Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 74

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

4422.   Бадюк О. Критеріальні характеристики професійної підготовки майбутніх учителів до диференційованого змісту навчання / О. Бадюк // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журнал. - 2005, № 2. - С. 29-36.

4423.   Білова Н. К. Художньо-педагогічний діалог як метод розвитку самосвідомості майбутніх учителів / Н. К. Білова, О. В. Бароліс // Наука і освіта. - 2005. - № 7-8. -

С. 6-9.

4424.   Баленко Н. М. Теоретико-методологічна підготовка вчителя в спадщині вітчизняних педагогів-мовознавців / Н. М. Баленко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 62-65.

4425.   Баранков О. Г. Підготовка майбутніх учителів історії та правознавства до роботи в полікультурному освітньому середовищі / О. Г. Баранков // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 142-146. - Бібліогр. в кінці ст.

4426.   Баранник Н. О. Розвиток мовленнєвих умінь студентів-філологів на основі функціонально-стилістичного підходу до вивчення граматики / Н. О. Баранник // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. -Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 156-160.

4427.   Баранник Н. Психологічні чинники розвитку граматико-стилістичних умінь студентів-філологів / Н. Баранник // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 18-21.

4428.   Барсуковська Г. П. Специфіка формування основ педагогічної майстерності у майбутніх фахівців з фізичного виховання дітей дошкільного віку / Г. П. Барсуковська // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 115-121.

4429.   Бевз Г. М. Підготовка спеціалістів у сфері захисту дитинства: реалії та потреби суспільства / Г. М. Бевз, Л. М. Оліфіра, В. I. Саюк // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. -Київ : Атіка, 2005. - С. 171-180. - Бібліогр. в кінці ст.

4430.   Бекирова Е. Ш. Аналіз стану підготовки педагогічних кадрів для шкіл із кримськотатарською мовою навчання / Е. Ш. Бекирова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 117-120.

4431.   Бережна В. В. Технологія управління процесом самоконтролю навчальної діяльності студентів - майбутніх учителів / В. В. Бережна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 107-111. -Бех В. П. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи / В. П. Бех // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : До 170-річного ювілею / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3. - С. 121­135. - Бібліогр. в кінці ст.

4432.   Бобир О. В. Про доцільність спецсемінару "Етикет учителя" в навчальних планах педвузів / О. В. Бобир // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 43-48. - Бібліогр. в кінці ст.

4433.   Бобир А. Економічна підготовка майбутніх педагогів / А. Бобир // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. -Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 56-58.

4434.   Бобрицька В. І. Професійна підготовка майбутнього вчителя в реаліях процесу реформування вищої освіти / В. І. Бобрицька // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. - С. 14-24. - Бібліогр. в кінці ст.

4435.   Бобрицька В. Професійно орієнтований контекст як засіб формування здорового способу життя майбутніх учителів / В. Бобрицька // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 220-228. - Бібліогр. в кінці ст.

4436.   Богатирьова Г. А. Роль образотворчого мистецтва у формуванні художньої культури майбутніх учителів праці / Г. А. Богатирьова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 223-227.

4437.   Богданов І. Т. Роль електротехніки у фаховій підготовці майбутніх вчителів-предметників / І. Т. Богданов // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 227-233.

4438.   Богданов І. Фундаментальна фізична та технічна підготовка фахівця-педагога до розв'язання професійних задач / І. Богданов // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 244-249. - Бібліогр. в кінці ст.

4439.   Боднарчук Т. В. Педагогічні передумови вивчення сучасної української хорової музики студентами педагогічних університетів / Т. В. Боднарчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 8-9.

4440.   Бойц Р. Поради викладачам початківцям : практичний посібник / Р. Бойц. - Київ : Консорціум із удосконаленя менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 448 с.

4441.   Бондар В. І. Дидактико-психологічна концепція реалізації освітньо-професійних програм підготовки вчителя / В. І. Бондар, І. М. Шапошнікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 9-18.

4442.    Бондар В. Технологізація підготовки фахівців в умовах запровадження державних стандартів освіти / В. Бондар // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. -2005. - Т. 8, № 2. - С. 86-90.Бондар В. І.До питання про модель конкурентноздатного випускника педагогічного ВНЗ / В. І. Бондар // Педагогіка духовності : поступ у третє тисячоліття : матеріали між нар. наук. конф., 19 квіт. 2005 р. / НПУ імені М. П. Драгоманова. - К., 2005. -

С. 26-30.

4445.    Бондаренко М. І. Самоосвіта як умова підвищення якості підготовки майбутнього вчителя / М. І. Бондаренко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 96-100.

4446.    Бондаренко О. Зміст і структура готовності студентів природничо-географічних факультетів до краєзнавчої роботи з учнями / О. Бондаренко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 250-253. -Бібліогр. в кінці ст.

4447.    Бриліна В. Л. Основи наукових педагогічних досліджень у структурі підвищення фахової підготовки вчителя музики / В. Л. Бриліна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 6-8.

4448.    Будянський Д. В. Драмогерменевтика як засіб формування педагогічного артистизму майбутніх учителів гуманітарних дисциплін / Д. В. Будянський // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. - С. 106-110.

4449.    Бузова О. Д. Поліхудожній потенціал вивчення дзвонарського мистецтва України в контексті системи музичної підготовки майбутнього вчителя музики / О. Д. Бузова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 137-147.

4450.    Буряк Н. Д. Підготовка студентів до викладання математики молодшим школярам / Н. Д. Буряк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 64-70.

4451.    Віаніс-Трофименко К. Б. Професійна компетентнімть вчителя як необхідна умова сучасного навчального процесу / К. Б. Віаніс-Трофименко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

С. 233-236.

4452.    Вайніленко Т. В. Діагностика готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення : методичні рекомендації / Т. В. Вайніленко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 52 с.

4453.    Вайніленко Т. В. Основи професійного самовдосконалення педагога : методичні рекомендації / Т. В. Вайніленко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 20 с.

4454.    Вайніленко Т. В. Підготовка майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення : методичні рекомендації / Т. В. Вайніленко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 40 с.

4455.    Вайнола Р. Х. Технологійчний підхід до становлення творчої особистості соціального педагога / Р. Х. Вайнола // Педагогічна творчість: Методологія, теорія, технології : монографія / НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. -С. 168-182. - Бібліогр. в кінці ст.

Валова О. Проблеми підготовки сучасного викладача вищої школи з огляду на новітні технології навчання / О. Валова, О. Бурмістров // Наукові записки. Серія:Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 254-258. - Бібліогр. в кінці ст.

4457.   Васипьченко Г. Ю. Організації виробничого навчання у системі підготовки інженерів-педагогів сільськогосподарського профілю / Г. Ю. Васипьченко // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. - С. 37-42. - Бібліогр. в кінці ст.

4458.   Ващик Т. І. Моделювання у навчально-виховному процесі вищої педагогічної школи / Т. І. Ващик // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. -Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 147-158. - Бібліогр. в кінці ст.

4459.   Ващик Т. Психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності вчителів / Т. Ващик // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 37-39.

4460.   Виговська О. Основи підготовки вчителя у бінарній системі "Університет -загальноосвітній навчальний заклад" / О. Виговська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 282-291. - Бібліогр. в кінці ст.

4461.   Виговська О. Якої фундаментальної підготовки потребує український вчитель / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 1. - С. 83-86.

4462.   Вишківська В. Б. Конструктивні уміння майбутніх вчителів як показник їхньої здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності учнів / В. Б. Вишківська // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. - С. 30-37. - Бібліогр. в кінці ст.

4463.   Власова О. Ю. Шляхи удосконалення фахової підготовки студентів музично-педагогічних факультетів засобами кобзарського мистецтва / О. Ю. Власова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 236-240.

4464.   Волинська О. Є. Особистісно-орієнтоване навчання при підготовці вчителів математики на заочному відділенні педуніверситету / О. Є. Волинська // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. -Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 65-68.

4465.   Волобуєва Т. Б. Теоретичні основи готовності педагогів до формування математичної компетентності школярів / Т. Б. Волобуєва // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 73-81.

Гілей Н. С. Формування миротворчих установок у майбутніх учителів: теоретико-методологічний аспект / Н. С. Гілей // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творчаособистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 11-14.

4467.    Гаврилова Г. П. Народознавчий підхід до літературної освіти майбутніх учителів-словесників / Г. П. Гаврилова // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед.науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 164-167.

4468.    Гавриш Н. В. Болонські освітні ініціативи щодо професійної підготовки фахівців з дошкільної та початкової освіти / Н. В. Гавриш // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. - С. 5-7.

4469.    Газінська О. В. Організація і значення музичної діяльності студентів музично-педагогічного факультету в контексті громадянського виховання / О. В. Газінська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця : ВДПУ, 2005. -Вип. 13. - С. 181-185.

4470.    Галус О. Здоровий спосіб життя студента як чинник його успішної адаптації до навчання в умовах ступеневої підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі / О. Галус // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. -С. 44-47. - Библиогр. в конце ст.

4471.    Гапоненко Л. П. Навчання студентів вищих педагогічних закладів професійної лексики і професійного спілкування іноземною мовою / Л. П. Гапоненко // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 119-123. -Бібліогр. в кінці ст.

4472.    Гаркович О. Л. Моделі виховання в системі освіти та їх значення у підготовці майбутнього вчителя / О. Л. Гаркович // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 334-342. - Бібліогр. в кінці ст.

4473.    Гедвілло О. І. Формування технологічних знань та вмінь майбутніх вчителів трудового навчання / О. І. Гедвілло, І. О. Носова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 206-211.

4474.    Годлевська Д. Етичні цінності як основа професійної культури соціального працівника / Д. Годлевська // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 216-219.

4475.    Голік О. Б. Підготовка майбутнього вчителя до організації позакласної дозвіллєвої діяльності як педагогічна проблема / О. Б. Голік // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 147-154.

4476.    Голець М. І. Етика матері і дитини: Нарис з історії виховання дітей раннього віку : навчальний посібник для студ. пед. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Голець. - Київ : Вища школа, 2005. - 159 с. - [Підготовка майбутнього вчителя].

Головко М. Б. Професійна підготовка педагогів до роботи за зарубіжними альтернативними   технологіями   / М. Б.   Головко   // Збірник   наукових працьБердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 144-151.

4478.   Горянська А. Професійна адаптація студентів педвузів та проблема толерантності педагога / А. Горянська // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту,

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа