Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 73

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

№ 2. - С. 9-10.

4372.    Омельяненко С. В. Особистісно-творчий компонен педагогічної культури викладача вищої школи / С. В. Омельяненко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 265-268.

4373.

Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : 1997 - 2005 : біобібліграфічний довідник : до 170-річного ювілею / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. В. П. Андрущенко ; упоряд. : В. П. Бех, Г. І. Волинка. -Київ : НПУ, 2005. - 227 с. : портр.

4374.

Тадеуш Вацлав Новацький. Доктор Honoris Causa Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. :

B.  П. Андрущенко, Н. Г. Ничкало. - Київ : НПУ, 2005. - 41 с.

4375.

Чорний В. М. Роль викладача в умовах дистанційного навчання / В. М. Чорний // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. -

C.  126-130.

4376. Шостак А. В. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників / А. В. Шостак // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 52-61.

Див.: 3680, 3686, 3694, 3717, 5560, 5769.

 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4377.    Адаменко О. В. Історико-педагогічне дослідження у студентській науково-дослідній роботі / О. В. Адаменко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 47-53.

4378.    Вовк Л. І. Наукова робота студентів - шлях покращення якості професійної підготовки фахівців / Л. І. Вовк // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики".

- С. 82-86.

Гомонюк О. М. Етнопедагогічний контекст науково-дослідної роботи майбутніх соціальних педагогів та практичних психологів / О. М. Гомонюк // Наукові запискиВінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 188-190.

4380.   Гончаренко С. Про формування наукової новизни в дисертаціях / С. Гончаренко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 2-6.

4381.   Забранський В. Я. Магістерська робота з методики навчання математики в системі самостійної роботи студента / В. Я. Забранський // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки

України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 62-71. - Бібліогр.

в кінці ст.

4382.   Зосимов А. М. Дисертаційні помилки : монографія / А. М. Зосимов, В. П. Голік. -3-тє вид., доп. и випр. - Київ : Освіта України, 2005. - 215 с.

4383.   Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження : навчальний посібник / О. В. Клименюк ; АПН України, Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти, Асоціація безперервної освіти дорослих. - Київ : Міленіум, 2005. - 186 с.

4384.   Кулик Є. Педагогічні умови формування готовності студентів до педагогічної дослідницької діяльності / Є. Кулик // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 62-72. - Бібліогр. в кінці ст.

4385.   Науково-дослідна робота як чинник підвищення якості навчального процесу // Приватна вища школа України на шляху інновацій : монографія. - Харків, 2005. -С. 191-221. - Бібліогр. в кінці ст.

4386.   Овсянніков О. С. Навчально-дослідницька діяльність студентів у педагогічному процесі / О. С. Овсянніков // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. -

С. 119-122.

4387.   Поздеев В. А. Научные исследования в университетах на пути Болонского процесса / В. А. Поздеев // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 89-94. - Бібліогр. в кінці ст.

4388.   Семеріков С. О. Розробка гіпертекстового довідника з системи maxima для підтримки факультативного курсу "Комп'ютерні технології у наукових дослідженнях" / С. О. Семеріков, І. О. Теплицький // Збірник наукових праць Бердянського  державного  педагогічного  університету  (Педагогічні  науки). -

Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 51-55.

4389.   Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. - Київ : Знання, 2005. - 309 с.

4390.   Федяєва В. Л. Історико-педагогічні дослідження у студентській науково-дослідній роботі / В. Л. Федяєва // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 42-47.

4391.   Черній А. М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця : посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / А. М. Черній ; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т. - 2-ге вид. - Київ : Арістей, 2005. - 232 с.

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : (Методичні поради) / упоряд. Л. А. Пономаренко ; ред. Ю. І. Цеков. - 3-є вид., випр. і доп. -Київ : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України" : Толока, 2005. -

80 с.

Див. : 3603, 3669, 4256, 5640.ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

4393.    Авдєєва В. Науково-теоретичне підгрунтя проблеми підготовки майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників / В. Авдєєва // Педагогіка і психологія професійної освіти : Наук.-метод. журнал. - 2005. - № 2. - С. 63-70.

4394.    Кирейчева Є. В. Тенденції розвитку Я-концепції майбутніх вчителів під час навчання у вузі / Є. В. Кирейчева // Наукові записки. Інституту психології імені Г. С. Костюка. - К., 2005. - Вип. 2, т. 2. - С. 245-250.

4395.    Корнілов О. А. Методичні проблеми міцнісної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / О. А. Корнілов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 25-28.

4396.    Литвинова Н. І. Технологія визначення професійної спрямованості майбутніх фахівців педагогічного профілю / Н. І. Литвинова // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. -

С. 14-18.

 

 

 

Підготовка вчителів у вищих навчальних закладах

4397.    Акусок А. М. Проектування змісту як універсалізація педагогічної підготовки майбутніх вчителів / А. М. Акусок // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 13-18. - Бібліогр. в кінці ст.

4398.    Акусок А. Сучасні тенденції оновлення змісту педагогічної підготовки майбутніх вчителів / А. Акусок // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 13-15.

4399.    Алік Н. Пізнавальна активність як умова підготовки абітурієнтів до навчання у вищому педагогічному навчальному закладі / Н. Алік // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 6. - С. 50-53.

Анісімова Л. С. Теоретичні засади технології розв'язання педагогічних задач як способу формування професіональних вмінь у майбутніх учителів початкових класів / Л.С. Анісімова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти інауки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -С. 112-117.

4401.   Андріяшин В. І. Система державної атестації майбутніх учителів трудового навчання в світлі ідей Болонського процесу / В. І. Андріяшин, М. С. Корець, В. К. Сидоренко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 7-13.

4402.   Андрощук Л. М. Індивідуальний стиль діяльності як засіб вираження творчої особистості педагога-хореографа / Л. М. Андрощук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 6-10. -Бібліогр. в кінці ст.

4403.   Андрусишин Б. Підготовка педагогічних кадрів в контексті євроінтеграції: проблема взаємного пізнання / Б. Андрусишин // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія : До 170-річного ювілею / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (17). - С. 56-59.

4404.   Андрущенко В. П. Формувати економічну і правову культуру вчителя / В. П. Андрущенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 18. Економіка і право / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 3-5.

4405.   Андрущенко Т. До питання про технології формування стимулів до педагогічної творчості у майбутніх учителів / Т. Андрущенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 3. - С. 119-123. - Бібліогр. в кінці ст.

4406.   Андрущенко В. Провідний освітній вуз України: до 170-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова / В. Андрущенко // Пам'ять століть : Історичний науковий та літературний журнал. - 2005. - № 2. - С. 4-14.

4407.   Андрущенко В. Формування особистості вчителя в сучасних умовах / В. Андрущенко, І. Табачек // Політичний менеджмент : Український науковий журнал. - 2005. - № 1. - С. 58-69.

4408.   Арделян О. М. Вплив музичного мистецтва на соціальне виховання майбутніх учителів / О. М. Арделян // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 15-17. - Бібліогр. в кінці ст.

4409.   Артемова Л. В. Комунікативні методи співробітництва викладача зі студентами на лекціях з педагогічних дисциплін / Л. В. Артемова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 117-123.

4410.   Атаманчук П. С. Психолого-педагогічні основи цілеорієнтацій у фаховій підготовці вчителя фізики / П. С. Атаманчук // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 216-219.

Атаманчук П. С. Управління процесом фахового становлення вчителя фізики засобами контролю / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 4. - С. 74-87. - Бібліогр. в кінці ст. - Рассматриваются виды контроля -оперативный, текущий, тематический, итоговый - в ходе профессиональной подготовки будущего педагога, их содержание и специфика применения.

4412.   Атаманчук П. Ціннісні аспекти фахової підготовки вчителя фізики / П. Атаманчук,

A.   Кух, В. Мендерецький // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -
Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 236-243. - Бібліогр. в кінці ст.

4413.   Ахмедова І. Роль самостійної роботи студентів у процесі вивчення навчальної дисципліни "Теорія і технологія валеологічної освіти дошкільників" / І. Ахмедова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 15-18.

4414.   Білоус Н. О. Особливості підготовки студентів до проведення інтегрованих занять з математики з використанням англомовного матеріалу з дітьми дошкільного віку / Н. О. Білоус // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 166-174.

4415.   Білоус О. С. Творча активність майбутніх учителів як важливий показник їх професіоналізму / О. С. Білоус // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 4 (14). - С. 111-115. - Бібліогр. в кінці ст.

4416.   Бірюк Л. Нові підходи до професійної підготовки майбутнього учителя початкової ланки освіти / Л. Бірюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 34-42. -Бібліогр. в кінці ст.

4417.   Бірюк Л. Я. Культурологічний підхід до формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів / Л. Я. Бірюк // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 64-69.

4418.   Бірюк Л. Я. Методологія використання синергетичного підходу до формування комунікативної компетентності з російської мови у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Л. Я. Бірюк // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 5-8.

4419.   Бірюк Л. Я. Теоретичні засади самостійної роботи як складової професійної підготовки вчителя початкових класів у процесі формування комунікативної компетентності з російської мови / Л. Я. Бірюк // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. -С. 23-30. - Бібліогр. в кінці ст.

4420.   Бірюк Л. Засоби розвитку і формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів з російської мови в процесі професійної підготовки / Л. Бірюк // Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -

Вип. 60, Ч. 1. - С. 232-237.

4421.   Бабин І. І. Використання компетенцій як нового типу цілепокладання та забезпечення     якості     підготовки     педагогічних     працівників     / І. І. Бабин,

B. Л. Кондратюк,      В. М. Кузьмич      // Науковий      часопис      НПУ імені

362М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Сер. 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 3-5.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа