Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 77

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

С. 36-39.

4585.   Кузнецова О. А. Моральна вихованість - результат формування морального самовизначення майбутніх вчителів / О. А. Кузнецова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 157-163. - Бібліогр. в кінці ст.

4586.   Кузь В. Підготовка вчителя до виховної роботи в освітніх закладах різного типу / В. Кузь // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 29-33.

4587.   Кузьмич В. М. Технології формування компетенцій викладача вищої школи / В. М. Кузьмич, В. Л. Кондратюк, І. І. Бабин // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 165-168/

4588.   Кулініч Л. О. Взаємозв'язок художньо-творчого розвитку та культурологічної підготовки майбутніх художників-педагогів / Л. О. Кулініч // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 162-166. - Бібліогр. в кінці ст.

4589.   Кулик Є. В. Методологічні проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності / Є. В. Кулик // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. -

С. 96-102.

4590.   Кулик Є. Самостійне пізнання, як чинник формування готовності вчителів до науково-дослідної роботи / Є. Кулик // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. - С. 64-70. - Бібліогр. в кінці ст.

4591.   Кулик О. Д. Формування творчої особистості учителя: поєднання інноваційної та традиційної методик / О. Д. Кулик // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 243-246.

4592.   Кулик Є. Навчальна книга як інформаційне джерело підготовки майбутніх учителів / Є. Кулик // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 7 (46). - С. 302-310. - Кулик Є. Формування готовності майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності / Є. Кулик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 124-127. - Бібліогр. в кінці ст.

4593.   Курлянд З. Н. Професійна мобільність майбутнього вчителя та особливості становлення його позитивної Я-концепції / З. Н. Курлянд // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 168-173.

4594.   Кух А. М. Системно-особистісно-діяльнісний підхід до формування системи фахової підготовки учителів фізики / А. М. Кух // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. -

С. 267-274.

4596.   Кухарчук І. О. Методичні передумови успішної реалізації комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення синтаксису майбутніми вчителями-словесниками / І. О. Кухарчук // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 48. - С. 75-83. - Бібліогр. в кінці ст.

4597.   Куцевол О. М. Підготовка майбутніх учителів літератури до педагогічної імпровізації як виду творчої методичної діяльності / О. М. Куцевол // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 241-247. - Бібліогр. в кінці ст.

4598.   Куцевол О. М. Співтворчість педагога та студентів - вектор викладання курсу методики літератури у вищій школі / О. М. Куцевол // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 119-121.

4599.   Кучерява О. А. Дискурсивна компетенція як складова фахової підготовки майбутніх словесників / О. А. Кучерява // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 288-292.

4600.   Кушнір Н. Діалог у педагогічному процесі вищої школи як умова формування моральних якостей майбутнього вчителя / Н. Кушнір // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 294-297. - Бібліогр. в кінці ст.

4601.   Лазарєв М. О. Інтеграція евристичного та модульного навчання у формуванні творчої особистості педагога / М. О. Лазарєв // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 173-176.

4602.   Лазарєв М. О. Творча самореалізація майбутнього вчителя в умовах евристично-модульного навчання / М. О. Лазарєв // Педагогічна творчість: Методологія, теорія, технології : монографія / авт. В. П. Андрущенко та ін. - Київ : НПУ, 2005. - С. 117­151. - Бібліогр. в кінці ст.

4603.   Лисевич О. В. Навчальний діалог як засіб формування педагогічної культури педагогічного спілкування майбутніх вчителів / О. В. Лисевич // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16:

379Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 167-170. - Бібліогр. в кінці ст.

4604.   Лисенко А. В. Розвиток творчих здібностей як складовий компонент особистісно орієнтованого навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів-словесників / А. В. Лисенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 6 (45). - С. 156-160. - Бібліогр. в кінці ст.

4605.   Лисюк Ю. С. Методи діагностування рівнів сформованості досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів / Ю. С. Лисюк // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -

С. 36-39.

4606.   Лодатко Є. Прагматична складова математичної культури майбутнього вчителя початкових класів / Євген Лодатко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 29-34. - Бібліогр. в кінці ст.

4607.   Локарєва Ю. В. Професійне становлення особистості майбутнього вчителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін / Ю. В. Локарєва // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 9-11. - Бібліогр. в кінці ст.

4608.   Луценко І. О. Сучасні підходи до викладання дисциплін лінгводидактичного спрямування студентам спеціальності "Дошкільне виховання" / І. О. Луценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 164-170. - Бібліогр. в кінці ст.

4609.   Любчак Л. В. Деструктивний вплив особистих проблем педагога на формування його професійної майстерності / Л. В. Любчак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 39-43.

4610.   Люріна Т. І. Розвиток професійної творчості педагога / Т. І. Люріна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 43-46.

4611.   Мільто Л. О. Конкурси педагогічної творчості і майстерності як засіб розвитку творчої активності студентів / Л. О. Мільто // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 174-180. -Бібліогр. в кінці ст.

4612.    Мільто Л. О. Технології розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога / Л. О. Мільто // Педагогічна творчість: Методологія, теорія, технології : монографія / авт. В. П. Андрущенко та ін. - Київ : НПУ, 2005. - С. 152-167. - Міхєєва О. І. До проблеми розробки професіограми випускника зі спеціальності "дошкільне виховання" рівнів "бакалавр", "магістр" / О. І. Міхєєва, І. В. Трубник // Освіта Донбасу : Науково-методичне видання. - 2005. - № 4. - С. 8-11.

4613.    Міхеєва Л. В. Дослідження проблеми формування мотивації вивчення педагогічних дисциплін майбутніми вчителями праці і професійного навчання / Л. В. Міхеєва // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. -

С. 37-40.

4615.    Міхеєва Л. Характеристика сформованості мотивації вивчення педагогічних дисциплін у майбутніх учителів праці і професійного навчання / Л. Міхеєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 20-24. - Бібліогр. в кінці ст.

4616.    Макаренко Л. Розвиток творчих здібностей майбутніх педагогів-хореографів / Л. Макаренко // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4.

- С. 14-17.

4617.    Максименко С. Д. Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування) / С. Д. Максименко, М. М. Заброцький. - Київ : Главник, 2005. - 112 с.

4618.    Максимчук Б. А. Спортивна спеціалізація, як метод підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації спортивно-масової роботи / Б. А. Максимчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 41-43.

4619.    Малафіїк І. В. Дидактика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. В. Малафіїк ; М-во освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2005. - 398 с. -Зміст: Дидактика як наука. - Процес навчання. - Закони, принципи і правила навчання. - Цілі навчання як системотвірний елемент дидактичної системи. - Поділ цілей навчання на групи, їх класифікація. - Зміст освіти і навчання. - Методи і засоби навчання. - Організаційні форми навчання. - Нетрадиційні уроки. -Теоретичні засади окремих навчальних технологій. - Народна дидактика. - Деякі аспекти обробки результатів педагогічного експерименту. -Визначення темпу засвоєння матеріалу.

4620.    Малежик Д. Роль педагогічної риторики у формуванні комунікативно компетентного вчителя / Д. Малежик // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 76-78. - Бібліогр. в кінці ст.

4621.    Малицька О. В. Естетичне виховання майбутніх учителів у особистісно орієнтованому освітньому процесі / О. В. Малицька // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). -Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. - С. 26-33.

4622.    Малицька О. В. Народне декоративно-прикладне мистецтво як засіб формування художньої культури майбутніх учителів / О. В. Малицька // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. -Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 108-114.

4623.    Мамаєва І. О. Упровадження особистісного підходу до підготовки менеджерів освіти  / І. О.   Мамаєва  // Збірник  наукових  праць  Бердянського державного

381педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 4. -

С. 70-77.

4624.   Мамрич С. Шляхи підготовки викладача до інноваційної діяльності у вищих технічних навчальних закладах / С. Мамрич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 16-21. - Бібліогр. в кінці ст.

4625.   Мамчич О. Б. Лінгвістична компетентність майбутнього вчителя початкової школи / О. Б. Мамчич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 2. - С. 174-182. - Бібліогр. в кінці ст.

4626.   Манако А. Ф. Педагогічні інновації та трансформація ролі викладача / А. Ф. Манако, В. В. Манако, Т. П. Павлова // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 153-163. -Бібліогр. в кінці ст.

4627.   Мантуленко О. Теоретичні аспекти підготовки майбутнього вчителя до творчої педагогічної діяльності / О. Мантуленко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 3. - С. 171-173. - Бібліогр. в кінці ст.

4628.   Мантуленко С. В. Творча індивідуальність як показник готовності майбутнього педагога до профільного навчання старшокласників / С. В. Мантуленко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. -Вип. 4 (14). - С. 247-250. - Бібліогр. в кінці ст.

4629.   Манчуленко Л. Стан сформованості творчого стилю педагогічної діяльності студентів - майбутніх педагогів / Л. Манчуленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 17-20. - Библиогр. в конце ст.

4630.   Матієнко О. Принципи формування толерантності як професійної якості особистості вчителя / О. Матієнко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. -№ 3. - С. 25-29.

4631.   Мацевко-Бекерська Л. Комунікативний дискурс підготовки вчителя початкових класів / Л. Мацевко-Бекерська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 174-177. - Бібліогр. в кінці ст.

4632.   Мегем Є. І. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів трудового навчання з реалізації проектно-технологічного підходу / Є. І. Мегем // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 89-93.

4633.    Мегем Є. Проектно-технологічна підготовка майбутніх учителів / Є. Мегем // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). -С. 295-302. - Мегем Є. Проектно-технологічна підготовка студентів як основа особистісно-орієнтованого освітнього процесу в підготовці майбутніх учителів трудового навчання / Є. Мегем // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 37-41.

4634.    Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : підручник для студ. філол. фак-тів ун-тів / З. П. Бакум [та ін.] ; ред. М. І. Пентилюк. - К. : Ленвіт, 2005. - 400 с.

4635.    Миколаєнко І. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до інноваційної діяльності / І. Миколаєнко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. - С. 84-86.

4636.    Миргородська О. Л. Можливості навчальних курсів з економічної географії щодо формування дослідницьких умінь майбутніх учителів-географів / О. Л. Миргородська //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 170-174. - Бібліогр. в кінці ст.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа