Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 78

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

4637.    Михайлюк В. О. Професійна підготовка студентів до мовленнєвої діяльності / В. О. Михайлюк // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 309-315.

4638.    Михаськова М. А. Проблеми формування когнітивно-змістовного компоненту фахової компетентності майбутнього вчителя музики / М. А. Михаськова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. - Ніжин, 2005. -№ 2. - С. 33-36. - Бібліогр. в кінці ст.

4639.    Монастирна Г. Навчальні педагогічні задачі як засіб підготовки майбутніх учителів / Г. Монастирна // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 4. - С. 54-57.

4640.    Мордоус І. О. Вимоги до написання бакалаврської роботи за спеціальністю "Дошкільне виховання та мова і література (іноземна)" / І. О. Мордоус // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. -

С. 119-126.

4642.    Морзе Н. Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом на уроці? / Н. Морзе // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 25-33.

4643.    Морська Л. І. Підготовка вчителя іноземних мов до використання сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності / Л. І. Морська // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 19-21.

4644.    Морська Л. І. Психолого-педагогічні аспекти інформаційних інновацій у професійній підготовці вчителя іноземних мов / Л. І. Морська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). -С. 180-184. - Бібліогр. в кінці ст.

4645.   Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навчальний посібник для вищ. пед. навч. закладів / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. - Суми : Університетська книга, 2005. - 266 с.Москаленко А. М. Організація самостійної роботи магістрів з курсу "Педагогіка вищої школи" / А. М. Москаленко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 176-180.

4646.   Московчук Л. М. Вітчизняна духовно-пісенна спадщина як чинник формування культури майбутнього вчителя початкових класів / Л. М. Московчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. -

С. 40-43.

4648.   Нікітчина С. О. Педагогічні технології виховання майбутніх вчителів / С. О. Нікітчина // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед.науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 3-8.

4649.   Наумейко І. Підготовка вчителя початкових класів до діагностичної діяльності / І. Наумейко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 1. -

С. 94-96.

4650.   Нестеренко В. В. Професійно-валеологічна компетентність як складова професійної діяльності вихователя / В. В. Нестеренко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 99­106. - Бібліогр. в кінці ст.

4651.   Овчинникова М. В. Формування готовності студентів до варіативного застосування форм організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів при вивченні математики: практичній аспект / М. В. Овчинникова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 180-185.

4652.   Огієнко Н. М. Краєзнавчий компонент у професійній підготовці вчителя початкової школи / Н. М. Огієнко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 191-195. -Бібліогр. в кінці ст.

4653.   Омельяненко С. В. Застосування навчального діалогу у підготовці вчителя початкових класів / С. В. Омельяненко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 42-45.

4654.   Омельяненко С. В. Формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до організації діалогу у процесі виховання / С. В. Омельяненко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 185-188.Орлов В. Ф. Професійне становлення вчителя як предмет педагогічних досліджень / В. Ф. Орлов // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 1. - С. 42-51. - Бібліогр. в кінці ст.

4655.   Осаволюк О. До питання про технології творчого розвитку особистості у процесі професійної підготовки / О. Осаволюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 119-123. - Бібліогр. в кінці ст.

4656.   Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 "Практична психологія" напряму підготовки 0101 "Педагогічна освіта" / М-во освіти і науки України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова], [Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького]. - Вид. офіц., Введ. вперше. - К., 2005. - 328 с.

4657.   Основи природознавства з методикою ознайомлення з природою : типова навчальна програма для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. "Дошкільне виховання" (освітньо-кваліфікац. рівень "бакалавр") / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; укл. Г. В. Бєлєнька. - Київ : Освіта України, 2005. -

30 с.

4659.   Основи професійної майстерності соціального педагога : методичні рекомендації (Для спец. "Соціальна педагогіка; практична психологія") / Н. П. Пихтіна та ін. ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 111 с.

4660.   Отич О. М. Мистецтво у змісті викладання психологічних дисциплін у професійно-педагогічних навчальних закладах / О. М. Отич // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 18-24.

4661.   Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання : підготовка вчителя : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. - Миколаїв : Іліон, 2005. - 272 с.

4662.   Пігур М. Системність й інтеграція знань у лінгвістичній підготовці вчителів-словесників (розділ "Словотвір") / М. Пігур // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 3. - С. 139-144.

4663.   Підготовка сучасного вчителя: проблеми, перспективи, реалії: Круглий стіл // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти: Фахове видання з педагогічних та психологічних наук затверджено ВАК України з 2001р. - 2005. - № 1. - С. 4-20.

4664.   Павлик О. А. Формування творчої особистості майбутнього вчителя-словесника засобами інтерактивних технологій / О. А. Павлик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 188-192. -Бібліогр. в кінці ст.

4665.   Палихата Е. Про мовну підготовку майбутнього учителя в умовах реалізації кредитно-модульної системи навчання / Е. Палихата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - Вип. 7. - С. 99-104. - Бібліогр. в кінці ст.

4666.   Паплавська Ю. О. Творче використання вчителем комп'ютерних засобів у процесі викладання музичної грамоти в початковій школі / Ю. О. Паплавська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. -

4667.   С. 48-50.Паровик Л. Й. Стимулювання музично-творчої діяльності студентів / Л. Й. Паровик // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. - Ізмаїл : ІДГУ, 2005. - Вип. 19. - С. 93-96.

4668.   Паспорт спеціальності: 13.00.02 - теорія та методика навчання (історія) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - 2005. - № 12. - С. 20.

4669.   Паспорт спеціальності: 13.00.02 - теорія та методика навчання (біологія) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - 2005. - № 12. - С. 18.

4670.   Паспорт спеціальності: 13.00.02 - теорія та методика навчання (хімія) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - 2005. - № 12. - С. 19.

4671.   Паспорт спеціальності: 13.00.03 - корекційна педагогіка // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - 2005. - № 12. - С. 21.

4672.   Паспорт спеціальності: 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - 2005. - № 12. - С. 21-22.

4673.   Паспорт спеціальності: 13.00.05 - соціальна педагогіка // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - 2005. - № 12. - С. 23.

4674.   Паспорт спеціальності: 13.00.06 - теорія, методика й організація культурно-просвітньої діяльності // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - 2005. -

№ 12. - С. 24-25.

4675.   Паспорт спеціальності: 13.00.08 - дошкільна педагогіка // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - 2005. - № 12. - С. 26-27.

4676.   Паспорт спеціальності: 13.00.09 - теорія навчання // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - 2005. - № 12. - С. 27-28.

4677.   Паспорт спеціальності : 13.00.02 - теорія та методика навчання (біологія) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - 2005. - № 12. - С. 18.

4678.   Пащенко В. Удосконалення змісту підготовки фахівців у контексті Болонської декларації / В. Пащенко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 6. -

С. 2-3.

4679.   Пелагейченко М. Л. Проблема формування готовності майбутніх учителів трудового навчання до організації проектної діяльності учнів / М. Л. Пелагейченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 143-150.

4680.   Петренко С. А. Модель підготовки майбутнього вихователя до формування основних рухових умінь та навичок у дошкільників / С. А. Петренко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 110-115.

4681.   Петюренко А. Гуманітарне мислення як необхідна складова професійної підготовки майбутнього вчителя фізики / А. Петюренко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 309-313. - Бібліогр. в кінці ст.

4682.   Пилипчук В. В. Особливості підготовки майбутніх викладачів професійно-технічного навчального закладу / В. В. Пилипчук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 112-115. - Плєшкова Н. В. Розвиваючий потенціал педагогічного діалогу у професійній підготовці майбутнього педагога / Н. В. Плєшкова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 188-190.

4683.   Побірченко Н. А. Інноваційний стиль навчання психології майбутніх учителів / Н. А. Побірченко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 26-28. -Бібліогр. в кінці ст.

4684.   Покровщук Л. М. Теоретичні засади розвитку творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах застосування комп'ютерних технологій / Л. М. Покровщук // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 343-347.

4685.   Поліняка К. Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до інноваційної діяльності / К. Поліняка // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 6. - С. 262-265.

4686.   Полозенко О. В. Стан і особливості організації психолого-педагогічної підготовки викладачів-аграрників / О. В. Полозенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин, 2005. - № 3. - С. 178-181. - Бібліогр. в кінці ст.

4687.   Пономарьова О. М. Деякі аспекти художньої інтеграції мистецтв у формуванні музично-естетичних орієнтацій майбутніх учителів / О. М. Пономарьова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

Вип. 39. - С. 313-316.

4689.   Потапова Т. А. Шляхи формування виразності мовлення майбутніх вчителів початкових класів / Т. А. Потапова; Т. А. Потапова, Н. М. Зорька // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 190-193.

4690.   Прийма С. М. Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі їх професійно-педагогічної підготовки / С. М. Прийма // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. - С. 162-173.

4691.   Присяжнюк Л. Підготовка вчителя початкових класів до інноваційної освітньої діяльності в умовах малокомплектної школи / Л. Присяжнюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 167-170. - Бібліогр. в кінці ст.

4692.   Професійна майстерність і професіоналізм у системі підготовки майбутнього вчителя до кар'єри педагога // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 85-89.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа