Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 84

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

4964.   Бондар О. В. Фінансування дошкільної системи виховання у 20-30-ті роки 20 ст.: історичний аспект проблеми / О. В. Бондар // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. -Т. 11. - С. 179-189. - Библиогр. в конце ст.

4965.   Бондаренко Ю. Г. Використання ідей В. О. Сухомлинського при підготовці військових фахівців у сучасних умовах / Ю. Г. Бондаренко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 358-364. - Бібліогр. в кінці ст.

4966.   Бричок С. Б. Історія становлення та розвитку церковнопарафіяльних шкіл в Україні / С. Б. Бричок // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 288-297.

4967.   Вагіна О. М. З історичного досвіду інтеграції українських шкіл до європейського освітнього простору: 20-30-ті pp. 20 ст. / О. М. Вагіна // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -

С. 203-207.

4968.   Ващенко Г. Г. Виховний ідеал : [Освітньо-педагогічні перетворення в УРСР] / Г. Г. Ващенко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 458-468.

4969.    Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання : [Освітньо-педагогічні перетворення в УРСР] / Г. Г. Ващенко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. -Київ : Знання, 2005. - С. 448-458.Ващенко Г. Загальні методи навчання / Г. Ващенко // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. - 2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин : НДУ, 2005.

 

-    С. 161-167.

4971.    Ведмеденко Б. Ф. Свобода вибору діяльності, інтерес і відповідальність як базові елементи виховання в системі В. О. Сухомлинського / Б. Ф. Ведмеденко // Збірник наукових  праць  Полтавського   державного  педагогічного  університету імені

 

B.  Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 323­328. - Бібліогр. в кінці ст.

4972.    Виговський М. Ю. Номенклатура системи освіти в УСРР 1920-1930-х років: Соціальне походження, персональний склад та функції : монографія / М. Ю. Виговський. - Київ : Генеза, 2005. - 309 с.

4973.    Виноградова-Бондаренко В. Є. Освітня робота у закладах для безпритульних дітей : (20-ті роки 20 століття) / В. Є. Виноградова-Бондаренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 2. - С. 70-72. - Бібліогр. в кінці ст.

4974.    Виховання дітей (Анонімні вірші 1609 року) : [Освітній рух а Україні литовсько-польської доби] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 63-64.

4975.    Волобченко Ж. М. Музично-педагогічна думка в освітніх установах м. Ніжина: Ніжинській  вищій  школі та  гімназіях  (1900-1933  рр.) / Ж. М. Волобченко,

C.  І. Самаріна //Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 130-138. - Бібліогр. в кінці ст.

4976.    Временко М. Ідеологія фемінізму в історії розвитку педагогічної думки / М. Временко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. -

С. 42-45.

4977.    Гіптерс З. Економічна освіта молоді в Галичині на початку ХХ століття / З. Гіптерс // Педагогіка і психологія професійної освіти // Наук.-метод. журнал. - 2005. - № 2.

-    С. 128-135.

4978.    Гаєцький Ю. Роля братств у культурному відродженні України в 16-18 ст. : [Українська школа і освіта поза межами України] / Ю. Гаєцький // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 552-555.

4979.    Галятовський І. Наука, или Способ сложения казання : [Освіта і педагогічна думка в Козацько-Гетьманській республіці] / І. Галятовський // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 98-99.

4980.    Гедвілло О. І. Д. О. Тхоржевський - фундатор трудового навчання на Україні / О. І. Гедвілло, В. С. Блах // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 183-186.

4981.    Гергуль С. М. Самоосвіта вчителя як джерело формування свободи та відповідальності школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / С. М. Гергуль // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 6 (45). - С. 229-234. - Герої - освітяни і науковці України : историческая литература / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд. О. А. Сай та ін. - Київ : Генеза, 2005. - 432 с.

4982.    Голець М. Системний підхід до дослідження проблеми підготовки матері до виховання дитини раннього віку в історії педагогічної думки / М. Голець // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. -С. 32-38. - Бібліогр. в кінці ст.

4983.    Гончаренко О. Учителі України в умовах нацистського окупаційного режиму: до питання про порятунок єврейського населення / О. Гончаренко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 5. - С. 128-131.

4984.    Грінченко Б. Д. Якої нам треба школи : [Школа і педагогічна творчість українських просвітителів другої половини 19 ст.] / Б. Д. Грінченко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 275-282.

4985.    Грінченко М. Школи, де вчителював Борис Грінченко : [Освітній рух за часів національно-визвольних змагань українського народу] / М. Грінченко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 369-375.

4986.    Грабовський П. А. Дещо про освіту на Україні : [Школа і педагогічна творчість українських просвітителів другої половини 19 ст.] / П. А. Грабовський // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 330-331.

4987.    Грабовський П. А. Про розвиток шкільної освіти в Охтирському повіті Харківської губернії : (Короткий нарис) / П. А. Грабовський // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. - 2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин : НДУ, 2005. -

С. 106-110.

4989.    Грабовський П. А. Про розвиток шкільної освіти в Охтирському повіті Харківської губернії : [Школа і педагогічна творчість українських просвітителів другої половини 19 ст.] / П. А. Грабовський // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 324-330.

4990.    Грицай Ю. О. В. О. Сухомлинський про роль учителя у формуванні відповідальності школярів в умовах свободи вибору / Ю. О. Грицай // Збірник наукових  праць  Полтавського   державного  педагогічного  університету імені

 

B.  Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 255­260. - Бібліогр. в кінці ст.

4991.    Грушевський М. С. Колишня освіта і теперішня темнота : [Освітній рух за часів національно-визвольних змагань українського народу] / М. С. Грушевський // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. -

C.  349-351.

4992.    Грязнов І. Еволюція теоретико-методологічних підходів до морального виховання військовослужбовців у 20 столітті / І. Грязнов // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2005. - № 3'2005. - С. 51-55.

Гуменюк Н. Памфіїл Юркевич про сутність і специфіку навчального процесу / Н. Гуменюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічногоуніверситету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 5. - С. 129-132. - Бібліогр. в кінці ст.

4994.   Гуральник Н. П. Музично-педагогічна думка в контексті історії розвитку педагогіки України 20 століття / Н. П. Гуральник // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки

України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 58. - С. 39-48. - Бібліогр.

в кінці ст.

4995.   Дічек Н. П. Відповідальність і обов'язок як провідні цінності педагогічної етики радянської доби / Н. П. Дічек // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. -Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 68-75. - Бібліогр. в кінці ст.

4996.   Дічек Н. П. А. Макаренко і світ: Аналіз англомовних студій : монографія / Н. П. Дічек ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ : Науковий світ, 2005. - 303 с.

4997.   Даденков М. Ф. Організація навчальної роботи в школі : [Освітньо-педагогічні перетворення в УРСР] / М. Ф. Даденков // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 427-431.

4998.   Дем'яненко Н. М. Генеза вищої педагогічної освіти в Україні за доби Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.) / Н. М. Дем'яненко // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова : НПУ, 2005. - Вип. 60. - С. 3-10. - Бібліогр. в кінці ст.

4999.   Дем'яненко Н. М. Історія вищої жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський педагогічний інститут (1907 - 1920 рр.) : монографія / Н. М. Дем'яненко, І. І. Прудченко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Б.в., 2005. - 492 с.

5000.   Дем'яненко Н. Києво-Могилянська академія: еволюція освітньо-виховної системи (1615 - 1632 - 1701 - 1817 рр.) / Н. Дем'яненко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 7 (46). - С. 131-139.

5001.   Джус О. Визначні представники української педагогічної думки в еміграції : (західноєвропейський контекст 1920-х - 1930-х pp.) / О. Джус // Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - Ніжин : НДУ, 2005. - Вип. 4, Кн. 1. - С. 148-159.

5002.   Доісторичне "руське" письмо : [Писемні пам'ятки про освіту за дохристиянської доби] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005.

- С. 28-29.

5003.   Добровольська В. А. Внесок громадськості та влади міст у справу розвитку жіночої освіти Півдня України на початку XX століття / В. А. Добровольська // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 6(90). - С. 20-24.

5004.   Добровольська В. А. Роль школи в підготовці жіночих кваліфікаційних кадрів на Півдні України на початку XX століття / В. А. Добровольська // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 5(89). - С. 25-29.

5005.   Довдер В. О. Проектно-технологічна діяльність учнів: витоки, шляхи становлення (кінець XIX - початок XX ст.) / В. О. Довдер // Збірник наукових праць. Пед. науки / Херсонський державний ун-т. - Херсон : ХДУ, 2005. - Вип. 40. - С. 297-301.Донік О. М. Зміст хімічної освіти в комплексних програмах основної школи України (20-ті - початок 30-х рр. 20 ст.) / О. М. Донік // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : збірник наукових праць. - Київ : НПУ, 2005. - Т. 52. -С. 29-37. - Бібліогр. в кінці ст.

5006.   Дорохина Л. А. Хоровое пение в духовных учебных заведениях Чернигова в начале 20 столетия: традиции и их обновление / Л. А. Дорохина // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - № 2. - С. 120-124. - Бібліогр. в кінці ст.

5007.   Дорошенко Д. І. Про українізацію шкільництва : [Освітній рух за часів національно-визвольних змагань українського народу] / Д. І. Дорошенко // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 377-379.

5008.   Дровозюк Л. М. Проблеми професійного становлення вчителя народної школи другої пол. XIX - поч.ХХ ст. / Л. М. Дровозюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 16. - С. 285-288.

5009.   Дружиніна Г. О. Захист особистісних прав дитини в освіті як основа гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського / Г. О. Дружиніна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 6 (45). - С. 54-58. - Бібліогр. в кінці ст.

5010.   Думки Тараса Шевченка про освіту і виховання // Історія вітчизняної педагогіки : Тексти до вивчення курсу. - 2-ге вид., доп. і випр. - Ніжин : НДУ, 2005. - С. 17-19.

5011.   Духнович О. В. Народна педагогія : [Освіта і педагогіка в період українського національного відродження] / О. В. Духнович // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 189-194.

5012.   Євангелія від Луки : [Освіта і зародження педагогічної думки в Київській Русі] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. -

С. 50-51.

5014.   Євдокимов В. І. Спадщина В. Сухомлинського у формуванні прогностичної культури вчителя / В. І. Євдокимов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. - Вип. 5 (44). - С. 222-228. - Бібліогр. в кінці ст.

5015.   Єжова Т. Історія професійно-технічної освіти інвалідів по слуху в Україні / Т. Єжова // Педагогіка і психологія професійної освіти // Наук.-метод. журнал. -2005. - № 2. - С. 120-128.

5016.   Єрьоміна О. В. В. О. Сухомлинський про побудову виховного середовища / О. В. Єрьоміна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. - Полтава, 2005. -Вип. 6 (45). - С. 290-295. - Бібліогр. в кінці ст.

5017.   Єфімова М. Освіта в Україні на початку 19 століття / М. Єфімова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 5. - С. 134-137.

5018.    Жадан О. Л. Історія розвитку підготовки до міжнаціонального спілкування як галузі професійної діяльності / О. Л. Жадан // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. - Вип. 12. - С. 65-67.Жалдак М. І. Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті / М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамський // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. -2005. - № 5. - С. 12-19.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа