н. Мозгова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001 р. - 2005. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа