Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 82

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

 

 

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА

4855.    Артеменко Л. О. Спроба інтегрувати підготовку з англійської мови у комплексі безперервної освіти / Л. О. Артеменко, В. С. Поліна, Т. М. Тимошенкова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". -Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 189-203. - Библиогр. в конце ст.

4856.    Галус О. М. Педагогічні аспекти професійної адаптації особистості в контексті її неперервної освіти / О. М. Галус // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 15-21. -Бібліогр. в кінці ст.

4857.    Досвід Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти з питань економічної освіти // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. -

С. 86-89.

4858.    Мазоха Д. Безперервна освіта в системі "школа-ВУЗ" / Д. Мазоха // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 24-26. - Бібліогр. в кінці ст.

4859.    На шляху до безперервної освіти (Із досвіду розробки авторських інтегрованих навчальних програм у науково-навчальному комплексі " Народна українська академія") / Народна українська академія ; за заг. ред. В. І. Астахової. - Харків : НУА, 2005. - 208 с.Розвиток психологічної культури учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти : навчально-методичний посібник / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; ред. В. В. Рибалка. - Київ, 2005.

- 298 с.

4861.    Семенова А. В. Перспективи безперервної освіти в аспекті підвищення якості професійної підготовки фахівців / А. В. Семенова // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -

С. 258-262.

4862.    Сольвар Л. М. Інтернет та перспективи неперервної освіти / Л. М. Сольвар, І. В. Пожидаєва // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 40. - С. 232-239. - Бібліогр. в кінці ст.

4863.    Кадемія М. Ю. Формування інформаційного освітнього середовища навчального
закладу для здійснення неперервної педагогічної освіти / М. Ю. Кадемія // Наукові
записки Вінницького                    державного           педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. -

С. 77-81.

Див.: 316, 3267, 3835.

 

 

 

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

4864.   Богомаз-Назарова С. Сучасні технології навчання у підготовці фахівців з вищою освітою / С. Богомаз-Назарова, С. Величко, К. Назаров // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 20-26.

4865.   Бондар О. Використання Web-ресурсу у післядипломній педагогічній освіті / О. Бондар, О. Кравчина, Л. Оліфіра // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць / Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. -С. 60-64. - Бібліогр. в кінці ст.

4866.   Васильченко Л. Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти як соціально-педагогічна проблема / Л. Васильченко //Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 73-79.

4867.   Зайченко О. Зміст підготовки начальників районних управлінь (відділів) освіти в системі післядипломної педагогічної освіти / О. Зайченко // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 72-73.

4868.   Мостова І. В. Додаткова освіта як усвідомлена необхідність / І. В. Мостова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). -С. 106-113. - Бібліогр. в кінці ст.

4869.   Мурована Н. М. Розвиток професійної компетентності вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти: (змістовно-організаційний аспект) / Н. М. Мурована // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. -Київ : НПУ, 2005. - Вип. 4 (14). - С. 255-260. - Набока Л. Становлення змісту післядипломної освіти методичних працівників / Л. Набока // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 90-93.

4870.   Панченко С. М. Моніторинг у системі післядипломної / С. М. Панченко // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. -Вип. 39. - С. 298-303.

4871.   Савостенок П. Концептуальные подходы к элитарному последипломному педагогическому образованию / П. Савостенок // Післядипломна освіта в Україні. -2005. - № 2. - С. 7-11.

4872.   Савченко Л. Післядипломна освіта вчителів німецької мови на сучасному етапі / Л. Савченко // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - № 2. - С. 93-94.

4873.   Сагуйченко В. В. Підготовка керівників до державно-громадського управління школою в інституті післядипломної педагогічної освіти / В. В. Сагуйченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М. П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 263-265.

4874.   Трачук Т. Особистісно орієнтовані технології засвоєння економічних знань учителем у системі післядипломної освіти / Т. Трачук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 2. - С. 65-69.

4875.   Штомпель Г. О. Чи варто ставати досконалішим? : концептуальні шляхи реформування післядипломної освіти в Україні / Г. О. Штомпель // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 6-17.

4876.   Ясінська Н. Розвиток екологічної спрямованості педагогів у процесі післядипломної освти / Н. Ясінська // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2005. - № 4. - С. 4-5.

Див. : 5592, 5717, 5749.

 

 

 

НЕДЕРЖАВНА ОСВІТА

4878.    Байдацька Н. М. Актуальність моніторингу якості навчальних досягнень студентів у процесі професійного становлення у вищих навчальних закладах недержавної форми власності / Н. М. Байдацька // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 139-143. - Бібліогр. в кінці ст.

4879.    Інноваційні моделі освіти: недержавний сектор вищої освіти та його роль в розширенні освітянського простору України // Приватна вища школа України на шляху інновацій : монографія. - Харків, 2005. - С. 3-14. - Бібліогр. в кінці ст.

4880.    Інституціоналізація приватної вищої школи // Приватна вища школа України на шляху інновацій : монографія. - Харків, 2005. - С. 31-95. - Бібліогр. в кінці ст.

Калінічева Г. І. Вища школа недержавної форми власності в контексті Європейської інтеграції / Г. І. Калінічева // Україна - суб'єкт європейського освітнього    простору :    матеріали    Міжнар.    науково-практич. конференції,24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 80-85. -

Бібліогр. в кінці ст.

4882.    Особливості моделі управління в недержавній сфері освіти: традиції і новаторство : !o200e.pft: FILE NOT FOUND! // Приватна вища школа України на шляху інновацій : Монографія. - Харків, 2005. - С. 244-264.

4883.    Правові основи діяльності навчальних закладів недержавної форми власності // Приватна вища школа України на шляху інновацій : монографія. - Харків, 2005. -

С. 222-244. - Бібліогр. в кінці ст.

4884.    Система підготовки кадрів у закладах освіти недержавної форми власності: проблеми становлення // Приватна вища школа України на шляху інновацій : монографія. - Харків, 2005. - С. 15-31. - Бібліогр. в кінці ст.

Див.: 316, 3306.

 

 

 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

4885.   Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: Інноваційні засоби і технології : колективна монографія / Академія Педагогічних наук України, Інститут засобів навчання ; авт. кол. В. Ю. Биков та ін. - Київ : Атіка, 2005. - 252 с. -([Інтернет-портал "Діти України"]). - Зміст: Міжнародні інформаційні освітні мережі : напрями розвитку та принципи діяльності ; Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України ; Засоби масової інформації як форма інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу ; Роль освітніх проектів у процесі інформаційного забезпечення навчання педагогів та школярів ; Інструменти вимірювання навчальних досягнень учнів В Україні,країнах Західної Європи та США.

4886.   Владимирская Е. Ю. Особенности управления качеством дистанционного обучения / Е. Ю. Владимирская // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. -Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 211-214.

4887.   Игнатова Н. В. Некоторые психолого-педагогические аспекты формирования дистанционного курса по математике по теме "функции" / Н. В. Игнатова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 249-253.

4888.   Касперський А. Відеофрагменти в системі дистанційного навчання як засіб вдосконалення вивчення курсу загальної фізики / А. Касперський, О. Кучменко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. - Вип. 60, Ч. 1. -С. 155-159.

4889.   Койчева Т. І. Функції професійної діяльності тьютора в системі дистанційної освіти / Т. І. Койчева // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. : М. І. Шкіль (гол. ред.) та ін. : НПУ, 2005. - Вип. 59. - С. 70-78. - Бібліогр. в кінці ст.

Коломієць О. М. Елементи дистанційного навчання аналітичної геометрії / О. М. Коломієць    // Дидактика    математики:    Проблеми    і    дослідження :Міжнародний збірник наукових робіт. - Донецьк : Б.в., 2005. - Вип. 24 : Труди міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". - С. 111-115.

4891.   Кух О. М. Самостійна освітня діяльність студентів в умовах дистанційного навчання / О. М. Кух, А. М. Кух // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 39. - С. 274-279/

4892.   Лановенко А. Дистанційне навчання - педагогічна технологія 21 століття / А. Лановенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -

Вип. 60, Ч. 1. - С. 80-86.

4893.   Лукін В. Є. Термінологія дистанційної освіти та дистанційного навчання / В. Є. Лукін // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 4. - С. 17-20. -Бібліогр. в кінці ст.

4894.   Олексенко В. М. Форми організації навчального процесу при математичній підготовці спеціалістів дистанційного навчання / В. М. Олексенко // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 113-122. - Бібліогр. в кінці ст.

4895.   Осадчий С. В. Забезпечення доступності та якості знань за дистанційною формою навчання в умовах інформатизації освіти / С. В. Осадчий, М. В. Іващенко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Пед. науки. - Глухів, 2005. - Вип. 6. - С. 178-184.

4896.   Лукін В. Теорія інформації та інформаційного простору як фактор розвитку дидактичних систем дистанційної освіти і навчання / В. Лукін // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди : наук.-теоретич. зб. - Переяслав-Хмельницький, 2005. - Спец. вип.: Педагогіка. Вища освіта і Болонський процес: Матеріали Всеукр. конф., секція 2. -С. 157-166.

4897.   Руденко В. Особливості дистанційної форми навчання / В. Руденко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 6. - С. 268-272.

4898.   Сердюк Л. З. Психологія : навчальний посібник для дистанційного навчання / Л. З. Сердюк, О. М. Кочубейник ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Україна, 2005. - 233 с.

4899.   Соловйов В. І. Дослідження проблем, що виникають на шляху впровадження дистанційного навчання в Україні / В. І. Соловйов // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - Київ, 2005. - Вип. 41. - С. 100-108. - Бібліогр. в кінці ст.

4900.   Сороко Н. В. Особливості розробки навчальних матеріалів для дистанційних курсів / Н. В. Сороко // Інформаційні технології і засоби навчання : збірник наукових праць /Ін-т засобів навчання АПН України. - Київ : Атіка, 2005. - С. 245-249. - Бібліогр. в кінці ст.

Стефаненко П. В. Основні організаційні та дидактичні принципи розробки курсів для дистанційної форми навчання : (із досвіду роботи у Донбаській національній академії     будівництва     і     архітектури     (ДонНАБА))     / П. В. Стефаненко,Н. В. Міклашевич // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 50. - С. 121-130. - Бібліогр. в кінці ст.

4902.    Тверезовська В. А. Застосування активних методів при дистанційній формі навчання / В. А. Тверезовська // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2005 р. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 195-197.

4903.    Тверезовський В. А. Загальні принципи побудови дистанційної освіти / В. А. Тверезовський // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолоо-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 6. -С. 83-85. - Бібліогр. в кінці ст.

4904.    Тинний В. І. Застосування тренінгових технологій у традиційній та дистанційній формах навчання / В. І. Тинний // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 49. - С. 146-151. - Бібліогр. в кінці ст.

4905.    Умрик М. Диверсифікація професійної освіти засобами дистанційного навчання / М. Умрик // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград, 2005. -Вип. 60, Ч. 2. - С. 129-133. - Бібліогр. в кінці ст.

4906.    Умрик М. Деякі терміни з дистанційної освіти / М. Умрик // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 6. - С. 272-274.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа