Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 75

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

2005. - Т. 1. - С. 58-61.

4479.   Грабова С. В. Прийоми навчання майбутніх учителів використовувати паралінгвістичні засоби в усному спілкуванні англійською мовою / С. В. Грабова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 82-85. - Бібліогр. в кінці ст.

4480.   Гринчук І. П. Проблема наступності творчо-пошукової підготовки майбутнього вчителя музики у контексті вимог Болонського процесу / І. П. Гринчук // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -С. 130-133.

4481.   Гриценко І. Розвиток педагогічної інтуїції майбутнього педагога засобами іноземної мови / І. Гриценко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 20-24. - Библиогр. в конце ст.

4482.   Гришкова Р. О. Сучасні технології формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей / Р. О. Гришкова // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед.науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 8-14.

4483.   Гуз Н. Г. Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської діяльності / Н. Г. Гуз // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 131-135. - Бібліогр. в кінці ст.

4484.   Гузій Н. В. Дидаскологічна освіта як чинник становлення професіоналізму майбутнього педагога / Н. В. Гузій // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 4 (14). - С. 135-139. - Бібліогр. в кінці ст.

4485.   Гуренко О. І. Впровадження технології формування етнокультурної компетентності студентів у практику роботи педуніверситету / О. І. Гуренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 181-189.

4486.    Гусейнова Л. В. Формування готовності майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської діяльності як педагогічна проблема / Л. В. Гусейнова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 162-166. - Гуцало Е. Формування навичок фасилітації у майбутніх учителів / Е. Гуцало // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. -

С. 245-250.

4488.    Данілова Л. А. Особливості підготовки майбутнього вчителя до роботи в інноваційних навчальних закладах / Л. А. Данілова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 93-98.

4489.    Данилова Г. С. Педагогічне вдосконалення як акмеологічний синтез якостей і діяльності педагога / Г. С. Данилова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 14-17.

4490.    Дахно Р. А. Підготовка майбутніх вчителів до профілактики девіантної поведінки учнів / Р. А. Дахно // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -С. 137-141.

4491.    Дем'яненко В. М. Лабораторний практикум як форма підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в умовах профільного навчання / В. М. Дем'яненко, В. В. Лапінський // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 4. - С. 11-14.

4492.    Дем'яненко В. Розвиток здібностей самоосвіти в майбутніх учителів інформатики при навчанні апаратних і системних програмних засобів / В. Дем'яненко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 129-134.

4493.    Демиденко Т. М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної діяльності в умовах реформування системи освіти України / Т. М. Демиденко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 46, Ч. 2 : Болонський процес в Україні. - С. 169-172. - Бібліогр. в кінці ст.

4494.    Демиденко Т. М. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності / Т. М. Демиденко // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 139-143. -Бібліогр. в кінці ст.

4495.    Демченко Л. Інтегративна підготовка майбутніх учителів-філологів / Л. Демченко // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5. - С. 51-53.

Деркач О. О. Застосування медитативного малюнка при підготовці вчителів початкових класів та практичних психологів / О. О. Деркач // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Сер. 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і наукиУкраїни, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -С. 141-145.

4497.   Долматова М. П. Виміри сформованості естетичного досвіду учителів-філологів / М. П. Долматова // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Сер. 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 145-148.

4498.   Донцов А. В. Професійна відповідальність у контексті формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя / А. В. Донцов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 94-101. - Бібліогр. в кінці ст.

4499.   Друзєва В. М. Аксіологічний підхід до підготовки майбутнього вчителя до здійснення сімейного виховання / В.М. Друзєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 21-23.

4500.   Дубина Л. Г. Особливості театрального мистецтва та його значення у формуванні особистості вчителя / Л. Г. Дубина // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 148-152.

4501.   Дубовик Л. П. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до проектування виробів інтер'єрного призначення / Л. П. Дубовик, О. В. Малигін // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -Вип. 39. - С. 228-23. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів на здоровий спосіб життя / Л. Дударова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 39-42. - Бібліогр. в кінці ст.

 

4503.    Дудорова Л. Ю. Фізична підготовленість майбутніх учителів як показник способу життя і рівня здоров'я / Л. Ю. Дудорова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 64-71. -Бібліогр. в кінці ст.

4504.    Дунаєва О. М. Актуальні проблеми формування педагогічної креативності майбутніх учителів / О. М. Дунаєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 23-27.

4505.    Єременко О. В. Наукові підходи до оцінювання магістерських робіт в галузі мистецької педагогіки / О. В. Єременко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. - С. 50-58. -Бібліогр. в кінці ст.

Єременко О. В. Основні принципи підготовки магістрів у системі музично-педагогічної    освіти    / О. В.    Єременко    // Науковий    часопис    НПУ іменіМ. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 149-153. -Бібліогр. в кінці ст.

4507.   Єременко О. В. Спеціалізація як фактор магістерської підготовки в системі музично-педагогічної освіти / О. В. Єременко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. - С. 91­100. - Бібліогр. в кінці ст.

4508.   Єрмова Л. В. Методика складання розкладу занять за допомогою кольорових фішок / Л. В. Єрмова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. -С. 128-135. - Бібліогр. в кінці ст.

4509.   Єськова Т. Л. Проблема професійної підготовки студентів до керівництва художньою працею в дошкільних закладах / Т. Л. Єськова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 2. - С. 174-181.

4510.   Заболотська О. О. Принципи розвитку індивідуальності майбутнього викладача іноземних мов / О. О. Заболотська // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 3. - С. 61-70. - Бібліогр. в кінці ст. - В статье рассматривается актуальная проблема формирования индивидуальности студента - будущего преподавателя иностранных языков на основе позиционно-ситуативного подхода и принципов, которые положены в основу этого процесса: интеграции, саморазвития, альтернативы. Автор предлагает свой путь реализации этих принципов, базирующихся на специальных ситуациях, задачах и заданиях, которые преподаватель использует в учебном процессе.

4511.   Завалко К. В. Самовдосконалення викладача-скрипаля на шляху до педагогічної майстерності / К. В. Завалко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 47. - С. 89-95. - Бібліогр. в кінці ст.

4512.   Завалко К. В. Творчість як складова самовдосконалення майбутнього вчителя-скрипаля / К. В. Завалко // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 32-37. - Бібліогр. в кінці ст.

4513.   Загородня Л. П. Технології ситуативного моделювання як засіб формування основ риторичної культури майбутнього вихователя / Л. П. Загородня // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 38-43.

4514.   Загоруй Р. В. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку математичного мислення учнів початкових класів / Р. В. Загоруй // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 21-25.

4515.   Загребельна Л. Педагогічна підготовка як складова сучасної менеджмент-освіти в Україні / Л. Загребельна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. -С. 38-41. - Бібліогр. в кінці ст.

4516.   Загуляєва Є. М. Літературно-краєзнавча підготовка як напрям професійного розвитку вчителя початкових класів / Є. М. Загуляєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя

371кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 230-233.

4517.   Зайцева А. В. Педагогічні умови реалізації творчого потенціалу майбутніх вчителів музики у процесі виконавської діяльності / А. В. Зайцева // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 153-158. -Бібліогр. в кінці ст.

4518.   Зайцева А. Творча самореалізація майбутнього вчителя музики у контексті Болонської декларації / А. Зайцева // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 67-70.

4519.   Заплішний І. І. Фізкультурна освіта та професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до оздоровлення дітей і молоді / І. І. Заплішний // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 158-161. - Бібліогр. в кінці ст.

4520.   Зель І. О. Деякі аспекти підготовки і розвитку творчої особистості майбутнього андрагога / І. О. Зель // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 136-138. - Бібліогр. в кінці ст.

4521.   Зливков В. Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації : посібник / В. Л. Зливков ; Укр. центр політ. менеджменту. - Київ : Дексі прінт, 2005. - 144 с.

4522.   Знамеровська О. О. Художньо-конструкторська підготовка як один із аспектів удосконалення готовності студентів до майбутньої діяльності / О. О. Знамеровська // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 236-240.

4523.   Знобей О. Формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики / О. Знобей // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 70-72.

4524.   Зуєв П. К. Формування навичок акомпоніаторської майстерності майбутнього вчителя музики в класі баяна, акордеона / П. К. Зуєв, Л. В. Зуєва // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. -С. 37-40. - Бібліогр. в кінці ст.

4525.   Иванова Т. В. Культурологическая подготовка будущего учителя : монография / Т. В. Иванова. - Киев : ЦВП, 2005. - 282 с.

4526.   Іваницький О. І. Проблеми психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізики в умовах її інтеграції / О. І. Іваницький, С. П. Ткаченко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

С. 363-367.

Іванова Є. М. Теоретичний аналіз проблеми формування комунікативної компетентності вчителя музики / Є. М. Іванова // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистістьучителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 4 (14). - С. 37-41. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа