Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 79

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

Проців Л. З. Художній твір як засіб стимулювання професійного самовиховання майбутніх вчителів (на матеріалі творів В. Домонтовича і В. Підмогильного)/ Л. З. Проців // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т.

-    Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 33-38.

 

4694.   Проценко Н. М. Формування логічної культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки / Н. М. Проценко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 57-60.

4695.   Ріхтер О. С. Роль дидактичних засобів управління навчальною діяльністю у формуванні професійних умінь студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / О. С. Ріхтер // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 154-155.

4696.   Резніченко М. І. Підготовка вчителів образотворчого мистецтва в системі художньо-педагогічної освіти: досвід і проблеми / М. І. Резніченко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -

С. 333-339.

4697.   Решнова С. Ф. Методика використання пізнавальних задач з методичним компонентом у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів хімії / С. Ф. Решнова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). -С. 193-196.

4698.   Рогозіна О. В. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів трудового навчання / О. В. Рогозіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ : БДПУ, 2005. № 3. -

С. 174-178.

4699.   Ростовська Ю. О. Експериментальна методика формування педагогічних переконань майбутніх учителів музики і хореографії / Ю. О. Ростовська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005.

-    № 2. - С. 28-32. - Бібліогр. в кінці ст.

4700.   Ростовська Ю. О. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів музики і хореографії у процесі методичної підготовки / Ю. О. Ростовська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 145-149. - Бібліогр. в кінці ст.

4701.   Рябенко М. І. Підготовка майбутнього вчителя до правовиховної роботи з неповнолітніми / М. І. Рябенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 40-45. - Бібліогр. в кінці ст.

4702.   Рябошук В. В. Підготовка вчителя музики до використання нових мультимедійних технологій у навчальному процесі / В. В. Рябошук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Сер. Педагогіка і психологія. - 2005. - Вип. 13. - С. 131-133.

Саєнко Т. О. Психолого-педагогічні проблеми формування творчої активності майбутнього вчителя / Т. О. Саєнко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії іпрактики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 50-53.

4704.   Савченко О. Я. Підготовка вчителя в контексті інновацій шкільної освіти / О. Я. Савченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 3-9. - Бібліогр. в кінці ст.

4705.   Сальник І. Впровадження кредитно-модульної технології у підготовці майбутніх учителів фізики / І. Сальник // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 91-95.

4706.   Сапогов В. Модульно-варіантна система вивчення педагогічних дисциплін як втілення сучасних освітніх технологій / В. Сапогов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1. - С. 25-28.

4707.   Саунова Ю. Проблеми формування екологічної свідомості особистості вчителя: можливості розвитку в контексті екологічної освіти / Ю. Саунова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 335-338. - Бібліогр. в кінці ст.

4708.   Семенець С. П. Мала академія наук у системі розвивального навчання майбутніх учителів математики / С. П. Семенець // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 229-237. - Бібліогр. в кінці ст.

4709.   Семенов І. B. Комп'ютерні інформаційно-графічні технології в підготовці вчителів трудового навчання та креслення / І. B. Семенов // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 1: До 170-річного ювілею. -С. 139-144. - Бібліогр. в кінці ст.

4710.   Семеног О. М. Методологічні основи системного і компетентнісно-орієнтованого підходів у професійній підготовці майбутніх учителів української мови і літератури / О. М. Семеног // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед.науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 29-38.

4711.   Семеног О. М. Сучасні зарубіжні технології підготовки майбутнього вчителя-словесника / О. М. Семеног // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 94-98.

4712.   Семеног О. Модернізація навчально-методичного супроводу професійної підготовки вчителів української мови і літератури / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 8. -

С. 48-52.

4713.   Семеног О. Формування культури педагогічного спілкування майбутнього вчителя-словесника засобами української літератури / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 9. - С. 5-9.

4714.   Семигіна Т. Соціальна робота: 10 років утвердження в НаУКМА та поза нею / Т. Семигіна // Покликання університету : збірник наукових праць. - Київ : Янко, 2005. - С. 203-213. - Библиогр.: с.Семко М. І. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів / М. І. Семко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 15. - С. 57-60.

4715.   Серняк О. Навички емпатійного сприймання як фактор професійної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови у вищій педагогічній школі / О. Серняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 2. - С. 74-78. - Бібліогр. в кінці ст.

4716.   Серьожникова Р. К. Творчий потенціал майбутнього викладача як основа становлення його педагогічної майстерності / Р. К. Серьожникова // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 54-59.

4717.   Серьожникова Р. К. Розвиток інтересу до професійно-творчої діяльності майбутнього викладача в процесі вивчення педагогічних дисциплін / Р. К. Серьожникова // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 330-335.

4718.   Серьожникова Р. Принципи розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога / Р. Серьожникова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 258-268. - Бібліогр. в кінці ст.

4719.   Сисоєва С. О. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя / С. О. Сисоєва // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - № 4. - С. 60-66. - Бібліогр. в кінці ст. - Автор рассматривает проблемы подготовки учителей в контексте динамических изменений в обществе и модернизации системы образования; выделяет и обосновывает пять аспектов современной подготвки учителей: формирование понимания и осознания учителем тенденций развития современного общества, зависимости результатов труда от уровня профессионального мастерства, готовности учителя к непрерывному педагогическому образованию, развитие информационной культуры учителя, его творческих качеств, подготовка учителя к педагогическому творчеству.

4720.   Сисоєва С. О. Теоретико-методологічні засади педагогічної творчості / С. О. Сисоєва // Педагогічна творчість: Методологія, теорія, технології : монографія / авт. В. П. Андрущенко та ін. - Київ : НПУ, 2005. - С. 7-49. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: Концептуальні засади визначення педагогічної творчості ; Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості ; Теоретичне обгрунтування моделі педагогічної творчості вчителя ; Зміст і форми підготовки вчителя до педагогічної творчості.

4721.   Ситнікова Н. Є. Ефективність дистанційної підготовки педагога-психолога-дослідника в загальноосвітній школі модульно-розвивального типу / Н.Є. Ситнікова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 268-273.

Скрипченко О. В. Основи психолого-педагогічного аналізу уроку з практикумом : навчальний посібник для викладачів психології і педагогіки та студ. пед. вузів і пед.училищ / О. В. Скрипченко, Т. М. Лисянська, Л. О. Скрипченко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - 200 с.

4724.    Собко В. О. Підготовка студентів до організації мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках рідної мови / В. О. Собко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед.науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 135-139.

4725.    Соколова О. В. Зміст, етапи та методи експериментальної роботи з формування інтегративних мистецьких знань майбутніх учителів музики і художньої культури / О. В. Соколова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 196-200. - Бібліогр. в кінці ст.

4726.    Соколова О. В. Методика діагностування сформованості інтегративних мистецьких знань майбутніх учителів музики і художньої культури / О. В. Соколова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 51. - С. 74-82. - Бібліогр. в кінці ст.

4727.    Соколова О. В. Особливості впровадження інтегративних процесів у систему художньо-професійного навчання майбутніх учителів / О. В. Соколова // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. -С. 133-139. - Бібліогр. в кінці ст.

4728.    Сорочинська В. Є. Організаційна роботи соціального педагога : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Є. Сорочинська ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Київ : Кондор, 2005. - 198 с.

4729.    Сотніченко І. І. Про деякі аспекти підготовки вчителів до профільного навчання в старшій школі / І. І. Сотніченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 47-49.

4730.    Соціальна педагогіка : навчально-методичний комплекс. Т. 1 / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління ; ред. А. Й. Капська. - Київ : НПУ, 2005. - 302 с.

4731.    Соціальна педагогіка : навчально-методичний комплекс. - Т. 2 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; за ред. А. Й. Капської. - Київ : НПУ, 2005. - 338 с.

4732.    Стєклова І. Модульно-рейтингова система навчання в підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін / І. Стєклова, С. Величко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. - С. 343-347. -Бібліогр. в кінці ст.

4733.    Станівська Т. М. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до побудови уроку у старшій школі на засадах диференційованого навчання / Т. М. Станівська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 273-279.

4734.   Станівська Т. Підготовка майбутнього вчителя до здійснення диференційованого навчання / Т. Станівська // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 67-73.Стасюк В. Д. Педагогічні технології організації та управління самостійною роботою студентів / В. Д. Стасюк // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 196-200.

4735.   Степанюк А. Сучасне бачення методичної підготовки вчителя біології / А. Степанюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 44-48. - Бібліогр. в кінці ст.

4736.   Стеценко Н. М. Розвиток ідеї міжпредметних зв'язків у педагогічній науці / Н. М. Стеценко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 442-446.

4737.   Стеченко Т. О. Психологічні передумови формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції в усному мовленні / Т. О. Стеченко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. - С. 147-152. - Бібліогр. в кінці ст.

4738.   Стеченко Т. О. Соціально-психологічні передумови формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції в усному мовленні / Т. О. Стеченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : Збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 149-156. - Бібліогр. в кінці ст.

4739.   Стеченко Т. О. Формування у майбутніх учителів усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції на соціокультурному матеріалі / Т. О. Стеченко // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 32-35.

4740.   Стешенко В. Визначення системи інтегрованих курсів фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання / В. Стешенко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 4. - С. 52-55.

4741.   Стрілець О. В. Місце народних орнаментів та символів у системі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва / О. В. Стрілець // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 52. -С. 80-87. - Бібліогр. в кінці ст.

4742.   Стрельнікова Н. М. Особливості формування у майбутніх учителів комунікативних здібностей / Н. М. Стрельнікова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 5. - С. 144-146. - Бібліогр. в кінці ст.

4743.   Стрижак С. Засоби реалізації науково-методичної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у вищих навчальних педагогічних закладах / С. Стрижак // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 2. -С. 347-352. - Бібліогр. в кінці ст.

4744.   Сугейко Л. Г. Робота над лінгвостилістичними основами як засіб фахової підготовки вчителя початкової школи / Л. Г. Сугейко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - С. 354-358.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа